Oznámenie č. 34/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

34

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ústredným výborom Odborového zväzu pracujúcich v kovopriemysle výnos č. 5915/1990 zo dňa 27. decembra 1990, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 4 zo dňa 30. novembra 1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení výnosov č. 4 zo dňa 26. marca 1979, č. 6 zo dňa 24. februára 1981 a č. 1 zo dňa 16. novembra 1987.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov a vzťahuje sa na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na MH SR, MPSV SR a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.