292

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 14. června 1991

o základních uměleckých školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 6a odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a podle § 13 písm. a), f) a v dohodě s ministerstvem financí České republiky podle § 13 písm. d) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, stanoví:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o zřizování, zrušování, organizaci, podmínkách, průběhu a délce studia, hodnocení a klasifikaci a výši příspěvku a způsobu úhrady nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základních uměleckých školách (dále jen „škola“).

§ 2

Zřizování a zrušování škol

(1) Školu zřizuje a zrušuje školský úřad.

(2) Školu lze zřídit, přihlásí-li se ke studiu nejméně 70 žáků.

(3) V místě, kde nejsou podmínky pro zřízení školy, lze zřídit mimo sídlo školy pobočku školy. V místě sídla školy lze zřizovat detašovaná pracoviště.

§ 3

Obsah a organizace studia

(1) Ve škole se zřizuje hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor nebo některý z nich.

(2) Škola organizuje přípravné studium, základní studium, základní studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (dále jen „rozšířené studium“) a studium pro dospělé.

(3) Přípravné studium má nejvíce dva ročníky; je určeno pro žáky I. stupně základní školy. Do přípravného studia mohou být výjimečně zařazeny i nadané děti předškolního věku. Pro žáky, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, je možné zřídit jednoroční přípravné studium na II. stupni.

(4) Základní studium se člení na I. a II. stupeň. Počet ročníků základního studia je určen učebními plány. Rozšířené studium je určeno pro žáky, kteří v základním studiu prokáží mimořádné nadání a vynikající studijní výsledky.

(5) Studium pro dospělé má nejvíce čtyři ročníky. Ředitel určuje délku studia podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

(6) V jednotlivých oborech se výuka organizuje formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo ve skupinách jsou určeny učebními plány.

§ 4

Zařazování uchazečů do studia

(1) Učitelé školy pověření ředitelem vyhledávají nadané děti v mateřských školách a v základních školách v obvodu školy.

(2) Ředitel zařazuje uchazeče do přípravného studia na základě zjištěných předpokladů pro studium ve škole.

(3) Do základního studia a studia pro dospělé zařazuje uchazeče ředitel na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Přijímací komise je tříčlenná, její členy a předsedu určuje ředitel školy. Konání talentových zkoušek a jejich obsah oznámí škola způsobem v místě obvyklým.

(4) Ředitel zařazuje uchazeče do rozšířeného studia na návrh učitele hlavního předmětu a doporučení umělecké rady školy.

(5) Ředitel může do základního studia výjimečně zařadit nadané uchazeče, kteří nedosáhli nebo překročili věk určený v učebním plánu oboru nebo předmětu. Starší uchazeči mohou být zařazeni do vyššího ročníku podle výsledku talentové zkoušky.

§ 5

Klasifikace a hodnocení

(1) Žák je v jednotlivých předmětech klasifikován těmito stupni:
výborný,
chvalitebný,
uspokojivý,
neuspokojivý.

(2) Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen těmito stupni:
prospěl s vyznamenáním,
prospěl,
neprospěl.

(3) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže byl z hlavního předmětu klasifikován stupněm výborný, v žádném povinném předmětu nemá horší stupeň než chvalitebný a průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5.

(4) Žák prospěl, jestliže nemá ani v jednom z povinných předmětů stupeň prospěchu neuspokojivý.

(5) Žák neprospěl, jestliže má z některého povinného předmětu stupeň prospěchu neuspokojivý.

§ 6

Postup žáka do vyššího ročníku, opakování ročníku

(1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který dosáhne na konci druhého pololetí stupeň celkového prospěchu prospěl nebo prospěl s vyznamenáním.

(2) Ředitel může na doporučení učitele hlavního předmětu mimořádně nadaného žáka přeřadit po vykonání postupových zkoušek ze všech předmětů do vyššího ročníku, a to na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí.

(3) Ředitel umožní žákovi, který neprospěl nebo nebyl klasifikován, v odůvodněných případech (např. nemoc) opakování ročníku.

(4) Ředitel přeřadí z rozšířeného studia žáka, který nesplnil požadavky učebních osnov, do příslušného ročníku základního studia.

§ 7

Opravné zkoušky

(1) Žák, který je na konci druhého pololetí klasifikován stupněm neuspokojivý z jiného než hlavního předmětu, může konat opravnou zkoušku. Z hlavního předmětu nelze konat opravnou zkoušku.

(2) Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu bez odůvodněné omluvy, je klasifikován v předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm neuspokojivý.

§ 8

Komisionální zkoušky

(1) Komisionální zkoušky se konají

a) při postupových zkouškách v předmětech a ročnících, kde to stanoví učební osnovy,

b) při závěrečných zkouškách na konci I. a II. stupně základního studia a studia pro dospělé,

c) při zkouškách z hlavního předmětu v rozšířeném studiu,

d) při zařazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku,

e) při opravných zkouškách,

f) požádá-li o přezkoušení zákonný zástupce dítěte, pěstoun nebo občan, popř. ústav, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy (dále jen „zástupce“), nebo žák, je-li zletilý.

(2) Členy zkušební komise a jejího předsedu jmenuje ředitel. Zkušební komise je nejméně tříčlenná a skládá se z odborníků pro příslušný předmět nebo obor. O klasifikaci rozhodne komise většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.

§ 9

Ukončení studia

(1) I. a II. stupeň základního studia, rozšířené studium a studium pro dospělé se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo účasti na výstavě výtvarných prací.

(2) Ředitel mimořádně ukončí studium žáka, jestliže

a) žák porušuje soustavně nebo závažným způsobem školní řád nebo

b) o to požádá žák, je-li zletilý, nebo zástupce písemně nebo

c) žák nesplnil podmínky studia pro neprospěch nebo

d) žák, je-li zletilý, nebo zástupce neplatí příspěvek na úhradu nákladů.

(3) Studium lze podle odstavce 2 ukončit pouze k 31. lednu nebo 30. červnu. Ředitel o mimořádném ukončení studia ve škole vyrozumí žáka, je-li nezletilý, též zástupce písemně do jednoho týdne od ukončení studia.

§ 10

Řízení základní umělecké školy

(1) Pobočku školy řídí ředitelem pověřený učitel.

(2) Počet zástupců ředitele se ustanoví podle velikosti školy. Pro počet zástupců je rozhodující ve školách s převažujícím hudebním oborem počet tříd a ve školách s převažujícím výtvarným, literárně dramatickým nebo tanečním oborem počty žáků.

(3) Ve škole s převažujícím hudebním oborem se počet tříd určí tak, že se celkový počet vyučovacích hodin ve všech oborech studia dělí průměrnou vyučovací povinností učitele, tj. 24 hodin.

(4) Ve škole s převažujícím hudebním oborem při počtu dvanácti až dvaceti tříd se ustanoví jeden zástupce ředitele školy, při počtu dvaceti jedné až padesáti tříd se ustanoví dva zástupci ředitele školy.

(5) Ve škole s převažujícím výtvarným, literárně dramatickým a tanečním oborem se ustanoví počet zástupců ředitele školy:

a) jeden zástupce ředitele školy se ustanoví při počtu alespoň 350 žáků,

b) dva zástupci ředitele školy se ustanoví při počtu alespoň 750 žáků.

(6) Zástupci ředitele školy se vybírají z učitelů jednotlivých oborů tak, aby mohli podle odbornosti usměrňovat výchovně vzdělávací práci.

(7) Ředitel pověří vedením oboru vybraného učitele.

(8) Ředitel zřizuje jako poradní orgán pedagogickou a uměleckou radu.

(9) Ředitel zřizuje pro usměrňování práce v jednotlivých předmětech předmětové komise a jejich vedením pověřuje vybraného učitele na základě doporučení členů příslušné předmětové komise.

§ 11

Příspěvek a způsob úhrady nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole

(1) Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole (dále jen „příspěvek“) se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém školním roce. Tyto výdaje ve svém územním obvodu propočítává školský úřad.

(2) Ředitel školy v jednotlivých případech stanoví výši příspěvku u přípravného a základního studia v rozmezí od 20 do 50 procent průměru skutečných neinvestičních nákladů na žáka na jeden školní rok.

(3) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy

a) u výdělečně činných žáků výši příspěvku v plné výši průměru skutečných neinvestičních nákladů na žáka,

b) u žáků, kteří se soustavně připravují na povolání a nejsou výdělečně činní, výši příspěvku podle odstavce 2.

(4) Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka, může ředitel školy osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na jeden školní rok.

§ 12

Přehlídky a soutěže

(1) K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou určeny přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých oborech a předmětech.

(2) Přehlídky a soutěže jsou pořádány v pravidelných cyklech určených ministerstvem v organizačním řádu soutěží.

§ 13

Půjčování hudebních nástrojů

Škola může žákovi na základě písemné dohody půjčit hudební nástroj.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 186/1988 Sb., o lidových školách umění.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1991.


Ministr:

Vopěnka v. r.