Zákon č. 540/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb.

Čiastka 103/1991
Platnosť od 20.12.1991
Účinnosť od 20.12.1991

OBSAH

540

ZÁKON

z 10. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.4)“.

V poznámke pod čiarou sa pripája nový odkaz 4), ktorý znie:

4) Napr. zákon č. 429/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.“.

2. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Vzťahy zo zmlúv o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré uzavreli v čase od 31. decembra 1989 do 31. decembra 1990 podniky a hospodárske zariadenia Komunistickej strany Čiech a Moravy, Komunistickej strany Slovenska – Strany demokratickej ľavice a Komunistickej strany Česko-Slovenska a podniky, hospodárske a účelové zariadenia Zväzu mladých, nástupcu Socialistického zväzu mládeže, ako prenajímatelia, zanikajú 31. januárom 1992, pokiaľ neskončia pred týmto dňom.“.

3. V § 15 ods. 1 na konci druhej vety a v poznámke pod čiarou sa doterajší odkaz „4)“ označuje ako odkaz „5)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.