Nariadenie vlády č. 341/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb.

Čiastka 67/1991
Platnosť od 27.08.1991 do31.05.1992
Účinnosť od 27.08.1991 do31.05.1992
Zrušený 260/1992 Zb.

OBSAH

341

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 25. júla 1991,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb.

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. sa mení takto:

V § 4 ods. 1 sa nahrádza slovo „druhý“ slovom „tretí“ a číslo „22“ číslom „29“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


v z. Valeš v. r.

podpredseda vlády ČSFR