REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, v českom aj slovenskom vydaní,

2. v zákone č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach, v českom aj slovenskom vydaní

1. V prílohe zákona

v zozname cirkví a náboženských spoločností, ktoré zo zákona alebo na základe súhlasu štátu pôsobia na území Českej republiky (§ 22) v bodoch 17 a 19 majú slová „ausburgského vyznania“ správne znieť „augsburského vyznania“,

v zozname cirkví a náboženských spoločností, ktoré zo zákona alebo na základe súhlasu štátu pôsobia na území Slovenskej republiky (§ 22) v bode 12 majú slová „ausburgského vyznania“ správne znieť „augsburského vyznania“ a v bode 13 majú slová „Židovské náboženské obce“ správne znieť „Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike“.

2. V § 5 ods. 4 má druhá veta „Zakladať a organizovať činnosť politických strán na pracoviskách je neprípustné.“ správne znieť „Zakladať a organizovať činnosť strán a hnutí na pracoviskách je neprípustné.“.

Redakcia