Nariadenie vlády č. 352/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991 do28.05.1992
Účinnosť od 30.08.1991 do28.05.1992
Zrušený 231/1992 Zb.

OBSAH

352

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. augusta 1991

o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť

Vláda Slovenskej republiky podľa § 102 odst. 3 Zákonníka práce nariaďuje:


§ 1

Pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť s výnimkou organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, sa predlžuje nárok na dovolenku na zotavenie o jeden týždeň nad výmeru uvedenú v § 102 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.

§ 2

Dovolenka podľa tohto nariadenia patrí pracovníkom už za kalendárny rok 1991.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r.