43

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 21. januára 1991,

ktorou sa vykonáva colný zákon

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, Federálnym ministerstvom dopravy, Federálnym ministerstvom spojov, Ministerstvom vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2, § 22 ods. 3, § 25 ods. 1 a 2, § 29 ods. 3, § 36 ods. 2, § 41 ods. 2, § 42 ods. 2, § 43 ods. 2, § 44 ods. 2, § 47 ods. 7, § 49 ods. 2, § 54 ods. 3, § 60 ods. 2, § 61 ods. 4, § 77 ods. 3, § 78 ods. 5, § 80 ods. 7, § 81 ods. 4 a § 110 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ HLAVA

COLNÁ KONTROLA

Vykonávanie colnej kontroly (K § 25 zákona)

§ 1

(1) Colnica určí, či colnú kontrolu vykoná kontrolou dokladov a písomností alebo kontrolou dopravných a sprievodných listín alebo colnou prehliadkou.

(2) Colná prehliadka sa môže vykonávať pri všetkom tovare podliehajúcom colnej kontrole, pokiaľ táto vyhláška alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak.

(3) Colná prehliadka môže byť vonkajšia alebo vnútorná, úplná alebo čiastočná.

(4) Pri vonkajšej colnej prehliadke sa zisťuje hrubá hmotnosť, počet nákladových kusov, ich značky a čísla a či priložená colná uzávera nie je porušená. Pri vnútornej colnej prehliadke sa zisťuje druh, množstvo, prípadne akosť tovaru.

(5) Účastník colného konania nemá na rozsah colnej prehliadky vplyv. Účastník colného konania môže však colnici navrhnúť vykonanie úplnej vonkajšej alebo úplnej vnútornej colnej prehliadky, ak sa jej vykonaním uľahčí ďalšie colné konanie.

(6) Pri colnej kontrole môže byť v prípadoch, keď bol prepravovaný tovar zabezpečený colnou uzáverou, uznaný ako dôkaz o obsahu zásielok alebo batožín podrobný zoznam tovaru potvrdený colnými orgánmi v krajine vývozu.

(7) Na vykonanie colnej prehliadky sú orgány colnej správy oprávnené použiť technické a iné prostriedky, včítane služobných psov.

§ 2

Systém červená – zelená

(1) Systém červená – zelená je osobitným spôsobom vykonávania colnej kontroly, ktorý sa môže použiť na colných letiskách a cestných colných priechodoch.

(2) Zelený pruh je určený pre cestujúcich, ktorí nemajú so sebou tovar podliehajúci clu alebo majú iba tovar oslobodený od cla a poplatkov a nimi dovážaný alebo vyvážaný tovar nepodlieha dovozným a vývozným zákazom a obmedzeniam; súčasne musia byť splnené podmienky pre dovoz a vývoz hodnôt upravených devízovým zákonom.1) Ostatným cestujúcim je vyhradený červený pruh.

(3) Zelený pruh musí byť označený zelenou značkou v tvare pravidelného osemuholníka s nápisom: „Nič na preclenie“.

(4) Červený pruh musí byť označený červenou značkou štvorcového tvaru s nápisom: „Tovar na preclenie“.

§ 3

Pracovný čas colníc

(1) Pracovný čas colníc sa určí s prihliadnutím na potreby právnických a fyzických osôb, najmä dopravcov a pošty. Colnica, na ktorej nie je zavedený nepretržitý pracovný čas, zabezpečí vykonanie colného konania aj mimo pracovného času pri ľahko skaziteľnom tovare, živých zvieratách, tovare určenom na odstránenie následkov havárií, prírodných katastrof a podobných udalostí a pri iných druhoch spešného tovaru, ak je zabezpečená prítomnosť orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.

(2) Spešným tovarom sa rozumie tovar, ktorý treba rýchle a prednostne colne odbaviť z dôvodu jeho povahy alebo preto, že tvorí zásielku pre pomoc alebo preto, že zodpovedá riadne odôvodnenej naliehavej potrebe.

DRUHÁ HLAVA

OSLOBODENIE OD COLNEJ PREHLIADKY (K § 29 ods. 3 zákona)

§ 4

(1) Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách do cudziny a z cudziny preváža prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, predseda a podpredsedovia Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, predseda a podpredsedovia Snemovne ľudu, predseda a podpredsedovia Snemovne národov, predseda, podpredsedovia a členovia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, predseda Federálneho štatistického úradu, predseda Správy federálnych hmotných rezerv, predseda Štátnej banky česko-slovenskej, predsedovia a podpredsedovia Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, predsedovia, podpredsedovia a členovia vlád Českej republiky a Slovenskej republiky, predsedovia Českého štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu, generálni prokurátori Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, predsedovia najvyšších súdov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, hlavní arbitri Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, v súvislosti s výkonom ich funkcie a členovia sprievodu týchto osôb.

(2) Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách do cudziny a z cudziny prevážajú poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej národnej rady, Slovenskej národnej rady, sudcovia najvyšších súdov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom ich funkcie.

(3) Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách do cudziny a z cudziny prevážajú veľvyslanci, vyslanci a chargé ďaffaires Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky akreditovaní v cudzine, ako aj členovia ich rodín, ak cestujú s nimi spoločne.

§ 5

Colnej prehliadke nepodlieha tovar, ktorý pri cestách z cudziny a do cudziny prevážajú

a) hlavy cudzích štátov, predsedovia vlád cudzích štátov a ich námestníci, členovia vlád cudzích štátov, predsedovia a námestníci predsedov zákonodarných zborov cudzích štátov a členovia ich sprievodu,

b) predsedovia a členovia cudzích delegácií prichádzajúcich na diplomatické konferencie zvolávané do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) diplomatický personál misií poverených v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,

d) cudzí diplomatickí zástupcovia pôsobiaci mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ak cestujú do nej alebo ňou prechádzajú,

e) konzulárni úradníci konzulárnych úradov cudzích štátov pôsobiaci v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, pokiaľ sú konzulárnymi úradníkmi z povolania a nie sú česko-slovenskými štátnymi občanmi,

f) členovia rodín osôb uvedených pod písmenami a) až e),

g) iní príslušníci cudzích štátov majúci diplomatický štatus,

h) diplomatickí a konzulárni kuriéri (ďalej len „kuriéri“) cudzích štátov.

§ 6

(1) Oslobodenie od colnej prehliadky sa týka tiež batožín osôb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa dopravujú v časovej súvislosti s cestou týchto osôb, a to aj keď sa dovážajú iným dopravným prostriedkom, než ktorým tieto osoby cestujú.

(2) Oslobodenie od colnej prehliadky sa nevzťahuje na prípady, keď sú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz, vývoz alebo prevoz je zakázaný alebo obmedzený. Colná prehliadka sa musí vykonať v prítomnosti osoby uvedenej v § 4 a 5 alebo jej splnomocnenca.

§ 7

(1) Colnej prehliadke nepodlieha zapečatená diplomatická pošta a konzulárna batožina (ďalej len „diplomatická pošta“), ktorú vezie kuriér tým istým dopravným prostriedkom, ktorým cestuje. Kuriér sa musí preukázať zoznamom, ktorý vyhotovil a opečiatkoval úrad, ktorý diplomatickú poštu odosiela. V zozname sa musí uviesť počet kusov diplomatickej pošty a druh obalu.

(2) Colnej prehliadke nepodlieha zapečatená diplomatická pošta dopravovaná inak než kuriérom, musí ju však sprevádzať zoznam, ktorý vyhotovil a opečiatkoval úrad, ktorý diplomatickú poštu odosiela. V zozname sa musí uviesť počet kusov diplomatickej pošty, druh obalu a adresa úradu alebo orgánu, ktorému je pošta určená.

(3) Diplomatická pošta môže obsahovať iba diplomatické písomnosti alebo predmety určené na úradnú potrebu misie.

TRETIA HLAVA

COLNÁ KONTROLA V ŽELEZNIČNEJ, CESTNEJ, LETECKEJ A VODNEJ DOPRAVE A V POŠTOVOM STYKU

Colná kontrola tovaru dopravovaného dopravcami a poštou (K § 36 ods. 2 zákona)

§ 8

(1) Na vykonanie colnej kontroly je dopravca povinný odovzdať pohraničnej colnici vo dvojakom vyhotovení zoznam nákladu, zoznam batožín, zoznam zásob, zoznam inventára dopravného prostriedku a iné doklady o dopravovanom tovare. Colnica môže tieto doklady prijať prostredníctvom zariadenia na prenos a spracovanie údajov na nosičoch informácií; druh tovaru sa tu môže vyjadriť v medzinárodne uznávanej nomenklatúre.2)

(2) Vo vodnej doprave sa môže požadovať predloženie plánu plavidla.

§ 9

(1) Zoznam nákladu obsahuje tieto údaje: krajinu imatrikulácie dopravného prostriedku, druh dopravného prostriedku, značku, miesto, kde sa eviduje, a miesto, kde sa tovar naložil, mená, bydliská a sídla odosielateľov a príjemcov tovaru, krajinu určenia, množstvo a druh dopravovaného tovaru podľa mier a pomenovania obvyklého v obchode, a ak je zabalený, tiež počet kusov, značky a druh obalu nákladových kusov. Pri zberných zásielkach je dopravca povinný odovzdať colnici zoznam zásielok vyhotovený zasielateľom. Colnica môže určiť, ktoré údaje sa nemusia v zozname nákladu uviesť. Pošta zoznam nákladu neodovzdáva.

(2) Zoznam batožín obsahuje údaje o množstve a druhu dopravovaných batožín, meno a bydlisko vlastníka batožiny. Colnica môže určiť, kedy sa zoznam batožín nemusí predložiť alebo ktoré údaje sa nemusia uviesť.

(3) Zoznam zásob dopravného prostriedku obsahuje údaje o zásobách potravín, nápojov, tabakových výrobkov a iných zásobách určených na cestu, prípadne tiež o zariadení dopravného prostriedku, ak nie je zapísané v zozname inventára.

§ 10

V železničnej doprave nahrádza zoznam nákladu železničný vlakový súpis a prechodový zoznam vozňov naložených tovarom; zoznam batožín a spešnín nahrádza prechodová súpiska. Vlakový súpis alebo prechodový zoznam sa nemusí odovzdať, ak vlak privezie iba prázdne vozne, ktoré sú už zaradené do vozňového parku. Železničné vozne nezaradené do vozňového parku železničných správ sa zapisujú do vlakového súpisu alebo prechodového zoznamu tak, ako naložené vozne. Zoznam inventára sa v železničnej doprave nevyžaduje.

§ 11

(1) V leteckej doprave obsahuje zoznam nákladu meno prevádzkovateľa, štátnu príslušnosť a registrovú značku lietadla, číslo letu a dátum, stanicu (miesto) nakládky, stanicu (miesto) vykládky, číslo leteckého nákladného listu, počet kusov, druh tovaru a priestor pre záznamy prevádzkovateľa a pre úradné záznamy.

(2) Zoznam batožín sa v leteckej doprave nevyžaduje.

§ 12

Zoznam nákladu, zoznam batožín, zoznam zásob a zoznam inventára sa nevyžadujú, ak plavidlo alebo lietadlo pristane na krátky čas z technických dôvodov, napr. na doplnenie zásob, odstránenie závad, alebo aby vystúpili cestujúci.

§ 13

Ak sa vyvážaný tovar nakladá na dopravný prostriedok vo vodnej alebo cestnej doprave na vnútrozemskej colnici, odovzdá jej dopravca zoznam nákladu dvojmo; jedno vyhotovenie je určené pre vnútrozemskú colnicu a druhé pre pohraničnú colnicu.

Colná kontrola v dopravných prostriedkoch hromadnej osobnej dopravy pri prestupe štátnych hraníc (K § 36 ods. 2 zákona)

§ 14

Cestujúci, ktorí cestujú v dopravnom prostriedku hromadnej osobnej dopravy, a členovia posádok dopravných prostriedkov pravidelnej osobnej dopravy sú povinní predložiť svoje batožiny na colnú kontrolu včas, aby sa mohla ukončiť v čase pre ňu určenom.

§ 15

Cestujúci môže na pohraničnej colnici pri vstupe do tuzemska opustiť dopravný prostriedok pred skončením colného konania a pri výstupe do cudziny po skončení colného konania len so súhlasom príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 16

V colnom priestore pohraničnej colnice sa v čase vykonávania colneho konania môžu okrem cestujúcich zdržiavať len pracovníci vykonávajúci službu pri dopravných prostriedkoch a s vedomím príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu, osoby vykonávajúce tam úradné povinnosti. Iné osoby sa môžu v colnom priestore zdržiavať len so súhlasom príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 17

Dokiaľ trvá colná prehliadka plavidla vo vodnej doprave, je zakázaný akýkoľvek styk s brehom a s inými plavidlami; okrem členov posádky plavidla smú na plavidlo vstupovať iné osoby len pri výkone úradnej povinnosti, a to s vedomím príslušníka colnej správy vykonávajúceho colnú kontrolu.

§ 18

Ak dôjde k havárii alebo núdzovému pristátiu dopravného prostriedku na colnej ceste, je dopravca povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu najbližšej colnici.

§ 19

Sprievod dopravných prostriedkov

(1) Ak colnica na žiadosť dopravcu rozhodne o sprievode dopravného prostriedku na zabezpečenie colnej kontroly, dopravca dopraví príslušníkov colnej správy na určené miesto a späť, prípadne im poskytne náhradu cestovného.

(2) Plavebná organizácia ďalej poskytne sprevádzajúcim príslušníkom colnej správy bezplatné ubytovanie, vykurovanie, svetlo a za náhradu aj stravu.

§ 20

Dovoz poštových zásielok

(1) Dovážané poštové zásielky možno dopravovať bez colnej uzávery.

(2) Pošta predkladá dovážané poštové zásielky na colné konanie vnútrozemskej colnici s výnimkou kariet, listov a slepeckej tlače, z ktorých úpravy je zrejmé, že obsahujú iba písomné oznámenie.

(3) Ak sa obsah poštových zásielok alebo ich častí pri doprave v tuzemsku pred prepustením do voľného obehu v tuzemsku skazí, prerokuje pošta túto okolnosť s colnicou, ktorá je príslušná na prepustenie zásielky.

(4) Ak sa poškodenie alebo skazenie zásielok spozorovalo na pošte, na ktorej sa vykonáva colné konanie, zistí stav zásielok táto pošta spolu s colnicou.

(5) Pokiaľ pošta vyberie a zničí skazený tovar, ktorý by mohol ohroziť ľudské zdravie alebo poškodiť iné zásielky, je povinná o tom upovedomiť príslušnú colnicu.

(6) Pokiaľ pošta podľa osobitných predpisov predá poštové zásielky, ktoré colnica prepustila do voľného obehu v tuzemsku, uhradí z výťažku predaja predovšetkým náklady predaja, poštové poplatky a ďalej clo a iné poplatky viaznúce na zásielkach.

(7) Pošta môže odmietnuť vykonávať úkony za účastníka colného konania, ak to pokladá z prevádzkových alebo iných závažných dôvodov za potrebné alebo ak jej účastník colného konania nedodá v určenej lehote potrebné údaje.

(8) Zásielky, pri ktorých pošta za účastníka colného konania nevykonáva úkony, odovzdá colnici na potvrdenie a odovzdanie oznámi adresátovi. Colnica prepustí také zásielky len vtedy, ak pošta potvrdí na poštovom doklade, že zásielky možno adresátovi vydať.

(9) Zásielku, pri ktorej pošta za účastníka colného konania úkony nevykonáva, môže adresát odmietnuť, len pokiaľ ju na colnici neotvorí.

(K § 47 ods. 7 zákona)

§ 21

Clo, dane a poplatky z tovaru dovážaného v poštových zásielkach vyberá pošta ako jednu sumu od účastníka colného konania pri dodaní zásielky. Bez vybratia cla, daní a poplatkov dodá pošta zásielku účastníkovi colného konania len vtedy, ak colnica povolila odklad úhrady cla alebo colnica sama doručila rozhodnutie o vymeraní cla, daní a poplatkov účastníkovi colného konania alebo jeho zástupcovi.

(K § 36 ods. 2 zákona)

§ 22

Vrátenie zásielok

(1) Ak sa má vrátiť do cudziny zásielka, ktorej prepustenie do voľného obehu v tuzemsku obstarával dopravca alebo pošta, je dopravca alebo pošta povinná predložiť zásielku so všetkými colnými a inými dokladmi colnici na vykonanie colného konania.

(2) Ak sa z tovaru vymeralo clo, dane a poplatky, predloží dopravca alebo pošta zásielku tej colnici, ktorá ju do voľného obehu v tuzemsku prepustila.

(K § 36 ods. 2 zákona)

§ 23

Vývoz poštových zásielok

(1) Listové zásielky, ktoré okrem písomného oznámenia obsahujú aj tovar, môže odosielateľ podať na poštovú dopravu do cudziny bez toho, aby ich predtým predložil colnici, pokiaľ obsahujú iba tovar, na ktorého vývoz nie je potrebné povolenie alebo ktorého vývoz nie je zakázaný. Zásielku musí sprevádzať colné vyhlásenie o vyvážanom tovare.3)

(2) Listové zásielky, ktoré okrem písomného oznámenia obsahujú aj tovar, na ktorého vývoz je potrebné povolenie alebo ktorého vývoz je zakázaný, môže odosielateľ podať na poštovú dopravu do cudziny po tom, čo ich predložil colnici a colnica ich prepustila na vývoz.

(3) Listové zásielky, ktoré nie sú opatrené potvrdením colnice, že boli prepustené na vývoz, predkladá pošta vnútrozemskej colnici na vykonanie colnej kontroly pred ich výstupom do cudziny.

Povinnosti dopravcov a pošty (K § 36 ods. 2 zákona)

§ 24

Úkony pracovníkov dopravcu a pošty

(1) Pri colnom konaní, ktoré sa vykonáva na návrh dopravcu alebo pošty, vykonávajú pomocné práce pracovníci dopravcu alebo pošty.

(2) Za pomocné práce sa považuje nakladanie, skladanie alebo prekladanie tovaru, dodanie tovaru na váhu, premiestňovanie tovaru do revíznych miestností, otváranie a zatváranie ložených aj prázdnych dopravných prostriedkov a kontejnerov, nákladových kusov, vybaľovanie a zabaľovanie tovaru, pristavovanie rebríkov, môstikov, pojazdných schodov, poskytovanie bezplatnej dopravy člnom v riečnom prístave a pod.

(3) Ak pracovníci dopravcu a pošty nemôžu vykonávať pomocné práce pri colnom konaní sami, sú dopravca a pošta povinní zariadiť ich vykonanie na svoje náklady podľa pokynov colnice.

§ 25

Miestnosti, priestory a pomôcky potrebné na colné konanie

(1) Ak sa vykonáva pravidelné colné konanie dovážaného, vyvážaného alebo prevážaného tovaru v priestoroch dopravcu alebo pošty, zabezpečí dopravca alebo pošta pre colnicu potrebné miestnosti.

(2) Miestnosti a priestory potrebné na colné konanie a uskladnenie tovaru sa určia na takom mieste, aby pracovný postup colnice a orgánov s ňou spolupracujúcich bol čo najúčelnejší.

(3) O spôsobe uzatvárania miestností slúžiacich na colné konanie a uskladňovanie tovaru sa dohodne dopravca alebo pošta s colnicou.

(4) Dopravca alebo pošta udržiavajú v náležitom technickom a hygienickom stave miestnosti, ktoré odovzdali na užívanie colnici, upratujú ich, vykurujú a osvetľujú, a to pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, za náhradu skutočných vlastných nákladov dopravcu alebo pošty.

(5) Dopravca alebo pošta zaobstará na svoje náklady po dohode s colnicou pomôcky a zariadenia potrebné na vykonávanie colného konania, napr. váhy, rebríky, pojazdné schody, lampy, bezpečnostné lampy, nástroje a riadne osvetlenie colných priestorov pre colnú kontrolu.

§ 26

Cestovné poriadky

(1) Dopravca oznámi pohraničným colniciam cestovný poriadok všetkých dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice podľa cestovných poriadkov a každú zmenu skôr, než nadobudne cestovný poriadok alebo jeho zmena účinnosť.

(2) Zavedenie mimoriadnych vlakov, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov, odrieknutie alebo oneskorenie dopravných prostriedkov o viac ako pol hodiny oznámi dopravca včas a bez zbytočného odkladu pohraničnej colnici.

(3) Ak dôjde na pohraničnej colnici k nahromadeniu dopravných prostriedkov v železničnej, leteckej a vodnej doprave, určí prevádzkovateľ dopravy poradie colnej kontroly. Ak sa tak stane na pohraničnej colnici v cestnej doprave, určí poradie colnica; prepustí prednostne najmä sanitné dopravné prostriedky s chorými alebo ranenými, dopravné prostriedky, zariadenia a iné predmety určené na poskytnutie pomoci pri zdolávaní požiarov, živelných pohrôm a podobných udalostí, živé zvieratá a ľahko skaziteľný tovar, dopravné prostriedky osôb požívajúcich v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike diplomatické alebo konzulárne výsady a imunity a autobusy pravidelnej dopravy.

ŠTVRTÁ HLAVA

CLO

Prvý oddiel

(K § 42 ods. 2 zákona)

§ 27

Postup pri podaní žiadosti o nomenklatúrne a sadzobné zaradenie tovaru

(1) Žiadosť o rozhodnutie o nomenklatúrnom a sadzobnom zaradení tovaru sa podáva písomne; k nemu sa pripájajú potrebné vzorky, alebo ak to vzhľadom na povahu tovaru nie je možné, vyobrazenie a technický opis tovaru.

(2) Každá žiadosť sa môže týkať len jedného druhu tovaru. V návrhu je potrebné uviesť všetky údaje, ktoré môžu mať vplyv na sadzobné zaradenie tovaru, najmä údaje o zložení, spôsobe výroby, spôsobe a účele upotrebenia a o pôvode tovaru.

(3) Ak si Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyžiada na správne posúdenie veci znalecký posudok, uhrádza náklady za vyhotovenie znaleckého posudku účastník colného konania.

Druhý oddiel

Vymeriavanie cla (K § 47 ods. 7 zákona)

§ 28

(1) Z tovaru pochádzajúceho zo štátov,

a) s ktorými má Česká a Slovenská Federatívna Republika dojednanú doložku najvyšších výhod, sa vymeria clo podľa zmluvných sadzieb,

b) na ktoré sa vzťahuje preferenčné clo, sa clo vymeria vo výške určenej príslušnými predpismi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) s ktorými bola dojednaná dohoda o vzájomnom úplnom alebo čiastočnom oslobodení tovaru od cla, sa clo nevymeria alebo sa vymeria podľa znížených colných sadzieb.

(2) Pokiaľ nie je medzinárodnou zmluvou, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, alebo osobitným predpisom ustanovené inak, za tovar pochádzajúci z určitého štátu sa považujú iba:

a) nerastné produkty vyťažené z jeho zeme alebo z jeho pobrežných vôd,

b) plodiny zberané v tomto štáte,

c) živé zvieratá narodené a odchované v tomto štáte,

d) výrobky pochádzajúce zo zvierat žijúcich v tomto štáte,

e) produkty honu a rybolovu uskutočňovaných v tomto štáte,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty vyťažené z mora na lodiach tohto štátu,

g) tovar získaný na spracovateľských lodiach tohto štátu výlučne z produktov uvedených v písmene f),

h) produkty vyťažené zo zeme alebo z morského podzemia ležiaceho mimo pobrežných vôd, pokiaľ tento štát vykonáva za prevádzkovými účelmi výlučné práva na tejto zemi alebo na tomto území,

i) odpady a odpadky pochádzajúce zo spracovacej alebo úpravnej činnosti a vyradené predmety pozbierané v tomto štáte a použiteľné na opätovné získanie surovín,

j) tovar získaný v tomto štáte výlučne z výrobkov a produktov uvedených v písmenách a) až i),

k) tovar, ktorý je vyrobený v tomto štáte pri použití surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov pochádzajúcich z iného štátu alebo ktorých pôvod je neznámy za podmienky, že tento tovar bol v tomto štáte dostatočnou mierou spracovaný alebo opracovaný; tovar sa považuje za dostatočne spracovaný alebo opracovaný v tomto štáte, ak ide o tovar v tomto štáte spracovaný alebo opracovaný, pričom hodnota tovaru pochádzajúceho z iného štátu alebo tovaru, ktorého pôvod je neznámy nepredstavuje viac než 50 % hodnoty tovaru týmto štátom vyvážaného. Tovar sa nepovažuje za dostatočne spracovaný alebo opracovaný iba úkonmi súvisiacimi najmä s balením, triedením, konzervovaním, skladovaním, značkovaním, cejchovaním, kompletizovaním, spájaním častí.

(3) Tovar tuzemského pôvodu vracajúci sa z cudziny, pri ktorom sa neupustilo od vybratia cla, sa prepúšťa pri použití zmluvných sadzieb.

(K § 43 ods. 2 zákona)

§ 29

Zmluvné clo sa vyberá aj z tovaru pochádzajúceho zo štátov uvedených v prílohe 1 tejto vyhlášky.

§ 30

(1) Ak sa má z dovážaného tovaru vymerať zmluvné clo podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) alebo preferenčné clo podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. b) alebo ak účastník colného konania navrhuje, aby sa clo podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. c) nevymeralo alebo vymeralo podľa nižších colných sadzieb alebo zmluvné clo podľa ustanovenia § 29, je účastník colného konania povinný preukázať krajinu pôvodu.

(2) Ak sa má vymerať zmluvné clo podľa § 28 ods. 1 písm. a) a § 29, postačia na preukázanie doklady sprevádzajúce tovar, faktúry alebo korešpondencia. Ak colnica také preukázanie nepovažuje za postačujúce, preukáže účastník colného konania správnosť údajov osvedčením o pôvode tovaru vydaným cudzozemským orgánom príslušným na jeho vydanie v krajine pôvodu tovaru, vyhlásením o pôvode tovaru alebo osvedčením o miestnom názve.

(3) Ak sa má vymerať preferenčné clo podľa § 28 ods. 1 písm. b), preukáže účastník colného konania pôvod tovaru spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

(4) Ak účastník colného konania navrhuje, aby sa clo podľa § 28 ods. 1 písm. c) nevymeralo alebo vymeralo podľa nižších colných sadzieb, preukáže pôvod tovaru spôsobom ustanoveným príslušnou medzinárodnou dohodou o vzájomnom úplnom alebo čiastočnom oslobodení od cla.

(5) Ak účastník colného konania nemôže preukázať pôvod tovaru pri predložení návrhu na colné konanie, vymeria colnica clo podľa všeobecnej colnej sadzby.

(K § 41 ods. 2 zákona)

§ 31

Jednotná colná sadzba

(1) Jednotná colná sadzba 5 % colnej hodnoty sa použije pri vymeriavaní cla z tovaru určeného na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb a ktorý nemá obchodný charakter, ak colná hodnota lebo úhrnná colná hodnota tohto tovaru dovážaného v cestovnom styku fyzickými osobami alebo dovážaného pre fyzické osoby v zásielkach nepresahuje sumu 8000 Kčs.

(2) Na návrh účastníka colného konania nevymeria colnica clo podľa jednotnej colnej sadzby, ale podľa sadzieb colného sadzobníka.

(3) V iných prípadoch, než sú uvedené v odseku 1 sa vymeriava clo podľa sadzieb colného sadzobníka.

(K § 47 ods. 7 zákona)

§ 32

(1) Clo z tovaru toho istého sadzobného čísla sa nevymeria, ak nie je viac ako 10 Kčs. Úhrnná suma sa zaokrúhľuje na celé koruny do 50 halierov smerom dolu, od 50 halierov včítane smerom hore.

(2) Nedoplatok na cle sa nevymeria, ak nie je viac než 10 Kčs.

Tretí oddiel

(K § 49 ods. 2 zákona)

§ 33

Odklad úhrady cla

(1) Colnice môžu povoliť odklad úhrady cla najdlhšie na dobu dvoch rokov.

(2) Z odkladu úhrady cla sa platia úroky vo výške 20 % za rok zo sumy, ktorej úhrada bola odložená, a to po dobu odkladu úhrady cla, prípadne ak sa zaplatilo clo pred uplynutím tejto doby, až do dňa jeho zaplatenia.

(3) Z cla, ktorého úhrada bola odložená, sa úroky naplatia zo sumy rovnajúcej sa zloženej colnej zábezpeke.

(4) Ak účastník colného konania nezaplatí clo v deň splatnosti alebo v posledný deň odkladu úhrady cla, je povinný platiť úroky z omeškania vo výške 25 % istiny za rok, a to za dobu od prvého nasledujúceho dňa až do dňa zaplatenia.

(5) Úroky z odkladu úhrady cla a úroky z omeškania úhrady cla sú súčasťou cla.

Štvrtý oddiel

(K § 54 ods. 3 zákona)

§ 34

Odpustenie a zníženie cla

(1) Clo sa odpustí, ak tovar

a) bol pred prepustením do navrhnutého obehu úplne zničený, poškodený alebo nenávratne stratený následkom nehody alebo vyššej moci, alebo

b) prepustený do navrhnutého obehu bol pred dodaním príjemcovi pri doprave vykonávanej dopravcom alebo poštou úplne zničený, poškodený alebo nenávratne stratený následkom nehody alebo vyššej moci, alebo

c) bol so súhlasom colnice a pod colným dohľadom úplne zničený.

(2) Clo sa zníži, ak

a) tovar bol po podaní návrhu na colné konanie pred jeho prepustením do navrhnutého obehu zničený alebo poškodený následkom nehody alebo vyššej moci tak, že sa nemôže použiť na pôvodný účel, alebo

b) sa zmenila povaha tovaru prepusteného do navrhnutého obehu pred dodaním príjemcovi tak, že by podliehal nižšiemu clu, než aké bolo vymerané, alebo

c) sa zistí, že tovar v poštovej zásielke prepustený do navrhnutého obehu a dodaný príjemcovi je čiastočne zničený, poškodený alebo nenávratne stratený.

(3) Na žiadosť účastníka colného konania môže orgán colnej správy odpustiť alebo znížiť clo aj v iných prípadoch, než sú uvedené v odsekoch 1 a 2, pokiaľ sú pre to sociálne, zdravotné alebo iné dôvody hodné zreteľa, prípadne ak by vzhľadom na druh, množstvo a akosť a povahu tovaru, účel dovozu a spôsob nadobudnutia tovaru v cudzine jeho vybratie viedlo k tvrdosti.

Piaty oddiel

Dovoz tovaru do voľného obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla (K § 44 ods. 2 zákona)

PIATA HLAVA

COLNÉ KONANIE

Prvý oddiel

(K § 47 ods. 2 zákona)

§ 59

Odobratie vzoriek

(1) Colnica alebo účastník colného konania môžu po začatí colného konania odobrať vzorky tovaru len v potrebnom množstve na zabezpečenie jeho totožnosti, určenie nomenklatúrneho zaradenia a na zistenie jeho vlastností.

(2) Colnica môže odobrať vzorky tovaru len za prítomnosti účastníka colného konania a s jeho súhlasom. Účastník colného konania môže odobrať vzorky len so súhlasom colnice.

(3) Colnica vydá účastníkovi colného konania potvrdenie o odobratí vzoriek tovaru. Odobraté vzorky tovaru, ktoré sa na daný účel nespotrebovali, vráti colnica účastníkovi colného konania.

(4) Colnica môže požadovať zaplatenie cla zo vzoriek tovaru odobratých účastníkom colného konania.

Miestna príslušnosť colníc (K § 60 ods. 1 zákona)

§ 60

(1) Vnútrozemskej colnici sa na colné konanie predkladá tovar

a) dovážaný a vyvážaný, ktorý sa má prepustiť do záznamového obehu, s výnimkou tovaru a dopravných prostriedkov dovážaných a vyvážaných v cestovnom styku na primerané uspokojovanie osobných potrieb cestujúceho alebo člena posádky dopravného prostriedku v priebehu cesty a krátkodobého pobytu v cudzine alebo v tuzemsku, alebo ak nie je účelnejšie, aby colné konanie vykonala pohraničná colnica;

b) dovážaný, ktorý sa má prepustiť na uskladnenie v colných skladoch;

c) dovážaný do slobodného colného pásma;

d) dovážaný, určený na výstavbu a kompletizáciu investičného celku v tuzemsku;

e) česko-slovenského pôvodu dovážaný späť a zahraničného pôvodu vyvážaný späť z dôvodu prekážky obchodu;

f) dovážaný, ktorý sa má prepustiť do podmienečného voľného obehu v tuzemsku, najmä ako sťahované zvršky, svadobné dary, dedičstvo a vyvážaný ako sťahované zvršky, dedičstvo a veci na uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dlhodobom pobyte v cudzine;

g) dovážaný v cestovnom styku nad rámec oslobodenia od dovozného cla, ak o tom z dôvodov zachovania plynulosti dopravy cez štátne hranice rozhodne pohraničná colnica;

h) ak o tom rozhodne vnútrozemská colnica v povolení vydanom podľa osobitných predpisov;6)

i) dovážaný a vyvážaný, ktorý sa má prepustiť do voľného obehu, ak ide o tovar, pri ktorom nemožno ľahko a účinne vykonať colnú prehliadku;

j) dovážaný, ak je namiesto colného konania predpísané v prepravnej listine (napr. prebierka tovaru, kontrola akosti);

k) dovážané a vyvážané obchodné vzorky4) a propagačný materiál, ak nie je účelnejšie, aby colné konanie vykonala pohraničná colnica.

(2) Propagačným materiálom sa na účely tejto vyhlášky rozumejú výrobky nízkej úžitkovej hodnoty opatrené najmä reklamnými nápismi, značkami.

(3) Dovážaný a vyvážaný tovar, ktorý sa má prepustiť do voľného obehu a pri ktorom možno ľahko a účinne vykonať colnú prehliadku, sa predkladá na colné konanie

a) v riečnej a riečno-námornej doprave, ktorý sa do prekladiska dopravil po železnici alebo vozidlami cestnej dopravy pohraničnej colnici v prístavoch na Dunaji7) a vnútrozemskej colnici v prístavoch na Labe;

b) v cestnej doprave vnútrozemskej colnici v nácestnom stredisku;7)

c) v železničnej doprave odosielaný ako kusová zásielka vnútrozemskej colnici v železničnej stanici otvorenej pre medzinárodnú prepravu kusových zásielok7) a nakladacom a rozdeľovacom stredisku pre zásielky zberného tovaru;7)

d) v cestnej doprave odosielaný ako kusová zásielka vnútrozemskej colnici v nakladacom a rozdeľovacom stredisku pre zásielky zberného tovaru;7)

e) odosielaný v kontejneroch vnútrozemskej colnici v kontejnerovom prekladisku alebo kontejnerovom termináli.7)

§ 61

Za tovar, pri ktorom možno ľahko a účinne vykonať colnú prehliadku, sa považuje:

a) voľne ložený tovar;

b) tovar balený vo vreciach, žochoch, latení (včítane bubnov na prepravu káblov), v sudoch s bajonetovým uzáverom;

c) uložený v cestovných batožinách (kufroch, taškách a pod.);

d) nebalený tovar;

e) nebalený tovar pripevnený na paletách alebo balený v priehľadných obaloch pripevnených na paletách zmrašťovacou fóliou;

f) tekutý, sypký alebo plynný tovar prepravovaný v nádržkových vozidlách alebo v špeciálnych kontejneroch za predpokladu, že tento tovar bude v týchto vozidlách alebo kontejneroch zabezpečený železničnými uzáverami alebo uzáverami prepravcu a čísla/charakteristiky týchto uzáver budú zapísané v prepravnej listine;

g) voľne ložený tovar na otvorených vozidlách s príslušenstvom a súčiastkami balenými v debnách, za predpokladu, že príslušenstvo a súčiastky v debnách boli v časovom predstihu zabalené pod priamym dohľadom príslušníka colnej správy.

(K § 61 ods. 4 zákona)

§ 62

Colné konanie mimo colného priestoru

(1) Colné konanie mimo colného priestoru sa vykonáva, ak sa to odôvodní hospodárnosťou, najmä ak sa tým uľahčí doprava tovaru alebo ak je to inak naliehavé a ak sa tým neruší pravidelná činnosť colnice.

(2) Ak účastník colného konania žiada o vykonanie colného konania mimo colného priestoru, musí tak urobiť včas, musí oznámiť colnici približné množstvo tovaru a jeho druh podľa pomenovania obvyklého v obchode a navrhne čas, kedy sa má colné konanie vykonať; účastník colného konania je povinný oznámiť colnici bez zbytočného odkladu dodatočné zmeny v týchto údajoch.

(3) Colnica vykoná colné konanie mimo colného priestoru za predpokladu, že v čase navrhnutom účastníkom colného konania budú potrebné doklady, tovar a prípadne dopravný prostriedok, v ktorom sa tovar dopravuje, pripravené tak, aby sa colné konanie mohlo bezodkladne začať a bez prieťahov ukončiť.

(4) Colné konanie mimo colného priestoru sa nevykoná, ak colnica určí, že colnú kontrolu vykoná len kontrolou dokladov a písomností.

Viazaný obeh (K § 77 ods. 3 zákona)

§ 63

(1) Colnica rozhodne, či a za akých podmienok prepustí tovar do viazaného obehu, ako sa má zabezpečiť jeho totožnosť, či a v akej výške sa má zložiť colná zábezpeka. Ak účastník colného konania nepredloží návrh na spôsob zloženia colnej zábezpeky, určí ho colnica.

(2) Totožnosť tovaru sa zabezpečuje podľa povahy tovaru a účelu dovozu alebo vývozu priložením colnej uzávery, odtlačkom úradnej pečiatky, pečaťou, presným opisom, vyobrazením, odobratím vzoriek, spísaním továrenských značiek a výrobných čísel alebo iným vhodným spôsobom.

(3) Colná uzávera môže byť kusová alebo priestorová; kusová colná uzávera sa prikladá na tovar alebo obal, priestorová uzávera napr. na zariadení uzavierajúce priestor dopravného prostriedku alebo kontejneru alebo miestnosti. Priestory dopravných prostriedkov alebo kontejnerov za zabezpečujú závesnou uzáverou. Obaly, v ktorých sa tovar nachádza, možno zabezpečiť pečaťou alebo colnými známkami. Priložená colná uzávera sa môže odstrániť len so súhlasom colnice.

(4) Priloženie colných uzáver na dopravné prostriedky, kontejnery a na obaly alebo tovar sa vyznačí v colných a iných dokladoch.

(5) Od priloženia priestorovej colnej uzávery možno upustiť, ak je priestor dopravného prostriedku alebo kontejneru dostatočne zabezpečený uzáverou dopravcu alebo prepravcu.

(6) Ak možno colnú uzáveru bezpečne priložiť, musí sa zabezpečiť totožnosť tovaru a jej znaky náležite opísať v prepravných a sprievodných listinách.

(7) Cudzozemské colné uzávery, značky, čísla alebo iné znaky totožnosti uvedené na tovare a v prepravných alebo sprievodných listinách potvrdených colnými orgánmi iných štátov možno uznať pod podmienkou, že pre zabezpečenie totožnosti poskytujú spoľahlivú záruku.

(8) Tovar zabezpečený priestorovou colnou uzáverou možno prekladať len pod colným dohľadom.

(9) Tovar zabezpečený kusovou colnou uzáverou možno prekladať bez colného dohľadu.

(10) Dopravca môže bez súhlasu colnice, ak je to počas dopravy z mimoriadnych dôvodov potrebné, prebaliť niektoré poukázané nákladové kusy. Prebalenie poznamená v prepravnej listine.

(11) Dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný tovar mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti, nachádzajúci sa vo viazanom obehu, možno scudziť alebo s ním inak nakladať len so súhlasom colnice.

(12) Pri prepúšťaní tovaru do viazaného obehu určí colnica lehotu na jeho opätovné predloženie colnici alebo na spätný vývoz alebo dovoz.

(13) Na návrh účastníka colného konania, môže colnica prepustiť tovar z viazaného obehu na spätný vývoz alebo dovoz alebo do voľného obehu. Viazaný obeh možno takisto ukončiť pod podmienkou, že sa účastník colného konania vzdá tovaru v prospech štátu alebo colnice, pri zachovaní predpisov o ochrane životného prostredia, vysloví súhlas so zničením tovaru alebo s jeho znehodnotením na náklady účastníka colného konania. Colnica môže prijať vzdanie sa tovaru v prospech štátu, ak tým štátu nevzniknú žiadne náklady, okrem nákladov súvisiacich s jeho predajom.

Záznamový obeh v tuzemsku (K § 77 ods. 3 a § 78 ods. 5 zákona)

§ 64

Do záznamového obehu v tuzemsku možno prepustiť najmä

a) tovar na pokusy, na napodobenie, na vyskúšanie a na ukážku,

b) tovar na výkon povolania,5)

c) tovar na osobné používanie cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov,

d) literárne, vedecké a umelecké diela na použitie a na ukážku,

e) tovar na výstavy a veľtrhy,

f) tovar na súťaže a preteky,

g) vzorky4) a modely tovaru,

h) dopravné prostriedky,

i) živé zvieratá na pašu alebo na vykonávanie poľných a iných prác,

j) vratné obaly, palety a kontejnery,

k) tovar na prepracovanie, úpravu alebo opravu,

l) tovar na dočasné používanie.

§ 67

Ak sa má tovar prepustiť do záznamového obehu na prepracovanie, úpravu alebo opravu, určí colnica podmienky, za ktorých sa práce na tieto účely vykonajú. Pri určení podmienok môže colnica vychádzať z výroby na skúšku alebo z posudku znalca, pričom uvedie druh, množstvo a akosť tovaru, ktorý sa má získať po vykonaných prácach.

(K § 77 ods. 3 a § 78 ods. 5 zákona)

§ 68

Záznamový obeh v cudzine

(1) Colná kontrola tovaru v záznamovom obehu v cudzine sa vykonáva kontrolou dokladov.

(2) Na colné konanie, v ktorom sa rozhoduje o prepustení tovaru zo záznamového obehu v cudzine do voľného obehu v cudzine, nepožaduje colnica predloženie tovaru.

(3) Inak platia o záznamovom obehu v cudzine primerane ustanovenia o záznamovom obehu v tuzemsku.

(K § 25 ods. 2 zákona)

§ 69

Výstup tovaru do cudziny

(1) Ak pohraničná colnica pri colnej kontrole nezistí závady, potvrdí v priložených dokladoch výstup tovaru do cudziny.

(2) Pohraničná colnica vykoná vnútornú colnú prehliadku najmä vtedy, ak sú porušené colné uzávery alebo ak je dôvodné podozrenie, že obsah zásielky bol zmenený alebo že sa s tovarom nedovoleným spôsobom nakladalo.

(3) Pošta nepredkladá pohraničnej colnici poštové zásielky prepustené vnútrozemskou colnicou; výstup týchto zásielok potvrdzuje pohraničná colnica na základe zoznamu nákladu.

(K § 77 ods. 3 zákona)

§ 70

Pátranie po poukázanom tovare

Ak poukazovacia colnica zistí, že poukázaný tovar sa prijímacej colnici nepredložil vôbec alebo sa predložil len sčasti, zašle pátrací list tomu, kto bol povinný tovar predložiť prijímacej colnici na colné konanie.

(K § 80 ods. 7 zákona)

§ 71

Dočasné uskladňovanie tovaru

(1) Tovar možno dočasne uskladniť iba v prevádzkových skladoch dopravcu a pošty, ktoré sú zariadené tak, aby sa dali bezpečne uzavrieť. Uzaviera ich dopravca a pošta; colnica môže prikladať spoluuzáveru.

(2) Ak sa do prevádzkového skladu dopravcu alebo pošty ukladá tovar, ktorý sa má podrobiť colnému konaniu, zistí colnica počet nákladových kusov a ich značky, čísla a druh obalu a hrubú hmotnosť.

(3) Ak colnica nemá dostatok priestorov pre tovar uskladnený na vlastný podnet, umožní jej dopravca a pošta uskladňovať tovar vo svojom prevádzkovom sklade, ak to dovoľujú prevádzkové a miestne pomery.

(4) Za uskladnenie tovaru v skladoch colníc sa za prvý začatý mesiac platí skladné vo výške:

a) 5 % z ceny uskladneného tovaru, najmenej však 50 Kčs, ak doba uskladnenia nepresahuje päť dní (deň uskladnenia tovaru sa nezapočítava),

b) 10 % z ceny uskladneného tovaru, najmenej však 100 Kčs, ak doba uskladnenia presahuje päť dní.

(5) Ak sa v skladoch colníc uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za prvý začatý mesiac vo výške 20 Kčs za každú skladovú položku.

(6) Za uskladnenie tovaru v skladoch colníc na dobu dlhšiu ako jeden mesiac sa platí dvojnásobok skladného uvedeného v odseku 4 písm. b) a odseku 5.

(7) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom dole.

(K § 77 ods. 3 zákona)

§ 72

Prepravný styk

Pri prepravnom styku je účastník colného konania povinný predložiť na nazretie tak výstupnej, ako aj vstupnej pohraničnej colnici doklad, z ktorého je zrejmé, že ide o tuzemský tovar, ktorý sa dopravuje cez územie iného štátu.

Druhý oddiel

Colné sklady (K § 81 ods. 4 zákona)

§ 73

(1) Na návrh právnickej alebo fyzickej osoby môže príslušná colnica rozhodnúť o zriadení colného skladu.

(2) Colným skladom je zabezpečené priestranstvo, objekt alebo priestor, v ktorom sa dovezený tovar uskladňuje.

(3) Colné sklady možno zriaďovať ako verejné alebo súkromné.

(4) Verejný colný sklad môže použiť na uskladnenie tovaru každá osoba, súkromný colný sklad je vyhradený na uskladňovanie tovaru prevádzkovateľom skladu.

(5) Tovar sa prepúšťa do colného skladu bez zloženia colnej zábezpeky.

§ 74

(1) Návrh na zriadenie colného skladu obsahuje údaje nevyhnutné pre rozhodnutie, najmä údaje o

a) prevádzkovateľovi skladu,

b) priestranstve, objekte alebo priestore skladu a jeho umiestnení,

c) dátume zriadenia colného skladu,

d) osobách, ktoré budú orgánom colnej správy ručiť za úhradu prípadných ciel a poplatkov,

e) technických podmienkach colného skladu,

f) podmienkach správy a zabezpečení colného skladu,

g) podmienkach týkajúcich sa uskladňovanie tovaru, účtovnej evidencie a inventarizácie tovaru.

(2) Návrh na zriadenie súkromného colného skladu obsahuje okrem údajov uvedených v odseku 1 taktiež údaje o

a) vlastníkovi tovaru,

b) druhu tovaru, ktorý sa bude v colnom sklade uskladňovať.

(3) Ak sa v priebehu povoľovacieho konania alebo po vydaní povolenia na zriadenie colného skladu zmenia skutočnosti uvedené v návrhu na zriadenie colného skladu, je navrhovateľ povinný tieto zmeny oznámiť príslušnej colnici do 15 dní odo dňa, keď sa o týchto zmenách dozvedel.

§ 75

(1) Nebezpečný tovar, tovar, ktorý môže znehodnotiť iný uskladnený tovar alebo vyžaduje osobitné zariadenie, možno uskladniť len v colných skladoch osobitne preň vybavených.

(2) Pokiaľ na zriadenie colného skladu uvedeného v odseku 1 treba povolenie podľa osobitných predpisov,9) musí sa predložiť spoločne s návrhom.

§ 76

(1) Pokiaľ príslušná colnica neurčí inak, musí sa tovar, ktorý má byť uskladnený v colnom sklade, predložiť s dokladmi colnici na vykonanie colného konania.

(2) Colnica môže za účelom vykonávania colnej kontroly najmä

a) požadovať, aby sa colné sklady zamykali dvoma rôznymi kľúčmi (kľúčom prevádzkovateľa skladu a kľúčom colnice),

b) dohliadať na colný sklad,

c) požadovať vedenie účtovnej evidencie o skladovanom tovare vo forme schválenej colnicou,

d) vykonávať inventúru uskladneného tovaru.

§ 77

(1) Colnica prepustí tovar na uskladnenie v colnom sklade; lehota na uskladnenie sa určí s prihliadnutím na potreby zahraničného obchodu.

(2) V colnom sklade možno s vedomím colnice vykonávať dovolené operácie potrebné na zabezpečenie uchovania tovaru a obvyklé manipulácie vykonávané za účelom zlepšenia jeho balenia alebo predajnej akosti alebo jeho úpravy pre dopravu, napr. delenie alebo združovanie nákladových kusov, výber a triedenie tovaru, dolievanie, prebaľovanie, čistenie, nové označovanie, dopĺňanie, prezeranie, denaturovanie, odoberanie vzoriek. Pri vykonávaní týchto úkonov treba dbať na colné predpisy.

§ 78

Pri tovare uskladnenom v colnom sklade môže dôjsť k postúpeniu vlastníctva; táto skutočnosť sa musí colnici oznámiť a doložiť bez zbytočného odkladu.

§ 79

(1) Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu uskladneného tovaru následkom nehody alebo vyššej moci, prepustí colnica tento tovar do voľného obehu v tuzemsku, ako keby bol poškodený alebo zničený v colnom sklade uskladnený. Poškodenie alebo zničenie sa musí colnici náležite preukázať.

(2) Odpad a zvyšok, ktorý po zničení alebo znehodnotení zostane, podlieha v prípade prepustenia do voľného obehu v tuzemsku clu, ktoré by colnica vymerala a vybrala, keby sa taký odpad alebo zvyšok v tomto stave uskladnil.

§ 80

Ak bol tovar uskladnený v colnom sklade zničený alebo znehodnotený so súhlasom colnice, vyhotoví prevádzkovateľ colného skladu o zničení alebo znehodnotení tovaru zápisnicu; jedno vyhotovenie odovzdá colnici.

§ 81

(1) Vo verejnom colnom sklade sa môže uskladňovať všetok tovar, včítane tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, ak nejde o zákazy a obmedzenia z veterinárnych dôvodov, rastlinnolekárskych dôvodov, z dôvodov verejnej mravnosti alebo poriadku, verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia, ochrany predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok majúcich umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu.

(2) Vo verejnom colnom sklade sa nesmie uskladňovať taktiež tovar, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia týkajúce sa ochrany patentov, ochranných známok a autorských práv.

(3) Prevádzkovateľ verejného colného skladu je povinný vyhotoviť zoznam tovaru, ktorý nemožno uskladniť vo verejnom colnom sklade. Zoznam zverejňuje vhodnou formou; jedno vyhotovenie zoznamu odovzdá prevádzkovateľ colnici.

§ 82

(1) V súkromnom colnom sklade možno uskladňovať len tovar uvedený v rozhodnutí colnice o zriadení colného skladu. Zákazy a obmedzenia uvedené v § 81 platia obdobne.

(2) Súkromný colný sklad je prístupný iba dovozcom uvedeným v rozhodnutí colnice o zriadení colného skladu.

SIEDMA HLAVA

POSTUP PRI PREDAJI A INOM NAKLADANÍ S TOVAROM (K § 110 ods. 2 zákona)

§ 92

(1) Tovar, pri ktorom sa vyslovilo prepadnutie alebo ktorý sa zhabal v konaní konanom o colných priestupkoch, tovar, pri ktorom sa vyslovilo prepadnutie alebo ktorý sa zhabal v trestnom konaní o trestných činoch spáchaných pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru, ako aj tovar, ktorého sa účastník colného konania vzdal v prospech štátu, je v dočasnej správe colníc.

(2) Predaj, prípadne iné nakladanie s tovarom uvedeným v odseku 1, sa spravuje predpismi o dočasnej správe národného majetku.10)

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na veci a iné hodnoty podľa predpisov o devízovom hospodárstve, pokiaľ boli získané colným priestupkom.

ÔSMA HLAVA

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (K § 22 ods. 3 zákona)

§ 93

Zlato na priemyselné účely

Zlatom na priemyselné účely sa rozumie zlato, ktoré sa dováža, vyváža alebo preváža výhradne v rámci podnikateľskej činnosti na priemyselné prepracovanie, úpravu alebo spracovanie.


§ 94

Zrušujú sa

1. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.,

2. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami,

3. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 10/1988 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami,

4. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 181/1988 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon,

5. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 224/1988 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb.,

6. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru,

7. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 178/1989 Zb., ktorou sa vydávajú vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru,

8. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 183/1990 Zb. o vyberaní zmluvného cla z tovaru dovážaného zo štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod,

9. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 236/1990 Zb., ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.,

10. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 424/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č.44/1974 Zb. a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru.

§ 95

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. námestník


Príloha 1 vyhlášky č. 43/1991 Zb.

Zoznam štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod a pri ktorých sa vyberá pri dovoze ich tovaru do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zmluvné clo

Albánska ľudová socialistická republika

Alžírska demokratická a ľudová republika

Bahamské spoločenstvo

Čínska ľudová republika

Dominické spoločenstvo

Fidži

Guatemalská republika

Kapverdská republika

Kiribatská republika

Kórejská ľudovodemokratická republika

Kráľovstvo Saudskej Arábie

Kráľovstvo Svazijsko

Kráľovstvo Togo

Mongolská ľudová republika

Papua-Nová Guinea

Paraguajská republika

Republika Guinea Bissau

Republika rovníková Guinea

Salvadorská republika

Seychelská republika

Sultanát Brunej

Svätá Lucia

Svätý Kryštof a Nevis

Svätý Stolec

Svätý Vincent a Grenadiny

Šalamúnove ostrovy

Štát Bahrajn

Štát Katar

Štát Spojených Arabských Emirátov

Tchajwan - Čína

Tuvalu

Vietnamská socialistická republika

Poznámky pod čiarou

1) Devízový zákon č. 528/1990 Zb.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokol o jeho zmene.

3) Colným vyhlásením sa v tomto prípade rozumie zelená colná nálepka C1.

4) Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, Ženeva 7. 11. 1952 (publikované: Príloha vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 17/1956 Zb.).
Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzorkách nepatrnej hodnoty v duchu Medzinárodného dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, Brusel 5. 12. 1962, T 2-4101.

5) Colný dohovor o dočasnom dovoze zariadenia potrebného na výkon povolania, Brusel 8. 6. 1961 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 29/1964 Zb.).

6) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších predpisov.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 38/1991 Zb., ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc a vymedzuje colné pohraničné pásmo.

8) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.

9) Napr.: zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

10) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 61/1986 Zb. o dočasnej správe národného majetku.

11) Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru v znení nariadenia vlády ČSFR č. 519/1990 Zb.