Vyhláška č. 565/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb. a č. 523/1991 Zb.

Čiastka 107/1991
Platnosť od 31.12.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 598/1992 Zb.

OBSAH

565

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 18. decembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb. a č. 523/1991 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. v rozsahu splnomocnenia daného uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 852 z 3. decembra 1990 po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre strategické plánovanie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb. a č. 523/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

V § 2 sa druhá veta nahrádza vetou: „Dovozná prirážka sa ustanovuje pre tovar dovážaný podľa § 1 ods. 1 vo výške 15 % a pre tovar dovážaný podľa § 1 ods. 2 vo výške 10 % z tohto základu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Minister:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.