Zákon č. 539/1991 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 103/1991
Platnosť od 20.12.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 20.12.1991 do31.12.1991

OBSAH

539

ZÁKON

z 10. decembra 1991,

ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

Doterajší text § 396 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Zmluvy o dočasnom užívaní majetku uzavreté podľa § 348, ktoré uzavreli v čase od 31. decembra 1989 do 31. decembra 1990 podniky a hospodárske zariadenia Komunistickej strany Čiech a Moravy, Komunistickej strany Slovenska – Strany demokratickej ľavice a Komunistickej strany Česko-Slovenska a podniky, hospodárske a účelové zariadenia Zväzu mladých, nástupcu Socialistického zväzu mládeže, zanikajú 31. decembrom 1991, pokiaľ ich platnosť nezanikne pred týmto dátumom.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.