Redakčné oznámenie č. r1/c23/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 23/1991
Platnosť od 27.03.1991 do30.06.2006
Zrušený 124/2006 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 483/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 11/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, v českom i slovenskom vydaní,

2. vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 485/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb., v českom i slovenskom vydaní,

3. vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 487/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v českom i slovenskom vydaní.

1. V prílohe č. 3 písmene C. bode 12. sa na koniec vety dopĺňa „a riziko práce“.

2. V Čl. I bode 4. má byť namiesto „V § 3“ správne uvedené „V § 4 ods. 3“.

3. V Čl. I bode 6. odsek 7 má správne znieť:

(7) Zariadenia uvedené v odseku 2 písm. b) bod 2. a 3. môže montážna organizácia odovzdať odberateľovi len so súhlasom orgánu dozoru.“.

Redakcia