Zákon č. 239/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti

Čiastka 47/1991
Platnosť od 20.06.1991 do31.12.1998
Účinnosť od 01.07.1991 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.

239

ZÁKON

z 23. mája 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 pred slovo „rozvoj“ sa vkladajú slová „výkon a“, pred slovo „zvierat,“ sa vkladajú slová „chovaných aj voľne žijúcich“, za slovo „zvierat,“ sa vkladajú slová „ochrany životného prostredia,“ a slovo „veľkovýroby“ sa nahrádza slovom „výroby“.

2. V § 1 ods. 2 sa slová „Orgány, organizácie i občania sú povinní“ nahrádzajú slovami „Právnické a fyzické osoby sú povinné“.

3. V § 1 ods. 2 sa za slovo „zvierat,“ vkladajú slová „pre ochranu životného prostredia pred škodlivými vplyvmi živočíšnej výroby“.

4. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovom „prepravy“ vkladá bodkočiarka a vypúšťajú sa slová „ako aj“ a na konci sa pripájajú slová „včítane celoštátnych ozdravovacích programov,“.

5. V § 2 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odbornou veterinárnou činnosťou sa rozumejú odborné veterinárne úkony spojené s vykonávaním veterinárnej starostlivosti podľa odseku 1, ktoré vyžadujú osobitnú spôsobilosť pracovníkov podľa § 25 tohto zákona.“.

6. V § 3 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4 a označenie odseku 1.

7. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Odborné veterinárne činnosti vykonávajú

a) orgány veterinárnej starostlivosti za účelom výkonu štátnej správy,

b) špecializované organizácie štátnej veterinárnej služby,

c) právnické a fyzické osoby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a zákonmi Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.“.

8. V § 4 sa vypúšťa písmeno b) a doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

V písmene b) sa v prvom riadku za slovo „koordinuje“ vkladajú slová „rozvoj vedy a techniky a“ a vypúšťa sa text na konci za slovami „štátneho územia“.

9. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slovo „najvyššie“ nahrádza slovom „prirodzené“.

10. V § 5 ods. 1 sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:

d) zabezpečiť zdravotnú kontrolu chovu zvierat podľa druhu a úrovne chovu v lehotách a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom.“.

11. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa slovo „zdravé“.

12. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „,pokiaľ v osvedčení podľa odseku 1 nie je uvedené inak.“.

13. V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

14. V § 9 ods. 2 sa slová „Chovateľská organizácia je povinná“ nahrádzajú slovami „Chovateľ je povinný“.

15. V § 9 ods. 3 písm. b) sa za slovo „nákazy“ vkladajú slová „alebo iného hromadného ochorenia“.

16. V § 9 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak právnická alebo fyzická osoba uvedená v § 3a písm. c) zistí pri výkone odborných veterinárnych činností alebo ak sa inak dozvie o podozrení z nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat, je povinná bez meškania

a) oznámiť podozrenie orgánu veterinárnej starostlivosti,

b) vykonať potrebné predbežné vyšetrenia a opatrenia potrebné na zdolávanie a zamedzenie šírenia nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.“.

17. V § 10 ods. 1 sa pripája nové písmeno c), ktoré znie:

c) požiadať pred začatím prevádzky príslušný orgán veterinárnej starostlivosti o vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok pre výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov.“.

18. V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo na iných miestach určených na tento účel.“.

19. § 14 sa vypúšťa.

20. V § 15 sa vypúšťa odsek 4.

21. V § 16 sa vypúšťa odsek 6.

22. V § 18 ods. 1 sa odkaz 2) dopĺňa takto:

„Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.“.

23. V § 18 ods. 3 sa slová „Organizácie, ktoré vyrábajú, dovážajú a uvádzajú“ nahrádzajú slovami „Kto vyrába, dováža a uvádza“ a slová „sú povinné“ sa nahrádzajú slovami „je povinný“.

24. V § 18 sa vypúšťa odsek 5.

25. V § 19 ods. 1 sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:

d) veterinárnu prosektúru.“.

26. V § 19 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.

27. § 20 znie:

㤠20

Kto chová zvieratá, vyrába, spracúva, ošetruje, skladuje alebo prepravuje živočíšne produkty, je povinný telá zvierat a živočíšne produkty uvedené v § 19 písm. a) (ďalej len „odpady živočíšneho pôvodu“) so zreteľom na ich druh a okolnosti vzniku triediť, ošetrovať a do ich odvozu alebo spracovania bezpečne ukladať vo vhodných priestoroch.“.

28. § 21 znie:

㤠21

(1) Odpady živočíšneho pôvodu musia hospodárne zúžitkovať na vhodný účel alebo neškodne odstrániť, a to

a) osoba uvedená v § 20 alebo

b) právnické alebo fyzické osoby na základe povolenia príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti (ďalej len „asanačný podnik“).

(2) Príslušný orgán veterinárnej starostlivosti udelí povolenie právnickej alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. b), ak

a) odborné veterinárne činnosti bude vykonávať osoba odborne spôsobilá (§ 25),

b) má k dispozícii potrebné zariadenia a prístroje,

c) má podmienky na dodržiavanie potrebných protinákazových a hygienických opatrení.

Povolenie môže príslušný orgán veterinárnej starostlivosti zmeniť alebo odňať, ak sa zmenili alebo nie sú podmienky nevyhnutné pre jeho udelenie.

(3) Asanačný podnik je povinný v určenom obvode za odplatu zabezpečovať včasný zvoz odpadov živočíšneho pôvodu tak, aby nedochádzalo k ich škodlivému pôsobeniu na prostredie.

(4) V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) je osoba uvedená v § 20 povinná bez meškania hlásiť výskyt odpadov živočíšneho pôvodu asanačnému podniku.“.

29. V § 22 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „a plnením ostatných úloh veterinárnej asanácie,“.

30. V § 22 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „vyžadujúcich osobitnú starostlivosť“.

31. V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú nové písmená h), i) a j), ktoré znejú:

h) nad dodržiavaním zákazu týrania zvierat,

i) nad výkonom odborných veterinárnych činností osôb uvedených v § 3a písm. c),

j) nad tvorbou a ochranou životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi pochádzajúcimi zo zvierat podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e) a ochranou potravín a surovín živočíšneho pôvodu pred kontamináciou cudzorodými látkami.“.

32. V § 22 ods. 3 písm. a) a c) sa slová „orgány, organizácie a občania“ nahrádzajú slovami „právnické a fyzické osoby“.

33. V § 22 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová za čiarkou.

34. V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „organizácií“.

35. V § 25 sa vypúšťa odsek 3.

36. V § 26 písm. a) sa slovo „organizácií“ v oboch prípadoch nahrádza slovami „právnických a fyzických osôb“ a za slovo „krmivá“ sa vkladajú slová „a veterinárne liečivá a prípravky“.

37. V § 26 písm. b) sa slovo „organizácií“ nahrádza slovom „osôb“.

38. V § 27 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bod 4., ktorý znie:

4. pri výrobe, dovoze a uvádzaní do obehu veterinárnych liečiv a prípravkov,“.

39. V § 27 ods. 1 a 2 sa za slovom „Organizácii“ uvádza odkaz 2a), ktorý znie:

„2a) § 1 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

40. V § 27 ods. 1 sa slová „sa môže uložiť pokuta až do výšky 50 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „sa uloží pokuta až do výšky 200 tisíc Kčs.“.

41. V § 27 ods. 2 sa slová „sa môže uložiť pokuta až do výšky 100 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „sa uloží pokuta až do výšky 400 tisíc Kčs.“.

42. V § 27 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Výnos pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo Slovenskej republiky.“.

43. § 28 ods. 1 znie:

(1) Pokutu môže orgán veterinárnej správy uložiť do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.

44. V § 32 sa vypúšťa odsek 3.

45. § 33 znie:

㤠33

V odôvodnených prípadoch môže orgán veterinárnej starostlivosti uložiť záväzným pokynom podľa § 22 ods. 3 písm. d) tomu, kto chová zvieratá, vyrába, spracúva, ošetruje, skladuje alebo prepravuje živočíšne produkty, vypracovanie

a) pohotovostného plánu ochranných a zdolávacích opatrení alebo veterinárnych hygienických opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat,

b) ozdravovacieho plánu na zdolanie určených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat,

c) programu hygienických a sanitačných opatrení.“.

46. § 35 znie:

㤠35

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) podrobnosti o udelení súhlasu vystavením veterinárneho osvedčenia pri premiestňovaní zvierat so zreteľom na druh zvierat, spôsob a účel ich chovu, ako aj o veterinárnych podmienkach pre konanie zvodu zvierat a povinnostiach usporiadateľa pri ňom,

b) podrobnosti o všeobecných a osobitných veterinárnych hygienických požiadavkách na živočíšne produkty, o veterinárnom vyšetrení jatočných a ostatných zvierat a živočíšnych produktov a o podmienkach a rozsahu povinného zabezpečenia preventívnych a liečebných úkonov v chovoch zvierat,

c) podrobnosti o zdravotnej nezávadnosti a používaní krmív,

d) veterinárne podmienky pre povolenie dovozu, vývozu a prevozu zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

e) podrobnosti o

1. veterinárnych požiadavkách na starostlivosť o zdravie zvierat, najmä na prostredie, ošetrovanie, výživu a ich plemenitbu,

2. predchádzaní nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat a ich zdolávaní,

3. tom, ktoré nákazy sa považujú za veľmi nebezpečné a ktoré sú iné hromadné ochorenia zvierat,

4. veterinárnej asanácii,

5. veterinárnych podmienkach predaja živočíšnych produktov na trhoviskách, v tržniciach a predaja potravín živočíšneho pôvodu.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom povoľovanie výroby, overovanie, uvádzanie do obehu, používanie a kontrolu veterinárnych liečiv a prípravkov, ako aj veterinárne a zdravotné podmienky pre povoľovanie ich dovozu.

(3) Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov.

(4) Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov, ktoré vznikli vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení, ako aj škôd, ktoré vznikli uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.“.

47. Slová „Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy“ sa v zákone (s výnimkou § 36) nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo hospodárstva“, slová „Československá socialistická republika“, „Česká socialistická republika“ a „Slovenská socialistická republika“ sa nahrádzajú slovami „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „Česká republika“ a „Slovenská republika“, slová „národný výbor“ sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a slová „Zbor národnej bezpečnosti“ sa nahrádzajú slovom „polícia“.


Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti, ako vyplýva z tohto zákona.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.