Vyhláška č. 248/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách

Čiastka 48/1991
Platnosť od 14.06.1991 do31.03.1997
Účinnosť od 01.07.1991 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

248

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 30. mája 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 9 sa za slovom „ministerstvá“ vypúšťajú slová „a na vozidlá Ľudových milícií Československej socialistickej republiky“.

2. V § 3 ods. 1 znie:

(1) Technickú spôsobilosť typov vozidiel, ktoré sa majú hromadne podľa typu vyrábať alebo hromadne podľa typu dovážať, schvaľuje na žiadosť výrobcu alebo dovozcu ústredný orgán štátnej správy vo veciach dopravy Českej republiky5) alebo ústredný orgán štátnej správy vo veciach dopravy Slovenskej republiky6) (ďalej len „príslušný orgán republiky“), a to podľa konečného vyhotovenia prototypu alebo vozidla z overovacej série alebo dovezených vzorkových vozidiel a príslušnej technickej dokumentácie. Podmienkou schválenia typu je splnenie podmienok ustanovených v druhej až piatej časti tejto vyhlášky a zabezpečenie náhradných dielcov a servisu po dobu najmenej 10 rokov po dokončení výroby alebo dovozu vozidiel schváleného typu. Hromadnou výrobou a hromadným dovozom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výroba alebo dovoz viacerých ako 5 vozidiel rovnakého typu a vyhotovenia dovedna.“.

3. V § 3 ods. 3 sa vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

n) v prípade dovozu doklad o zhodnosti so schváleným typom vydaný výrobcom vozidla (osvedčenie zhody).“.

4. V § 4 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Zariadenie na pohon cestného motorového vozidla poháňaného skvapalneným plynom propán-bután musí byť schválené podľa osobitného predpisu.9a)“.

5. Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Schvaľovanie technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla

(1) Technickú spôsobilosť vozidla, ktoré sa nezhoduje s typom vozidla schváleným podľa § 3 tejto vyhlášky, schvaľuje na žiadosť príslušný orgán štátnej správy.9b) K žiadosti sa musí priložiť

a) technický opis vozidla aspoň v rozsahu technického preukazu,

b) doklad o technickej prehliadke vozidla v stanici technickej kontroly v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, od ktorej pri podaní žiadosti neuplynula doba dlhšia ako tri mesiace,

c) návod na údržbu a obsluhu vozidla (na nahliadnutie).

Ak je to potrebné pre posúdenie technickej spôsobilosti vozidla, môže orgán štátnej správy žiadať predloženie ďalšej dokumentácie alebo dokladov alebo vykonanie jazdných skúšok vozidla a určiť pre tieto skúšky podmienky.

(2) Predpokladom schválenia technickej spôsobilosti vozidla na prevádzku je

a) riadny technický stav vozidla,

b) splnenie podmienok ustanovených v druhej až piatej časti tejto vyhlášky s prípadnými odchýlkami uvedenými v odsekoch 3 a 4.

(3) Pri nových vozidlách dovezených do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa pripúšťajú tieto odchýlky:

a) symboly ovládačov a oznamovačov nemusia zodpovedať ustanoveniu § 21 ods. 3,

b) núdzová zásoba paliva nemusí byť signalizovaná kontrolným svetlom podľa § 35 ods. 7,

c) koncová časť výfukového potrubia môže smerovať dolu k vozovke,

d) elektrická inštalácia nemusí zodpovedať príslušnej ČSN podľa § 42 ods. 1,

e) nemusí byť zásuvka na prenosné svietidlo podľa § 42 ods. 2,

f) nemusí byť bočné smerové svetlo podľa § 48 ods. 3,

g) rozsvietenie predných a zadných svetiel do hmly je možné pri zapnutých obrysových, stretávacích aj diaľkových svetlách,

h) výrobný štítok nemusí obsahovať všetky predpísané údaje podľa § 76 ods. 1,

j) homologizačný štítok nemusí mať vyznačené všetky homologizácie podľa § 76 ods. 4.

(4) Pri ojazdených vozidlách sa okrem odchýlok uvedených v odseku 3 pripúšťajú tieto ďalšie odchýlky:

a) zaistenie dverí nemusí mať dve jednoznačne rozlíšiteľné polohy podľa § 33 ods. 3,

b) šírka dverí do obytnej nadstavby vozidiel nesmie byť menšia ako 550 mm,

c) nemusí byť uzamykateľný uzáver palivovej nádrže podľa § 35 ods. 4,

d) výfukové potrubie vedené zvisle hore nad vozidlo môže mať vyústenie aj v pravej polovici vozidla a nemusí presahovať o viac ako 100 mm, pritom však musí byť opatrené klapkou alebo odvodňovacím ventilom v najnižšom mieste a výfukový systém musí byť tesný,

e) pri vozidlách kategórie N1 nemusí byť odpájač elektrického zariadenia podľa § 42 ods. 4,

f) osvetlenie štátnej poznávacej značky, spätný svetlomet a doplnkové obrysové svetlá nemusia byť homologizované podľa príslušného predpisu EHK a nemusia byť označené homologizačnou značkou podľa § 43 ods. 1,

g) nemusí byť nastavovanie svetlometov z miesta vodiča a štítok so základným nastavením svetlometov,

h) nemusí byť svietidlo so spätným svetlom,

i) predné svetlomety do hmly trvale zabudované do karosérie vozidla môžu mať žltú farbu svetla,

j) nemusí byť elektricky vyhrievané zadné sklo,

k) vetrák vykurovacieho a vetracieho systému môže byť jednorýchlostný,

l) zakončenie ovládacej páky jednostopových motorových vozidiel musí byť zakončené guľou s priemerom väčším ako 15 mm,

m) nemusí byť homologizačný štítok podľa § 76 ods. 4,

n) vo výfukových plynoch kontrolovaných pri voľnobehu motora nesmie objem oxidu uhoľnatého (CO) prekročiť 3,5 % a od roku 1993 okrem toho objem nespálených uhľovodíkov (HC) nesmie prekročiť 800 ppm.

(5) Ojazdeným vozidlom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vozidlo, ktoré už bolo prevádzkované a evidované v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v inom štáte.“.

6. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

7. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája veta: „Pri schvaľovaní zmeny existujúceho druhu pohonu na pohon skvapalneným plynom propán-bután sa primerane použijú príslušné ustanovenia osobitného predpisu o podmienkach prevádzky vozidiel poháňaných stlačeným plynom.12a)“.

8. § 8 sa vypúšťa.

9. V § 19 sa dopĺňajú odseky 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Zážihové benzínové motory vozidiel vyrobených alebo dovezených po 1. 1. 1992 musia umožňovať trvalú prevádzku vozidla na bezolovnatý benzín.

(10) Zážihové motory vozidiel kategórie L5 s pohotovostnou hmotnosťou vyššou ako 400 kg a vozidiel kategórie M a N uvedených do prevádzky po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky nesmú sa mastiť na princípe zmesi paliva s mastiacim olejom.“.

10. V § 37 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

11. § 37 ods. 2 znie:

(2) Automobilové benzíny a motorové nafty určené na pohon spaľovacích motorov cestných vozidiel smú obsahovať najviac

a) 0,15 g olova v 1 litri olovnatého benzínu,

b) 0,005 g olova v 1 litri bezolovnatého benzínu,

c) 0,3 g síry v 1 kg motorovej nafty.

V 1 litri olovnatého benzínu musí byť najmenej 0,03 g olova.“.

12. V § 39 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Vozidlá so zážihovými benzínovými motormi musia pri schválení z hľadiska emisií škodlivín výfukových plynov spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi.75) Množstvo oxidu uhoľnatého (CO) a množstvo súčtu nespálených uhľovodíkov a oxidov dusíka (HC+NOx) vo výfukových plynoch vozidiel M1 a N1 so zážihovými motormi, ktorých technická spôsobilosť bude schválená po 1. 10. 1992 alebo budú vyrobené alebo dovezené po 1. 10. 1993, nesmie byť pri schválení typu vyššie než 19 g/test CO a 5 g/test HC+NOx/75a) a pre kontrolu zhodnosti výroby vyššie než 22 g/test CO a 5 g/test HC+NOx.

(2) Vozidlá so zápalnými motormi vyrobené alebo dovezené po 1.1.1976 musia z hľadiska emisií škodlivín výfukových plynov spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi76) a musia byť podľa nich schválené. Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 vyrobené alebo dovezené po 1. 1. 1985 musia okrem toho spĺňať ďalšie podmienky ustanovené osobitnými predpismi76) a musia byť podľa nich schválené. Vo výfukových plynoch vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ktorých technická spôsobilosť bude schválená po 1. 10. 1992 a ktoré sa budú vyrábať a dovážať po 1. 10. 1993, nesmie množstvo oxidu uhoľnatého (CO) prekročiť 4,5 g/kWh, množstvo nespálených uhľovodíkov (HC) 1,1 g/kWh, množstvo oxidov dusíka (NOx) 8,0 g/kWh; merné množstvo pevných častíc pri týchto vozidlách s motorom s výkonom do 85 kW nesmie prekročiť 0,63 g/kWh a pri vozidlách s motorom nad 85 kW nesmie prekročiť 0,35 g/kWh.“.

13. V § 39 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Palivové vstrekovacie čerpadlo smie nastavovať a opravovať len opravovňa špecializovaná na opravu palivových vstrekovacích čerpadiel. Čerpadlo sa musí plombovať proti neoprávneným zásahom.“.

Doterajšie odseky 3, 4, 5 a 6 sa označujú ako odseky 4, 5, 6 a 7.".

14. V § 39 ods. 4 sa na koniec pripája veta: „Pred meraním dymivosti sa musí vykonať kontrola a nastavenie palivového zariadenia vozidla podľa dokumentácie výrobcu, prípadne oprava a kontrola tesnosti a funkčnosti výfukového systému.“.

15. V § 39 ods. 6 znie:

(6) Škodlivé zložky vo výfukových plynoch pri vozidlách so zážihovými motormi sa overujú po zábehu motora79) pri voľnobehu. Koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri tomto overovaní nesmie prekročiť hodnoty:

a) 6,0 % CO a 2000 ppm HC pri vozidlách vyrobených do konca roka 1972 včítane,

b) 4,5 % CO 1200 ppm HC pri vozidlách vyrobených od roku 1973 do konca roka 1985 včítane,

c) 3,5 % CO a 800 ppm HC pri vozidlách vyrobených od roku 1986 včítane.

Pred meraním koncentrácie CO a HC sa musí vykonať kontrola a nastavenie zapaľovacieho a palivového zariadenia vozidla podľa dokumentácie výrobcu, prípadne aj oprava a kontrola tesnosti a funkčnosti výfukového systému. Ustanovenie tohto paragrafu sa nevzťahuje na vozidlá kategórie L1, L2, L3 ,L4 a L5 s pohotovostnou hmotnosťou nižšou než 400 kg. Pri motoroch mastených zmesou paliva a mastiaceho oleja sa HC nekontrolujú.“.

16. § 39 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na zvláštne vozidlá uvedené v § 67, 68, 69 a 70 so zápalnými motormi, ktorých technická spôsobilosť sa bude schvaľovať po 1. 10. 1992, a na vozidlá vyrobené alebo dovezené po 21. 10. 1994.

(9) Začínajúc rokom 1992 pri motorových vozidlách v prevádzke sa v pravidelných intervaloch overuje splnenie prípustných limitov škodlivých exhalácií vo výfukových plynoch podľa odsekov 4 a 6, s výnimkou zložiek nespálených uhľovodíkov (HC) pri vozidlách so zážihovými motormi, ktorých overovanie sa zavedie začínajúc rokom 1993. Toto overenie sa vykonáva pri vozidlách používaných na hospodársku činnosť vždy po 12 mesiacoch, pri ostatných vozidlách vždy po 18 mesiacoch. Pri vozidlách, ktoré podliehajú pravidelným technickým prehliadkam v kratšom termíne, je časový interval pre overovanie škodlivých exhalácií určený intervalom jednotlivých technických prehliadok. Overenie sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na pracoviskách na to určených na základe predvolania podľa osobitného predpisu. 80a)“.

17. V § 40 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Hladina vonkajšieho hluku cestných motorových vozidiel kategórie M a N, ktorých technická spôsobilosť sa bude schvaľovať po 1. 10. 1993 alebo budú vyrobené alebo dovezené po 1. 10. 1994, nesmie prekročiť hodnoty uvedené v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.“.

18. V § 58 ods. 4 sa druhá veta vypúšťa.

19. V § 82 sa na konci pripája táto veta: „Výnimky nemožno udeliť z prvej časti a z § 14 až 18, § 39, 40 a 56.“.

20. V § 84 ods. 2 bod 14 znie:

14. ak objemový obsah oxidu uhoľnatého (CO) alebo koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch zážihového motora alebo stupeň dymivosti zápalného naftového motora alebo vonkajší hluk vozidla prevyšuje povolenú hodnotu.“.

21. V § 84 sa vypúšťa odsek 3.

22. V prílohe č. 1 vyhlášky č. 41/1984 Zb. v odseku 5 ustanovenie písmena a) znie:

a) hodnoty koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a množstvo nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch zážihových motorov;“.

23. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá znie:

„Najvyššie prípustné hodnoty hladín vonkajšieho hluku vozidiel kategórie M a N ktorých technická spôsobilosť sa bude schvaľovať po 1. októbri 1993

&nbsp Kategória vozidiel Hladina
vonkajšieho
hluku dB (A)
M1 &nbsp 74
M2, ktorých celková hmotnosť neprevyšuje 3,5 t 77
M2 a M3, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 3,5 t 78
M2 a M3, ktorých výkon motora je vyšší než 147 kW 80
M2 a M3, určené pre mestskú hromadnú dopravu osob 80
N1, ktorých celková hmotnosť neprevyšuje 2 t 76
N1, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 2 t 77
N2 a N3, ktorých motor neprevyšuje výkon 75 kW 77
N2 a N3, ktorých motor má výkon 75 kW a viac,
ale neprevyšuje 147 kW
79
N2 a N3, ktorých motor prevyšuje výkon 147 kW 80.“

Čl. II

Zrušuje sa vyhláška č. 60/1981 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vyhlášky č. 104/1982 Zb.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Minister:

Ing. Nezval v. r.

Poznámky pod čiarou

5) Zákon ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení ďalších zmien a doplnkov (úplné znenie č. 105/1991 Zb.).

6) Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

9a) Predpis EHK č. 67.

9b) § 74 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. (Ú. l.) o premávke na cestách.

12a) Vyhláška FMD č. 10/1991 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel poháňaných stlačeným plynom.

75) Predpis EHK č. 40, 47, 15 a 83. Vykonávaním homologizačných skúšok je poverený ÚVMV.

75a) Množstvo CO, HC a NOx sa zisťuje podľa metodík predpisu EHK č. 83.

76) Predpis EHK č. 24 a č. 49. Pokiaľ vozidlo kategórie M1 a N1 so zápalnými motormi nie je homologizované podľa týchto predpisov, musí sa homologizovať podľa predpisu EHK č. 83. Vykonávaním týchto homologizačných skúšok je poverený ÚVMV.

80a) § 83 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. (Ú. l.).