Opatrenie č. p1/c71/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 71/1991
Platnosť od 20.09.1991
Účinnosť od 20.09.1991

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške
Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnych poplatkoch, vydáva k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch nasledovné opatrenie:


§ 1

Správne poplatky vyrubované a vyberané okresnými (obvodnými) úradmi v Slovenskej republike sa môžu platiť aj kolkovými známkami, ak poplatok nepresahuje 1000,- Kčs.

§ 2

Od platenia správnych poplatkov sa v Slovenskej republike oslobodzujú aj obce a orgány miestnej štátnej správy.

§ 3

Správne poplatky vyberané v Slovenskej republike podľa položiek I. Sadzobníka správnych poplatkov vyhlášky č. 570/1990 Zb. sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, a obcí.

§ 4

Dohliadkami v obciach sa podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 570/1990 Zb. pre územie Slovenskej republiky rozumie najmä metodická pomoc, ktorú poskytujú obvodné úrady v zmysle § 5 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.


§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dančo v. r.