Opatrenie č. 320/1991 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Účinnosť od 13.08.1991

OBSAH

320

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 17. júla 1991,

ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podliehajú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.