Zákon č. 282/1991 Zb.Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Čiastka 51/1991
Platnosť od 15.07.1991
Účinnosť od 15.07.1991

282

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. června 1991

o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

(1) Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo“).

(2) Inspekce se člení na ústřední a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí České republiky. V čele oblastního inspektorátu je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ředitel inspekce.

(3) Inspekce je rozpočtovou organizací. Podrobnosti o organizaci inspekce upraví její statut, který schválí ministerstvo.

(4) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento zákon a další zákony.

ČÁST DRUHÁ

Působnost inspekce v ochraně lesa

§ 2

Inspekce dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí, týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, právnickými a fyzickými osobami.

§ 3

(1) Inspekce zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání.

(2) Inspekce vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě.

(3) Inspekce provádí kontrolu uložených opatření. Zjistí-li, že opatření nejsou splněna, je oprávněna stanovit k jejich splnění náhradní lhůtu.

(4) Inspekce je oprávněna v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.

§ 4

Inspekce uloží pokutu až do výše jednoho miliónu Kčs právnickým nebo fyzickým osobám, které svojí činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že

a) neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,

b) při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě způsobí jeho poškození,

c) vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů,

d) neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů1) a tohoto zákona.

§ 5

(1) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se inspekce dověděla o porušení povinností uvedených v § 4 tohoto zákona, nejpozději však do tří let od doby, kdy k porušení těchto povinností došlo.

(3) Poruší-li právnická nebo fyzická osoba v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoliv povinnost, za níž se ukládá pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše dvou miliónů Kčs.

§ 6

(1) O zahájení řízení o uložení pokuty informuje inspekce současně příslušný orgán státní správy lesního hospodářství.2)

(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.

(3) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 7

(1) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se prokazují průkazy inspekce a jsou oprávněni nosit při výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru lesnický stejnokroj se státním znakem a služebním označením.

(2) Inspektoři jsou oprávněni

a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky a vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů.3) Za škodu při tom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,

b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly.

(3) Inspektoři jsou povinni

a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem své činnosti,

b) před vstupem do cizího objektu informovat provozovatele.

(4) Inspektoři jsou lesní stráží.4)

§ 8

Inspektor může v blokovém řízení uložit blokovou pokutu za přestupek proti pořádku ve státní správě na úseku lesního hospodářství, přestupek na úseku ochrany životního prostředí a přestupek za porušení jiných povinností v lesním hospodářství.5)


§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.
Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

2) § 34 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

3) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

4) § 24 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

5) § 18 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
§ 13 odst. 2, § 33, 45, 46, 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.