Oznámenie č. 32/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpis L 10 o civilnej leteckej telekomunikačnej službe

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.

32

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov výnos z 30. novembra 1990 č. 21 376/90, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 17 960/87-20 z 28. októbra 1987 o Predpise L 10 o civilnej leteckej telekomunikačnej službe, zväzok II, Spojovacie postupy (reg. v čiastke 24/1987 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciu výnosu zabezpečuje Riadenie letovej prevádzky ČSFR, letecká informačná služba – letisko Praha-Ruzyně.