Vyhláška č. 179/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

(v znení č. 2/1991 Zb., 476/2000 Z. z.)

Čiastka 36/1991
Platnosť od 24.05.1991 do31.07.2009
Účinnosť od 01.01.2001 do31.07.2009
Zrušený 315/2009 Z. z.

179

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. apríla 1991,

ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Touto vyhláškou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi kolektívneho sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy, o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom, a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.

§ 2

Odmena sprostredkovateľovi

Ak sa zmluvné strany nedohodnú so sprostredkovateľom o odmene za jeho činnosť pri riešení kolektívneho sporu,1) patrí mu odmena v sume 4 000 Sk za každý spor.

§ 3

Odmena rozhodcovi

(1) Rozhodcovi za jeho činnosť v konaní podľa § 13 a 14 zákona patrí odmena v sume 5 000 Sk za každý spor; táto suma zahŕňa aj odmenu za nové rozhodnutie vydané v tom istom spore, ak krajský súd predchádzajúce rozhodnutie zrušil a v spore rozhoduje ten istý rozhodca.

(2) Ak rozhoduje v kolektívnom spore po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia2) nový rozhodca, patrí mu odmena v sume 3 000 Sk.

§ 5

Výška nákladov konania

(1) Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov konania vrátane cestovných náhrad podľa osobitného predpisu.4)

(2) Výška nákladov konania pred rozhodcom sa ustanovuje paušálnou sumou 1 000 Sk. Rozhodca má nárok aj na náhradu cestovných náhrad podľa osobitného predpisu.4)

(3) V prípade, že krajský súd zrušil predchádzajúce rozhodnutie a v spore rozhoduje ten istý rozhodca, má nárok len na náhradu cestovných náhrad. Ak v spore rozhoduje nový rozhodca, má nárok na náhradu nákladov podľa odseku 2.

§ 6

Spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky uhradí rozhodcovi

a) odmenu a náklady konania v sume uvedenej v § 3 ods. 1 a v § 5 ods. 2 do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedelo o doručení rozhodnutia zmluvným stranám,

b) náhradu cestovných náhrad do 30 dní po preukázaní ich výšky rozhodcom.


§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj vtedy, ak práva a povinnosti podľa § 9 ods. 4, § 12 ods. 3 a § 13 ods. 7 zákona vznikli pred nadobudnutím jej účinnosti.

(2) Lehoty podľa § 6 tejto vyhlášky začínajú plynúť dňom jej účinnosti.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1991.


Minister:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

2) § 14 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb.

3) § 2 ods. 3 písm. b) a § 9 ods. 4 zákona č. 2/1991 Zb.

4) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.