Zákon č. 496/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991
Účinnosť od 11.12.1991

OBSAH

496

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 6. novembra 1991,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa suma „118 186 800 000 Kčs“ nahrádza sumou „118 786 800 000 Kčs“.

2. V § 1 ods. 5 sa suma „700 000 000 Kčs.“ nahrádza sumou „100 000 000 Kčs.“.

3. V prílohe č. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. sa suma výdavkov na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo „76 625 860“ nahrádza sumou „77 225 860“. Suma výdavkov spolu „118 186 800“ sa nahrádza sumou „118 786 800“ a suma prebytku „700 000“ sa nahrádza sumou „100 000“.

4. V prílohe č. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. sa v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR v stĺpci 1 suma „14 238 171“ nahrádza sumou „14 838 171“ a v stĺpci 3 suma „12 988 914“ sa nahrádza sumou „13 588 914“. Suma výdavkov štátneho rozpočtu SR spolu v stĺpci 1 „112 023 900“ sa nahrádza sumou „112 623 900“ a v stĺpci 3 suma „89 004 248“ sa nahrádza sumou „89 604 248“. Suma výdavkov vrátane dotácií do rozpočtov obcí spolu v stĺpci 1 „118 186 800“ sa nahrádza sumou „118 786 800“ a v stĺpci 3 suma „89 004 248“ sa nahrádza sumou „89 604 248“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.