414

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 10. októbra 1991

o medzibankovom platobnom styku a zúčtovaní

Štátna banka česko-slovenská podľa § 391 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje platobný styk a zúčtovanie uskutočňované na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Štátnou bankou česko-slovenskou, bankami, sporiteľňami a inými právnickými osobami, ktoré sú oprávnené prevádzkovať platobný styk a zúčtovanie1) (ďalej len „banka“).

(2) Platobný styk a zúčtovanie bánk so zahraničím sa spravuje osobitnými predpismi2) a vzájomnými dohodami.

Zriaďovanie, vedenie a zrušovanie účtov

§ 2

Banky vykonávajú vzájomný platobný styk a zúčtovanie (ďalej len „medzibankový platobný styk“) výlučne prostredníctvom zúčtovacieho centra Štátnej banky česko-slovenskej (ďalej len „zúčtovacie centrum“).

§ 3

(1) Zúčtovacie centrum zriadi každej banke účet platobného styku v česko-slovenských korunách a v týchto cudzích menách: americký dolár (USD), anglická libra (GBP), jednotka európskeho spoločenstva (ECU), francúzsky frank (FRF), nemecká marka (DEM), rakúsky šiling (ATS), švajčiarsky frank (CHF) (ďalej len „účet platobného styku“). Zúčtovacie centrum môže zriadiť účty platobného styku aj v iných cudzích menách.

(2) Pred zriadením účtu platobného styku sú banky povinné zúčtovaciemu centru

a) predložiť výpis z podnikového registra; iné právnické osoby aj povolenie Štátnej banky česko-slovenskej prevádzkovať platobný styk a zúčtovanie,

b) predložiť podpisový vzor osôb oprávnených podpisovať písomné príkazy na zúčtovanie a zmluvy so zúčtovacím centrom (§ 6); podpisový vzor musí podpísať štatutárny orgán banky,

c) oznámiť osobitné kódy prístupu k účtom platobného styku.

§ 4

Banky sú povinné oznamovať zúčtovaciemu centru bez odkladu všetky zmeny údajov odovzdaných mu pri zriadení účtu platobného styku (najmä zmenu názvu, sídla banky, osôb oprávnených disponovať s účtom platobného styku, ustanovenie likvidátora).

§ 5

Zúčtovacie centrum zruší účty platobného styku v prípade zániku banky, a to na základe dokladu o jej výmaze z podnikového registra alebo pri strate oprávnenia prevádzkovať platobný styk a zúčtovanie.

§ 6

Pred zriadením účtu platobného styku alebo súčasne s ním uzavrie zúčtovacie centrum s bankou písomnú zmluvu o odovzdávaní údajov platobného styku, ktorá musí obsahovať:

a) miesto, spôsob a čas odovzdávania údajov platobného styku,

b) náležitosti, formát a štruktúru údajov platobného styku,

c) menovité určenie osôb zodpovedných v banke a v zúčtovacom centre za úplnosť a správnosť odovzdaných údajov platobného styku,

d) podmienky úročenia účtov platobného styku, ak sa od úročenia neupustilo,

e) určenie odmien za vykonávanie medzibankového platobného styku a spôsob ich vyberania.

Medzibankový platobný styk a zúčtovanie

§ 7

Banky vedú vo svojom účtovníctve účty zodpovedajúce účtom platobného styku (zrkadlové účty). Na týchto účtoch sú banky povinné účtovať v časovom i hodnotovom súlade s účtovaním na účtoch platobného styku.

§ 8

(1) Banky odovzdávajú zúčtovaciemu centru údaje platobného styku prostredníctvom technických nosičov údajov alebo diaľkového prenosu údajov. Na tlačivách odovzdávajú banky iba príkazy na vzájomné prevody peňažných prostriedkov (bankové prevody).

(2) Náležitosti, formát a štruktúru údajov platobného styku ustanoví Štátna banka česko-slovenská.

(3) Údaje platobného styku odovzdávané zúčtovaciemu centru prostredníctvom technických nosičov údajov alebo diaľkového prenosu údajov musia byť zabezpečené proti zneužitiu v súlade s technikou odovzdávania údajov platobného styku. Tlačivá odovzdávané zúčtovaciemu centru musia byť opatrené dvoma podpismi osôb uvedených v podpisovom vzore banky.

(4) Banky sú povinné odovzdávať zúčtovaciemu centru na spracovanie údaje platobného styku, ktoré možno jednoznačne rozlíšiť podľa údaja identifikácie prvotného dokladu (ID).

§ 9

Medzibankový platobný styk sa uskutočňuje formou:

a) príkazu na úhradu,

b) príkazu na inkaso,

c) príkazu z tretej strany (z podnetu sprostredkovateľov zúčtovania) za podmienok ustanovených Štátnou bankou česko-slovenskou.

§ 10

Príkaz na inkaso sú banky oprávnené použiť:

a) na základe príkazu na inkaso prevzatého od svojho klienta,

b) ak sa tento spôsob medzi bankami vopred písomne dohodol,

c) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného štátneho orgánu.

§ 11

Zúčtovacie centrum vykonáva iba formálnu kontrolu a skúma úplnosť odovzdávaných údajov platobného styku. Zúčtovacie centrum neskúma najmä:

a) oprávnenosť použitia príkazu na inkaso,

b) splatnosť odovzdávaných údajov,

c) správnosť bankového spojenia (§ 12) a ďalších zúčtovacích údajov.

§ 12

(1) Bankovým spojením sa na účely tejto vyhlášky rozumie číslo účtu a identifikačný kód banky, prípadne označenie klienta a identifikačný kód banky.

(2) Čísla účtov používaných v medzibankovom platobnom styku obsahujú najviac 16 číselných znakov v členení na časť obsahujúcu najviac 6 číselných znakov a časť obsahujúcu najviac 10 číselných znakov; tieto časti samostatne zabezpečuje kontrolná číslica na modulo 11.

§ 13

(1) Zúčtovacie centrum zodpovedá za to, že budú zúčtované iba platby kryté zostatkom na účte platobného styku.

(2) Zúčtovacie centrum zúčtováva údaje platobného styku odovzdané bankou do výšky kreditného zostatku účtu platobného styku, prípadne do výšky limitu debetného zostatku povoleného Štátnou bankou česko-slovenskou.

§ 14

(1) Banky sú povinné zabezpečovať na účtoch platobného styku dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnávanie svojich záväzkov.

(2) Ak zúčtovacie centrum zistí, že na účte platobného styku nie je dostatok peňažných prostriedkov, vyzve banku, aby si obstarala peňažné prostriedky potrebné na vyrovnanie svojich záväzkov. Zúčtovacie centrum súčasne prestane vykonávať platby na ťarchu účtu platobného styku, a to až do doby vyrovnania nedostatku prostriedkov; platby v prospech tohto účtu bežne vykonáva.

(3) Ak banka nemá dostatok peňažných prostriedkov na účte platobného styku v čase dennej účtovnej uzávierky (§ 18 ods. 1), vráti zúčtovacie centrum banke príkazy na zúčtovanie bez ich vykonania.

§ 15

(1) Banka môže so zúčtovacím centrom dohodnúť, že sa pri nedostatku peňažných prostriedkov na účte platobného styku prevedú peňažné prostriedky automaticky na tento účet z iného účtu tej istej alebo inej banky vedeného v Štátnej banke česko-slovenskej. Banka je oprávnená dohodnúť so zúčtovacím centrom minimálnu výšku takého prevodu peňažných prostriedkov.

(2) Banka môže so zúčtovacím centrom dohodnúť že sa kreditný zostatok účtu platobného styku alebo jeho časť prevádza automaticky po skončení dennej účtovnej uzávierky na iný účet tej istej alebo inej banky vedený v Štátnej banke česko-slovenskej.

§ 16

Zúčtovacie centrum nevykonáva prevody peňažných prostriedkov medzi účtami platobného styku v rôznych menách ani konverziu z jednej meny do druhej.

§ 17

(1) Zúčtovacie centrum zúčtuje prijaté jednotlivé položky na účtoch platobného styku. Spracované položky odovzdáva zúčtovacie centrum bankám, ktoré vedú účty príjemcov platieb.

(2) Údaje platobného styku, ktoré sa majú zúčtovať na ťarchu účtu druhej banky, odovzdáva vyhotovujúca banka neúčtovným spôsobom. Preberajúca banka zúčtuje tieto údaje platobného styku ako prvotné zúčtovanie (operácia nanovo).

§ 18

(1) Banky môžu odovzdávať údaje platobného styku zúčtovaciemu centru v priebehu jeho prevádzkového času. Denná účtovná uzávierka na účtoch platobného styku sa vykonáva v dohodnutom čase (§ 6), údaje platobného styku odovzdané po tomto čase zúčtovacie centrum spracuje ako údaje odovzdané nasledujúci pracovný deň. Na dátum disponibility prostriedkov na účte (valute) uvedený v položke zúčtovacie centrum neprihliada.

(2) Banky odovzdávajú zúčtovaciemu centru údaje platobného styku najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich zúčtovaní vo svojom účtovníctve. Zúčtovacie centrum vykonáva zúčtovanie na účtoch platobného styku ten istý deň bez ohľadu na splatnosť príkazov na zúčtovanie. Banky zúčtujú údaje platobného styku vo svojom účtovníctve najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich zúčtovaní v zúčtovacom centre.

§ 19

(1) Dokumentáciu k platbám odovzdávaným zúčtovaciemu centru vedie banka, ktorá prevzala podnet na zúčtovanie.

(2) Odovzdávajúca banka uschováva súbory odovzdaných údajov platobného styku najmenej pätnásť pracovných dní odo dňa ich zúčtovania zúčtovacím centrom. Zúčtovacie centrum uschováva súbory odovzdaných údajov platobného styku po dobu šiestich mesiacov odo dňa ich zúčtovania zúčtovacím centrom. V prípade závady v zúčtovaní sú v týchto lehotách povinné odovzdávajúca banka alebo zúčtovacie centrum na žiadosť odovzdané údaje doložiť.

§ 20

Údaje platobného styku, ktoré sa majú zúčtovať v predchádzajúcom roku, môžu banky odovzdávať zúčtovaciemu centru v dodatkovom období do 15. januára bežného roka označené ako „dodatky“ spoločne s údajmi bežného roka. Zúčtovacie centrum tieto údaje spracúva ako údaje bežného roka.

Účtovné odsúhlasenie odovzdaných údajov platobného styku a reklamácie

§ 21

Úplnosť údajov platobného styku odovzdávaných medzi bankami a zúčtovacím centrom sa zabezpečuje kontrolným súčtom. Neúplné alebo nesprávne údaje platobného styku nesmie zúčtovacie centrum ani banka spracovať. Zúčtovacie centrum aj banka vrátia s odôvodnením také údaje bez vykonania.

§ 22

(1) Banky sú povinné vo vzťahu k zúčtovaciemu centru účtovne odsúhlasiť úplnosť a správnosť zúčtovania v rámci jedného dňa, a to na základe správy o zúčtovaní (§ 24).

(2) Závady zistené pri zúčtovaní v zúčtovacom centre sú banky povinné reklamovať v zúčtovacom centre v lehote do piatich pracovných dní po dôjdení správy o zúčtovaní.

§ 23

(1) Ak v príkaze na zúčtovanie je uvedené neexistujúce bankové spojenie, upovedomí preberajúca banka odovzdávajúcu banku o náhradnom zúčtovaní, a to v lehote do troch pracovných dní od prevzatia účtovných údajov platobného styku zo zúčtovacieho centra.

(2) Odovzdávajúca banka môže požiadať preberajúcu banku o vykonanie účtovnej opravy položky smerovanej na neexistujúce bankové spojenie. Do vykonania účtovnej opravy peňažné prostriedky voľne využíva preberajúca banka, pokiaľ nie je medzi bankami dohodnuté inak.

Správy o zúčtovaní

§ 24

(1) Zúčtovacie centrum je povinné oboznamovať banky so stavom prostriedkov a s pohybmi na ich účtoch platobného styku správou o zúčtovaní.

(2) Správy o zúčtovaní na účtoch vedených v česko-slovenských korunách a na účtoch vedených v cudzej mene, na ktorých došlo príslušný deň k pohybu, odovzdáva zúčtovacie centrum banke najmenej raz denne.

§ 25

Banka môže požiadať zúčtovacie centrum kedykoľvek v priebehu jeho prevádzkového času o informáciu o stave prostriedkov na svojom účte platobného styku a zúčtovacie centrum je povinné túto informáciu banke poskytnúť.

§ 26

Banka je povinná kontrolovať v správe o zúčtovaní nadväznosť poradových čísel, zostatku z predchádzajúceho dňa a obratov príslušného dňa. Zistené závady banka reklamuje v zúčtovacom centre v lehote ustanovenej v § 22 ods. 2.


Záverečné ustanovenia

§ 27

Zrušuje sa výnos predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní peňažnými organizáciami č. R-37/1987, registrovaný v čiastke 25/1987 Zb.

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.


Predseda Štátnej banky česko-slovenskej

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 1 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

2) Zákon č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).
Devízový zákon č. 528/1990 Zb.