Opatrenie č. p2/c73/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991
Účinnosť od 09.09.1991

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

zo 6. septembra 1991,

ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

(1) Ročná úroková sadzba z pôžičiek občanom (fyzickým osobám) je najviac 17 %.

(2) Hranica úrokových sadzieb z vkladov sa neustanovuje.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 31. júla 1991 publikované v čiastke 69/1991 Zb.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 9. septembrom 1991.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.