Vyhláška č. 357/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991 do31.12.2012
Účinnosť od 30.08.1991 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 455/2012 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 357/1991 Zb.

357

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 8. augusta 1991

o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška sa vzťahuje na študentov vysokých škôl v pôsobnosti Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorí sú vysielaní ministerstvom alebo vysokými školami (ďalej len „vysielajúca organizácia“) na základe medzivládnych dohôd na vysokoškolské štúdium alebo jeho časť (ďalej len „štúdium“) do zahraničia a sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Štipendium a príplatok k štipendiu

§ 2

(1) Študentom poskytne vysielajúca organizácia štipendium na úhradu zvýšených životných nákladov

a) počas plnenia študijných povinností v zahraničí ustanovených predpismi štátu štúdia; po ukončení štúdia, ak študent zostáva v štáte štúdia, môže dostať štipendium ešte do 30 dní po jeho ukončení,

b) počas pobytu mimo štátu štúdia v priebehu školského roku, ak trvá nepretržite najviac 30 dní,

c) počas choroby a liečenia v štáte štúdia, ku ktorým došlo pred ukončením štúdia a ktoré netrvajú dlhšie ako 30 dní,

d) počas choroby a liečenia v štáte štúdia, ktoré presahuje 30 dní, ak nastali do 30 dní po ukončení štúdia a zdravotný stav nedovoľuje návrat do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Štipendium podľa odseku 1 sa neposkytuje študentom

a) vysielaným na štúdium do zahraničia na základe dohôd o priamej spolupráci medzi vysokými školami,

b) poberajúcim štipendium od štátu štúdia,

c) ktorých rodičia dlhodobo pôsobia v krajine štúdia,

d) v čase prerušenia štúdia,

e) v čase, ktorý sa po prestupe, prerušení štúdia alebo novom prijatí na vysokú školu, po zanechaní štúdia kryje s časom, za ktorý v predchádzajúcom štúdiu štipendium dostal.

§ 3

Študentom, ktorým poskytuje štát štúdia štipendium vo výške nedostačujúcej na úhradu životných nákladov, možno poskytnúť príplatok k štipendiu za podmienok uvedených v § 2 ods. 1.

§ 4

(1) Štipendium a príplatok k štipendiu sa vypláca v mene štátu štúdia, prípadne v plnej výške alebo čiastočne v inej mene.

(2) Výšku štipendia alebo príplatok k štipendiu a druh meny, v ktorej sa bude vyplácať, určuje ministerstvo po vyjadrení príslušného česko-slovenského zastupiteľského úradu s prihliadnutím k životným nákladom v štáte štúdia a za podmienok dohodnutých v medzivládnych dohodách.

(3) Študentom možno pred odchodom do zahraničia poskytnúť primeraný preddavok na štipendium alebo časť príplatku k štipendiu.

(4) Neoprávnene vyplatené štipendium alebo príplatok k štipendiu je študent povinný vrátiť.

§ 5

(1) Študentom môže vysielajúca organizácia za vynikajúce študijné a vedecké výsledky na základe odporúčania príslušného česko-slovenského zastupiteľského úradu poskytnúť jednorazové mimoriadne štipendium v školskom roku do výšky 3000 Kčs.

(2) Vysielajúca organizácia môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť mimoriadne štipendium na preklenutie finančnej tiesne v štáte štúdia aj v inej mene.

§ 6

Náhrady cestovných výdavkov

(1) Vysielajúca organizácia poskytuje študentom náhradu preukázaných cestovných výdavkov za dopravný prostriedok, ktorý určila na dopravu z miesta bydliska do miesta štúdia a späť,

a) na začiatku a na konci štúdia,

b) z vážnych rodinných, zdravotných alebo iných zreteľa hodných dôvodov.

(2) Náhradu preukázaných cestovných výdavkov na začiatku a na konci školského roku poskytuje vysielajúca organizácia študentom, ktorí boli vyslaní na štúdium do zahraničia na základe medzivládnych dohôd do 15. októbra 1990.

§ 7

Sociálne zabezpečenie, nemocenské poistenie a lekárska starostlivosť o študentov počas štúdia v zahraničí a ich hmotné a finančné zabezpečenie pri plnení študijných povinností v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike upravujú osobitné predpisy.1)

§ 8

Ministerstvo môže niektorými úlohami vysielajúcej organizácie poveriť Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky alebo vysokú školu s výnimkou úloh vyplývajúcich z výkonu štátnej správy.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Pišut v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 88 /1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Vyhláška FMPSV č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ÚRO č. 165/1967 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a poskytovaní nemocenského poistenia.
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška MŠMŠ SR č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl.
Úprava MŠ SSR z 11. 8. 1982 č. 5 836/1982 – 31 o študentských domovoch vysokých škôl, reg. v čiastke 25/1982 Zb.
Úprava MŠ SSR z 11. 8. 1982 č. 5 463/1982 – 31 o zriaďovaní, zrušovaní a prevádzke študentských jedální a bufetov vysokých škôl, reg. v čiastke 25/1982 Zb.
Pokyn MPSV SR z 2. 7. 1991 č. 32 440/1991 o právnom postavení česko-slovenských občanov po dobu ich štúdia v zahraničí.