30

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 22. ledna 1991

o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. a podle § 13 písm. h) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

Základní ustanovení

Vyhláška stanoví rozsah pravomocí a povinností ředitelů středních škol (dále jen „ředitel školy“) při přijímání žáků a dalších uchazečů (dále jen „uchazeč“) ke studiu ve středních školách a podmínky a organizaci přijímání žáků a uchazečů ke studiu ve středních školách.

ČÁST PRVNÍ

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ A UCHAZEČŮ K DENNÍMU STUDIU VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

§ 2

Přihlašování ke studiu

(1) Ke studiu ve střední škole se mohou přihlásit žáci, kteří

a) do konce školního roku ukončí základní školu nebo

b) do konce školního roku ukončí 8. ročník1) základní školy nebo

c) úspěšně ukončili 5. ročník nebo do konce školního roku ukončí 5. ročník2) základní školy.

(2) Ke studiu ve střední škole se mohou přihlásit uchazeči, kteří získali základní vzdělání nebo základy vzdělání podle dřívějších předpisů.3)

(3) Žák nebo uchazeč si může podat přihlášky na dvě střední školy.

(4) Žák základní školy odevzdá přihlášku ke studiu v učebních a studijních oborech ve středních školách na předepsaném tiskopisu řediteli základní školy:

a) do učebních a studijních oborů, kde se koná talentová zkouška, do 1. února,

b) do ostatních učebních a studijních oborů do 28. února.

(5) Žák, který plní povinnou školní docházku mimo území České a Slovenské Federativní Republiky, odevzdá přihlášku na předepsaném tiskopise řediteli základní školy v České republice, v jejímž stavu je veden.

(6) Uchazeči podávají přihlášku přímo řediteli školy, do které se hlásí ke studiu ve lhůtách stanovených v odstavci 13.

(7) Na přihlášce nezletilého žáka nebo uchazeče se vyjádří jeho zákonný zástupce, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy (dále jen „zákonný zástupce“).

(8) Na přihlášce uvedou žáci nebo uchazeči střední školu včetně studijního či učebního oboru a termínu, ve kterém se zúčastní přijímací zkoušky. Před odevzdáním přihlášky řediteli základní školy si žák zajistí vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti. Žáci nebo uchazeči, kteří se hlásí ke studiu ve středních odborných učilištích mohou uvést též organizaci, pro kterou se chtějí připravovat. Pokud nebude organizace na přihlášce uvedena, doporučí ředitel středního odborného učiliště, s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých organizací, pro kterou organizaci se může žák nebo uchazeč ve středním odborném učilišti připravovat. Pokud se žák nebo uchazeč bude připravovat pro práci pro fyzickou osobu oprávněnou k podnikatelské činnosti, přiloží k přihlášce její potvrzení o této skutečnosti. Ke studiu ve středním odborném učilišti jsou přijímáni též žáci nebo uchazeči, kteří se nebudou připravovat pro žádnou organizaci.

(9) Žák nebo uchazeč může připojit k přihlášce doklady svědčící o jeho schopnostech, vědomostech a zájmech.

(10) Žák nebo uchazeč, který je občanem se změněnou pracovní schopností, připojí k přihlášce doklad o změněné pracovní schopnosti.

(11) Ředitel základní školy zajistí doplnění předložené přihlášky údaji o prospěchu žáka z předchozího ročníku a prvního pololetí ročníku, z něhož se žák ke studiu hlásí, popřípadě vyjádření o talentu, schopnostech, vědomostech a zájmech žáka ve vztahu ke zvolenému studijnímu nebo učebnímu oboru.

(12) Uchazeči doplní přihlášku životopisem a vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru a výkonu příslušného povolání a ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků podle odstavce 2.

(13) Ředitel základní školy nebo uchazeč odešlou přihlášku střední škole:

a) do učebních a studijních oborů, kde se koná talentová zkouška do 15. února,

b) do ostatních učebních a studijních oborů do 15. března.

Přijímání ke studiu

§ 3

(1) Ředitel školy rozhoduje o přijetí žáka nebo uchazeče do střední školy podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče.4)

(2) Kriteria hodnocení schopností, vědomostí a zájmů žáka nebo uchazeče ke studiu ve střední škole stanoví ředitel školy.

(3) V učebních a studijních oborech může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se konají v úterý a ve čtvrtek v posledním úplném týdnu v dubnu.

(4) Do gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizích jazycích se koná přijímací zkouška vždy, a to v úterý v posledním úplném týdnu v dubnu. Do osmiletých gymnázií se koná přijímací zkouška v úterý a ve čtvrtek v prvním úplném týdnu v červnu.

(5) Pokud se přijímací zkouška koná, zašle ředitel školy žáku nebo uchazeči pozvánku k této zkoušce nejpozději 2 týdny před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou požadavky k přijímací zkoušce.

(6) Pro přijímání žáků ke studiu v učebních a studijních oborech skupiny 82 a 85 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba, do gymnázia se zaměřením na matematiku nebo na tělesnou výchovu, do sportovní školy, do studijních oborů učitelství pro mateřské školy, vychovatelství, zubní laborant, rehabilitační pracovník a stavební obnova je podmínkou úspěšné vykonání talentové zkoušky. Obsah a formu talentové zkoušky stanoví ředitel školy. Po úspěšném vykonání talentové zkoušky postupuje ředitel školy dále podle odstavců 2, 3 a 5. Ředitel školy zašle žáku nebo uchazeči oznámení o výsledku talentové zkoušky do 10. dubna.

(7) Talentová zkouška se koná v předposledním a posledním týdnu měsíce března. Ředitel školy zašle žáku nebo uchazeči pozvánku k této zkoušce nejpozději 3 týdny před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou požadavky k talentové zkoušce.

(8) Žákům nebo uchazečům, kteří se pro řádně doložené vážné důvody nemohou dostavit k talentové zkoušce nebo k přijímací zkoušce v určeném termínu, stanoví ředitel školy náhradní termín.

§ 4

(1) Ředitel školy odešle žákovi nebo uchazeči, popřípadě jeho zákonnému zástupci písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do 10. května. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu v osmiletých gymnáziích odešle ředitel školy žákovi do 20. června.

(2) Součástí rozhodnutí o přijetí žáka nebo uchazeče ke studiu ve střední škole je oznámení, že žák nebo uchazeč je povinen řediteli školy doporučeným dopisem oznámit do 25. května, zda ke studu nastoupí nebo nenastoupí a upozornění, že pokud žák nebo uchazeč neoznámí své rozhodnutí ve stanovené lhůtě, posuzuje se jakoby ke studiu nenastoupil. U nezletilého žáka toto oznámení podepíše zákonný zástupce. U osmiletých gymnázií je termín oznámení žáka, zda ke studiu nastoupí nebo nenastoupí, 30. červen. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout.

(3) Ředitel školy zveřejní v budově školy nejpozději v termínu uvedeném v odstavci 1 pořadí přii nepřijatých žáků a uchazečů, s uvedením výsledků dosažených v rámci jednotlivých, ředitelem stanovených kritérií, včetně souhrnného výsledku; u oborů, kde se konaly pouze talentové zkoušky, uvede se výsledek těchto zkoušek.

§ 5

Zvláštní ustanovení o přijímání žáků do středních škol

(1) Žáci 9. ročníků základních škol se přijímají přednostně před žáky 8. ročníků základních škol, pokud rovnocenně vyhověli přijímacím podmínkám.

(2) Žáci nebo uchazeči, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností a mají zdravotní způsobilost k výkonu příslušného povolání, se přijímají přednostně před žáky nebo uchazeči, pokud rovnocenně vyhověli přijímacím podmínkám.

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

§ 6

Do prvních ročníků studia při zaměstnání5) se přijímají podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu, nebo získali základní vzdělání.

§ 7

Uchazeči o studium podávají přihlášky ke studiu řediteli příslušné školy do 15. dubna. Uchazeč, který je v pracovním vztahu, si zajistí na přihlášce vyjádření organizace u níž je v pracovním nebo jiném obdobném vztahu (dále jen „organizace“).6)

§ 8

(1) Uchazeči o studium v oborech podle § 3 odst. 6 vykonají talentovou zkoušku. Ředitel školy může rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Pokud rozhodne o konání přijímací zkoušky, postupuje podle § 3 odst. 3 a 5.

(2) Ředitel školy odešle uchazeči písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do 10. června.

(3) Ke studiu může být přijat i uchazeč, který je v pracovním vztahu a kterému organizace nebude poskytovat pracovní úlevy a hmotné zabezpečení.

ČÁST TŘETÍ

PŘIJÍMÁNÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

§ 9

(1) Do vyšších ročníků středních škol přijímá ředitel školy žáky7) a uchazeče, kteří úspěšně vykonají rozdílovou zkoušku, jejímž obsahem je znalost učiva z nižších ročníků příslušné střední školy.

(2) Termíny, obsah a formu rozdílové zkoušky a ročník, do kterého bude uchazeč zařazen, určí ředitel školy, do které se uchazeč hlásí.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA A DO POMATURITNÍHO STUDIA

§ 10

Nástavbové studium

(1) Do prvních ročníků nástavbového studia8) se přijímají podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti uchazeči, kteří získali střední odborné vzdělání.

(2) Uchazeči, kteří byli přijati do nástavbového studia, určeného pro absolventy učebních oborů s délkou studia tři roky, musí do zahájení studia úspěšně vykonat závěrečnou zkoušku.

(3) Při podání přihlášky a rozhodování o přijetí se postupuje podle § 7 a 8.

§ 11

Pomaturitní kvalifikační a specializační studium

(1) Do pomaturitního kvalifikačního8) a specializačního8) studia (dále jen „pomaturitní studium“) přijímá ředitel školy uchazeče, kteří získali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

(2) Do pomaturitního studia podle odstavce 1 se přijímají uchazeči podle svých schopností, vědomostí, zájmu a zdravotní způsobilosti.

(3) Do pomaturitního studia kvalifikačního ve studijních oborech 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba, zubní laborant a rehabilitační pracovník přijímá ředitel školy uchazeče podle § 3 odst. 6.

(4) Žáci střední školy podávají přihlášky k dennímu pomaturitnímu studiu do 1. května řediteli školy, v níž končí studium; ředitel této školy odešle přihlášku do 10. května řediteli školy, do které se žák hlásí ke studiu. Ostatní uchazeči o denní pomaturitní studium podávají přihlášku do 10. května přímo řediteli školy, do které se hlásí ke studiu. Absolventi středních škol, kteří nebyli přijatí ke studiu na vysokých školách a chtějí získat odbornou kvalifikaci v pomaturitním studiu ve střední škole, požádají děkanát příslušné fakulty o převedení přihlášky ke studiu na příslušnou střední školu. Děkanát zašle přihlášku a související doklady řediteli školy do 15. srpna.

(5) Uchazeči o pomaturitní studium při zaměstnání podávají přihlášky ke studiu řediteli příslušné školy do 15. dubna, uchazeči, kteří jsou v pracovním vztahu, si zajistí na přihlášce vyjádření organizace.

(6) Ředitel školy odešle uchazeči písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do 30. června. Uchazečům, kteří nebyli přijati ke studiu na vysoké škole a kteří požádali děkanát příslušné fakulty o převedení přihlášky, zašle své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do 31. srpna. Ředitel školy může rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Pokud ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, zašle uchazeči pozvánku k této zkoušce nejpozději 2 týdny před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou požadavky k přijímací zkoušce.

§ 12

Pomaturitní studium zdokonalovací (inovační)

(1) Do pomaturitního studia zdokonalovacího (inovačního)8) se přijímací zkoušky nekonají.

(2) Termín odevzdání přihlášek do pomaturitního studia zdokonalovacího (inovačního) a zahájení studia stanoví ředitel školy.


ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 13

Ředitel školy stanoví pro účely odvolacího řízení rezervu z celkového počtu přijímaných žáků do příslušného studijního nebo učebního oboru.

§ 14

(1) Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může žák nebo uchazeč, popřípadě jeho zákonný zástupce podat do 8 dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele školy odvolání ke školskému úřadu. Ředitel školy zašle školskému úřadu spolu s odvoláním i kriteria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

(2) V případech, kdy školský úřad odvolání nevyhoví nebo se žák nebo uchazeč, popřípadě jeho zákonný zástupce neodvolá proti rozhodnutí o nepřijetí, odešle školský úřad nebo ředitel školy přihlášku přímo žáku nebo uchazeči, popřípadě jeho zákonnému zástupci.

§ 15

Započítávání dříve absolvovaného studia

(1) Dříve absolvované studium se započítává pro další studium ve středních školách takto:

a) úspěšně ukončené studium ve střední škole se započítává v daném rozsahu po časově neomezenou dobu;

b) státní zkouška se započítává po časově neomezenou dobu a její vykonání opravňuje k uvolnění z vyučování příslušného předmětu;

c) při neukončeném studiu ve středních školách se započítává studium úspěšné ukončených ročníků za předpokladu, že od tohoto studia neuplynula doba delší než 10 let;

d) z vysokoškolského studia se započítávají úspěšně vykonané zkoušky v těch předmětech, které svým obsahem odpovídají předmětům vyučovaným v příslušné střední škole, a to za předpokladu, že od studia na vysoké škole neuplynula doba delší než 10 let.

(2) Dříve absolvované studium započítané podle odstavce 1 písm. b) a d) nenahrazuje maturitní zkoušku z příslušných vyučovacích předmětů; pro přijetí do vyššího ročníku studia ve středních školách podle § 9 se pro stanovaní obsahu rozdílové zkoušky z učiva nižších ročníků nezahrnuje do této zkoušky učivo započítané podle odstavce 1 písm. a) až d).

(3) Dříve absolvované studium započítává ředitel střední školy na základě předložení příslušných dokladů včetně dokladů vydaných zahraničními školami a nostrifikovaných.

§ 16

(1) Podle charakteru učebního nebo studijního oboru mohou být do středních škol přijímáni i žáci smyslově nebo tělesně postižení.

(2) Ustanovení této vyhlášky se vztahují i na speciální střední školy9) a odborná učiliště,10) pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

(3) Ve speciálních středních školách, odborných učilištích a ve středních školách podle odstavce 1, v případech, kde se koná talentová nebo přijímací zkouška, zabezpečí ředitel školy vhodné pomůcky, které umožní žákům sluchově, zrakově a tělesně postiženým zkoušku vykonat.

§ 17

Zrušuje se:

1. vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR č. 186/1989 Sb., o přijímání ke studiu ve středních školách,

2. výnos ministerstva školství ČSR č. j. 12 121/77-211 ze dne 31. května 1977 o započítávání předchozího studia, kursů a zkoušek pro účely dalšího studia při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, reg. v částce 14/1977 Sb.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 61 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

2) § 15 odst. 1 školského zákona.

3) § 19 odst. 3 školského zákona.

4) § 18 a 19 školského zákona.

5) § 21 školského zákona.

6) Vyhláška MŠ ČSR č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.

7) § 42 odst. 2 školského zákona.

8) § 26 školského zákona.

9) § 30 školského zákona.

10) § 32 školského zákona.