Vyhláška č. 28/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Účinnosť od 01.02.1991

OBSAH

28

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 17. januára 1991

o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Česko-slovenská osoba nesmie predávať subjektom majúcim sídlo alebo bydlisko na území Juhoafrickej republiky výpočtovú techniku, zbrane, technológie a priemyselné práva alebo poskytovať služby, ktoré sa môžu využiť na vojenské, bezpečnostné alebo spravodajské účely Juhoafrickej republiky.

(2) Česko-slovenská osoba nesmie poskytnúť sprostredkovateľské služby v súvislosti s dodávkami uvedenými v odseku 1.

(3) Pri predaji tovaru uvedeného v odseku 1 musí česko-slovenská osoba presadiť do zmluvy so zahraničným odberateľom doložku, že tovar sa ďalej nepredá do Juhoafrickej republiky.

§ 2

Na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nie je dovolené dovážať zbrane, muníciu všetkých typov a vojenské vozidlá vyrábané v Juhoafrickej republike.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 65/1980 Zb. o zákaze hospodárskych stykov s Juhoafrickou republikou.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. námestník