465

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. októbra 1991

o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien a podľa § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ustanovuje:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška upravuje

a) zisťovanie ceny1) stavieb, bytov a nebytových priestorov v obytnom dome, pozemkov, trvalých porastov, pozemkov v obvode pozemkových úprav5) a vyvolávacej ceny pre verejné dražby, ak zisťovanie ceny nie je upravené inak,2)

b) dojednávanie ceny6) pre účely zmluvných prevodov stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „dojednávaná cena“),

c) dojednávanie nájomného6) za nájom pozemkov.

§ 1a

Vymedzenie pojmov

Pre účely tejto vyhlášky sa rozumie:

a) obytný dom je dom, v ktorom zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností v dome pripadajú aspoň dve tretiny na byty, včítane bytov a častí bytov, ktoré sú užívané na iné účely ako na bývanie, ako i vedľajšie miestnosti a príslušenstvo patriace k bytom. Pri zisťovaní tohto pomeru podlahových plôch sa neprihliada na priestory prístupné všetkým obyvateľom domu a iným osobám, na iné spoločné vedľajšie miestnosti a vedľajšie priestory (napr. schodište a chodby, spoločné práčovne a sušiarne, pôjdové a pivničné priestory), na miestnosti pre poľnohospodársku výrobu, ani na vedľajšie stavby postavené na pozemku (napr. garáže, poľnohospodárske objekty, malé prevádzky, drevárne, kôlne),

b) rodinný dom je obytný dom, v ktorom je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty a najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie,

c) ostatné obytné domy sú obytné domy s výnimkou rodinných domov,

d) budova je stavebný objekt, ktorý sa klasifikuje podľa osobitného predpisu2a) v odbore stavebných objektov pod kódom 801, 803 a 812 Jednotnej klasifikácie stavebných objektov,

e) byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky,

f) podlahovou plochou bytu je súčet plochy jeho obytných miestností a plochy príslušenstva bytu bez plochy lodžií a balkónov,

g) príslušenstvom bytu sa rozumie najmä vstupný priestor bytu, priestor pre varenie, priestor pre uskladanie potravín, priestor pre osobnú hygienu, priestor pre umiestnenie záchodovej misy a priestor pre uloženie upratovacích predmetov,

h) obytná miestnosť je miestnosť priamo osvetlená a priamo vetrateľná miestnosť s podlahovou plochou aspoň 8 m2, ktorá je priamo alebo dostatočne nepriamo vykurovaná a ktorá je vzhľadom na svoje stavebnotechnické usporiadanie a vybavenie určená na celoročné bývanie. Za uvedených podmienok sa považuje za obytnú miestnosť aj kuchyňa s podlahovou plochou nad 12 m2. Do súčtu podlahovej plochy obytných miestností sa započítava aj plocha zastavaná kuchynskou linkou, kachľami alebo inými vykurovacími telesami, plocha arkierov a ďalej plocha výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké. Nezapočítava sa plocha nábytku vstavaného do steny. Ak má miestnosť skosený strop pod 2 m nad podlahou, počíta sa jej podlahová plocha len štyrmi pätinami,

ch) nebytovým priestorom v obytnom dome je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, napr. kancelárie, dielne, sklady, obchodné miestnosti, garáže, ateliéry atď. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti a spoločné zariadenia domu,

i) spoločnými časťami obytného domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

j) spoločnými zariadeniami obytného domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, hromozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu,

k) spoločnými časťami a príslušenstvom obytného domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou domu, sa rozumejú stavby a trvalé porasty nachádzajúce sa na priľahlých pozemkoch, a to najmä oplotenia a prístrešky.

PRVÁ ČASŤ

DOJEDNÁVANIE CIEN A NÁJOMNÉHO

§ 1b

(1) Výška dojednávaných cien stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch a dojednávané nájomné za nájom pozemkov sa určuje dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim alebo medzi prenajímateľom a nájomcom. Výška dojednávaných cien je obmedzená v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 a v prípadoch určených osobitnými predpismi.6a)

(2) Vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky nemožno dojednať pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov, ak je úhrada ceny vykonávaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu6b).

(3) Nájomné za nájom pozemkov neslúžiacich účelom podnikania vrátane poľnohospodárskej výroby sa môže dojednať až do výšky maximálneho nájomného určeného v § 17.

DRUHÁ ČASŤ

CENY STAVIEB, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH PREVODOCH A PRECHODOCH A NÁJOMNÉ ZA NÁJOM POZEMKOV

PRVÝ ODDIEL

OBYTNÉ DOMY

§ 2

Rodinné domy

(1) Cena rodinného domu sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.

(2) Plochou podlažia sa na účely zistenia ceny rozumie:

a) zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80 % skutočnej výmery.

b) podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia, pokiaľ je iba v časti povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.

(3) Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestností a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.

(4) Do zastavanej časti podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domu vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu, které sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domom prevádzkovo prepojené.

(5) Cena rodinného domu sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebovania sa vypočíta delením 100 % celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí vždy pre celý rodinný dom (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

(6) Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak, že od roku, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu, a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.

(7) Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti, ak sa považuje za rodinný dom, pričom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 9. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.

§ 3

Ostatné obytné domy

Cena ostatných obytných domov, ak je predmetom prevodu celý dom, sa rovná cene zistenej podľa § 2 vynásobenej koeficientom:

a) 1,00, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou do 150 m2,

b) 0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2,

c) 0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.

§ 3a

Byty a nebytové priestory

(1) Cena bytu, včítane jeho príslušenstva a včítane podielu na spoločných čiastiach a zariadeniach domu, jeho vybavení a príslušenstva, ktoré sú stavebnou súčasťou obytného domu, sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy bytu a ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa kategórie bytu.10a)

(2) Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu je

pri bytoch I. kategórie ..................... 5 300 Sk
pri bytoch II. kategórie ..................... 4 400 Sk
pri bytoch III. kategórie ................... 3 100 Sk
pri bytochlV. kategórie ..................... 2 200Sk

(3) Cena bytu zistená podľa odsekov 1 a 2 sa primerane zníži o opotrebenie, spravidla o 1 % za každý rok veku domu. Zníženie môže byť najviac 80 %.

(4) Cena bytu zistená podľa odseku 1, odseku 2 a odseku 3 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach sa zvyšuje o 10 %.

(5) Cena nebytového priestoru, včítane podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy nebytového priestoru a ceny za 1 m2. Do podlahovej plochy nebytového priestoru sa započítajú aj plochy ďalších priestorov užívaných výhradne spolu s nebytovým priestorom.

(6) Cena za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru je 5.300 Sk.

(7) Cena spoločných častí domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou obytného domu, a cena pozemku sa zistí podľa ustanovení druhej časti tejto vyhlášky.

DRUHÝ ODDIEL

STAVBY PRE INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU

§ 4

Rekreačné chaty a záhradkárske chaty

(1) Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty11) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

§ 5

Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy

(1) Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy12) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započítava iba 50 %. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.

TRETÍ ODDIEL

GARÁŽE

§ 6

Samostatné, radové a poschodové garáže

(1) Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí ako súčet ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.

(2) Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

ŠTVRTÝ ODDIEL

PLOTY A STUDNE

§ 7

Ploty

(1) Cena plotov sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90 %.

§ 8

Studne

(1) Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:

a) kopaná studňa

V hĺbke Sk za 1 m Sk za 1 ks ručného čerpadla
(podlá celkovej hĺbky studne)
od 0 m do 5 m 1300,- 1010,-
od ďalších 5 m do 10 m 2380,- 1560-,
nad 10 m 3260,- 3220-,

b) vŕtaná studňa

Priemer hĺbka studne Sk za 1 m Sk za 1 ks ručného čerpadla
(podľa celkovej hĺbky studne)
do 150 mm od 0 do 10 m 650,- 1560,-
od 0 do 25 m 760- 3220-
od 0 do viac než 25 m 940,- 4140,-
nad 150 mm od 0 do 10 m 970,- 1560,-
do 300 mm od 0 do 20 m 1120,- 3220-
od 0 do viac než 20 m 1360,- 4140,-
nad 300 mm od 0 do 10 m 1570,- 1560,-
do 500 mm od 0 do 20 m 1805,- 3220,-
od 0 do viac než 20 m 2000,- 4140,-

(2) Hĺbka studne sa meria od úrovne upraveného terénu. Vŕtaná studňa s priemerom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.

(3) Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.

(4) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe vŕtanej studne s priemerom nad 150 mm a kopanej studne je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.

(5) Cena kopanej studne, ktorá trvale neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20 % z ceny zistenej podľa odsekov 1 až 4.

PIATY ODDIEL

OSTATNÉ STAVBY

§ 9

Vedľajšie stavby

(1) Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných a cena stavieb doplňujúcich užívanie pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.

(2) Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 11.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.

§ 10

Prevádzkové a poľnohospodárske stavby

(1) Cena budov určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.), cena administratívnych budov, budov škôl, budov telocviční, obchodných budov, budov reštaurácií, budov zdravotníckych zariadení a ostatných budov používaných na podobné účely sa zistí podľa § 3. Každá časť budovy, ktorá sa výrazne líši konštrukčným vyhotovením alebo vekom, sa oceňuje samostatne.

(2) Cena stavieb

a) pre poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.),

b) dielní a skladov

so zastavanou plochou do 150 m2 sa zistí podľa § 9.

(3) Cena prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením m3 obostavaného priestoru7) cenou za 1 m3 uvedenou v prílohe č. 5.Cena stavby zistená podľa predchádzajúcej vety sa upraví percentuálnymi prirážkami alebo zrážkami uvedenými v prílohe č. 5a. Sociálne a administratívne priestory s najmenej tromi samostatnými obvodovými stenami a stropom, vstavané do hál alebo pristavené k halám, sa ocenia samostatne podľa § 10 ods. 1 tejto vyhlášky. Pri vstavbách sa množstvo obostavaného priestoru haly neznižuje o obostavaný priestor vstavby.

(4) Cena obytnej časti prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.

(5) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že opotrebenie môže byť najviac 85 %.

ŠIESTY ODDIEL

VONKAJŠIE ÚPRAVY

§ 11

(1) Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.

(2) Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.

SIEDMY ODDIEL

NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ NA ODSTRÁNENIE A INÉ STAVBY

§ 12

Nedokončené stavby

(1) Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Nedokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určených pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.

(2) Na nedokončených stavbách, na ktorých došlo vplyvom dĺžky výstavby k narušeniu, ktoré vplýva na predpokladanú dobu životnosti, vykoná sa odpočet primeraného opotrebenia.

§ 13

Stavby určené na odstránenie

Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť3) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu v mieste a čase obvyklé, ktorý je možné získať ich odstránením.

§ 14

Iné stavby

Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené (napr. cintorínska architektúra), sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste stavby a čase jej prevodu alebo prechodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.

ÔSMY ODDIEL

POZEMKY

§ 15

Pozemky

(1) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,14) záhrada15) a pozemkov zastavaných líniovými stavbami je:

a) 1500,– Sk v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,

b) 800,– Sk v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,

c) 500,– Sk v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine,

d) 150,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000,

e) 100,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 5000,

f) 70,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 2000,

g) 20,– Sk v ostatných obciach.

(2) Cena zistená podľa odseku 1 sa upraví podľa prílohy č. 7. Cena pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu zistená podľa odseku 1 sa neupravuje o dôvody uvedené v položkách č. 3 až 11 prílohy č. 7 tabuľka 1. Najnižšou cenou pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu, ktorý je zapísaný v evidencii nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda alebo lesný pozemok, je cena zistená podľa odsekov 5 až 8.

(3) Ak je v obci spracovaná cenová mapa pre jednotlivé lokality jej katastrálneho územia schválená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, použijú sa ceny v nej uvedené a ceny uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú.

(4) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) na individuálnu rekreáciu16) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie14) alebo záhrada,15) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok sa zistí podľa odseku 1, pokiaľ je vyššia ako 100,– Sk za 1 m2. V ostatných prípadoch je cena týchto pozemkov 100,– Sk za 1 m2. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.

(5) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8.

(6) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako ovocný sad, vinica17) alebo chmeľnica sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8 (pozemok) a v prílohe č. 10 tabuľky č. I. a III. (porasty).

(7) Cena pozemku zapísaného v evidenci nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy zistenej podľa odseku 6.

(8) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lesný pozemok sa zistí ako súčet základnej ceny lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 9 tabuľka č. I a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 9 tabuľka II. Minimálna cena lesného pozemku je 0,30 Sk za 1 m2.

(9) V prípade, že poľnohospodársky pozemok nie je zapísaný v evidencii nehnuteľností, lebo bol zlúčený do pôdnych celkov zapísanych v evidencii nehnuteľností, určí sa jeho cena podľa druhu (kultúry) pôdneho celku, na ktorom pozemok leží alebo na ktorom leží jeho prevažujúca časť.

(10) Cena za 1 m2 pozemkov zapísaných v evidencii nehnuteľností inak, ako je uvedené v odsekoch 1 až 9, je 10 % z ceny zistenej podľa odseku 1 s výnimkou pozemkov charakteru nevyvinutých pôd a medzí. Pri nevyvinutých pôdach a medziach sa cena pozemku zistí ako 50 % z ceny okolitej bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len „BPEJ“). Pozemky charakteru nevyvinutých pôd a medzí, ako i údaje okolitej BPEJ určí príslušný pozemkový úrad.

§ 17

Dojednané nájomné za nájom pozemkov

(1) Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské účely včítane poľnohospodárskej výroby, okrem pozemkov uvedených v odseku 2, je za pozemky v obciach uvedených v

a) § 15 ods. 1 písm. a) 5,- Sk za 1 m2
b) § 15 ods. 1 písm. b) 4,- Sk za 1 m2
c) § 15 ods. 1 písm. c) 3,50 Sk za 1 m2
d) § 15 ods. 1 písm. d) a e) 3,- Sk za 1 m2
e) § 15 ods. 1 písm. f) 2,- Sk za 1 m2
f) § 15 ods. 1 písm. g) 1,- Sk za 1 m2.

(2) Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov zastavaných stavbou pre individuálnu rekreáciu okrem lesných pozemkov v obciach uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) je 5,- Sk za 1 m2 a v ostatných obciach 4,- Sk za 1 m2. Keď je na lesnom pozemku umiestnená stavba na individuálnu rekreáciu, prípadne jej príslušenstvo je maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov 9,50 Sk za 1 m2 skutočne zastavanej plochy.

(3) Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej činnosti podľa územnoplánovacej dokumentácie, ak je hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu, sa vypočíta podľa odseku 1 alebo 2.

DEVIATY ODDIEL

TRVALÉ PORASTY

§ 18

(1) Cena ovocných stromov sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. I.

(2) Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. II.

(3) Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. III.

(4) Cena lesných porastov sa zistí ako súčet základnej ceny lesného porastu podľa skutočného zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 10 tabuľky č. IV. a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 10 tabuľky č. V. V prípade poškodenia lesného porastu sa jeho cena zníži podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VI.

(5) Cena okrasných drevín sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VII.

DESIATY ODDIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ ČASTI

§ 19

Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až § 12, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21, príp. § 20 (znenie platné do 31. 7. 1990) vyhlášky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, a po odpočítaní opotrebenia, platnou cenou i pre ďalšie prevody a prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou spolu so znaleckým posudkom, na ktorého základe bola registrovaná, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.

§ 20

Pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z ďalších prostriedkov štátu,6b) môže v odôvodnených prípadoch Ministerstvo financií Slovenskej republiky udeliť výnimku z ustanovenia § 1b ods. 2 tejto vyhlášky na žiadosť kupujúceho. K žiadosti o povolenie výnimky je kupujúci povinný predložiť súhlasné stanovisko zriaďovateľa alebo štátneho orgánu, ktorý mu prostriedky štátneho rozpočtu alebo ďalšie prostriedky štátu poskytuje.

PIATA ČASŤ

VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU PRE ÚČELY VEREJNEJ DRAŽBY PODĽA ZÁKONA Č. 427/1990 ZB. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

§ 23

Pre účely § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb. sa vyvolávacia cena stavieb, nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov vo vlastníctve štátu zistí podľa druhej časti tejto vyhlášky.

ŠIESTA ČASŤ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

§ 26

Ustanovenia tejto vyhlášky platia aj pre oceňovanie pozemkov v obvode pozemkových úprav.5) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.19)


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Táto vyhláška sa nevzťahuje na zisťovanie cien pre účely náhrad podľa osobitných predpisov.20)

§ 28

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášok Ministerstva financí SR č. 289/1990 Zb. a č. 101/1991 Zb.

§ 29

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Minister:

Dančo v. r.


Príloha č. 1

RODINNÉ DOMY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov
1.Osadenie do terénu (len pri podpivničených objektoch)
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou600
b) bez zvislej izolácie390
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m
a) so zvislou izoláciou425
b) bez zvislej izolácie270
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou195
b) bez zvislej izolácie125
2.Základy
2.1. s vodorovnou izoláciou290
2.2. bez izolácie230
3.Murivo
3.1. murované v skladobnej hrúbke
a) nad 60 cm815
b) nad 50 do 60 cm1380
c) nad 40 do 50 cm1235
d) nad 30 do 40 cm1080
e) do 30 cm835
3.2. z monolitického betónu815
3.3. montované z prefabrikovaných dielcov
a) z betónových940
b) na báze dreva580
3.4. drevené v hrúbke
a) nad 20 cm870
b) nad 16 do 20 cm815
c) do 16 cm640
4.Stropy
4.1. s rovným podhľadom
a) vybudované po roku 1960605
b) vybudované do roku 1960485
4.2. s viditeľnými trámami
a) železobetónové460
b) drevené245
4.3. klenbové375
5.Krovy
5.1.zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami555
5.2.váznicové valbové, stanové535
5.3.váznicové sedlové, manzardové460
5.4.hambálkové415
5.5.pultové345
5.6.klincované vázníky255
6.Krytiny strechy na krove
6.1.plechové
a) z medi1035
b) z hliníka560
c) pozinkované460
6.2.pálené
a) ťažké korýtkové (prejzové)620
b) ostatné ťažké (vlnovky, francúzske-TRF, Holland-TRH, Portugal-TRP), obyčajné
dvojdrážkové305
c) obyčajné jednodrážkové220
6.3.šindľové a otiepkové535
6.4.azbestocementové
a) šablóny na debnení220
b) šablóny na latách, vlnité dosky165
6.5.z cementových drážkoviek220
6.6.lepenkové140
7.Krytiny na plochých strechách
7.1.z medeného plechu1005
7.2.z dlaždíc590
7.3.z hliníkového plechu525
7.4.z pozinkovaného plechu410
7.5.z asfaltovaných privarovaných pásov300
7.6.z asfaltovanej lepenky260
7.7.z cementovaného poteru130
8.Klampiarske konštrukcie
8.1. z medeného plechu (min. žľaby, zvody, komíny, prieniky)465
8.2. z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)125
b) len žľaby a zvody65
c) parapety10
9.Fasádne omietky
9.1. nad 2/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované55
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo30
9.2. nad 1/2 do 2/3 plochy omietanej steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované40
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo25
9.3. nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované25
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo10
9.4. do 1/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované10
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo5
10.Obklady fasád
10.1. nad 2/3 obkladanej steny
a) obklad šindľom225
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)225
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek190
d) umelý kameň145
e) obklady keramické, obklady drevom80
í) škárované lícovky, murivo z lomového kameňa70
g) obklady azbestocementovými šablónami65
10.2. nad 1/2 do 2/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom200
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (háklíky, kopáky)145
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek125
d) umelý kameň125
e) obklady keramické a obklady drevom50
í) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa45
g) obklady azbestocementovými šablónami40
10.3. nad 1/3 do 1/2 obkladanej steny
a) obklady šindľom120
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (háklíky, kopáky)110
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek85
d) umelý kameň65
e) obklady keramické a obklady drevom30
í) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa35
g) obklady azbestocementovými šablónami30
10.4. do 1/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom90
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (kopáky, háklíky)75
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek65
d) umelý kameň35
e) obklady keramické a obklady drevom25
í) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa25
g) obklady azbestocementovými šablónami25
11.Vnútorné obklady(za každú vyskytujúcu sa položku)
11.01. prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky30
11.02. prevažnej časti práčovne min.do 1,35 m výšky30
11.03. vane25
11.04. samostatnej sprchy25
11.05. WC min. do výšky 1 m25
11.06. kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)25
12.Schody s povrchom
12.1. mramor235
12.2. žula205
12.3. tvrdé drevo, červený smrek125
12.4. terazzo, PVC, guma125
12.5. pieskovec, cementový poter105
12.6. mäkké drevo s podstupnlcaml65
12.7. mäkké drevo bez podstúpme50
12.8. kovové85
13.Dvere
13.1. plné alebo zasklené dyhované alebo z tvrdého dreva215
13.2. hladké plné alebo zasklené165
13.3. rámové s výplňou145
13.4. oceľové a zvlakové80
14.Okná
14.1. dvojité alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové alebo z tvrdého dreva s dvojvrstvovým alebo trojvrstvovým zasklením300
14.2. dvojité drevené s doskovým ostením s trojvrstvovým zasklením150
14.3. dvojité rámové (von a dnu otvárané)115
14.4. zdvojené ostatné, drevené s dvojvrstvovým zasklením125
14.5. jednoduché drevené alebo oceľové60
15.Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
15.1. parkety, vlysy (okrem bukových), korok105
15.2. podlahoviny netkané všívané (napr. kovraľ)160
15.3. vlysy bukové85
15.4. podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga)130
15.5. podlahoviny gumové, z PVC, lino105
15.6. palubky, dosky, xylolit50
16.Dlažby a podlahy ostatných miestností
16.1. mramorové200
16.2. keramické80
16.3. xylolit, dlaždice, palubovky, dosky50
16.4. terazzo, lepené povlakové podlahy70
16.5. cementové dlaždice, liaty xylolit50
16.6. cementový poter, tehlová dlažba40
17.Vykurovanie
17.1. ústredné
17.11. kotol ústredného vykurovania (započítava sa len do najväčšieho podlažia, a to i vtedy, keďje mimo objektu)
a) na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu635
b) na tuhé palivá350
17. 12. radiátory (započítavajú sa na každom podlaží, ktoré je nimi vybavené)
a) hliníkové, liatinové205
b) oceľové a vykurovanie panely145
17.2. lokálne
a) podlahové elektrické v prevažnej časti podlažia220
b) akumulačné kachle, za každý kus120
c) plynové kachle, za každý kus70
d) naftové a stáložiarne kachle, za každý kus30
e) na tuhé palivá obyčajné, za každý kus25
18.Elektroinštalácia
18.1. svetelná, motorická, poistkové automaty160
18.2. svetelná, motorická, poistky125
18.3. len svetelná, poistkové automaty105
18.4. len svetelná, poistky85
19.Bleskozvod85
20.Rozvod vody
20.1. studenej a teplej vody z centrálneho zdroja45
20.2. len studenej vody30
21.Zdroj teplej vody (za každý kus)
21.01. zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním60
21.02. prietokový plynový ohrievač45
21.03. kotol ústredného vykurovania25
21.04. kúpeľňové kachle na uhlie15
21.05. malé plynové alebo elektrické ohrievače15
22.Inštalácia plynu
22.1. rozvod svietiplynu alebo zemného plynu40
22.2. rozvod propán-butánu20
23.Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika(za každú vyskytujúcu sa položku)
23.01. zo splachovacieho záchodu30
23.02. z kúpeľne25
23.03. z práčovne25
23.04. z kuchyne15
24.Kuchyňa (za každý kus)
24.01. sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková zabudovaná platňa a elektrická vstavaná rúra)60
24.02. plynový sporák35
24.03. sporák na tuhé palivo25
25.Vnútorné vybavenie (za každý kus)
25.01. vaňa liatinová30
25.02. vaňa oceľová smaltovaná20
25.03. umývadlo15
25.04. bidet15
25.05. samostatná sprcha15
26.Záchod (za každý kus)
26.01. splachovací s umývadlom20
26.02. splachovací bez umývadla15
26.03. suchý (vo vnútri budovy)10
27.Balkón (za každý kus)
27.01. výmery nad 5 m250
27.02. výmery do 5 m230
28.Krb (za každý kus)85
29.Sauna145
30.Okenné žalúzie
30.1. drevené105
30.2. kovové75
31.Vstavané skrine [(za 1 ks) okrem špajzových] s minimálnou výškou 2 m, šírkou 0,6 m a hĺbkou 0,3 m15
32.Odsávač pár (za každý kus)15
33.Domáci telefón (rozvod pod omietkou)15
34.Rozvod televízny a rádioantény (pod omietkou)25
35.Okenice85
36.Kovové mreže115

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú na objekte, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

Znak č. 2 sa berie do úvahy len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 5, 6, 7, 8 a znak č. 19 sa započítava v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 9 a 10 sa ohodnotí za každú stranu domu samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Pri znakoch č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a pri zariaďovacích predmetoch sa vynásobí jej skutočným množstvom (v oceňovanom podlaží).

Ak sa na fasáde vyskytuje obklad, počítajú sa najskôr body podľa znaku č. 10 a podľa znaku č. 9 sa potom počítajú body ako doplnok do celku plochy steny upravenej fasádou. Prihliada sa iba na obklady, ktorých priemerná výška na hodnotenej strane je vyššia než 0,5 m. Neprihliada sa na obklady okolo okien.

Počet bodov za radiátory sa rozumie za podlažie, ktoré je vykurované prevažne ústredným (etážovým) vykurovaním.

Znak č. 1 sa počíta v podlaží, ktoré je najhlbšie osadené do terénu.

Príloha č. 2

REKREAČNÉ CHATY A ZÁHRADKÁRSKE CHATY

Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov
1. Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach) &nbsp
&nbsp 1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac &nbsp
&nbsp a) so zvislou izoláciou 1000
b) bez zvislej izolácie 480
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m &nbsp
&nbsp a) so zvislou izoláciou 710
b) bez zvislej izolácie 355
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m &nbsp
&nbsp a) so zvislou izoláciou 355
b) bez zvislej izolácie 175
2. Základy &nbsp
&nbsp 2. 1. s vodorovnou izoláciou 345
2.2. bez izolácie 260
3. Podmurovka &nbsp
pri nepodpivničených chatách &nbsp
3. 1. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 335
b) omietaná, škárované tehlové murivo 225
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 150
3.2. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 575
b) omietaná, škárované tehlové murivo 425
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 210
3.3. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 665
b) omietaná, škárované tehlové murivo 515
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 270
pri podpivničených chatách do 1/2 zastavanej plochy &nbsp
3.4. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 210
b) omietaná, škárované tehlové murivo 90
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 60
3.5. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 360
b) omietaná, škárované tehlové murivo 150
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 110
3.6. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 545
b) omietaná, škárované tehlové murivo 225
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 150
pri podpivničených chatách do 3/4 zastavanej plochy &nbsp
3.7. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 140
b) omietaná, škárované tehlové murivo 60
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 50
3.8. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 240
b) omietaná, škárované tehlové murivo 110
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 60
3.9. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm &nbsp
&nbsp a) z opracovaného kameňa 360
b) omietaná, škárované tehlové murivo 150
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 150
4. Obvodové steny &nbsp
&nbsp 4.1. murované &nbsp
&nbsp a) s hrúbkou muriva nad 30 cm 1300
b) s hrúbkou muriva nad 25 cm do 30 cm 1055
c) s hrúbkou muriva do 25 cm 785
4.2. zrubové &nbsp
&nbsp a) s hrúbkou steny nad 16 cm 980
b) s hrúbkou steny do 16 cm 765
4.3. drevené &nbsp
&nbsp a) drevená kostra obojstranne obíjaná 645
b) drevená kostra jednostranne obíjaná 520
4.4. montované &nbsp
&nbsp a) celodrevené 635
b) ostatné 510
5. Stropy &nbsp
&nbsp 5.1. nespáliteľné 475
5.2. spáliteľné 360
6. Krov &nbsp
&nbsp 6.1. stanový, valbový alebo sedlový s možnosťou podkrovia 385
6.2. sedlový alebo valbový bez možnosti podkrovia 305
6.3. pultový, priehradový 245
7. Krytiny strechy na krove &nbsp
&nbsp 7.1. škridlové, drevené šindľové 630
7.2. plechové &nbsp
&nbsp a) na debnení 705
b) na latách 610
7.3. azbestocementové &nbsp
&nbsp a) na debnení 440
b) na latách 360
7.4. asfaltové &nbsp
&nbsp a) zo zvarovaných pásov 250
b) lepenkové 175
8. Krytiny na plochých strechách &nbsp
&nbsp 8.1. plechové 520
8.2. asfaltové &nbsp
&nbsp a) zo zvarovaných pásov 160
b) lepenkové 110
9. Klampiarske konštrukcie &nbsp
&nbsp 9.1. úplné 180
9.2. len žľaby a zvody 115
10. Úprava vonkajších povrchov &nbsp
&nbsp 10.1. obklady keramické, drevené, kamenné 115
10.2. omietky brizolitové, na báze umelých látok, štukové, zdrsnené a odtrhované alebo akékolVek obklady okrem obkladov uvedených v znaku č. 10.1. 55
10.3. vápenné, vápenno-cementové hladké omietky, škárovanie 45
10.4. nátery, okrem latexových 35
10.5. napúšťame impregnáciou, latexový náter 20
11. Vnútorné obklady (za každú vyskytujúcu sa položku) &nbsp
&nbsp 1 1.01. prevažnej časti kúpelne min. do výšky 1,35 m 60
11.02. samostatnej sprchy 40
11.03. WC 30
11.04. vane 20
11.05. kuchyne (min. pri sporáku) 10
12. Schodište &nbsp
&nbsp 12. 1. drevená konštrukcia, schody s podstupnicami 210
12.2. betónové alebo tehlové 190
12.3. drevená konštrukcia, schody bez podstupníc 140
12.4. kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami 165
13. Dvere &nbsp
&nbsp 13. 1. plné alebo zasklené, dyhované alebo z tvrdého dreva 125
13.2. plné alebo zasklené, hladké alebo z mäkkého dreva 110
13.3. rámové s výplňou 95
13.4. kovové alebo zvlakové 50
14. Okná &nbsp
&nbsp 14.1. dvojité z tvrdého dreva alebo červeného smreku 258
14.2. dvojité s doskovým ostením 165
14.3. zdvojené 140
14.4. dvojité von a dovnútra otvárané 120
14.5. jednoduché 80
15. Podlahy &nbsp
&nbsp 15.1. parkety, vlysy 200
15.2. povlaky textilné 295
15.3. povlaky gumové, PVC, lino, palubky, dosky 265
15.4. keramické dlažby 200
15.5. betónové dlaždice, terazzo, xylolit 155
15.6. cementový poter, tehlová dlažba 115
16. Vykurovanie &nbsp
&nbsp 16.1. ústredné &nbsp
16.11. kotol ústredného vykurovania (započíta sa do najväčšieho podlažia) 455
16.12. radiátory (započítajú sa na každom podlaží, ktoré je nimi vybavené) 150
16.2. lokálne &nbsp
&nbsp a) akumulačné, za každý kus 225
b) krb, za každý kus 240
c) naftové, stáložiarne na tuhé palivá, za každý kus 70
d) na tuhé palivá, za každý kus 30
17. Elektroinštalácia &nbsp
&nbsp 17.1. motorová a svetelná 200
17.2. svetelná 140
17.3. rozvod 12 V (z centrálneho zdroja pre celú stavbu) 50
17.4. bleskozvod 50
18. Rozvod vody &nbsp
&nbsp 18.1. studenej a teplej z centrálneho zdroja 60
18.2. len studenej 30
19. Zdroj teplej vody (za každý kus) &nbsp
&nbsp 19.01. elektrický bojler 100
19.02. plynový prietokový ohrievač na propán-bután 90
19.03. malý plynový prietokový ohrievač na propán-bután alebo elektrický ohrievač do 10 1 35
19.04. kúpeľňové kachle 25
20. Rozvod propán-bután 20
21. Kanalizácia do verejnej siete, žumpy alebo septika (za každú vyskytujúcu sa položku) &nbsp
&nbsp 21.01. zo splachovacieho záchodu 55
21.02. z kuchyne 10
21.03. z kúpeľne 10
22. Kuchyňa (za každý kus) &nbsp
&nbsp 22.01. elektrický sporák, sporák na propán-bután 120
22.02. sporák na tuhé palivá 40
22.03. malý sporáčik na tuhé palivá 30
23. Vnútorné vybavenie (za každý kus) &nbsp
&nbsp 23.01. vaňa 35
23.02. samostatná sprcha 25
23.03. umývadlo 10
24. Záchod (za každý kus) &nbsp
&nbsp 24.01. splachovací 25
24.02. suchý 10
25. Balkón (za každý kus) &nbsp
&nbsp 25.01. výmery nad 5 m2 70
25.02. výmery do 5 m2 55
26. Okenice 90
27. Mreže 65
28. Sauna 225

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky O.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Znak č. 2 a 3 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 sa počíta pri nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 10 sa ohodnotí za každú stranu chaty samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Pri znakoch č. 11, 16, 19, 21 - 25 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a pri zariaďovacích predmetoch sa vynásobí ich skutočným množstvom (v oceňovanom podlaží).

Príloha č. 3

GARÁŽE A VEDĽAJŠIE STAVBY

Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov
za m2
1. Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m
a) so zvislou izoláciou 615
b) bez zvislej izolácie 270
2. Základy a podmurovka
2.1. betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná 145
2.2. betónové, podmurovka betónová 85
2.3. bez podmurovky, iba základové pásy 80
2.4. bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi 55
3. Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1. murované, min. hrúbky 45 cm 1135
3.2. murované alebo betónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm 1030
3.3. murované, betónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm alebo drevené
trámčekové obojstranne obité
905
3.4. drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či
pilieriky s dreveným plechovým alebo azbestocementovým opláštením
845
3.5. ibapilierky 430
4. Stropy
4.1. železobetónové alebo keramické s podhľadom a s tepelnou izoláciou 235
4.2. železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie alebo klenuté do oceľových nosníkov 195
4.3. trámčekové s podhľadom 190
4.4. trámčekové bez podhľadu 165
4.5. plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre 140
4.6. podbitie krovu 70
5. Krov
5.1. s možnosťou podkrovia 120
5.2. ostatné, bez možnosti podkrovia 70
6. Krytina
6.1. plechová
a) z medi 475
b) z hliníka 210
c) pozinkovaná 175
6.2. škridlová alebo azbestocementová šablóna 165
6.3. živičná zvarovaná 115
6.4. lepenkové alebo vlnité azbestocementové dosky 85
7. Vonkajšia úprava povrchov
7.1. brizolit 175
7.2. striekaný brizolit, vápenná štuková omietka 150
7.3. vápenná hladká omietka, škárované murivo 110
7.4. vápenná hrubá omietka alebo náter 95
7.5. napustenie impregnáciou 30
8. Vnútorná úprava povrchov
8.1. vápenná štuková omietka 150
8.2. vápenná hladká omietka 95
8.3. vápenná hrubá omietka 65
8.4. nátery 90
8.5. napustenie impregnáciou 30
9. Kanalizácia
9.1. napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu 195
9.2. napojenie na kanalizáciu alebo žumpu 125
9.3. odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie 75
9.4. zberná záchytka v garáží alebo napojenie na trativod 20
10. Rozvod vody
10.1. studenej a teplej z centrálneho zdroja 170
10.2. len studenej 110
10.3. vodovodný kohút na vonkajšom líci múra 75
11. Vykurovanie
11.1. ústredné
a) kotol ústredného vykurovania (započítava sa do najväčšieho podlažia) 350
b) radiátory (za vykurované podlažie) 115
11.2. lokálne
a) akumulačné, za každý kus 175
b) naftové, na tuhé palivá stáložiarne, za každý kus 55
c) na tuhé palivá, za každý kus 25
d) krb, za každý kus 185
12. Elektroinštalácia
12.1. svetelná a motorická 150
12.2. svetelná 90
12.3. provizórna 25
12.4. bleskozvod 45
13. Okná
13.1. dvojité 140
13.2. zdvojené 90
13.3. jednoduché 55
14. Dvere
14.1. vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní 75
14.2. hladké 60
14.3. náplňové 45
14.4. zvlakové, latové 25
15. Vráta
15.1. výklopové, drevené prírodné 200
15.2. drevené alebo plechové natreté krycím náterom 135
15.3. drevené zvlakové alebo roleta 95
16. Podlahy
16.1. palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramické dlažba 120
16.2. doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska 85
16.3. betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice 120
16.4. hrubé betónové, tehlová dlažba 85
17. Klampiarske konštrukcie
17.1. z medeného plechu (min. žľaby, zvody, okolo komínov, prieniky) 545
17.2. z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) 125
b) len žľaby a zvody 60
c) parapety 15
18. Vnútorné vybavenie (za každý kus)
18.1. elektrický bojler 100
18.2. kúpeľňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo 40
18.3. vaňa 50
18.4. umývadlo 10
18.5. záchodová misa 20
18.6. elektrický alebo plynový sporák 90
18.7. sporák na uhlie 30
18.8. malý sporáčik na uhlie 25
19. Schody
19.1. drevená konštrukcia, schody s podstupnicami 160
19.2. drevená konštrukcia, schody bez podstupníc 105
19.3. kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami 125
19.4. betónové alebo tehlové 145
20. Okenice 90
21. Mreže 105
22. Sauna 525

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky O.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a pri zariaďovacích predmetoch sa vynásobí ich skutočným množstvom (v oceňovanom podlaží).

Znak č. 1 sa počíta v podlaží, ktoré je najhlbšie osadené do terénu.

Znak č. 2 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znaky č. 5, 6, 17 sa započítavajú v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 7 sa počíta rovnakou hodnotou vo všetkých nadzemných podlažiach.

Príloha č. 4

PLOTY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet
bodov
1.Základy
1.1. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plota min. šírky 45 cm100
1.2. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plota šírky do 45 cm65
1.3. betónové okolo stĺpikov25
2.Podmurovka
2. 1. murivo alebo betón s hrúbkou minimálne 45 cm105
2.2. murivo alebo betón s hrúbkou menej než 45 cm70
2.3. betónové prahy medzi stĺpikmi25
3.Plot
3.1. kamenný, tehlový alebo betónový múr minimálnej hrúbky 30 cm335
3.2. pletivo v rámoch alebo drevený hobľovaný rám s latami
alebo múry hrúbky menej než 30 cm
200
3.3. betónové alebo oceľové stĺpiky s drôteným pletivom alebo doskami,
latkami, vlnitým plechom na zvlakoch
110
3.4. z drevenej tyčoviny alebo drôtené pletivo na drevených stĺpikoch45
4.Povrchová úprava
4.1. vápenná omietka alebo škárované murivo65
4.2. dvojnásobný náter30
4.3. jednomurovka s vápennou omietkou alebo škárovaná50
4.4. jednoduchý náter25
4.5. základný náter alebo napustenie impregnáciou15
5.Výška plota od terénu
5.1. nad 180 cm75
5.2. nad 150 cm do 180 cm55
5.3. nad 120 cm do 150 cm40
5.4. nad 100 cm do 120 cm10

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Príloha č. 5

PREVÁDZKOVÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

Pol.č. Stavby (bez technológie) Zvislá nosná konštrukcia Sk
za 1 m3
1. Haly občianskej výstavby murované z tehál, tvárnic, blokov 773,-
betónové monolitické i montované 827,-
kovové 788,-
drevené 728,-
2. Haly pre výrobu a služby murované z tehál, tvárnic, blokov 673,-
betónové monolitické i montované 883,-
kovové 687,-
drevené 429,-
3. Budovy pre výrobu a služby murované 1213,-
betónové skeletové monolitické 1522,-
betónové plošné monolitické 1674,-
betónové skeletové montované 1235,-
betónové plošné montované 1157,-
kovové 2021,-
drevené 793,-
4. Budovy pre energetiku (napr. kotolne, teplárne, vodné elektrárne),
vodného hospodárstva, čistiarní odpadových vôd a pre dopravu
murované 1376,-
betónové skeletové monolitické 1761,-
betónové plošné monolitické 1973,-
betónové skeletové montované 1570,-
betónové plošné montované 1294,-
kovové 2206,-
drevené 876,-
5. Budovy pre poľnohospodársku výrobu a chov živočíchov
(pokiaľ sa neoceňujú podlá položky č. 6)
murované 1123,-
betónové skeletové monolitické 1374,-
betónové plošné monolitické 1509,-
betónové skeletové montované 1175,-
betónové plošné montované 1043,-
kovové 757,-
drevené 714,-
6. Stodoly, kôlne, sýpky bez ohľadu na konštrukciu 445,-
7. Budovy pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel,
strojov a zariadení
murované 1014,-
betónové skeletové monolitické 1240,-
betónové plošné monolitické 1363,-
betónové skeletové montované 1211,-
betónové plošné montované 942,-
kovové 1242,-
drevené 645,-
8. Budovy pre skladovanie a úpravu produktov
(vrát. poľnohospodárskych)
murované 1002,-
betónové skeletové monolitické 1228,-
betónové plošné monolitické 1349,-
betónové skeletové montované 981,-
betónové plošné montované 1031,-
kovové 1002,-
drevené 638,-

Pre potreby tejto vyhlášky sa rozumie:

halou - stavba s jedným i viacerými podlažiami, ktorých súčet objemov voľných nadzemných priestorov, ohraničených zvislými nosnými konštrukciami a stropom a majúcich pôdorysný rozmer vo všetkých smeroch minimálne 10 m, tvori z objemu obostavaného priestoru nadzemnej časti stavby (merané od úrovne podlahy prvého nadzemného podlažia) najmenej 50 %. Na rozčlenenie priestoru priečkami sa pritom neprihliada. Rovnako sa neprihliada) na podzemné podlažia;

halou občianskej výstavby - stavba pre vedu, kultúru, osvetu (napr. divadlá, kiná, kostoly), pre telovýchovu (napr. telocvične, športové kúpele, jazdiarne), pre obchod a spoločné stravovanie (napr. predajne, nákupné strediská, haly spoločného stravovania - menzy), pre spoločné ubytovanie a podobné účely;

halou pre výrobu a služby - haly pre výrobu, energetiku, kotolne a pod., pre garážovanie, pre opravárenstvo a údržbu, pre skladovanie vrátane poľnohospodárskych produktov, pre poľnohospodársku výrobu a chov zvierat a pod.

Príloha č. 5a

Pol.č.Dôvod úpravy ceny prevádzkových a poľnohospodárskych staviebZrážka v %Prirážka v %
1.Pri stavbách s jedným nadzemným podlažím a strešnou krytinou na krove - za nevyhotovenú stropnú konštrukciu nad nadzemným podlažím
Pri stavbách s oceľovou a drevenou zvislou nosnou
11
2.konštrukciou - za jednoduchý plechový alebo drevený obvodový plášť bez tepelnej Izolácie38
3.Za stavbu:
3.1.- bez vnútornej kanalizácie1,6
3.2.- bez rozvodu vody0,9
3.3.- bez ústredného teplovodného alebo parného kúrenia3,1
3.4.- bez elektrickej Inštalácie5,4
3.5.- len s elektrickou Inštaláciou 220 V3,5
3.6.- so vzduchotechnickým zariadením alebo elektrickým vykurovaním 6,2
3.7.- so vstavanou kotolnou pre teplovodné alebo parné ústredné vykurovanie vo vnútri stavby 2,5
3.8.- s rozvodom svietiplynu alebo zemného plynu 0,8

Príloha č. 6

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Pol. č. Druh vonkajšej úpravy Merná jednotka Sk
i. prípojka vody m 340,-
2. prípojka kanalizácie m 670,-
3. vodomerná šachta m3 1600,-
4. záhradný vodovod (v zemi) vrátane výtoku m 145,-
5. spevnené plochy vrátane odkvapových chodníkov m2
a) z dlažobných kociek 470,-
b) ľahká vozovka 260,-
c) z betónových dlaždíc 235,-
d) z betónovej mazaniny 210,-
e) z tehlovej dlažby 165,-
6. záhonové obrubníky m 50,-
7. žumpy m3 o. p. 1385,-
8. septiky m3 o. p. 2030,-
9. oporné múry m3
a) tehlové 1450,-
b) betónové 1300,-
c) kamenné (lomový kameň) 1345,-
d) z kamennej rovnaniny 855,-
10. vonkajšie schody vrátane bočných stienok a predložených schodov m stupňa 275,-
11. vonkajšie schody bez bočných stienok vrátane predložených schodov m stupňa 185,-
12. drenáže m 80,-
13. ploty do výšky 100 cm vrátane dvier a dvierok m
a) akékoľvek s podmurovkou 220,-
b) drôtené pletivo na stĺpikoch 120,-
c) drevené bez podmurovky 60,-
14. parenisko m2 z. p. 435,-
15. vonkajší záchod (bez žumpy) ks 2200,-
16. domáca vodáreň (podľa typu a tlakovej nádoby) vrátane montáže ks 6000,- až 10 000,-
17. záhradné jazierka (kvetinové) m2 z. p. 405,-
18. bazény a nádrže na vodu (okrem kovových a laminátových) m3 o. p. 960,-
19. podzemná pivnica m3 o. p. 1790,-
20. plotové vráta (výška minimálne 1,2 m, šírka min. 2 m) ks
a) plechové alebo z kovových profilov 3300,-
b) drevené stolársky spracované 3300,-
c) kovové s prevažne drôtenou výplňou 2400,-
d) drevené tesársky spracované 2170,-
21. plotové vrátka (výška min. 1,2 m) ks
a) plechové alebo z kovových profilov 1350,-
b) kovové s prevažne drôtenou výplňou 950,-
c) drevené stolársky spracované 770,-
d) drevené tesársky spracované 510,-
22. výťahy osobné, nákladné (nie pultové) so štyrmi nástupnými stanicami ks 272 000,-
príplatok za každú ďalšiu nástupnú stanicu 13 600,-

o.p. = obostavaný priestor

z.p. = zastavaná plocha

Príloha č. 7

POZEMKY

I. tabuľka

Pol. č. Dôvod zníženia ceny pozemku Zrážka v % Prirážka v %
1. Ak Ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené
1.1. v hl. m. SR Bratislave 60
1.2. v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci,
Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach
55
1.3. v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene,
Liptovskom Mikuláši a Martine
40
1.4. v ostatných mestách a obciach 30
2. Ak ide o časť obce, ktorá je s obcou stavebne zrastená,
ale bola k obci pričlenená po 1. 1. 1965
2.1. v mestách uvedených v bodoch 1.1, 1.2 45
2.2. v mestách a obciach uvedených v bodoch 1.3 a 1.4 30
3. Prístup po nespevnenej komunikácii 10
4. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod 5
5. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu 7
6. Ak nieje v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny
alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m
8
7. Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti od pozemku patriaceho
k rodinnému domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného
domčeka - viac ako 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)
7.1. ak nie je v mieste obchod s potravinami 4
7.2. ak nie je v mieste základná škola (I. stupeň) 4
8. Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach, atď.) max. 10
9. Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ 4
10. Sťažené zakladacie podmienky*)
- svahovitosť terénu 4
- hladina spodnej vody 5
- únosnosť základovej pôdy 5
11. Obmedzenie užívania pozemku
11.1. ochranné pásmo (určené právnym predpisom) 5
11.2. chránená krajinná oblasť 3
11.3. stavebná uzávera 5
11.4. stavba pod povrchom pozemku 5
12. Možnosť napojenia na plynovod 10
13. Pozemok určený na stavbu s urýchlenou návratnosťou
13.1. Hotely, administratívne budovy a pod. 25
13.2. Obchodné domy, obchodné pavilóny, výstaviska, parkoviská a pod. 15
14. Pozemok na hlavných uliciach alebo hlavných námestiach v centre sídelného útvaru až 100

I. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 15 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľností označené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť), funkčný celok s akoukoľvek hlavnou stavbou a ktoré nie sú určené na zastavanie; cena týchto pozemkov sa zníži podľa II. tabuľky. Ak sa cena pozemku znižuje podľa položky č. 1 a 2 počítajú sa položky č. 3 až 14 už z takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 15 ods. 1.

II. tabuľka

Pol. č.Dôvod zníženia ceny pozemkuZrážka v %
1.Prístup po nespevnenej komunikácii7
2.Ak nieje v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny
alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m
5
3.Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 4
4.Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ3
5.Sťažené zakladacie podmienky25)
5.1.svahovitosť terénu5
5.2.hladina spodnej vody3
6.Obmedzenie užívania pozemku
6.1.ochranné pásmo (určené právnym predpisom) alebo správnym rozhodnutím5
6.2.chránená krajinná oblasť3
6.3.stavebná uzávera3
6.4.stavba pod povrchom pozemkov oceňovaných podľa § 15 ods. 43
7.Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km5
8.Pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, ktoré netvoria a nebudú tvoriť
podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie funkčný celok
s akoukoľvek stavbou (územie so zákazom stavby, vrátane záhradkárskych chát)
15
9.Záhrady v záhradkových osadách30
10.Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia ako 400 m24
11.Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené
11.1.v hl. m. SR Bratislave, v Banskej Bystrici, Košiciach, Sliači,60
11.2.Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach55
11.3.v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine40
11.4.v ostatných mestách a obciach30
12.Ak ide o časť obce, ktorá je s obcou stavebne zrastená, ale bola k obci pričlenená po 1. 1. 1965
12.1.v mestách uvedených v položkách 11.1. a 11.2.45
12.2.v mestách uvedených v položkách 11.3. a 11.4.30

Ak sa cena znižuje podľa položky č. 11. a 12., počítajú sa položky č. 1. až 10. už z takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 15 ods. 1.

II. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 15 ods. 5 a pozemky vyňaté z I. tabuľky.

Príloha č. 8

CENA ORNEJ PÔDY

Kód
BPEJ
sadzba
Sk za m2
0 01 01 3,60
0 01 02 3,40
0 01 03 3,10
0 02 01 9,70
0 02 02 9,70
0 02 03 8,90
0 02 04 6,20
0 03 01 8,00
0 04 01 5,50
0 06 01 9,30
0 06 03 5,70
0 07 01 7,20
0 11 01 7,90
0 11 02 7,10
0 12 01 5,00
0 12 02 4,90
0 13 01 4,50
0 14 01 4,10
0 16 01 6,20
0 17 01 12,10
0 17 02 12,10
0 17 03 12,10
0 17 04 12,10
0 17 05 10,60
0 18 01 9,60
0 18 02 9,20
0 19 01 12,10
0 19 02 12,10
0 19 03 6,70
0 19 04 11,00
0 20 01 9,40
0 22 01 11,70
0 22 03 10,50
0 23 01 9,50
0 24 01 5,70
0 26 01 8,20
0 26 02 7,00
0 27 01 5,00
0 28 01 4,70
0 31 01 3,20
0 31 02 3,20
0 32 01 3,70
0 35 01 4,20
0 35 02 3,60
0 36 01 10,00
0 36 02 8,50
0 37 01 9,90
0 37 02 8,50
0 38 01 5,40
0 38 02 5,40
0 39 01 9,70
0 39 02 7,90
0 39 03 6,00
0 40 01 4,20
0 40 02 4,20
0 40 03 7,50
0 40 04 6,50
0 40 05 4,50
0 42 01 3,60
0 44 01 10,20
0 44 02 8,20
0 44 03 7,00
0 59 01 2,40
0 71 01 3,70
0 94 01 2,00
0 95 01 2,00
0 96 01 1,40
0 97 01 0,50
1 00 00 0,50
1 02 01 10,20
1 01 02 9,70
1 02 03 9,20
1 02 04 5,30
1 03 01 8,10
1 04 01 5,40
1 05 01 3,70
1 05 02 3,20
1 05 03 2,70
1 06 01 9,60
1 06 02 9,60
1 06 03 5,50
1 06 04 5,00
1 07 01 7,40
1 11 01 7,80
1 11 02 7,30
1 12 01 4,60
1 12 02 4,50
1 13 01 4,40
1 14 01 3,10
1 17 01 12,10
1 17 02 6,20
1 17 03 4,20
1 18 01 10,00
1 18 02 9,40
1 19 01 12,10
1 19 02 12,10
1 19 03 10,90
1 20 01 9,80
1 21 01 4,10
1 21 02 4,10
1 21 03 3,60
1 22 01 11,70
1 22 02 11,70
1 22 03 11,00
1 23 01 9,40
1 24 01 5,50
1 25 01 4,30
1 25 02 4,30
1 26 01 8,40
1 26 02 8,40
1 26 03 7,70
1 27 01 4,50
1 28 01 4,10
1 37 01 9,80
1 38 01 6,10
1 38 02 6,10
1 39 01 10,40
1 39 02 8,10
1 39 03 6,30
1 39 04 6,30
1 40 11 5,80
1 40 02 5,70
1 40 03 5,80
1 40 04 5,60
1 40 05 4,80
1 41 01 8,30
1 41 03 6,50
1 44 01 9,60
1 44 02 7,50
1 44 03 5,80
1 44 04 5,00
1 45 01 8,50
1 45 02 6,50
1 45 03 4,80
1 45 04 4,80
1 45 05 4,60
1 46 01 8,10
1 46 02 6,30
1 46 03 4,90
1 47 01 4,20
1 48 01 7,30
1 48 02 7,00
1 50 01 7,20
1 50 02 6,10
1 50 03 4,50
1 50 04 4,50
1 51 01 4,80
1 51 02 4,40
1 51 03 4,00
1 51 04 4,00
1 52 01 4,60
1 52 02 4,00
1 54 01 1,00
1 54 02 1,00
1 56 01 5,00
1 56 02 4,80
1 57 01 4,60
1 57 02 4,30
1 58 01 0,80
1 59 01 2,60
1 59 02 2,50
1 59 03 1,70
1 60 01 3,90
1 60 02 3,50
1 61 01 4,00
1 61 02 3,30
1 61 03 2,90
1 65 01 4,30
1 65 02 4,00
1 65 03 3,80
1 65 04 3,40
1 65 05 3,40
1 71 01 3,70
1 71 02 3,20
1 71 03 3,20
1 71 04 3,20
1 74 01 2,40
1 74 02 2,40
1 74 03 2,60
1 74 04 2,10
1 75 02 3,60
1 79 01 1,40
1 80 01 0,50
1 80 03 0,50
1 83 01 0,50
1 83 02 0,50
1 83 03 0,50
1 87 01 2,90
1 88 01 3,50
1 88 02 2,90
1 88 03 2,90
1 90 01 1,40
1 92 01 0,50
1 94 01 1,40
1 95 01 1,40
1 97 01 0,50
2 00 00 0,50
2 02 01 9,60
2 02 02 6,10
2 02 03 8,80
2 02 04 6,90
2 03 01 8,50
2 05 01 3,60
2 05 02 2,90
2 05 03 2,70
2 06 01 9,00
2 06 02 9,10
2 06 03 8,10
2 07 01 8,10
2 11 01 7,50
2 11 02 6,70
2 12 01 4,80
2 12 02 4,70
2 13 01 3,60
2 14 01 3,00
2 19 01 10,60
2 19 03 9,80
2 21 01 3,90
2 21 02 3,90
2 21 03 3,30
2 22 01 10,20
2 22 02 10,20
2 22 03 9,60
2 23 01 10,20
2 25 01 4,30
2 26 02 7,60
2 26 03 6,90
2 27 01 3,60
2 44 01 8,60
2 44 02 6,90
2 44 03 5,20
2 44 04 5,20
2 45 02 5,60
2 45 03 4,40
2 47 01 4,20
2 48 01 7,40
2 48 02 6,00
2 48 03 5,20
2 48 04 4,80
2 49 01 6,90
2 49 02 5,00
2 49 03 4,40
2 50 01 7,40
2 50 02 4,90
2 50 03 4,30
2 50 04 4,10
2 51 01 4,70
2 51 02 4,70
2 51 03 4,70
2 51 04 4,60
2 52 01 4,60
2 52 02 4,30
2 54 01 0,80
2 54 02 0,80
2 5601 4,60
2 56 02 4,30
2 56 03 4,30
2 57 01 4,00
2 57 02 3,60
2 58 01 2,00
2 59 01 2,20
2 59 02 2,20
2 59 03 1,50
2 60 01 3,60
2 60 02 2,90
2 60 01 3,60
2 61 02 2,80
2 61 03 2,10
2 65 01 4,10
2 65 02 3,10
2 65 03 3,00
2 65 04 3,00
2 65 05 3,00
2 71 01 3,20
2 71 02 2,70
2 71 03 2,00
2 71 04 2,00
2 74 01 3,50
2 74 02 3,50
2 74 03 2,40
2 74 04 2,10
2 75 01 3,80
2 75 02 3,50
2 77 01 1,30
2 79 01 1,30
2 80 01 0,50
2 80 03 0,50
2 81 01 0,50
2 81 03 0,50
2 81 04 0,50
2 83 01 0,50
2 83 02 0,50
2 83 03 0,50
2 87 01 1,70
2 87 02 1,70
2 88 01 3,30
2 88 02 2,20
2 88 03 2,20
2 90 01 1,30
2 92 01 0,50
2 94 01 1,40
2 95 01 1,60
2 97 01 0,50
3 02 01 6,50
3 02 02 4,40
3 06 01 5,80
3 06 02 5,80
3 06 03 4,50
3 06 04 4,40
3 07 01 4,10
3 08 01 4,90
3 09 01 4,50
3 09 02 3,70
3 11 01 4,90
3 11 02 4,60
3 11 03 3,70
3 12 01 3,70
3 12 02 3,70
3 13 01 2,90
3 13 02 2,90
3 17 01 8,10
3 17 02 7,10
3 23 01 5,30
3 26 01 5,00
3 27 01 4,00
3 27 02 4,00
3 28 01 3,00
3 31 02 3,30
3 41 01 5,80
3 41 02 5,00
3 42 01 3,30
3 48 01 6,00
3 48 02 5,60
3 48 03 4,50
3 48 04 4,50
3 49 01 5,00
3 49 02 4,30
3 50 01 5,00
3 50 02 4,30
3 50 03 3,90
3 51 01 4,30
3 51 02 3,60
3 51 03 3,30
3 51 04 3,20
3 54 01 0,80
3 54 02 0,80
3 56 01 4,60
3 56 02 4,20
3 56 03 3,10
3 56 04 3,00
3 57 01 3,00
3 59 01 2,30
3 61 01 3,80
3 61 02 3,80
3 61 03 2,90
3 65 01 3,30
3 65 02 2,70
3 71 01 3,00
3 71 02 2,30
3 77 01 1,30
3 79 01 1,30
3 81 01 0,50
3 81 02 0,50
3 94 01 1,40
3 96 01 1,40
3 97 01 0,50
4 00 00 0,50
4 01 01 3,00
4 02 01 5,80
4 02 02 3,40
4 06 01 5,40
4 06 02 5,40
4 06 03 4,80
4 06 04 4,80
4 07 01 3,80
4 08 01 5,00
4 08 02 4,60
4 09 01 4,60
4 09 02 3,70
4 11 01 4,20
4 11 02 4,10
4 11 03 4,00
4 12 02 4,10
4 13 02 2,90
4 17 01 8,00
4 22 01 6,90
4 23 01 5,30
4 24 01 4,80
4 26 01 3,60
4 27 01 4,30
4280 1 3,60
4 43 01 5,00
4 48 02 4,80
4 48 03 4,00
4 48 04 3,90
4 49 01 5,00
4 49 02 4,90
4 49 03 4,40
4490 4 4,40
4 50 01 4,40
4 50 02 4,60
4 50 03 4,40
4 51 01 4,30
4 51 02 3,80
4 51 03 3,80
4 51 04 3,70
4 52 01 4,30
4 52 02 4,00
4 53 01 3,40
4 53 02 3,40
4 54 01 0,80
4 54 02 0,80
4 55 01 0,80
4 55 02 0,70
4 56 01 4,60
4 56 02 4,20
4 56 03 3,90
4 56 04 3,90
4 58 02 0,70
4 59 01 1,80
4 60 01 3,50
4 61 01 3,80
4 61 02 2,80
4 61 03 1,90
4 65 01 4,30
4 65 02 3,90
4 65 03 3,70
4 6504 3,30
4 65 05 3,20
4 65 06 3,10
4 71 01 3,50
4 71 02 3,50
4 71 03 3,50
4 71 04 2,50
4 71 06 2,50
4 77 01 1,30
4 79 01 1,30
4 81 01 0,50
4 81 02 0,50
4 81 03 0,50
4 83 01 0,50
4 83 02 0,50
4 83 03 0,50
4 88 01 2,90
4 88 02 2,50
4 88 03 2,50
4 88 04 1,80
4 88 05 1,70
4 93 01 0,50
4 93 02 0,50
4 93 03 0,50
4 93 05 0,50
4 93 06 0,50
4 93 07 0,50
4 93 08 0,50
4 94 01 1,40
4 97 01 0,50
5 00 00 0,50
5 0101 2,90
5 02 01 5,30
5 02 02 5,00
5 02 03 3,80
5 05 01 2,90
5 05 02 1,70
5 06 01 5,00
5 06 02 5,00
5 06 03 4,30
5 06 04 4,80
5 07 01 3,00
5 11 01 4,60
5 11 02 4,30
5 12 01 3,70
5 14 01 1,40
5 22 01 6,40
5 22 03 4,40
5 22 04 4,30
5 23 01 4,90
5 27 01 3,90
5 27 02 3,90
5 27 04 3,80
5 27 05 3,40
5 41 01 4,50
5 48 01 5,00
5 48 02 4,80
5 48 03 4,00
5 48 04 3,00
5 49 01 4,90
5 49 02 4,50
5 49 03 4,10
5 49 04 4,10
5 50 01 4,80
5 50 02 4,30
5 50 03 4,10
5 50 04 4,10
5 51 01 4,20
5 51 02 3,60
5 51 03 3,30
5 51 04 3,30
5 52 01 3,80
5 52 02 3,70
5 53 01 3,50
5 53 02 3,40
5 54 01 0,70
5 54 02 0,70
5 56 01 4,40
5 56 02 4,00
5 56 03 3,80
5 56 04 3,80
5 57 01 3,90
5 57 02 3,30
5 58 01 0,70
5 58 02 0,70
5 60 01 3,30
5 60 02 3,30
5 60 03 2,50
5 60 04 2,50
5 61 01 3,90
5 61 02 3,20
5 61 03 2,70
5 61 04 2,70
5 62 01 4,50
5 63 02 4,50
2 63 03 3,40
5 64 01 3,40
5 64 03 2,70
5 65 01 4,50
5 65 02 3,70
5 65 03 3,60
5 65 04 3,30
5 65 05 3,60
5 65 06 3,00
5 66 01 2,90
5 66 02 2,70
5 69 01 3,10
5 69 02 3,10
5 69 03 3,10
5 69 04 2,40
5 69 05 1,90
5 69 06 1,90
5 70 01 2,30
5 71 01 3,00
5 71 02 2,90
5 71 03 2,90
5 71 04 2,80
5 71 05 2,60
5 71 06 2,30
5 75 01 3,50
5 77 01 1,40
5 78 01 1,30
5 79 01 1,30
5 81 01 £iCL 1110,50
5 81 02 0,50
5 81 03 0,50
5 81 04 0,50
5 82 01 0,50
5 82 02 0,50
5 82 03 0,50
5 82 04 0,50
5 83 01 0,50
5 83 02 0,50
5 83 03 0,50
5 83 04 0,50
5 87 01 2,50
5 87 02 1,70
5 87 03 1,70
5 88 01 2,70
5 88 02 2,40
5 88 03 1,30
5 90 01 1,30
5 92 01 0,50
5 93 01 0,50
5 93 03 0,50
5 93 05 0,50
5 93 07 0,50
5 94 01 1,30
5 97 01 0,50
6 00 00 0,50
6 02 01 4,90
6 02 02 4,90
6 02 03 4,80
6 05 01 3,70
6 05 02 3,00
6 06 01 4,90
6 06 02 4,90
6 06 03 4,50
6 06 04 4,40
6 07 01 5,30
6 08 01 4,60
6 11 01 4,40
6 11 02 3,80
6 12 01 3,50
6 14 01 3,00
6 22 01 6,60
6 22 02 5,60
6 22 04 5,00
6 23 01 5,00
6 27 01 3,10
6 27 04 2,70
6 27 05 2,70
6 48 01 4,80
6 48 02 4,60
6 48 03 4,00
6 48 04 4,00
6 49 02 4,20
6 49 03 3,70
6 49 04 3,70
6 50 01 4,50
6 50 02 4,40
6 50 03 3,80
6 50 04 3,80
6 51 01 4,10
6 51 02 3,70
6 51 03 3,40
6 51 04 3,40
6 54 01 0,60
6 54 02 0,60
6 56 01 3,80
6 56 02 3,50
6 56 03 3,00
6 56 04 3,00
6 57 01 3,00
6 57 02 2,50
6 58 01 0,60
6 58 02 0,50
6 60 03 2,50
6 60 04 2,50
6 61 01 3,10
6 61 02 3,10
3 31 03 2,60
6 61 04 2,60
6 63 01 4,50
6 63 02 4,50
6 63 03 2,70
6 63 05 2,50
6 64 01 3,50
6 64 03 2,80
6 64 04 2,10
6 65 01 3,80
6 65 02 3,50
6 65 03 3,30
6 65 04 3,30
6 65 05 3,30
6 65 06 2,80
6 66 01 2,80
6 66 02 2,60
6 68 04 2,60
6 69 01 3,00
6 69 02 2,90
6 69 03 2,60
6 69 04 2,30
6 69 05 2,60
6 69 06 2,30
6 70 01 2,40
6 71 01 3,40
6 71 02 3,10
6 71 03 3,00
6 71 04 2,60
6 71 05 2,60
6 71 06 2,60
6 78 01 1,30
6 79 01 1,30
6 82 01 0,50
6 82 02 0,50
6 82 03 0,50
6 82 04 0,50
6 83 01 0,50
6 83 03 0,50
6 83 04 0,50
6 87 01 2,20
6 87 02 1,40
6 88 02 1,70
6 90 01 1,30
6 92 01 0,50
6 94 01 1,30
6 95 01 1,30
6 97 01 0,50
7 00 00 0,50
7 02 01 4,10
7 02 02 4,10
7 02 03 4,00
7 03 01 2,30
7 06 01 4,80
7 06 02 4,80
7 06 03 4,70
7 07 01 3,00
7 11 01 4,80
7 11 02 5,00
7 11 03 4,80
7 12 01 4,70
7 14 01 2,70
7 20 01 6,00
7 20 02 5,00
7 29 01 4,00
7 29 02 3,80
7 32 01 2,70
7 56 01 4,40
7 56 02 3,30
7 56 03 3,30
7 57 01 3,00
7 58 01 0,60
760 01 2,70
760 02 2,70
760 03 2,10
760 04 2,10
761 01 3,10
761 02 3,10
761 03 3,00
761 04 2,90
761 05 2,90
763 01 4,50
763 02 4,50
763 03 4,50
763 04 4,40
763 05 4,40
763 06 4,30
764 01 4,70
764 02 3,30
764 03 2,60
764 04 2,40
765 01 4,50
765 02 4,40
765 03 3,00
765 04 3,00
765 05 3,00
765 06 2,60
766 01 4,70
766 02 4,30
766 03 2,70
766 04 2,10
766 05 2,70
766 06 2,10
767 01 4,30
767 03 2,50
767 04 1,90
768 01 4,50
768 02 4,10
768 03 4,00
768 04 3,80
769 01 4,70
769 02 4,10
769 03 2,30
769 04 1,80
769 05 2,80
769 06 1,80
770 01 4,60
770 02 3,00
770 03 2,50
770 04 1,70
770 05 2,10
771 01 4,50
7 71 02 4,50
7 71 03 2,70
7 71 04 2,20
7 71 05 2,70
7 71 06 2,20
7 72 01 2,30
7 72 02 2,60
7 72 03 1,70
7 72 04 2,00
7 76 01 1,30
7 77 01 1,30
7 78 01 1,30
7 79 01 1,30
7 80 01 0,50
7 80 02 0,50
7 80 03 0,50
7 80 04 0,50
7 81 01 0,80
7 81 02 0,50
7 81 03 0,50
7 81 04 0,50
7 82 01 0,50
7 82 02 0,50
7 82 03 0,50
7 82 04 0,50
7 82 05 0,50
7 82 06 0,50
7 82 07 0,50
7 82 08 0,80
7 83 01 0,50
7 83 02 0,50
7 83 03 0,50
7 83 04 0,50
7 87 01 2,30
7 87 02 1,60
7 87 03 1,60
7 88 01 3,40
7 88 02 1,60
7 90 01 1,30
7 92 01 0,50
7 92 02 0,50
7 92 03 0,50
7 92 04 0,50
7 93 01 0,50
7 93 02 0,50
7 93 03 0,50
7 93 04 0,50
7 94 01 1,40
7 95 01 1,40
4 97 01 0,50
8 00 00 0,50
8 02 01 3,10
8 02 02 4,60
8 02 03 4,30
8 03 01 2,40
8 06 01 4,80
8 06 02 4,60
8 06 03 4,70
8 11 01 4,20
8 11 02 3,80
8 11 03 4,20
8 12 01 3,50
8 14 01 2,40
8 20 01 5,00
8 20 02 5,00
8 29 01 5,00
8 29 02 4,00
8 32 01 1,40
8 56 01 4,60
8 56 02 2,90
8 56 03 2,90
8 57 01 4,60
8 57 02 2,10
8 58 01 0,60
8 60 01 2,10
8 60 02 1,40
8 60 03 1,80
8 60 04 1,80
8 61 01 3,10
8 61 02 3,10
8 61 03 2,00
8 61 04 2,00
8 62 01 3,60
8 62 02 2,20
8 63 01 4,50
8 63 02 3,00
8 63 03 2,40
8 63 04 1,70
8 63 05 2,40
8 63 06 1,70
8 64 01 3,50
8 64 02 2,50
8 64 03 2,50
8 64 04 1,70
8 64 05 2,50
8 65 01 4,70
8 65 02 4,00
8 65 03 2,70
8 65 04 2,10
8 65 05 2,70
8 65 06 2,10
8 66 01 4,00
8 66 02 2,90
8 66 03 2,30
8 66 04 1,80
8 66 05 2,30
8 66 06 1,80
8 67 01 2,50
8 67 02 1,70
8 67 03 1,70
8 67 04 1,40
8 67 05 1,70
8 67 06 1,40
8 68 01 3,70
8 68 02 3,00
8 69 01 3,70
8 69 02 3,50
8 69 03 2,10
8 69 04 1,50
8 69 05 2,10
8 69 06 2,10
8 70 01 0,60
8 70 02 2,10
8 70 03 1,70
8 70 04 1,40
8 70 05 1,70
8 70 06 1,40
8 71 01 4,30
8 71 02 2,60
8 71 03 2,10
8 71 04 2,10
8 71 05 2,20
8 71 06 1,70
8 72 01 2,00
8 72 02 2,00
8 72 03 1,40
8 72 04 1,40
8 73 01 4,70
8 73 02 4,70
8 75 01 2,10
8 75 03 2,10
8 76 01 1,20
8 77 01 1,20
8 78 01 1,20
8 78 02 1,00
8 79 01 1,20
8 80 01 0,50
8 80 02 0,50
8 80 03 0,50
8 80 04 0,50
8 81 01 0,50
8 81 02 0,50
8 81 03 0,50
8 81 04 0,50
8 82 01 0,50
8 82 02 0,50
8 82 03 0,50
8 82 04 0,50
8 82 05 0,50
8 82 06 0,50
8 82 07 0,50
8 82 08 0,50
8 83 01 0,50
8 83 02 0,50
8 83 03 0,50
8 83 04 0,50
8 87 01 1,60
8 87 02 1,20
8 87 03 1,20
8 88 01 2,30
8 88 02 1,60
8 88 03 1,40
8 90 01 1,20
8 92 01 0,50
8 92 02 0,50
8 92 03 0,50
8 92 04 0,50
8 93 01 0,50
8 93 02 0,50
8 93 03 0,50
8 93 04 0,50
8 94 01 1,40
8 95 01 1,40
8 97 01 0,50
9 00 00 0,50
9 02 01 3,40
9 02 02 3,20
9 02 03 3,00
9 03 01 3,30
9 06 01 3,40
9 06 02 3,00
9 06 03 3,00
9 11 01 2,50
9 11 02 2,50
9 12 01 3,00
9 12 02 3,00
9 14 01 1,80
9 29 01 4,30
9 56 01 4,60
9 56 02 3,50
9 57 01 3,50
9 58 01 0,90
9 60 01 1,80
9 60 02 1,80
9 60 03 1,50
9 60 04 1,50
9 61 01 1,80
9 61 02 1,50
9 61 03 1,50
9 61 04 1,50
9 62 01 2,00
9 62 02 1,50
9 63 01 2,80
9 63 02 2,20
9 63 03 1,80
9 63 04 1,60
9 63 05 1,80
9 63 06 1,60
9 63 07 2,80
9 63 08 1,60
9 63 10 1,10
9 63 11 1,40
9 64 01 2,70
9 64 02 1,40
9 64 03 1,90
9 64 04 1,40
9 64 05 1,90
9 65 01 3,30
9 65 02 3,30
9 65 03 2,70
9 65 04 1,80
9 65 05 2,10
9 66 01 3,00
9 66 02 2,10
9 66 03 1,70
9 66 04 1,50
9 66 05 1,60
9 66 06 1,50
9 67 01 1,80
9 67 03 1,50
9 67 04 1,30
9 67 05 1,50
9 67 06 1,30
9 68 01 3,00
9 68 02 2,70
9 68 03 1,90
9 68 04 1,60
9 68 05 1,80
9 68 06 1,50
9 69 01 2,70
9 69 02 2,00
9 69 03 1,70
9 69 04 1,80
9 69 05 1,70
9 69 06 1,40
9 70 01 1,80
9 70 02 1,40
9 70 03 1,50
9 70 04 1,40
9 70 05 1,70
9 70 06 1,40
9 71 01 2,70
9 71 02 2,10
9 71 03 1,80
9 71 04 1,50
9 71 05 1,70
9 72 01 0,50
9 72 02 2,20
9 72 03 1,20
9 72 04 1,20
9 73 01 3,80
9 73 02 3,80
9 75 02 1,30
9 75 03 1,40
9 75 05 1,40
9 76 01 0,50
9 77 01 0,90
9 78 01 0,50
9 78 02 0,50
9 79 01 1,20
9 80 01 0,50
9 80 02 0,50
9 80 03 0,50
9 80 04 0,50
9 81 01 0,50
9 81 02 0,50
9 82 01 0,50
9 82 02 0,50
9 82 03 0,50
9 82 04 0,50
9 82 05 0,50
9 82 06 0,50
9 82 07 0,50
9 82 08 0,50
9 82 09 0,50
9 82 10 0,50
9 82 11 0,50
9 82 12 0,50
9 82 13 0,50
9 82 14 0,50
9 82 15 0,50
9 82 16 0,50
9 82 17 0,50
9 82 18 0,50
9 82 19 0,50
9 82 20 0,50
9 83 01 0,50
9 83 02 0,50
9 83 03 0,50
9 83 04 0,50
9 84 01 0,50
9 84 02 0,50
9 84 03 0,50
9 84 04 0,50
9 86 01 0,50
9 86 02 0,50
9 86 03 0,50
9 86 04 0,50
9 87 01 1,50
9 87 02 1,00
9 87 03 1,00
9 88 01 1,40
9 88 02 1,40
9 88 03 1,40
9 90 01 0,90
9 92 01 0,50
9 92 02 0,50
9 92 03 0,50
9 92 04 0,50
9 93 03 0,50
9 94 01 1,30
9 95 01 1,30
9 97 01 0,50

Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) je základnou mapovacou a oceňovacou jednotkou bonitácie poľnohospodárskych pôd ČSFR.

Konkrétne vlastnosti BPEJ sú v SR vyjadrené pätmiestnym číselným kódom. Jeho 1. číslica označuje príslušnosť ku klimatickému regiónu, 2. a 3. číslica určuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 4. číslica označuje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku ku svetovým stranám a 5. číslica vyjadruje kombináciu hĺbky pôdy a jej skeletovitosti.

Podrobný popis BPEJ zverejnilo FMPVŽ, MPVŽ ČR a MPVŽ SR v Užívateľskej príručke „Bonitácia čs. poľnohospodárskych pôd a smery ich využitia“ - diel 1: Vymedzenie a mapovanie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ČSSR". Praha - Bratislava 1984, 132 s.

Údaje BPEJ konkrétneho pozemku určí pozemkový úrad.

Príloha č. 9

Tabuľka č. I

LESNÉ POZEMKY

Základné ceny lesnej pôdy pri priemernej polohe v Sk za 1 ha

Cieľová drevina Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Smrek 94 300 72 200 61 300 51 000 40 500 31 200 23 800 17 300 14 600 8 800 3 000
Jedľa duglaska 94 700 73 600 61 100 49 500 41 000 31 400 22 200 20 300 14 600 8 800 3 000
Smerkovec 10 7500 88 600 73 000 58 300 41 300 28 100 18 200 12 000 7 000 5 000 3 000
Borovica obecná 44 800 36 900 30 400 24 300 17 200 11 700 7 600 3 000 3 000 3 000 3 000
Borovica čierna, vejmutovka, limba 40 300 33 200 27 400 21 900 15 500 10 500 6 800 3 000 3 000 3 000 3 000
Kosodrevina 3 000
Buk 45 000 41 100 34 600 28 500 22 100 16 100 9 500 3 000 3 000 3 000 3 000
Javor 56 300 51 400 43 300 35 600 27 600 20 100 11 900 3 800 3 000 3 000 3 000
Jaseň 78 800 71 900 60 600 49 900 38 700 28 200 16 600 5 300 3 800 3 000 3 000
Hrab 22 500 20 600 17 300 14 300 11 100 8 100 4 800 3 000 3 000 3 000 3 000
Lipa 38 800 34 900 29 400 24 200 18 800 13 700 8 100 3 000 3 000 3 000 3 000
Dub 72 700 65 000 55 900 47 900 38 000 32 000 22 700 12 100 3 000 3 000 3 000
Dub cer 40 000 35 800 30 700 26 300 20 900 17 600 12 500 6 700 3 000 3 000 3 000
Brest, jarabina 50 900 45 500 39 100 33 500 26 600 22 400 15 900 8 500 3 000 3 000 3 000
Breza 58 200 52 000 44 700 38 300 30 400 25 600 18 200 9 700 3 000 3 000 3 000
Jelša 54 500 48 800 41 900 35 900 28 500 24 000 17 000 9 100 3 000 3 000 3 000
Topoľ, osika, vŕba 61 800 55 300 47 500 40 700 32 300 27 200 19 300 10 300 3 000 3 000 3 000

Príloha č. 9

Tabuľka č. II

OCENENIE FAKTORA POLOHY LESNEJ PÔDY V ZÁVISLOSTI OD PRIBLIŽOVACEJ A ODVOZNEJ VZDIALENOSTI

Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť
m Sk za m3 *) km Sk za m3 *)
1 2 3 4
1 - 100 3,78 1 - 11,0 5,84
101 - 200 3,35 11,1 - 12,0 5,13
201 - 300 2,94 12,1 - 13,0 4,46
301 - 400 2,52 13,1 - 14,0 3,81
401 - 500 2,11 14,1 - 15,0 3,20
501 - 600 1,72 15,1 - 16,0 2,63
601 - 700 1,32 16,1 - 17,0 2,08
701 - 800 0,93 17,1 - 18,0 1,57
801 - 900 0,55 18,1 - 19,0 1,09
901 - 1000 0,18 19,1 - 20,0 0,64
1001 - 1100 - 0,20 20,1 - 21,0 0,23
1101 - 1200 - 0,56 21,1 - 22,0 - 0,16
1201 - 1300 - 0,92 22,1 - 23,0 - 0,51
1301 - 1400 - 1,27 23,1 - 24,0 - 0,82
1401 - 1500 - 1,61 24,1 - 25,0 - 1,11
1501 - 1600 - 1,95 25,1 - 26,0 - 1,36
1601 - 1700 - 2,28 26,1 - 27,0 - 1,58
1701 - 1800 - 2,61 27,1 - 28,0 - 1,76
1801 - 1900 - 2,93 28,1 - 29,0 - 1,93
1901 - 2000 - 3,24 29,1 - 30,0 - 2,05
2001 - 2100 - 3,55 30,1 - 31,0 - 2,14
2101 - 2200 - 3,85 31,1 - 32,0 - 2,20
2201 - 2300 - 4,14 32,1 - 33,0 - 2,23
2301 a viac - 4,43 33,1 a viac - 2,24

Príloha č. 9

Tabuľka č. III

PORASTOVÁ ZÁSOBA HRUBINY V M3 NA HEKTÁR V RUBNEJ DOBE

P. č. Drevina Rub.
vek
Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9
1 Smrek 100 910 773 747 682 614 547 488 431 381 328 276
2 Jedľa (duglaska, jedľa obrovská, tis) 105 923 784 758 706 589 529 465 409 348 293 240
3 Borovica (smrekovec, vejmutovka, limba, borovica čierna) 105 610 519 485 450 407 365 322 280 230 184 161
4 Dub (cer, orech čierny, gaštan jedlý) 160 673 601 572 532 489 449 405 361 322 270 226
5 Buk (javor, jaseň, brest, lipa, čerešňa) 110 724 654 610 568 523 482 437 392 345 302 236
6 Agát 50 380 343 321 298 257 223 188 156 129 97 73
7 Hrab 80 315 280 249 218 190 162 137 113 92 71 55
8 Jelša 60 304 276 244 212 181 151 121 - - - -
9 Topoľ domáci, topoľ šľachtený (osika, vŕba) 40 552 545 465 403 342 292 239 189 145 130 -
10 Breza (jarabina) 60 214 188 162 136 110 - - - - - -

Priemerná porastová zásoba dreva sa vypočíta podľa cieľového zastúpenia drevín.

Príloha č. 10

Tabuľka č. I

TRVALÉ PORASTY

Ovocné stromy

Druh Tvar Cena za jeden kus po roku výsadby Cena sa znižuje ročne
V roku výsadby 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok po
roku
veku
0
Sk
Jabloň a hruška VK+PK 177 256 336 415 495 575 654 696 740 784 828 872 916 960 20 37
ŠK 143 202 261 321 380 440 474 508 542 576 610 645 18 28
voľný ZK 88 118 149 180 200 220 240 260 12 15
vreteno
kordón
palmeta
88 118 149 171 193 216 9 15
Čerešňa VK+PK 185 268 352 435 518 602 686 766 847 927 1008 1089 1 169 1250 20 39
nízkokmeň 155 225 296 366 437 481 526 570 615 660 15 33
Višňa 152 218 284 350 416 452 489 525 562 600 15 40
Slivka a podslivka 130 178 226 274 322 371 392 414 435 457 478 500 18 26
Mirabelka, ringlota 125 167 210 252 295 338 349 360 371 382 393 405 18 21
Marhuľa 149 226 303 380 458 516 574 632 690 750 15 75
Broskyňa 143 227 311 395 453 511 569 630 12 90
Orech vlašský, Gaštan jedlý 194 257 320 383 446 509 572 635 698 761 824 890 Do veku 20 rokov
sa cena zvyšuje
o 92 Sk ročne
35 54
Egreš krík/
strom.
25 29 35 44 53 8 10
Ribezľa - červená krík/
strom.
34 38 43 48 53 10 9
- biela krík/
strom.
34 38 43 57 70 10 11
- čierna krík/
strom.
34 38 43 64 86 10 14
Malinčie, černice m2 15 18 20 23 6 4
Ostatné ovocné druhy
(dula, mandľa, lieska, jarabina, atď.)
110 126 142 158 175 190 205 220 235 250 15 20
Ribezľa - červená krík/ strom. 34 38 43 48 53 10 9
- biela krík/ strom. 34 38 43 57 70 10 11
- čierna krík/ strom. 34 38 43 64 86 10 14
Malinčie, černice m2 15 18 20 23 6 4
Ostatné ovocné druhy
(dula, mandľa, lieska,
jarabina, atď.)
110 126 142 158 175 190 205 220 235 250 15 20

- Minimálna cena po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 100,- Sk, pri štvrťkmenných 50,- Sk, pri zákrpkoch 20,- Sk, kríkoch a stromčekoch bobuľovín 10,- Sk.

- Cena sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.

Tabuľka č. II

VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)

Druh Tvar Cena v Sk za 1 ks po Cena sa znižuje ročne
výsadbe 1. roku 2. roku 3. roku 4. až 9.
roku
po roku
veku
o Sk
Vinič štepený vedenie na hlavu 49,- 55,- 61,- 67,- 73,- 9,- 3,-
vedenie stredové a vysoké 55,- 65,- 73,- 120,- 130,- 9,- 6,-
Vinič pravokorenný vedenie na hlavu 46,- 52,- 58,- 64,- 70,- 9,- 3,-
vedenie stredové a vysoké 52,- 62,- 70,- 117,- 127,- 9,- 6,-

Vinice s vysokým a stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, v opačnom prípade sa ceny za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20 %.

Tabuľka č. III

CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC

Cena za 1 m2
Chmeľový
porast
Zariadenie
chmeľnice
Spolu
a) Bežné výsadby
- novozaložené chmeľnice*) 4,20 25,00 29,20
- zrážka za každý rok veku chmeľnice 0,21 1,25 1,46
b) Bezvirózné výsadby
- novozaložené chmeľnice*) 7,00 25,00 32,00
- zrážka za každý rok veku chmeľnice 0,35 1,25 1,60

*) Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.

Tabuľka č. IV

LESNÉ PORASTY

Základná cena lesného porastu pri plnom zakmenení v Sk za hektár

Vekový stupeň Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9

Drevina: smrek

1 74 500 51 300 44 500 37 700 30 200 22 500 15 900 9 100 6 300 5 500 5 500
2 82 200 54 400 46 700 39 400 31 400 23 600 16 700 9 800 7 100 6 600 6 600
3 104 700 66 900 56 500 47 000 36 700 26 800 18 500 10 700 7 600 7 200 7 200
4 133 200 87 300 74 300 62 300 49 100 36 100 25400 16 300 13 200 12 100 11 100
5 161 400 109 700 95000 81 100 65 500 49 600 39 200 29 900 26 100 24 000 22 600
6 204 100 142 000 115 900 100 500 83 100 65 100 52 400 43 200 39 400 38 100 34 900
7 303 200 214 500 170 100 129 300 101 000 81 300 64 500 54200 50 400 46 600 43 300
8 397 200 291 700 239 400 190 100 102 000 101 500 79 300 64 200 60 200 55 100 51 000
9 485 000 364 900 305 800 249 400 193 200 144 200 106 600 75200 69 100 57 500 53 200
10 565 700 433 300 368 400 305 900 243 100 187 300 143 300 103 700 87 900 58 800 54900
11 640 600 497 700 428 000 360 100 293 200 229 300 179 500 134 200 116 000 88 200 67 900
12 703 700 557 800 483 500 410 600 336 100 268 500 214 000 159 500 144 000 98 800 69 800
13 774 800 613 700 535 300 458 400 379 300 306 800 247 800 193 500 171 800 119 800 83 700
14 833 900 666 500 584 700 503 600 421 100 343 200 280 100 222 200 199 100 143 700 88 200
15 888 900 715 200 630 700 546 400 458 900 377 800 311 300 249 500 224 800 165 800 106 900
16+ 940 400 760 800 673 400 586 600 495 900 411 000 342 200 275 600 250 300 188 400 126 600
Vekový stupeň Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9

Drenina: jedľa

1 56 800 49 700 42 600 35 500 29 700 23 200 16 200 12 300 11 500 11 200 10 900
2 59 800 51 600 44 100 36 700 30 800 24 200 17 000 13 100 11 900 11 600 11 300
3 74 000 62 200 51 700 41 500 33 700 25400 17 500 13 100 12 500 12 100 11 700
4 97 100 82 300 68 600 55 100 44 500 33 200 22 400 17 900 17 200 16 600 16 000
5 122 200 105 300 89 500 73 400 60 000 45900 32 400 25 000 23 300 22 400 21 500
6 193 000 128 100 110 900 93 100 78 000 61 800 45400 36 300 35 200 34 200 33 200
7 291 600 196 400 147 600 112 515 96 100 78 300 59 900 49 900 42 600 41 700 40 200
8 383 100 276 700 217 000 163 000 127 100 94 700 74 700 63 700 56 300 51 800 47 300
9 474 400 354 500 286 900 224 400 180 900 136 400 97200 77 700 63 700 59 600 55800
10 557 500 428 200 353 100 283 100 233 100 181 600 135 700 110 300 86 900 68 400 59 900
11 635 900 499 000 417 100 340 300 284 700 227 100 174 400 145 700 95 800 73 200 64 000
12 707 600 563 300 476 600 394 400 332 300 270 700 212 600 180 500 124 900 74 400 69 200
13 775 000 624 600 532 500 445 000 380 200 313 600 254 100 221 700 162 900 109 300 73 400
14 837 500 682 500 586 100 494 100 424 900 352 700 285 300 248 600 183 700 129 400 88 400
15 896 400 736 700 636 200 539 800 466 800 390 500 317 200 277 400 208 800 146 400 102 600
16+ 951 000 786 500 680 500 579 800 505 300 426 900 352 200 311 500 239 100 173 200 124 700
Vekový stupeň Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9

Drevina: borovica

1 47 400 46 800 46 200 45 700 45 100 44 400 43 700 43 100 42 500 40 200 40 200
2 49 700 48 300 47 400 46 700 45800 45 000 44 200 43 300 42 700 40 500 40 500
3 59 900 56 400 53 500 50 900 47 900 45 900 44 200 43 300 42 700 40 500 40 500
4 75 300 70 300 66 000 61 900 57 000 52 500 48 300 45 400 43 100 40 900 40 900
5 91 200 85 300 80200 75 200 68 900 62 600 56 500 51 100 46 900 41 700 41 700
6 106 100 99 500 93 800 88 200 81 100 73 200 65 700 58 600 53 000 42 000 42 000
7 120 100 113 000 106 800 100 700 92 800 84 100 75 400 67 100 60 600 42 200 42 200
8 166 800 131 100 118 700 112 300 104 100 94 400 84 800 75 500 68 100 42 400 42 400
9 215 400 173 300 138 400 123 000 114 200 104 000 93 900 83 800 75 600 44 100 44 100
10 260 700 213 300 174 200 138 100 123 700 113 000 102 300 91 600 83 000 45 900 45900
11 303 600 251 600 208 400 169 300 132 400 121 300 110 100 99 000 90 100 47 500 47 500
12 345 000 288 200 241 200 197 700 146 000 129 000 117 400 105 800 96 600 49 000 49 000
13 383 700 322 500 271 900 225 200 169 700 136 200 124 100 112 100 102 500 50 000 50 000
14 421 100 355 800 301 900 251 900 192 200 145 100 130 700 118 200 108 300 52 000 52 000
15 457 100 387 900 330 400 277 100 213 700 163 300 136 500 123 900 113 900 59 400 59 400
16 491 500 415 800 357 300 301 300 234 500 181 000 142 100 129 100 118 700 64 700 64 700
Vekový stupeň Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9

Drevina: dub

1 65 300 63 300 60 100 56 800 53 200 49 900 46 300 45 700 45 100 44 500 43 900
2 71 900 69 100 64 500 60 300 56 000 52 000 47 300 46 900 46 500 46 100 45 700
3 88 500 84 300 77 400 68 300 56 900 52 500 50 600 50 200 49 800 49 400 49 000
4 109 700 104 200 95 000 86 100 76 200 68 200 59 400 57 800 56 200 54 600 53 000
5 130 300 124 200 114 000 103 500 91 500 81 300 70 100 68 100 66 000 63 900 61 800
6 147 700 141 600 131 500 120 200 106 700 95 100 82 300 80 000 77 700 75 400 73 100
7 166 600 159 700 148 300 135 700 121 000 108 700 95200 92 700 90 200 87 700 85200
8 182 400 175 300 163 400 150 300 134 600 121 600 107 400 104 800 102 200 99 600 97 000
9 196 900 189 500 177 200 163 600 147 500 133 600 118 700 116 000 113 300 110 600 107 900
10 234 700 210 400 189 800 175 700 159 000 144 800 129 200 126 400 123 600 120 800 118 000
11 280 800 254 400 210 600 186 900 169 400 155 100 139 200 136 400 133 200 130 000 120 800
12 324 300 296 100 249 100 205 200 179 800 164 700 148 200 145 200 142 200 139 200 136 200
13 365 100 335 700 285 600 238 900 190 000 173 700 156 900 153 900 150 900 147 900 144 900
14 403 600 372 100 319 600 270 500 218 900 181 900 164 700 161 500 158 300 155 100 151 900
15 440 500 407 600 352 900 300 900 245 800 192 000 172 200 169 000 165 800 162 600 159 400
16 475 700 441 200 383 800 329 400 271 900 215 200 179 300 176 000 172 700 169 400 166 100
Vekový stupeň Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9

Drevina: buk

145 00044 20043 40042 70041 80041 10040 30039 40038 60038 30038 000
253 20050 60047 50045 10043 80042 60041 30040 10038 90038 60038 300
372 80068 00062 40057 60053 50049 70045 40041 80039 40038 90038 400
498 10091 50084 20077 70071 10065 00058 10051 60045 80043 60041 400
5124 400116 600108 000100 20091 40083 50075 00066 40057 60054 40051 200
6149 400140 600131 400122 800112 700103 40093 20082 80072 00068 10064 200
7209 600166 100153 500144 200133 000122 700111 600100 00087 50083 00078 500
8294 500245 900192 800164 500152 200141 200129 900117 400103 50098 50093 500
9368 400317 800260 300209 600170 500154 700147 200134 100119 000113 600108 200
10431 400379 900319 800266 700214 800175 700163 600149 700133 800128 000122 200
11479 500429 000369 300316 000262 300211 300178 000164 400147 800141 800135 800
12515 800467 900408 700356 800308 400258 600193 400178 500161 400155 200149 000
13538 600492 500437 600386 600333 500281 600215 300191 900174 400168 100161 800
14548 900508 800455 500407 500356 500301 400239 200204 500186 300179 700173 100
15547 400512 300463 700419 600371 600323 200257 200216 700197 900191 100184 300
16533 000503 800456 500414 900375 700333 200268 900228 100209 200202 300195 400

Základné ceny lesných porastov platia pre plné zakmenenie. Pri nižšom zakmenení sa základné ceny prepočítavajú na skutočné zakmenenie.

Porasty staršie ako 160 rokov sa ocenia podľa 16. vekového stupňa, pri poklese ich kvality sa ich cena primerane zníži.

Pri výskyte iných drevín v porastovej zásobe, neuvedených v tabuľke, sa základné ceny prepočítavajú nasledovnými koeficientmi:

Určujúca drevina Odvodená drevina Koeficient úpravy ceny
smrek kosodrevina podľa mínus 9 bonitného stupňa 1,00
jedľa jedľa obrovská, duglaska, tis 1,00
borovica borovica čierna, bahenná a ostatné ekotypy borovice, vejmutovka, limba 0,90
smrekovec 2,40
dub dub čer 0,55
breza (biela, bradavičnatá a všetky ekotypy brezy) 0,80
jelša (lepkavá, šedá, zelená) 0,75
brest (horský, poľný, váz) 0,70
jarabina (vtáčia, mukyňa, brekyňa) 0,70
agát 0,70
orech 0,70
gaštan jedlý, pagaštan konský 0,70
platan 0,70
topoľ (domáci a šľachtený), osika, vŕba (všetky druhy) 0,85
buk javor (horský, mliečny, poľný, jaseňollstý) 1,25
jaseň 1,75
hrab 0,50
lipa (všetky druhy) 0,85
čerešňa (vtáčia, višňa, mahalebka) 0,50
čremcha 0,50

Tabuľka č. V

OCENENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH

Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť
m Sk za m3*) km Sk za m3*)
1 2 3 4
1- 100 22,68 1-11,0 35,02
101- 200 20,12 11,1-12,0 30,78
201- 300 17,61 12,1-13,0 26,73
301- 400 15,13 13,1-14,0 22,88
401- 500 12,68 14,1-15,0 19,22
501- 600 10,29 15,1-16,0 15,76
601- 700 7,92 16,1-17,0 12,49
701- 800 5,59 17,1-18,0 9,42
801- 900 3,30 18,1-19,0 6,54
901 - 1000 1,05 19,1-20,0 3,85
1001-1100 -1,17 20,1-21,0 1,37
1101-1200 -3,35 21,1-22,0 -0,93
1201 - 1300 -5,49 22,1-23,0 -3,03
1301 - 1400 -7,60 23,1-24,0 -4,94
1401 - 1500 -9,66 24,1-25,0 -6,65
1501 - 1600 -11,69 25,1-26,0 -8,17
1601 - 1700 -13,68 26,1-27,0 -9,50
1701 - 1800 -15,63 27,1-28,0 -10,58
1801 - 1900 -17,55 28,1-29,0 -11,56
1901-2000 -19,43 29,1-30,0 -12,30
2001-2100 -21,27 30,1-31,0 -12,85
2101-2200 -23,07 31,1-32,0 -13,20
2201-2300 -24,82 32,1-33,0 -13,36
2301 -a viac -26,57 33,1 -a viac -13,42

Tabuľka č. VI

ZRÁŽKY Z CENY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA

Stupeň
poškodenia
Defoliácia
%
Strata na prírastku
do %
Zníženie ceny
lesného porastu %
0 do 10 10 -
1 11 - 25 20 10
2 26 - 60 50 30
3 nad 60 80 50
4 100 100 70

Tabuľka č. VII

OKRASNÉ DREVINY

Pol. č. Druh Cena Sk za kus, pri živých plotoch za 1 bm
do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov do 25 rokov do 30 rokov do 35 rokov nad 35 rokov
1. Listnaté stromy 144,- 180,- 220,- 265,- 338,- 412,- 500,- 550,-
2. Listnaté stromy, tvarované,
previsnuté, popínavé, farebné
216,- 270,- 330,- 397,- 507,- 618,- 750,- 825,-
3. Ihličnaté stromy 130,- 165,- 190,- 235,- 290,- 350,- 395,- 480,-
4. Ihličnaté stromy, tvarované,
previsnuté, popínavé, zákrpky, farebné
208,- 264,- 304,- 370,- 464,- 560,- 632,- 760,-
5. Kry 90- 120,- - - - - - -
6. Živé ploty - listnanaté 100,- 120,- - - - - - -
- ihličnaté 90,- 110,- - - - - - -
7. Rastliny - pivonky, ruže,
stálozelené, otáčavé, clematis
60,-
8. Azalky, rhododendróny 60,- 100,- 120,- 160,- - - - -

Cena sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách. Najvyššie dosiahnuté ceny platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.

Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1000 m2, alebo ak je v súvislej skupine viac než 50 ks týchto stromov, ocenia sa podľa tabuľky č. IV, bonitný stupeň 3, zakmenenie plné. Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) počíta sa len 50 % z ceny takto zistenej.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.

2) Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 6/55/1992, ktorým sa určujú spôsoby a podmienky oceňovania majetku podnikov a ich častí v procese veľkej privatizácie (bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi).

2a) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

3) § 88 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

4) § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
§ 14 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

5) § 9 a 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

6) § 1 ods. 3 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.

6a) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

6b) Napr. § 9 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a šiesta časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

7) § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 60 ods. 1 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

8) ČSN 73 4055 „Výpočet obostaveného priestoru pozemných stavebných objektov".

9) Čl. 48 a 50 ČSN 73 4301 „Obytné budovy".

10) § 59 zákona č. 41/1964 Zb.

10a) § 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.

11) § 54 ods. 1, § 55 ods. 1, § 58 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. a vyhlášky č. 376/1992 Zb.

12) § 56 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

13) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

14) Časť B pol. 4 príl. vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

15) Časť A pol. č. 4 príl. vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

16) § 47 vyhlášky č. 83/1976 Zb.

17) Časť A, pol. č. 1, 2, 3 a 5 prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

19) § 14 až 16 a § 22 až 25 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastnickych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku.

20) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
Zákon č. 229/1991 Zb.

25) Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. l - 2/1982.

x) Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 3 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na priemernú porastovú zásobu dreva a bonitu v rubnej dobe. Priemerná porastová zásoba dreva sa zistí z tabuľky č. III podľa podielu cieľového zastúpenia drevín.

x) Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 4 podľa priemernej prlbllžovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavam na skutočnú porastovú zásobu dreva.