Vyhláška č. 110/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani

Čiastka 23/1991
Platnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

110

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. januára 1991,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 bodu 1 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „príslušnej pobočke Slovenskej štátnej sporiteľne (ďalej len „sporiteľňa“)“ nahrádzajú slovami „peňažnom ústave2)“.

2. V § 1 ods. 2 sa slovo „sporiteľni“ nahrádza slovami „peňažnému ústavu“ a slovo „sporiteľňa“ slovami „peňažný ústav“.

3. § 2 znie:

㤠2

Osobitný účet nájomného založený podľa § 1 má režim bežného účtu5)“.

4. § 3 až 7 sa vypúšťajú.


Čl. II

Pre územie Slovenskej republiky sa zrušuje § 4 vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister

Ing. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

2) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

5) § 334 až 340 Občianského zákonníka.