Zákon č. 94/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach

Čiastka 20/1991
Platnosť od 22.03.1991
Účinnosť od 01.04.1991

OBSAH

94

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 13. februára 1991

o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Názov „Vysoká škola technická v Košiciach“ sa mení a znie „Technická univerzita v Košiciach“.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.