536

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

zo 4. decembra 1991,

o pyrotechnických výrobkoch

Slovenský banský úrad podľa § 21 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

(1) Pyrotechnické výrobky sú výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože, prípadne malé množstvo výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely.

(2) Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (ďalej len „pyrotechnické efekty“).

(3) Výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúca kovový prášok a okysličovadlo.

(4) Výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť na vyvolanie zvukového alebo zábleskového efektu.

(5) Ohňostroj podľa tejto vyhlášky je súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov tried I až III.

§ 2

Rozdelenie a klasifikácia pyrotechnických výrobkov

(1) Pyrotechnické výrobky sa delia na

a) pyrotechnické predmety – výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo výbušnín, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, avšak pri dodržaní návodu na používanie neohrozujú bezpečnosť osôb a majetku,

b) výbušné predmety – výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože a výbušniny, ktoré môžu výbuchom ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

(2) Na výbušné predmety podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahujú predpisy o výbušninách.1)

(3) Pyrotechnické predmety na zábavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II a III.

(4) Pyrotechnické predmety na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried T0 a T1.

(5) Výbušné predmety sa zaraďujú do triedy IV a podtriedy T2.

§ 6

Preprava pyrotechnických predmetov

(1) Na prepravu pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy a medzinárodné zmluvy a dohody.3)

(2) Pyrotechnické predmety sa smú prepravovať len vo schválených uzatvorených obaloch a musia byť na dopravnom prostriedku uložené tak, aby sa nemohli pohybovať, narážať na seba, ani spadnúť na zem.

(3) Prepravovať spolu s pyrotechnickými predmetmi jedným vozidlom sa nesmú horľaviny a ľahko zápalné látky, pokiaľ sa vhodnými opatreniami nezabráni vzniku požiaru pyrotechnických predmetov.

(4) Počas nakladania, vykladania a prepravy pyrotechnických predmetov sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.

§ 7

Uskladňovanie pyrotechnických predmetov

(1) Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať

a) v pôvodných obaloch výrobcu,

b) v suchu a takým spôsobom, aby ich teplota nepresiahla 40 stupňov C,

c) oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

(2) Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 sa môžu za podmienok uvedených v odseku 1 uskladňovať aj

a) v predajni, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,

b) v príručnom sklade s vylúčením trvalej prítomnosti osôb v množstve najviac 300 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.

(3) Pyrotechnické predmety podľa odseku 2, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je tam uvedené, musia sa uskladniť v skladoch povolených na tento účel podľa osobitných predpisov.4)

§ 8

Predaj pyrotechnických predmetov

(1) Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy.5)

(2) Predávať pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov6) alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len „predavač“) v organizácii poverenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov uvedených v odseku 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.

(4) Pri predaji pyrotechnických predmetov triedy III musí predavač overiť, či kupujúci spĺňa podmienky uvedené v § 9 ods. 4 a toto zaevidovať.

(5) Pyrotechnické predmety sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu.

(6) Vo výkladoch predajní sa smú vystavovať len atrapy pyrotechnických predmetov uvedených v odseku 2.

(7) V priestoroch predajní sa nesmie vykonávať skúšobné zapaľovanie pyrotechnických predmetov.

(8) V stánkoch sa môže predávať len pyrotechnické predmety triedy I a podtriedy T0.

§ 9

Nadobúdanie a používanie pyrotechnických predmetov

(1) Nadobúdať sa smú len pyrotechnické predmety uvedené do obehu podľa § 4 ods. 1 a používať sa smú len v súlade s návodom na ich používanie.

(2) Pyrotechnické predmety triedy I a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie zakázané.

(3) Pyrotechnické predmety triedy II a podtriedy T1 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

(4) Pyrotechnické predmety triedy III smú nadobúdať a používať len osoby s kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov.6)

(5) Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

§ 10

Oznamovanie ohňostrojov

(1) Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení obci,7) a to najneskôr 10 dní pred termínom jeho vykonania.

(2) Oznámenie obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal,

b) miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku a jeho trvanie,

c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtkom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

(3) Odpis oznámenia sa zasiela polícii.


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Predseda:

Ing. Macko v. r.


Príloha č. 2

vyhlášky SBÚ č. 536/1991 Zb.

Rozsah a podmienky školenia predavačov pyrotechnických predmetov

Čl. 1

Rozsah školenia

(1) Školenie predavačov pyrotechnických predmetov triedy II a podtriedy T1 sa uskutočňuje v rozsahu najmenej 6 hodín.

(2) Školenie predavačov pyrotechnických predmetov triedy III sa uskutočňuje v rozsahu najmenej 12 hodín.

(3) Na záver školenia sa vykoná overenie znalostí predavačov (ústny pohovor, test a pod.) z odprednášanej látky podľa učebnej osnovy pre príslušnú triedu.

Čl. 2

Učebná osnova

Učebná osnova pre školenie predavačov pyrotechnických predmetov obsahuje:

&nbsp Rozsah školenia
(hodiny)
&nbsp trieda II
a podt. T1
trieda III
1. Základy pyrotechniky (základné pojmy,
vlastností pyrotechnických predmetov a pyrotechnických zloží,
konštrukcia pyrotechnických predmetov a pod.).
2 4
2. Predpisy o pyrotechnických predmetoch,
súvisiace predpisy (o požiarnej ochrane a ďalšie)
a príslušné technické normy.
2 4
3. Preprava a uskladňovanie pyrotechnických predmetov. 1 2
4. Zásady bezpečností pri manipulácii
a používaní pyrotechnických predmetov,
vrátane požiarnej ochrany.
1 2

Čl. 3

Potvrdenie o kvalifikácii predavača

Predavačom, ktorí úspešne absolvovali školenie, vydá školiaca organizácia potvrdenie, že majú kvalifikáciu na predaj pyrotechnických predmetov príslušnej triedy.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 534/1991 Zb.

2) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 84/1987 Zb.).

3) Napríklad zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení neskorších predpisov, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ARD), vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 123/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb.
Vyhláška Štátnej komisie pre technický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

5) Napríklad Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

6) § 35 a 36 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb.

7) § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.