Vyhláška č. 360/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch

Čiastka 70/1991
Platnosť od 13.09.1991 do30.06.2000
Účinnosť od 01.10.1991 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

360

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

zo 17. júla 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch

Federálne ministerstvo spojov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Pôsobnosť

(1) Federálne ministerstvo spojov ustanovuje základné technické parametre v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vyrábaných a dovážaných systémov pre spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov a prijímacích zariadení pre skupinový príjem signálov z družíc1) (ďalej len „spoločný rozvod“).

(2) Z poverenia Federálneho ministerstva spojov

a) Výskumný ústav spojov kontroluje základné technické parametre v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vyrábaných a dovážaných zariadení spoločných rozvodov,

b) Správa rádiokomunikácií Praha – Inšpektorát rádiokomunikácií Praha v Českej republike a Správa rádiokomunikácií Bratislava – Inšpektorát rádiokomunikácií Bratislava v Slovenskej republike sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie technických noriem, technických podmienok a záväzných predpisov pri projektovaní, výstavbe a prevádzke spoločných rozvodov a zariadení miestnych štúdií pre tvorbu vlastných programov pripojených na spoločné rozvody, vydávajú povolenie na zriadenie televíznych káblových rozvodov a povolenie na prevádzku televíznych káblových rozvodov a prešetrujú sťažnosti poslucháčov a televíznych divákov na zlú funkciu spoločných rozvodov po predchádzajúcej kontrole zariadenia odborným podnikom.“.

2. Poznámka1) pod čiarou znie:

1) Systémami pre spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov sa podľa ČSN 36 7211-1. časť rozumejú spoločné televízne antény (STA) a televízne káblové rozvody (TKR).“.

3. Poznámka 2) pod čiarou sa vypúšťa.

4. Nadpis v § 2 znie: „Štátna inšpekcia telekomunikácií pri výrobe a dovoze zariadení“.

5. Doterajší text v § 2 sa označuje ako odsek 1 a vypúšťa sa záver poslednej vety „v prípade, ak sa majú tieto zariadenia vyrábať alebo dovážať vo väčšom množstve.“.

6. V § 2 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pre výstavbu, rozširovanie a rekonštrukcie spoločných rozvodov možno použiť iba typy zariadení (včítane antén, káblov a prípadne systémov bezdrôtovej distribúcie signálov), ktorých technické parametre skontroloval Výskumný ústav spojov podľa § 19 ods. 2 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon“). O kontrolu technických parametrov požiada výrobca alebo dovozca zariadení spoločných rozvodov. K žiadosti pripojí súbor technických parametrov v súlade s česko-slovenskými štátnymi normami a na požiadanie vzorky zariadení a protokoly o meraní parametrov. Výsledok kontroly Výskumný ústav spojov oznámi žiadateľovi, a ak je vyhovujúci, oznámi typ preskúšaného zariadenia vo Vestníku spojov; kontrolu vykonáva za úhradu. Kontrola musí byť ukončená do 60 dní od podania žiadosti a predloženia potrebných vzoriek. Od kontroly technických parametrov zariadenia spoločného rozvodu môže Výskumný ústav spojov sčasti alebo úplne upustiť v prípade, že zariadenie už kontrolovala iná správa spojov alebo iný kompetentný orgán.“.

7. § 3 sa vypúšťa.

8. Za § 2 sa vkladajú nové paragrafy 3a a 3b, ktoré znejú:

㤠3a

Povolenie na zriadenie a povolenie na prevádzku televíznych káblových rozvodov

(1) Zriadiť a prevádzkovať televízny káblový rozvod možno len na základe povolenia vydaného podľa § 4 ods. 1 zákona.

(2) O vydaní povolenia na zriadenie televízneho káblového rozvodu požiada investor akcie Inšpektorát rádiokomunikácií Praha alebo Inšpektorát rádiokomunikácií Bratislava. V žiadosti uvedie tieto základné údaje:

a) názov a adresu budúceho vlastníka káblového rozvodu,

b) schému plánovaného rozvodu,

c) typ navrhovaného zariadenia (včítane káblov),

d) údaje o umiestnení hlavnej stanice a počte účastníkov,

e) zoznam rozvádzaných programov s vyznačením signálov prijímaných z družíc, prevodov a plánované využitie kanálov,

f) názov a adresu dodávateľského (montážneho) podniku pre výstavbu televízneho káblového rozvodu,

g) plánovaný termín uvedenia televízneho káblového rozvodu do prevádzky.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti investora podľa stavebného zákona.2)

(3) Spojenie niekoľkých spoločných televíznych antén do jedného systému televízneho káblového rozvodu podlieha povoleniu podľa tejto vyhlášky.

(4) Káble televíznych káblových rozvodov, ktoré budú vedené v spojových káblovodoch, môžu byť projektované iba po predchádzajúcej písomnej dohode investora so správcom spojového káblovodu. V prípadoch, keď dôjde ku kríženiu alebo súbehu káblov televíznych káblových rozvodov s podzemnými oznamovacími káblami jednotnej telekomunikačnej siete, je investor televízneho káblového rozvodu povinný prerokovať pokládku káblov s miestne príslušnou organizáciou spojov, ktorá bude vykonávať nad káblami televíznych káblových rozvodov štátnu inšpekciu telekomunikácií.

(5) Inšpektorát rádiokomunikácií môže pri vydaní povolenia podľa odseku 1 ustanoviť podmienky pre zriadenie televízneho káblového rozvodu.

(6) Najmenej 15 dní pred termínom kolaudačného konania požiada investor výstavby Inšpektorát rádiokomunikácií o vydanie povolenia na prevádzku televízneho káblového rozvodu. Žiadosť treba doložiť protokolmi o meraní parametrov systému a dokumentáciou skutočného vyhotovenia televízneho káblového rozvodu. Ak vyhovuje televízny káblový rozvod česko-slovenským štátnym normám,2a) vydá povolenie na jeho prevádzku za určenú úhradu. Povolenie má platnosť 10 rokov. Pred uplynutím platnosti povolenia môže požiadať vlastník televízneho káblového rozvodu o predĺženie jeho platnosti.

(7) Zmeny v hlavnej stanici a v primárnej a sekundárnej sieti televízneho káblového rozvodu podliehajú povoleniu.

(8) Vlastníci televíznych káblových rozvodov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky, požiadajú Inšpektorát rádiokomunikácií o vydanie povolenia na prevádzku televízneho káblového rozvodu do 30. júna 1992.

§ 3b

Pripojenie prijímacieho zariadenia na príjem signálov z družíc na spoločný rozvod

Na spoločný rozvod možno pripojiť iba prijímacie zariadenie na skupinový príjem signálov z družíc, ktorého kontrolu vykonal Výskumný ústav spojov podľa § 2 a s pripojením tohto zariadenia prevádzkovateľ (vlastník) rozvodu súhlasí. Pripojené prijímacie zariadenie je súčasťou spoločného rozvodu.“.

9. V § 4 sa v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 slová „dodávateľské organizácie“ a „montážne organizácie“ nahrádzajú slovom „dodávatelia“.

10. V § 4 sa vypúšťa v odseku 7 štvrtá veta a odsek 8.

11. V § 5 sa vypúšťa v odseku 4 posledná veta a odsek 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1991.


Minister:

Ehrenberger v. r.

Poznámky pod čiarou

2) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2a) ČSN 36 7211 atď.