Vyhláška č. 560/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 106/1991
Platnosť od 30.12.1991 do31.12.1995
Účinnosť od 23.01.1995 do31.12.1995
Zrušený 302/1995 Z. z.

560

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 13. decembra 1991

o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Tovar a služby (ďalej len „tovar“), ktorých zoznam je uvedený v prílohách A, B, C, D a E tejto vyhlášky, môžu osoby vykonávajúce zahraničnoobchodnú činnosť dovážať do Slovenskej republiky alebo vyvážať z Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“); licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II pri vývoze do Českej republiky sa udeľujú licencie automaticky; udeľujú sa každému žiadateľovi, a to na dovoz alebo vývoz určitého tovaru v určitom množstve a v určitom časovom období. Na dovozy alebo vývozy tovaru uvedeného v ostatných prílohách sa udeľujú licencie na dovoz alebo vývoz určitého tovaru v určitom množstve alebo hodnote v určitom časovom období, a to tak, aby súhrn na vývoz alebo dovoz povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol ročný limit ustanovený po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky.

§ 2

(1) Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohách A, B

a) na dovoz alebo vývoz vzoriek,

b) na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na

1. aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk,

2. uskladňovanie v colnom sklade,

3. dočasné použitie,

4. tranzit,1)

c) na dovoz alebo vývoz tovaru, ktorý je súčasťou investičných celkov, včítane stavebných prác,

d) na dovoz alebo vývoz reklamovaného vadného tovaru,

e) na dovoz alebo vývoz tovaru, ktorý je náhradou za reklamovaný vadný tovar.

(2) Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohe C časť I

a) na vývoz do Španielska, ak sú miestom určenia Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla,

b) na vývoz tovaru určeného do colných skladov pre následný vývoz okrem Európskych spoločenstiev, Nórska, USA a Kanady,

c) na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na účely uvedené v odseku 1 písm. b),

(3) Licencia sa nevyžaduje na dovoz a vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, určeného na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk.

(4) Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A, ak tovar má pôvod v Českej republike.

(5) Licencia sa nevyžaduje na vývoz tovaru uvedeného v prílohe B časť I, ak je štátom určenia Česká republika.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie licencie musí obsahovať

a) názov a sídlo, prípadne meno a bydlisko žiadateľa,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) výpis z obchodného registra alebo živnostenské, prípadne iné oprávnenie na podnikateľskú činnosť,

d) identifikačné číslo a názov, prípadne meno tuzemského dodávateľa, pokiaľ žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,

e) položku colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,2)

f) názov tovaru, jeho množstvo a colnú hodnotu,

g) navrhovanú dobu platnosti licencie,

h) názov štátu určenia vývozu a obchodný štát pri dovoze,

i) účel dovozu alebo vývozu,

j) cenu za jednotku množstva dovážaného alebo vyvážaného tovaru v Sk FCO slovenská hranica.

(2) Pri tovare uvedenom v prílohe E treba uviesť tiež identifikačné číslo tuzemského odberateľa a prípadne názov a sídlo zahraničného odberateľa.

(3) Pri tovare uvedenom v prílohe A časť II treba predložiť zmluvu so zahraničným dodávateľom o dodávke tovaru.

(4) Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a CH tejto vyhlášky.

§ 4

(1) Predkladanie žiadostí o udelenie dovoznej licencie na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II nie je časovo obmedzené.

(2) Lehota na rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 1 na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II je 15 dní od doručenia žiadosti.

(3) Žiadosť o udelenie licencie na uskutočnenie iného dovozu alebo vývozu než uvedeného v prílohe A časť II na jednotlivé štvrťroky kalendárneho roka sa má predložiť najneskôr do 15 dní pred začiatkom každého tohto obdobia. Na základe žiadostí predložených po určenej lehote možno udeliť licenciu iba v prípade, keď množstvo pripadajúce na príslušný štvrťrok nebolo vyčerpané. Pri tovare uvedenom v prílohách D a E nie je predkladanie žiadostí časovo obmedzené.

(4) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie licencie podľa odseku 3 je 15 dní od začiatku príslušného polroka kalendárneho roka; ak sa však žiadosť týka tovaru uvedeného v prílohe E, je lehota 60 dní od doručenia žiadosti.

(5) Udelené licencie nemožno prevádzať.

(6) Zamietnutie žiadosti o vydanie licencie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky odôvodní.

(7) Žiadateľ zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.

§ 5

Žiadateľ, ktorý dostal licenciu na vývoz alebo dovoz tovaru, je povinný do 15 dní od okamihu, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonaniu dovozu alebo vývozu, oznámiť túto skutočnosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 6

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky licenciu udelenú na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách A časť I, B, C, D a E odníme, pokiaľ

a) licencia bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo

b) to vyžadujú obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky alebo

c) neboli dodržané podmienky alebo rozsah v nej ustanovené alebo

d) nastala skutočnosť uvedená v § 5.

(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže licenciu udelenú na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II odňať, pokiaľ

a) licencia bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo

b) neboli dodržané podmienky alebo rozsah v nej ustanovené.

(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky odníme udelenú licenciu, pokiaľ žiadateľ, ktorému bola licencia udelená, porušil pri vykonávaní dovozu alebo vývozu alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 7

(1) Deklarant v colnom konaní je povinný príslušnej colnici predložiť originál licencie; colnica bez uvedeného dokladu tovar neprepustí.

(2) Colnica potvrdí na rubovej strane licencie množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru označeného podľa colného sadzobníka.

(3) Držiteľ licencie je povinný do 15 dní od ukončenia jej platnosti vrátiť licenciu Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 8

Žiadosti o udelenie licencií na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách A časť I, B, C a D na I. polrok roku 1992 sa predkladajú najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Lehota pre rozhodnutie o týchto žiadostiach sa končí 31. januára 1992.


§ 9

Zrušujú sa:

1. Vyhláška FMZO č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb., vyhlášky č. 375/1991 Zb. a vyhlášky č. 457/1991 Zb.

2. Vyhláška FMZO č. 336/1990 Zb. o zákaze dovozu zberového papiera.

3. Vyhláška FMZO č. 27/1991 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška FMZO č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Čl. II

Žiadosti o udelenie licencií na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách tejto vyhlášky na I. polrok 1994 sa predkladajú najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

Prvý námestník


Príloha 01

Príloha A vyhlášky č. 560/1991 Zb.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
2612 10uránové rudy a ich koncentrátytona
2701čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhliatona
- čierne uhlie vhodné na koksovanie
- čierne uhlie energetické
2702hnedé uhlie, tiež aglomerované okrem gagátutona
2844 10prírodný a obohatený urántona
2844 20obohatený urán nevyrobený v Českej republike vrátane
uránu v palivových článkochtona
2844 50 00vyhorené (ožiarené) palivové články (kazety, súbory)ks
4707zberový papiertona
8401nevyhorené (neožiarené) palivové články (kazety, súbory)ks
8418chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadeniaks

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90ostatný živý hovädzí dobytoktona
0103 91ostatný živý bravčový dobytok do 50 kgtona
0103 92ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kgtona
0104ovce a kozy - živétona
0105 91 00kohúty a sliepkytona
0201hovädzie mäso čerstvé i chladenétona
0202hovädzie mäso mrazenétona
0203bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazenétona
baranie a jahňacie mäso:tona
0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43
0206jedlé drobytona
0207mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené alebo mrazenétona
0209 00bravčové sadlo a slaninatona
0210mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené,
múčky a jedlé prášky z mäsa alebo drobovtona
0301 93živé rybytona
0401mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani
iné sladidlatona
0402mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo
iných sladidieltona
0403cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo
acidofilné mlieko a smotanatona
0405 00maslo a iné tuky z mliekatona
0406syry a tvarohtona
0409 00 00prírodný medtona
0602 20stromy, zákrpky, kriky a kríčky, tiež vrublované, tých druhov, ktoré
rodia ovocie a orechyks
0602 30 00rododendrony a azalky, tiež vrublovanéks
0602 40ružové kríky, tiež vrublovanéks
0602 99 41lesné stromy, kríky a kríčkyks
0602 99 45stromy, kríky a kríčky okrem lesných - ich koreňovité odrezky a mladé rastlinyks
0602 99 49stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné ako koreňovité odrezky a mladé rastlinyks
0603rezané kvety a puky na kytice alebo okrasné účelyks
0701zemiaky čerstvé alebo chladenétona
0702 00rajčiaky čerstvé alebo chladenétona
0703 20cesnaktona
0704 90 10kapusta (biela, červená) čerstvá alebo chladenátona
0706 90 19hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.)tona
0706 90 30chrentona
0706 90 90ostatné jedlé hľuzy a korenetona
0707 00uhorky, nakladačky čerstvé alebo chladenétona
0806 10hrozno čerstvétona
0808 10jablkátona
0808 20hrušky a duletona
0809 10 00marhuletona
0809 30broskynetona
slivky:tona
0809 40 10
0809 40 20
0809 40 30
0809 40 40
0904 20mletá paprikatona
1001pšenicatona
1002 00 00ražtona
1003 00jačmeňtona
1005 90 00kukurica ostatnátona
1105múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakovtona
1107sladtona
1108škrob; inulíntona
1205 00semená repky, semená repky olejnej, tiež drvenétona
1206 00semená slnečnice, tiež drvenétona
1209 99 10semená lesných stromovtona
1210chmeľové šištičky čerstvé alebo sušené, tiež drvené; lupulíntona
1212 91 10cukrová repa čerstvátona
slnečnicový olej:tona
1512 11 91
1512 19
1514repkový olejtona
1517margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych tukov
alebo olejov, frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako
pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516tona
1601 00párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvitona
1602iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvitona
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stavetona
1702 30 až 40glukóza, glukózový sirup a izoglukózatona
1703melasytona
1704cukrovinky bez kakaatona
1806čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakaotona
1901sladový výťažoktona
1902cestovinytona
1904výrobky z obilia získané napučaním alebo praženímtona
1905pekárenský tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaatona
2001zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín pripravené alebo
konzervované v octetona
2004ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, zmrazenátona
2007zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré)tona
2008ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované,
tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu, inde neuvedenétona
2009 80ovocná šťava okrem šťavy z citrusov, ananásov, rajčiakov a jabĺkhl
zmesi štiav:hl
2009 90 21
2009 90 29
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2101výťažky, esencie (tresti) a koncentráty z kávy, čaju alebo matéhl
2102 10aktívne kvasnicetona
2103prípravky na omáčky a pripravené omáčkyhl
2104prípravky na polievky alebo bujóny, pripravené polievky alebo bujónytona
2105 00zmrzlina, eskimo a podobné výrobkytona
2106potravinové prípravky inde neuvedenétona
2202nealkoholické nápojehl
2203 00pivohl
2204víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom;
hroznový mušt, iný ako čísla 2009hl
2207etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom 80 % vol.
alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované s akýmkoľvek
alkoholometrickým titromLPA
2208nedenaturovaný etylalkohol s merným alkoholometrickým titrom menším
ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; zložené
alkoholické prípravky používané na prípravu nápojovLPA
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401nespracovaný tabaktona
2402cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) a cigarety
z tabaku alebo z tabakových náhradiekks
2403ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky;
homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a trestikg
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91jedlá soľtona
2519 90 10oxid horečnatýtona
2523 10 00cementársky slinoktona
2523 21 00biely cementtona
2523 29 00šedý cementtona
2704 00koks a polokokstona
2709 00ropatona
Ropné produkty
2710 00 27 až 39benzíny automobilovétona
stredné oleje:tona
2710 00 41určené na špecifické spracovanie
2710 00 45určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je
stanovený pre položku 2710 00 41
kerozín:tona
2710 00 51palivo pre tryskové motory
2710 00 55ostatné
2710 00 59motorová nafta ostatná
ťažké oleje (plynové oleje):tona
2710 00 61určené na špecifické spracovanie
2710 00 65určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený
pre položku 2710 00 61
2710 00 69na iné účely
2710 00 69 10ťažké plynové oleje a ich zmesi na pohon motorov
2710 00 69 20ťažké plynové oleje na vykurovacie účely
2710 00 69 90ťažké plynové oleje ostatné
vykurovacie oleje:tona
2710 00 71určené na špecifické spracovanie
2710 00 72určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený
pre položku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely:tona
2710 00 74s obsahom síry nepresahujúcej 1 % hmotnosti
2710 00 76s obsahom síry presahujúcej 1 %, ale nepresahujúcej 2 % hmotnosti
2710 00 77s obsahom síry presahujúcej 2 %, ale nepresahujúcej 2,8 % hmotnosti
2710 00 78s obsahom síry presahujúcej 2,8 % hmotnosti
mazacie oleje:tona
2710 00 81určené na špecifické spracovanie
2710 00 83určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený
pre položku 2710 00 81
2710 00 85určené na vytváranie zmesí
2710 00 94používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 98ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00zemný plyn skvapalnenýtona
2711 21 00zemný plyn v plynnom stavetis. m3
2716 00 00elektrická energiaMWh
Výrobky chemického priemyslu
2815 12 00hydroxid sodný vo vodnom roztokutona
2817 00 00oxid zinočnatýtona
2849 10 00karbid vápnikatona
2914 22 00cyklohexanóntona
2933 71 00kaprolaktámtona
3102 10močovinatona
3102 30dusičnan amónny (DAM), tiež vo vodnom roztokutona
3102 40zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo
s inou anorganickou nehnojivou látkoutona
3105 20priemyselné trojzložkové hnojivo - NPKtona
3505 10dextríny a iné modifikované škrobytona
3904polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov
v primárnych formách (PVC)tona
3920 10fólie z polymérov etylénutona
3920 20fólie z polymérov propylénutona
3920 71fólie z regenerovanej celulózytona
3920 73fólie z acetátovej celulózytona
3920 79 00fólie z ostatných derivátov celulózytona
4011 10 00nové pneumatiky na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovanýchks
4011 20nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobilyks
4012 10 30protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidláks
4012 10 50protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné automobilyks
4012 20 90použité pneumatiky ostatnéks
5501 10 00polyamidový kábeltona
5501 20 00polyesterový kábeltona
5501 90 00ostatný kábeltona
5502 00 10viskózový kábeltona
5503 40 00polypropylénová strižtona
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)m3
4403 10 10stĺpy ihličnaté, surové a impregnovaném3
4403 20 00 10výrezy ihličnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmym3
4403 20 00 20výrezy ihličnaté IV. akostim3
4403 20 00 90ostatné - vlákninové drevo ihličnatém3
výrezy listnaté I. až III. triedy akosti, tiež hrubo opracované - prizmy:m3
4403 91 00 10dubové
4403 92 00 10bukové
4403 99 10 10topoľové
4403 99 80 10ostatné
ostatné - vlákninové drevo listnaté:m3
4403 91 00 90dubové
4403 92 00 90bukové
4403 99 10 90topoľové
4403 99 80 90ostatné
4410drevotrieskové doskym3
4411drevovláknité doskym3
Textilné výrobky (okrem štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu)
pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych),
vetrovky a podobné výrobky:ks
6101 10 90z vlny alebo jemných zvieracích chlpov
6101 20 90z bavlny
6101 30 90z chemických vlákien
6101 90 90z ostatných textilných materiálov
dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych),
vetrovky a podobné výrobky:ks
6102 10 90z vlny alebo jemných zvieracích chlpov
6102 20 90z bavlny
6102 30 90z chemických vlákien
6102 90 90z ostatných textilných materiálov
6105pánske alebo chlapčenské košele pletené alebo háčkovanéks
6107pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, pyžamy,
kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkovanéks
6108dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, nohavičky, nočné
košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkovanéks
6109vrchné tričká (T-shirts)ks
6112tepláky pletenéks
6203 42pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlnyks
6204 52 00dámske alebo dievčenské sukne z bavlnyks
6204 62dámske alebo dievčenské nohavice z bavlnyks
Obuv
6402ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastovpár
6403obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej
usne a so zvrškom z usnepár
6404obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej
usne a so zvrškom z textilných materiálovpár
6405ostatná obuvpár
Keramické a azbestovocementové výrobky
6811tovar azbestovocementový, buničitocementový a inýtona
6907 90 99neglazované keramické dlaždicem2
6908 90 21glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce 15 mm hrúbkum2
6908 90 29glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce 15 mm hrúbkum2
Železo, oceľ a výrobky z nich
surové železo:tona
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 20 00
7202 11 20ferozliatiny:tona
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
železné a oceľové odpady a šrot:tona
7204 10 00liatinové odpady a šrot
7204 21odpady a šrot z nehrdzavejúcej ocele
7204 29 00odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné
7204 30 00odpady a šrot z pocínovaného železa alebo ocele
7204 41 10odpad zo sústruženia, hobľovania, frézovania, rezania a pilovania
vrátane triesok
7204 41 91zvyšky z razenia, paketované
7204 41 99zvyšky z razenia - ostatné
7204 49 10ostatné kovové odpady a šrot, drvené (rozstrihané)
7204 49 30ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, paketované
7204 49 91ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, netriedené
7204 49 99ostatné kovové odpady a šrot, nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované
7204 50 10pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch
7204 50 90pretavené odpady v ingotoch - ostatné
7404 00medené odpady:tona
2620 30 00
7602 00hliníkové odpady:tona
2620 40 00
7802 00olovené odpady:tona
2620 20 00
7902 00 00zinkové odpady:tona
2620 11 00
7207 až 7218valcovaný materiál:tona
7224
7302koľajnice a príslušenstvo používané na železničný zvršoktona
7304 až 7306oceľové rúrytona
7324 29 00plechové vaneks
Stroje a elektrické zariadenia
8450 11plnoautomatické práčky televízne prijímače farebné:ks
8528 10 22ks
8528 10 28
8528 10 52
8528 10 54
8528 10 56
8528 10 58

Príloha 02

Príloha B vyhlášky č. 560/1991 Zb.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok:tona
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
jalovice:tona
0102 90 51
0102 90 59
kravy:tona
0102 90 61
0102 90 69
býky:tona
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90ostatný hovädzí dobytoktona
0103 91živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci)tona
0103 92živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci)tona
0104 10živé ovce a jahňatátona
0201hovädzie mäso čerstvé a chladenétona
0202hovädzie mäso mrazenétona
0203bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazenétona
baranie a jahňacie mäso:tona
0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43
kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov:tona
0207 10 11 až19
0207 21 10
0207 21 90
0207 39 11 až25
0207 41 10 až71
0402sušené a kondenzované mliekotona
0510 00žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu používané na výrobu
farmaceutických výrobkovtona
Rastlinné výrobky
0602 20stromy, zákrpky, kriky a kríčky, tiež vrubľované, tých druhov, ktoré
rodia ovocie a orechyks
0602 30 00rododendrony a azalky, tiež vrublovanéks
0602 40ružové kríky, tiež vrúbľovanéks
0602 99 41lesné stromy, kríky a kríčkyks
0602 99 45stromy, kríky a kríčky okrem lesných - Ich koreňovité odrezky a mladé rastlinyks
0602 99 49stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné ako koreňovlté odrezky
a mladé rastlinyks
0604 91 21vianočné stromčekyks
0604 91 29
0604 91 41konáre ihličnanovtona
0604 91 49
1001 10 00pšenica tvrdátona
1001 90ostatné pšenicetona
1002 00 00ražtona
1003 00 90jačmeň ostatnýtona
1004 00 00ovostona
1005 90 00kukurica ostatnátona
1107sladtona
1205 00semená repkytona
1206 00slnečnicové semenátona
1210chmeľtona
1209 99 10semená lesných stromovtona
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00pšeničná múka alebo múka zo súražetona
1701cukortona
1703melasatona
2207etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom
80 % vol. alebo viachl
230l až 2306pokrutiny a šroty, kŕmne zmesitona
Nerastné suroviny a výrobky
2505prírodné pieskym3
2517 10prírodné ťažené kamenivom3
2517 10prírodné drvené kamenivom3
2517 10lámaný kameňm3
2523 21 00biely cementtona
2523 29 00šedý cementtona
2523 90 90
2702hnedé uhlie, tiež aglomerovanétona
2704 00koks z hutníckych koksárnítona
2710 00 27 až 39benzíny automobilovétona
2710 00 59motorová naftatona
stredné oleje:tona
2710 00 41
2710 00 45
2710 00 51
2710 00 55
ťažké vykurovacie oleje:tona
2710 00 61
2710 00 65
2710 00 69
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00elektrická energiaMWh
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
3002 10antiséra a iné krvné zložkykg
3002 90 10ľudská krvkg
3003 a 3004liekySk
3102 10močovinatona
3102 40liadok amónny s vápencom, respektíve s dolomitomtona
Surové kože a usne
surové hovädzie kože:tona
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102surové ovčie a jahňacie kožetona
4103 90 00surové bravčové kožetona
4104 22 10ďalej neupravované, len vyčinené chrómom, v mokrom stave (wetblue)tona
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)m3
4403 10 10stĺpy ihličnaté surové a impregnovaném3
4403 20 00 10výrezy ihličnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmym3
4403 20 00 20výrezy ihličnaté IV. akostim3
4403 20 00 90ostatné - vlákninové drevo ihličnatém3
výrezy listnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmy:m3
4403 91 00 10dubové
4403 92 00 10bukové
4403 99 10 10topoľové
4403 99 80 10ostatné
ostatné - vlákninové drevo listnaté:m3
4403 91 00 90dubové
4403 92 00 90bukové
4403 99 10 90topoľové
4403 99 80 90ostatné
4406drevené železničné a podobné podvalym3
rezivo ihličnaté:m3
4407 10 91smrekové
4407 10 93borovicové
4407 10 99ostatné
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú väčšie ako
hrúbka 13 mm, šírka 60 mm, dĺžka 2 000 mm:m3
4407 91 90dubové
4407 92 90bukové
4407 99 91topoľové
4407 99 93orechové
4407 99 99ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4702 00 00chemická drevná buničina na chemické spracovanietona
4703 21 00bielené buničinytona
4703 29 00
4707zberový papiertona
Drahé kovy a drahé kamene
7102prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadenéctm
7106striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové alebo
vo forme polotovarov alebo prachukg
7108zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov
alebo prachukg
7109 00 00obyčajné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo
opracované len do formy polotovarovkg
7110platina surová alebo vo forme polotovarov alebo prachukg
7111 00 00obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové
alebo opracované len do formy polotovarovkg
Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch:tona
7201
7206
železné a oceľové odpady a šrot:tona
7204 10 00liatinové odpady a šrot
7204 21odpady a šrot z nehrdzavejúcej ocele
7204 29 00odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné
7204 30 00odpady a šrot z pocínovaného železa alebo ocele
7204 41 10odpad zo sústruženia, hobľovania, frézovania, rezania a pilovania
vrátane triesok
7204 41 91zvyšky z razenia, paketované
7204 41 99zvyšky z razenia - ostatné
7204 49 10ostatné kovové odpady a šrot, drvené (rozstrihané)
7204 49 30ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, paketované
7204 49 91ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, netriedené
7204 49 99ostatné kovové odpady a šrot, nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované
7204 50 10pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch
7204 50 90pretavené odpady v ingotoch - ostatné
medené odpady:tona
7404 00
2620 30 00
hliníkové odpady:tona
7602 00
2620 40 00
olovené odpady:tona
7802 00
2620 20 00
zinkové odpady:tona
7902 00 00
2620 11 00
7207 až 7229valcovaný materiáltona
7301štetovnicetona
7302koľajnicetona
7304 až 7306oceľové rúrytona
Motorové vozidlá
8701 90traktoryks
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9704 00 00poštové známky, kolky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého
dňa, poštové celiny a podobné výrobky, opečiatkované alebo
neopečiatkované, ale nemajúce výplatou hodnotu v krajine určeniaks
9705 00 00zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej,
anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej,
etnografickej alebo numizmatickej hodnotyks
9706 00 00starožitnosti staršie ako 100 rokovks

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE (NA VÝVOZ DO ČESKEJ REPUBLIKY)

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
0102 90živý hovädzí dobytok ostatný -jatočnýtona
0201hovädzie mäso čerstvé i chladenétona
0202hovädzie mäso mrazenétona
0203bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazenétona
0704 90 10kapusta biela a kapusta červená čerstvá i chladenátona
1001 10 00pšenica tvrdátona
1001 90ostatné pšenicetona
1002 00ražtona
1003 00 90jačmeň ostatnýtona
1005 90kukurica ostatnátona
1205 00semená repkytona
1206 00slnečnicové semenátona
1701cukor trstinový alebo repnýtona
šedý cement:tona
2523 29 00
2523 90 90
surové hovädzie kože:tona
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4104 22 10
4401 10 00palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)m3
4403 10 10stĺpy ihličnaté surové a impregnovaném3q
4403 20 00 10výrezy ihličnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmym3
4403 20 00 20výrezy ihličnaté IV. akostim3
4403 20 00 90ostatné - vlákninové drevo ihličnatém3
výrezy listnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmy:m3
4403 91 00 10dubové
4403 92 00 10bukové
4403 99 10 10topoľové
4403 99 80 10ostatné
ostatné - vlákninové drevo listnaté:m3
4403 91 00 90dubové
4403 92 00 90bukové
4403 99 10 90topoľové
4403 99 80 90ostatné
4707zberový papiertona
železné a oceľové odpady a šrot:tona
7204 10 00liatinové odpady a šrot
7204 21odpady a šrot z nehrdzavejúcej ocele
7204 29 00odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné
7204 30 00odpady a šrot z pocínovaného železa alebo ocele
7204 41 10odpad zo sústruženia, hoblovania, frézovania, rezania a pilovania
vrátane triesok
7204 41 91zvyšky z razenia, paketované
7204 41 99zvyšky z razenia - ostatné
7204 49 10ostatné kovové odpady a šrot, drvené (rozstrihané)
7204 49 30ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, paketované
7204 49 91ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, netriedené
7204 49 99ostatné kovové odpady a šrot, nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované
7204 50 10pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch
7204 50 90pretavené odpady v ingotoch - ostatné
medené odpady:tona
7404 00
2620 30 00
hliníkové odpady:tona
7602 00
2620 40 00
olovené odpady:tona
7802 00
2620 20 00
zinkové odpady:tona
7902 00 00
2620 11 00

Príloha 03

Príloha C vyhlášky č. 560/1991 Zb.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo skupín štátov

ČASŤ I – TEXTILNÝ TOVAR

Štát Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
Nórsko 1 6201 až 6204 vesty a saká, blejzre, anoraky a podobne, perkasy, komplety ks
a kostýmy z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti
2 6203 až 6204 nohavice, overaly a podobne okrem plaviek a krátkych nohavíc ks
6111 z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti
7 6302 10 posteľná bielizeň pletená aj tkaná (bavlnená) kg
6302 21 00
6302 22
6302 29
6302 31
6302 39
USA 410 m2
tkaniny z priadze z umelého hodvábu obsahujúce 36 % alebo
viac vlnených priadzí alebo jemných zvieracích chlpov:
5408 32 05 20 farbené, česaná vlna
5408 33 05 10 z rôznofarebných priadzí, mykaná vlna
5408 33 05 20 z rôznofarebných priadzí, česaná vlna
5408 34 05 10 potlačené, mykaná vlna
5408 34 05 20 potlačené, česaná vlna
ostatné oblekové tkaniny zo syntetických strižových vlákien
v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnenými priadzami alebo jemnými
zvieracími chlpmi, ktorých obsah je 36 % alebo viac:
5515 13 05 10 mykaná vlna
5515 13 05 20 česaná vlna
tkaniny z akrylových alebo modakrylových strižových vlákien
v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnenými priadzami alebo jemnými
zvieracími chlpmi, ktorých obsah je 36 % alebo viac:
5515 22 05 10 mykaná vlna
5515 22 05 20 česaná vlna
tkaniny z umelých strižových vlákien obsahujúce menej ako 85 %
hmotnosti umelých strižových vlákien v zmesi hlavne alebo
výlučne s vlnenými priadzami alebo jemnými zvieracími chlpmi,
ktorých obsah je 36 % alebo viac:
5516 31 05 10 nebielené alebo bielené, mykaná vlna
5516 31 05 20 nebielené alebo bielené, česaná vlna
5516 32 05 10 farebné, mykaná vlna
5516 32 05 20 farebné, česaná vlna
5516 33 05 10 z rôznofarebných priadzí, mykaná vlna
5516 33 05 20 z rôznofarebných priadzí, česaná vlna
5516 3405 10 potlačené, mykaná vlna
5516 34 05 20 potlačené, česaná vlna
6301 20 02 00 prikrývky, iné ako elektricky vyhrievané, a cestovné koberčeky
z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, dlhšie ako 3 m
433 tucet
6103 21 00 20 pánske alebo chlapčenské komplety sák z vlny, pletené
6103 23 00 07 pánske alebo chlapčenské komplety sák zo syntetických
strižových vlákien s 23 % a vyšším obsahom vlny, pletené
6103 31 00 00 pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z vlny, pletené
6103 33 10 00 pánske alebo chlapčenské saká zo syntetických nekonečných
vlákien s 23 % a vyšším obsahom vlny, pletené
6103 39 20 20 pánske alebo chlapčenské saká z ostatných textilných
materiálov v kombinácii s vlnou, pletené
6203 21 00 15 pánske alebo chlapčenské komplety z vlny, nie pletené
6203 23 00 15 pánske alebo chlapčenské komplety zo syntetických vlákien
s viac ako 36 % obsahom vlny, nie pletené
6203 31 00 00 pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre z vlny, nie pletené
6203 33 10 10 pánske saká alebo blejzre zo syntetických vlákien s viac
ako 36 % obsahom vlny, nie pletené
6203 33 10 20 chlapčenské saká alebo blejzre zo syntetických vlákien
s viac ako 36 % obsahom vlny, nie pletené
6203 39 10 00 pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre z umelých vlákien
s viac ako 36 % obsahom vlny, nie pletené
6203 39 40 20 pánske alebo chlapčenské saká z ostatných textilných
materiálov v kombinácii s vlnou, nie pletené
435 tucet
6102 10 00 00 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte atď. z vlny alebo
jemných zvieracích chlpov, pletené
6102 30 10 00 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte atď. z chemických
nekonečných vlákien s 23 % a vyšším obsahom vlny alebo
jemných zvieracích chlpov, pletené
6102 90 00 10 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte atď. z ostatných
textilných materiálov v kombinácii s vlnou, pletené
6104 21 00 10 dámske alebo dievčenské komplety odevov položiek 6102
a 6104 z vlny, pletené
6104 23 00 10 dámske alebo dievčenské komplety sák zo syntetických
vlákien s 23 % a vyšším obsahom vlny, pletené
6104 29 20 12 dámske alebo dievčenské komplety zvrchníkov z iných
textilných materiálov v kombinácii s vlnou, pletené
6104 31 00 00 dámske alebo dievčenské saká alebo blejzre z vlny, pletené
6104 33 10 00 dámske alebo dievčenské saká zo syntetických nekonečných
vlákien s viac ako 23 % obsahom vlny, pletené
6104 39 20 20 dámske alebo dievčenské saká z ostatných textilných
materiálov v kombinácii s vlnou, pletené
6117 90 00 33 časti zvrchníkov a sák z vlny, pletené
6202 11 00 10 dámske zvrchníky a podobné plášte z vlny, iné ako pletené
6202 11 00 20 dievčenské zvrchníky a podobné plášte z vlny, iné ako pletené
6202 13 30 10 dámske zvrchníky a podobné plášte z chemických vlákien
s 36 % a vyšším obsahom vlny, iné ako pletené
6202 13 30 20 dievčenské zvrchníky a podobné plášte z chemických vlákien
s 36 % a vyšším obsahom vlny, iné ako pletené
6202 19 00 20 dámske alebo dievčenské zvrchníky a podobné plášte
z ostatných materiálov v kombinácii s vlnou, nie pletené
6202 91 20 10 dámske lyžiarske bundy a podobné výrobky z vlny,
iné ako pletené
6202 91 20 20 dievčenské lyžiarske bundy a podobné výrobky z vlny, iné ako
pletené
6202 93 40 10 dámske bundy a podobné výrobky z umelých vlákien
s 36 % a vyšším obsahom vlny, iné ako pletené
6202 93 40 20 dievčenské bundy a podobné výrobky z umelých vlákien
s 36 % a vyšším obsahom vlny, iné ako pletené
6202 99 00 20 dámske alebo dievčenské bundy a podobné výrobky z ostatných
textilných materiálov v kombinácii s vlnou, iné ako pletené
435 6204 21 00 10 dámske alebo dievčenské komplety položiek 6202 a 6204
z vlny, iné ako pletené
6204 23 00 05 dámske alebo dievčenské komplety položiek 6202 a 6204
zo syntetických vlákien s 36 % a vyšším obsahom vlny alebo
jemných zvieracích chlpov, tkané
6204 29 40 12 dámske alebo dievčenské komplety položiek 6202 a 6204
z ostatných textilných materiálov v kombinácii s vlnou, tkané
6204 31 10 10 dámske vlnené saká s 30 % a vyšším obsahom prírodného
hodvábu, iné ako pletené
6204 31 10 20 dievčenské vlnené saká s 30 % a vyšším obsahom prírodného
hodvábu, iné ako pletené
6204 31 20 10 dámske vlnené saká s menším ako 30 % obsahom prírodného
hodvábu, iné ako pletené
6204 31 20 20 dievčenské vlnené saká s menším ako 30 % obsahom prírodného
hodvábu, iné ako pletené
6204 33 40 10 dámske saká zo syntetických vlákien s 36 % a vyšším obsahom
vlny, iné ako pletené
6204 33 40 20 dievčenské saká zo syntetických vlákien s 36 % a vyšším
obsahom vlny, iné ako pletené
6204 39 20 10 dámske saká z umelých vlákien s 36 % a vyšším obsahom
vlny, iné ako pletené
6204 39 80 20 dámske alebo dievčenské saká z ostatných textilných
materiálov v kombinácii s vlnou, iné ako pletené
6211 20 50 20 dámske alebo dievčenské teplákové bundy a podobné výrobky
z vlny, iné ako pletené
6211 41 00 20 dámske alebo dievčenské teplákové nohavice z vlny, iné ako
pletené alebo háčkované
6217 90 00 30 časti odevov a sák z vlny, iné ako pletené alebo háčkované
443 ks
6103 11 00 00 pánske alebo chlapčenské obleky z vlny alebo jemných
zvieracích chlpov, pletené
6103 12 10 00 pánske alebo chlapčenské obleky zo syntetických nekonečných
vlákien s 23 % a vyšším obsahom vlny alebo jemných
zvieracích chlpov, pletené
6103 19 10 00 pánske alebo chlapčenské obleky z umelých nekonečných
vlákien s 23 % a vyšším obsahom vlny, pletené
6103 19 40 40 pánske alebo chlapčenské obleky z ostatných textilných
materiálov v kombinácii s vlnou, pletené
6203 11 00 00 pánske alebo chlapčenské obleky z vlny alebo jemných zvieracích
chlpov, iné ako pletené alebo háčkované
6203 11 10 00 pánske alebo chlapčenské obleky z vlny s 30 % a vyšším obsa-
hom prírodného hodvábu, iné ako pletené alebo háčkované
6203 11 20 00 pánske alebo chlapčenské obleky z vlny s obsahom prírodného
hodvábu do 30 %, iné ako pletené alebo háčkované
6203 12 10 00 pánske alebo chlapčenské obleky zo syntetických vlákien
s 36 % a vyšším obsahom vlny, iné ako pletené
6203 19 20 00 pánske alebo chlapčenské obleky z chemických nekonečných
vlákien s 36 % a vyšším obsahom vlny, iné ako pletené alebo
háčkované
6203 19 40 40 pánske alebo chlapčenské obleky z iných textilných
materiálov v kombinácii s vlnou, iné ako pletené
Kana- 3A ks
da 3.1. pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované
a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov
6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
3.1. 6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
3.3. pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené,
háčkované a tkané
6103 31 až 33
6103 39
6203 31 až 33
6203 39
5 pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, ks
nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice,
pletené, háčkované a tkané
6103 41 až 43
6103 49
6104 61 až 64
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
31A kg
31.1. 5112 vlnené tkaniny z česanej vlny alebo jemných zvieracích chlpov;
tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407,
5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých
základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou
vlnou alebo s jemnými zvieracími chlpmi, gáza z česanej vlny
42A kg
6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkových bavlnených textílií,
tkaná, pletená alebo háčkovaná, ostatná toaletná a kuchynská
bielizeň
Európ- 2 5208 11 10 bavlnené tkaniny, iné ako gáza, froté tkaniny, úzke kg
ska 5208 11 90 tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyly a iné
únia 5208 12 11 sieťoviny
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
2 5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
2 5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
2A 5208 31 00 z toho: iné ako nebielené alebo bielené tkaniny kg
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
2A 5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
3 5512 11 00 tkaniny zo syntetických vlákien diskontinuitných alebo kg
5512 19 10 odpadových, iné ako úzke tkaniny, vlasové tkaniny vrátane
5512 19 90 froté tkanín a ženilkové tkaniny
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
3 5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
3 5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
5803 90 30
ex 5905 00 70
ex 6308 00 00
4 6105 10 00 košele, T-shirts, ľahké roláky, tielka a polokošele, pulóvre ks
6105 20 10 (Iné ako vlnené alebo z jemných zvieracích chlpov), vesty
6105 20 90 a podobne, pletené alebo háčkované
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
5 6101 10 90 pulóvre, svetre, vesty, tvlnsety, kardigany, nočné kabátiky ks
6101 20 90 (Iné ako saká a blejzre), anoraky, vetrovky a podobne, pletené
6101 30 90 alebo háčkované
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
6 6203 41 10 pánske alebo chlapčenské tkané jazdecké nohavice, šortky, ks
6203 41 90 iné ako kúpacle, nohavice (vrátane nohavíc na voľný čas),
6203 42 31 dámske alebo dievčenské tkané nohavice (vrátane nohavíc
6203 42 33 na voľný čas) z vlny, bavlny alebo umelých vlákien, krátke
6203 42 35 nohavice, dolné časti teplákových súprav s podšívkou z bavlny
6203 42 90 alebo umelých vlákien, iné ako v kategórii 16 alebo 29
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
7 6106 10 00 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, ks
7 6106 20 00 blúzy, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo
6106 90 10 umelých vlákien
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
8 6205 10 00 pánske alebo chlapčenské košele, Iné ako pletené alebo ks
6205 20 00 háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vlákien
6205 30 00
9 5802 11 00 froté uterákovina a podobné froté tkaniny z bavlny, toaletná kg
5802 19 00 a kuchynská bielizeň, iné ako pletené alebo háčkované
ex 6302 60 00
12 6115 12 00 pančuchové nohavičky, ponožky, pančuchy, podkolienky pár
6115 19 10 a podobne, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské,
6115 19 90 vrátane pančúch na kŕčové žily
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
15 6202 11 00 dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa ks
ex 6202 12 10 a iné, pláštenky a peleríny, saká a blejzre z vlny, bavlny
ex 6202 12 90 alebo umelých vlákien (iné ako odevy v kategórii 21)
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
16 6203 11 00 pánske alebo chlapčenské šaty (obleky) a komplety okrem ks
6203 12 00 lyžiarskych odevov, iné ako pletené alebo háčkované z vlny,
6203 19 10 bavlny alebo umelých vlákien
6203 19 30 pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou ks
6203 21 00 z bavlny alebo umelých vlákien
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
17 6203 31 00 pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné ako pletené ks
6203 32 90 alebo háčkované z vlny, bavlny alebo umelých vlákien
6203 33 90
6203 39 19
20 6302 21 00 posteľoviny, iné ako pletené alebo háčkované kg
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
20 6302 39 90
24 6107 21 00 pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie ks
6107 22 00 plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
ex6107 99 00
6108 31 10 dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie ks
6108 31 90 plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 10
26 6104 41 00 dámske alebo dievčenské šaty z vlny, bavlny alebo umelých ks
6104 42 00 vlákien, pletené a tkané
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
32 5801 10 00 vlasové a ženilkové tkaniny (iné ako bavlnené froté tkaniny kg
5801 21 00 alebo úzke tkaniny) a vpichované textílie z vlny, bavlny alebo
5801 22 00 umelých vlákien, bavlnený menčester
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
36 5408 10 00 tkaniny z nekonečných umelých vlákien, iné ako tkaniny kg
5408 21 00 na pneumatiky v kategórii 1 14
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
39 6302 51 10 stolná bielizeň, toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako kg
6302 51 90 pletená alebo háčkovaná a iná ako froté uterákoviny alebo
6302 53 90 podobné bavlnené froté tkaniny
39 ex 6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
ex 6302 99 00
76 6203 22 10 pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné ako pletené kg
6203 23 10 alebo háčkované, dámske alebo dievčenské zástery, pracovné
6203 29 11 plášte a Iné pracovné odevy, Iné ako pletené alebo háčkované
6203 32 10
6203 33 10
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
90 5607 41 00 motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických vlákien kg
560749 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
110 6306 41 00 tkané nafukovacie matrace kg
6306 49 00
117 5309 11 11 ľanové a ramiové tkaniny kg
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
118 6302 29 10 stolná bielizeň a kuchynská bielizeň z ľanu alebo kg
6302 39 10 ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná
6302 39 30
6302 52 00
ex 6302 59 00
6302 92 00
ex 6302 99 00
ex – niektoré z výrobkov zaradených pod uvedené číslo

ČASŤ II – POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

ŠtátPoložka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
Európska únia0104živé ovce a jahňatátona
0204baranie a jahňacie mäsotona

Príloha 04

Príloha D vyhlášky č. 560/1991 Zb.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I – ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Položka colného sadzobníkaKate-Názov tovaru góriaMerná jednotka
1211 90 80Rastliny, časti rastlín, semená, plody, z toho len kg
- koka - list(1)
- konope(1)
1302 19 99Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len kg
- koncentrát z toboliek a stebiel maku(1)
- živice z konopí(1)
2524 00 80Krocidolit(6)kg
2804 70 00Fosfor (biely, žltý, červený)(4)kg
2804 80 00Arzén(2)kg
2811 19 90Ostatné anorganické kyseliny, z toho len kg
- selenovodík(2)
2811 29 90Ostatné anorganické zlúčeniny nekovov, z toho len kg
- oxid seleničitý(2)
2812 90 00Ostatné halogenidy a halogenidy nekovov, z toho len kg
- tetrajodiddifosfan(2)
2825 90 50Oxid ortutnatý(6)kg
2827 39 00Chlorid ortutnatý (kalomel)(6)kg
2830 90 19Sírnik amónny (vrátane kyslého)(6)kg
2830 90 90Polysulfid amónny(6)kg
2833 29 70Sírany olova(6)kg
2836 70 00Uhličitan olovnatý(6)kg
2842 90 10Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny seleničitej alebo teluričitej,
z toho len kg
- selenan sodný(2)
- teluričitany(2)
2843 90 90Ostatné zlúčeniny, amalgámy drahých kovov, z toho len kg
- oxid osmičelý(2)
2845 90 10Tetradeuterometanol(2)kg
2848 10 00Fosfidy medi(2)kg
2848 90 00Fosfidy iných kovov alebo nekovov, z toho len kg
- fosfidy(2)
- fosforovodík(2)
2850 00Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované,
iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidy - č. 2849, z toho len kg
- pentabóran(2)
- arzenovodík(2)
2851 00 90Brómkyán, jódkyán(2)kg
2902 20Benzén(6)kg
2903 14 00Tetrachlórmetán(6)kg
2903 15 001,2-dichlóretán(6)kg
2903 21 00Vinylchlorid(6)kg
2903 22 00Trichlóretylén(6)kg
2903 23 00Tetrachlóretylén(6)kg
2903 30 311 ,2-dibrómmetán(6)kg
2903 30 33Metylbromid(2)kg
2903 30 90Metyljodid(6)kg
2903 59Aldrín, chlordan, heptachlór, campechlór (toxafén)(6)kg
2903 62 00Hexachlórbenzén a DDT, z toho len kg
- hexachlórbenzén(2)
-l,l,l-trichlór-2,2 bis(parachlórfenyl) etán (DDT)(2)
2903 69Polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bifenyly(6)kg
2904 20Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len nitro- alebo nitrózoskupinu kg
2905 11 00Metanol (metylalkohol)(2)kg
2905 39 10Hexylénglykol(5)kg
2905 50Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty alkalických alkoholov,
z toho len kg
- etylchlórvinol(3)kg
2906 29 901 -fenyl-2-propanol(4)kg
2908 90 00Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo
fenolalkoholov, z toho len kg
- 2,4-dinitrofenol(2)
- 2,4-dinitrofenolát sodný(2)
- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK)(2)
Dinoseb(2)
2909 1100Dietyléter(4)kg
2909 19 00Bis(chlórmetyl) éter(6)kg
2909 30 90Nitrofen(6)kg
2910 10 00Etylénoxid (oxiran)(2)kg
2910 30 00Epichlórhydrín(6)kg
2910 90 00Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery s trojčlánkovým
kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len kg
- endrín(2)
- dieldrín(2)
2913 00 00O-nitrobenzaldehyd(6)kg
2914 12 00Metyletylketón(4)kg
2914 61 003,4-metyléndioxyfenyl kg
2-propanol(4)
2915 24 00Acetanhydrid(4)kg
2915 39 90Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len kg
- dinoseb acetát(2)
2915 90 80Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny, ich halogén-, sulfo-
alebo nitrózoderiváty, z toho len kg
- fluóroctan sodný(2)
- kyselina fluóroctová(2)
- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl-
a butyl- brómacetát)(6)
2918 13 00Soli a estery kyseliny vínnej, z toho len kg
- vínan antitnonyldraselný(2)
2919 00 90Ostatné fosforečné estery a ich soli vrátane laktofosfátov, ich halogén-,
sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len kg
- tris(o-krezyl) fosfát(2)
- dichlórfos(2)
- heptenofos(2)
- mevinfos(2)
- tris(2,3-dibrómpropyl) fosfát(6)
2920 10 00Tiofosforečné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len kg
- brómfos-etyl(2)
- paration(2)
- paration-metyl(2)
2920 90Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov
halogenovodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty,
z toho len kg
- sulfotep(2)
- dimetylsulfát(6)
2921 19 90Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- metylbis(2-chlóretyl) amín(2)
- tris(2-chlóretyl) amín(2)
- N-nitrózodimetylamín(6)
2921 30 90Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono- alebo
polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- propylhexedrín(3)
2921 45 002-naftylamín(6)kg
2921 49 90Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- eticyklidín (PCE)(3)
- amfetamín(3)
- dexamfetamín(3)
- levamfetamín(3)
- levometamfetamín(3)
- metamfetamín(3)
- netamfetamín(3)
- metamfetamín racemát(3)
- benzfetamín(3)
- fentermín(3)
- lefetamín (SPA)(3)
- fenkamfamín(3)
- mefenorex(3)
- etylamfetamín(3)
- 4-aminobifenyl(6)
2921 51 90Benzidín(6)kg
3,3-dichlórbenzidín(6)
2922 19 00Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú
viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho lenkg
- acetylmetadol(1)
- alfaacetylmetadol(1)
- alfametadol(1)
- betacetylmetadol(1)
- betametadol(1)
- catín(3)
- dimepmeptanol(1)
- noracylmetadol(1)
- dextropropoxylén(1)
2922 22 003,4-metyléndioxyamfetamín (MDA)(3)kg
2922 29 00Ostatné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
- 2-amino-l (2,5-dimetoxy-4-metylfenyl) propán (STP, DOM)(3)
- 2,5-dimetoxy-4-brómamfetamín (DOB)(3)
- dimetoxyamfetamín (DMA)(3)
- parametoxyamfetamín (PMA)(3)
- trimetoxyaiTrfetamín (TMA)(3)
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET)(3)
2922 30 00Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné ako tie, ktoré
obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len kg
- izometadón(1)
- metadón(1)
- normetadón(1)
- amfepromón(3)
2922 49 50Kyselina antranilová(4)kg
2922 49 80Tilidín(1) kg
2922 50 00Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčeniny
s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
- dimenoxadol(1)
2923 90 00Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a iné fosfoaminolipidy,
z toho len kg
- benzyltrimetylamónium chlorid(2)
2924 10 00Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a ich deriváty, ich soli kg
- fluóracetamid(2)
- monocrotofos(2)
- fosfamidon(2)
- meprobamat(3)
- amid kyseliny monojódoctovej(2)
2924 29 40Kyselina N-acetylantranilová(4)kg
2924 29 90Ostatné zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou, zlúčeniny kyseliny uhličitej
s amidovou funkciou, z toho len kg
- diampromid(1)
- etinamát(3)
2926 10 00Akrylonitril(6)kg
2926 90 10Acetónkyánhydrín(2)kg
2926 90 90Ostatné zlúčeniny s nitrilovou funkciou, z toho len kg
- benzaldehydkyanhydrín(2)
- butyronitril(2)
- 3-chlóraktylonitril(2)
- 4-chlórbutylonitril(2)
- 3-chlórpropionitril(2)
- kyánacetamid(2)
- malonitril(2)
- propionitril(2)
- etylester kyseliny kyánomravčej(2)
- metylester kyseliny kyánomravčej(2)
- metadon - medziprodukt(1)
- fenproporex(3)
- brómbenzylkyanid(2)
- 2-chlórbenzylidéntnalononitril(6)
- tetrakyánoetylén(2)
- flucythrinate(2)
2927 00 00Diazometán(6)kg
2928 00 00Fenylhydrazín(6)kg
2930 90 95Ostatné organické zlúčeniny síry, z toho len kg
- benzylrodanid(2)
- etylrodanid(2)
- N-fenyltiomočovina(2)
- bis(2-chlóretyl)sulfit(2)
- 4-chlórfenyldiazotiomočovina(2)
- alfa-naftyltiomočovina(2)
- tetrametyléndisulfotetramín(2)
- aldicarb(2)
- disulfoton(2)
- fenamifos(2)
- metamidofos(2)
- metomyl(2)
- omethoate(2)
- oxyamyl(2)
- phorate(2)
- propetamfos(2)
- tiofanox(2)
- tiokarbonyltetrachlorid(2)
- tetrametyléndisulfotetramín(2)
2931 00 80Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny, z toho len kg
- trialkylolovičité soli(2)
- pentakarbonyl železa(2)
- alkylzlúčeniny ortuti(2)
- tetraetylolovo(2)
- tetraizopropylfosforamid(2)
- tetrakarbonyl niklu(2)
- tetrametylolovo(2)
- fonofos(2)
- bis-tributylcínoxid(2)
- alkoxylalkyl- a arylzlúčeniny ortuti(6)
- organické zlúčeniny cínu(6)
2932 19 00Carbosulfan(2)kg
Furatiocarb(2)kg
2932 29Ostatné laktóny, z toho len kg
- brodifacoum(2)
- beta-propiolaktón(6)
2932 90 71Safrol(4)kg
2932 90 73Izosafrol(4)kg
2932 90 75Piperonal(4)kg
2932 90 77Dimetoxyamfetamín (MDA)(3)kg
2932 90 795-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA)(3)kg
3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA)(3)kg
2932 90 90Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami, z toho len kg
- carbofurán(2)
- 3-(l,2-dimetylheptyl- l-hydroxy-7,8,9, 10-tetrahydro-
6,6,9-trimetyl-6H-dibenzol (b,d) pyrán (DMHP)(3)
- paramexyl(3)
2933 39 90Ostatné zlúčeniny obsahujúce vo svojej štruktúre nekondenzovaný
pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len kg
- 2-amino-3-nitropyridín(2)
- 2-amino-5-nitropyridín(2)
- alylprodín(1)
- alfaprodín(1)
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl(1)
- alfa-metylfentanyl(1)
- 3-metylfentanyl(1)
- pepap(1)
-MPPP(1)
- alfentanil(1)
- anileridín(1)
- benzetidín(1)
- betameprodín(1)
- betaprodín(1)
- bezitramid(1)
- difenoxín(1)
- difenoxylát(1)
- dipipanón(1)
- etoxeridín(1)
- fenampromid(1)
- fenoperidín(1)
- fentanyl(1)
- hydroxypetidín(1)
- norpipanón(1)
-petidín(1)
- petidín - medziprodukt A(1)
- petidín - medziprodukt B(1)
- petidín - medziprodukt C(1)
-piminodín(1)
- piritramid(1)
- properidín(1)
- trimepiridín(1)
- propiram(1)
- ketobemidón(1)
- fencyklidín(3)
- metylfenidát(3)
- piperidín(3)
2933 51 10Fenobarbital (INN) a jeho soli(3)kg
2933 51 30Barbital (INN) a jeho soli(3)kg
2933 51 90Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli, z toho len kg
- sekobarbital(3)
- amobarbital(3)
- cyklobarbital(3)
- pentabarbital(3)
- butalbital(3)
- metylfenolbarbital(3)
- allobarbital(3)
- butabarbital(3)
- sekbutabarbital(3)
- vinylbital(3)
2933 59 90Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre pyrimidínový kruh
(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) alebo piperazánový kruh,
nukleové kyseliny a ich soli, z toho len kg
- crimidine(2)
- pirimifos-etyl(2)
- fenetyllín(3)
- meklochalón(3)
- metachalón(3)
2933 79 00Ostatné laktámy, z toho len kg
- methyprylon(3)
2933 90 60Diazepíny kg
Midazolam (Midazolamum)(3)
Piperidín(5)
Loprazolam(3)
Klobazam(3)
Alprazolam(3)
Bramazepam(3)
Chlórdiazepoxid(3)
Delorazepam(3)
Diazepam(3)
Estazolam(3)
Etylloflazepát(3)
Fludiazepam(3)
Flunitrazepam(3)
Flurazepam(3)
Halazepam(3)
Klonazepam(3)
Klorazepát(3)
Lormetazepam(3)
Lorazepam(3)
Medazepam(3)
Nordazepam(3)
Nitrazepam(3)
Nimetrazepam(3)
Oxazepam(3)
Pirazepam(3)
Prazepam(3)
Temazepam(3)
Tetrazepam(3)
Triazolam(3)
2933 90 80Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami,
nukleové kyseliny a ich soli, z toho len kg
- triazofos(2)
- etonitazen(1)
- fenazocin(1)
- fenomorfan(1)
- klonitazen(1)
- levorfanol(1)
- levorfenacetylmorfan(1)
- metazocin(1)
- moramid - medziprodukt(1)
- promeptazín(1)
- racemorfan(1)
- N,N-dietyltryptamín (DET)(3)
- N,N-dimetyltryptamín (DMT)(3)
- rolicyklidín(3)
- karnezepam(3)
- mazindol(3)
- pyrovaleron(3)
- drotebanol(1)
- norlevorfanol(1)
- racementmorfan(1)
- pentazocín(3)
- tris-aziridinyl-fosfínoxid (TEPA, trietylénfosforamid)(6)
- parafluórfentanyl(1) kg
- beta-hydroxyfentanyl(1) kg
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl(1) kg
2934 90 99Ostatné heterocyklické zlúčeniny, z toho len kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný(1)
- metidation(2)
- dextromoramid(1)
- dietyltiabutén(1)
- dimetyltlabutén(1)
- dioxafetylbutyrát(1)
- etylmetyltiambutén(1)
- furetidín(1)
- levomoramid(1)
- morferidín(1)
- sufentanil(1)
- tenocyklidín (TCP)(3)
- fenmetrazín(3)
- fendimetrazín(3)
- haloxazolam(3)
- ketzolam(3)
- klotiazepam(3)
- kloxazolam(3)
- oxazolam(3)
- pemolín(3)
- 4-metylaminorex(3)
- alfa-metyltiofentanyl(1)
- tiofentanyl(1)
- 3-metyltiofentanyl(1)
2936 29 90Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len kg
- aminopterín(2)
2938 90 90Scilliroside(2)kg
2939 10 00Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- acetorfín hydrochlorid(1)
- dihydromorfín(1)
- hydrokodón(1)
- hydromorfinol(1)
- hydromorfón(1)
- metyldesorfín(1)
- metyldihydromorfin(1)
- morfín(1)
- morfin metobromid(1)
- morfin N-oxid(1)
-myrofín(1)
- metopón(1)
- nicomorfín(1)
- normorfín(1)
- oxykodón(1)
- oxymorfón(1)
- thebain(1)
- thebacon(1)
- acetyldihydrokodeín(1)
- dihydrokodeín(1)
- etylmorfín(1)
- folkodín(1)
- kodeín(1)
-nikodín(1)
- nikodikodín(1)
- norkodeín(1)
- desomorfín(1)
- etorfín(1)
- heroín(1)
- benzylmorfín(1)
- kodoxim(1)
- buprenorfín(3)
2939 40 10Efedrín(3)kg
2939 40 30Pseudoefedrín(4)kg
2939 60 10Ergometrín(4)kg
2939 60 30Ergotamín(4)kg
2939 60 50Kyselina lysergová(4)kg
2939 60 90Alkaloidy žitného námeľa a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- (+)-N, N-dietyllysergamid (LSD)(3)
- dietylamid kyseliny D-lysergovej (LSD-25)(3)
2939 90 11Kokaín surový(1) kg
2939 90 19Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín(1) kg
2939 90 90Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou,
a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len kg
- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín](2)
-brucín(2)
- strychnín(2)
Meskalín(3)
Psilotsín(3)
8107Kadmium(6)kg
8112 91 89Tálium(2)kg
8112 99 90
2806 10 00Kyselina chlorovodíková(4)tona
2807 00 10Kyselina sírová(4)tona
2841 60 10Manganistan draselný(4)tona
2902 30Toluén(4)tona
2914 11 00Acetón(4)tona
2916 33Kyselina fenyloctová, jej soli, estery(4)tona

Vysvetlivky: (1) omamné látky
(2) zvlášť nebezpečné jedy
(3) psychotropné látky
(4) prekurzory
(5) pomocné chemické látky
(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky

ČASŤ II - RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
2844 40 00Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny iné ako položky 2844 10,
2844 20, 2844 30, zliatiny, disperzie (vrátane cementov),
keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo
zlúčeniny, rádioaktívne odpady kg

ČASŤ III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
2903 14 00tetrachlórmetán tona
2903 19 101,1,1 -trichlóretán tona
2903 40 10trichlórfluórmetán tona
2903 40 20dichlórdifluórmetán tona
2903 40 30trichlórtrifluóretán tona
2903 40 40dichlórtetrafluóretán tona
2903 40 50chlórpentafluóretán tona
2903 40 62halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové:
chlórtrifluórmetán tona
pentachlórfluóretán tona
tetrachlórdifluóretán tona
heptachlórfluórpropán tona
hexachlórdifluórpropán tona
pentachlórtrifluórpropán tona
tetrachlórtetrafluórpropán tona
trichlórpentafluórpropán tona
dichlórhexafluórpropán tona
chlórheptafluórpropán tona
2903 40 66halogénderiváty acyklických uhľovodíkov ostatné:
dichlórfluórmetán tona
chlórdifluórmetán tona
chlóríluórmetán tona
tetrachlórfluóretán tona
trichlórdifluóretán tona
dichlórtrifluóretán tona
chlórtetrafluóretán tona
trichlórfluóretán tona
dlchlórdifluóretán tona
chlórtrifluóretán tona
dichlórfluóretán tona
chlórdifluóretán tona
chlórfluóretán tona
hexachlórfluórpropán tona
pentadifluórpropán tona
tetrachlórtrifluórpropán tona
trichlórtetrafluórpropán tona
dilchórpentafluórpropán tona
chlórhexafluórpropán tona
pentachlórfluórpropán tona
tetrachlórdifluórpropán tona
trichlórtrifluórpropán tona
dichlórtetrafluórpropán tona
chlórpentafluórpropán tona
tetrachlórfluórpropán tona
trichlórdifluórpropán tona
dilórtrifluórpropán tona
chlórtetrafluórpropán tona
trichlórfluórpropán tona
dichlórdlfluórpropán tona
chlórtrifluórpropán tona
dichlóríluórpropán tona
chlórdifluórpropán tona
chlórfluórpropán tona
2903 40 70brómtrifluórmetán tona
2903 40 80dibrómtetrafluóretán tona
29034091chlórbrómdifluórmetán tona

Príloha 05

Príloha E vyhlášky č. 560/1991 Zb.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
3601 00 00Práškové výmetové výbušninySk OP/kg
3602 00 00Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové výbušninySk OP/kg
3603 00Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zažíhadlá, elektrické rozbuškySk OP/kg
3604Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyro-
technické výrobky5)Sk OP/kg
3605 00 00Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky čísla 36045)Sk OP/ks
8411Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny6)Sk OP/ks
8479Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou v tejto kapitole, inde
neuvedené ani nezahrnuté7)Sk OP/ks
8526Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové
prístroje na diaľkové riadenie5)Sk OP/ks
8705Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované najmä na
osobnú alebo nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne auto-
mobily, žeriavové nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily,
kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné rôntgenové stanice)5)Sk OP/ks
8710 00 00Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčiastkySk OP/ks
8802Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), kozmické lode vrátane družíc a
ich štartovacie nosiče5)Sk OP/ks
8803 30Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov6)Sk OP
8805 10 90Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na prista-
vanie aerodynov na lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, pozemné
prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti - ostatné5)6)Sk OP
8906 00Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných člnov s výnimkou veslovýchSk OP/ks
8907Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, boje a výstražné
svetelné plaváky)5)Sk OP/ks
9013 10 00Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady na stroje, prístroje
a nástroje tejto kapitoly triedy XVI6)Sk OP/ks
9020 00Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných masiek bez
mechanických častí a vymeniteľných filtrov5)Sk OP/ks
9301 00 00Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307Sk OP/ks
9302 00Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304Sk OP/ks
9303Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného prachu (napr. po-
ľovnícke pušky, karabíny a podobne)Sk OP/ks
9304 00 00Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo plyn,
obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307Sk OP/ks
9305Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304SkOP
9306Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo a strely, ako
aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov a nábojových krytiekSk OP/ks
9307 00 00Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich
pošvySk OP/ks
TechnologickéStroje a zariadenia, iné ako čísla 8479, slúžiace predovšetkým na výrobu tovaru
zariadeniauvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto príloheSk OP
a opravy
SlužbySlužby poskytované zahraničným osobám a prijímame služieb od zahraničných osôb
v súvislosti so zabezpečením obrany a bezpečnosti štátu alebo v súvislosti s výsku-
mom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu výrobkov,
náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú osobitou konštrukciou alebo
usporiadaním určené na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkáchSk OP

Príloha 06

Príloha F vyhlášky č. 560/1991 Zb.

VZOR

Príloha 01

Príloha 07

Príloha G vyhlášky č. 560/1991 Zb.

VZOR

Príloha 01

Príloha 08

Príloha H vyhlášky č. 560/1991 Zb.

VZOR

Príloha 01

Príloha 09

Príloha CH vyhlášky č. 560/1991 Zb.

VZOR

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 89 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

4) EU = štáty Európskej únie

5) Ak sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.

6) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo opravy iných druhov tovaru uvedených v prílohe.

7) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.