368

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 26. srpna 1991,

o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 odst. 2 písm. b) č. 1 a 2 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Zjednodušený způsob odměňování podle této vyhlášky mohou uplatnit rozpočtové a příspěvkové organizace kultury, které mají sídlo na území České republiky a nejsou řízeny federálními ústředními orgány (dále jen „organizace“), pro pracovníky, kteří vykonávají pracovní činnosti uvedené v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky (dále jen „pracovník“).

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ředitele organizací a jim na roveň postavené vedoucí pracovníky.

§ 2

Způsob odměňování a mzdové zařazení pracovníků

(1) Uplatnění zjednodušeného způsobu odměňování podle této vyhlášky stanoví organizace po projednání s příslušným odborovým orgánem vnitřním mzdovým předpisem nebo sjedná v kolektivní smlouvě nebo v pracovních smlouvách1) v souladu s touto vyhláškou a mzdovými předpisy.2)

(2) Organizace zařadí pracovníka, u kterého uplatní zjednodušený způsob odměňování podle sjednaného druhu práce a převážně vykonávané pracovní činnosti, do tarifního stupně podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky.

(3) Zařazení vedoucích uměleckých pracovníků, např. uměleckého šéfa divadla, orchestru, souboru je v působnosti organizace.

(4) Rozhodnutí o kvalifikačních předpokladech při zařazování jednotlivých pracovníků do tarifních stupňů je v působnosti organizace. Orientační předpoklad vzdělání je uveden v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

§ 3

Výše mzdy

Organizace poskytuje pracovníkovi mzdu nejméně ve výši mzdového tarifu stanoveného v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky, pro tarifní stupeň, do kterého je pracovník zařazen (dále jen „mzdový tarif“) a příplatků stanovených touto vyhláškou nebo zvláštními předpisy.3)

§ 4

Mzda za práci přesčas

(1) Za každou hodinu práce přesčas4) přísluší pracovníkovi, kterému organizace neposkytla náhradní volno,5) vedle mzdy ve výši

a) 1/185 stanovené nebo sjednané měsíční mzdy (dále jen „měsíční mzda“) při 42 1/2 hodinové stanovené týdenní pracovní době,

b) 1/180 měsíční mzdy při 41 1/4 hodinové stanovené týdenní pracovní době nebo

c) 1/175 měsíční mzdy při 40 hodinové stanovené týdenní pracovní době, příplatek ve výši nejméně 25 % měsíční mzdy a ve výši nejméně 50 % měsíční mzdy, jde-li o práci přesčas v noci nebo ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, anebo ve výši 33 % měsíční mzdy, jde-li o práci se střídavými denními, nočními, sobotními a nedělními směnami bez ohledu na to, kdy k práci přesčas došlo.

(2) Mzda za práci přesčas pracovníkovi nepřísluší, je-li k případné práci přesčas přihlédnuto při sjednávání mzdy v pracovní smlouvě.1)

§ 5

Příplatky za práci v noci

(1) Za noční práci6) přísluší pracovníkovi příplatek nejméně ve výši 2,50 Kčs za hodinu a nejméně ve výši 3,50 Kčs za hodinu, jde-li o pracovníka, který koná výlučně noční práce.

(2) Příplatek podle odstavce 1 nepřísluší

a) za práci přesčas s výjimkou případů, kdy pracovník za práci přesčas čerpá náhradní volno,

b) končí-li práce v noci před 24. hodinou nebo začíná-li po 4 hodině,

c) je-li k práci v noci přihlédnuto při sjednávání mzdy v pracovní smlouvě.1)

§ 6

Odměna za pracovní pohotovost

(1) Nařídí-li7) organizace pracovníkovi podle pracovněprávního předpisu2) nebo podle kolektivní smlouvy, anebo s ním dohodne, aby byl mimo pracovní dobu připraven, že bude povolán na pracoviště, poskytne mu odměnu nejméně ve výši 10 Kčs, a jde-li o den pracovního klidu8) nejméně ve výši 25 Kčs za kalendářní den. Tato odměna přísluší vedle mzdy podle vykonané práce.

(2) Při nařízené nebo dohodnuté pracovní pohotovosti na pracovišti mimo pracovní dobu poskytne organizace pracovníkovi za hodinu této pohotovosti odměnu ve výši 50 %, a jde-li o den pracovního klidu8) ve výši 100 % příslušné části stanovené nebo smluvené měsíční mzdy podle § 3. Jestliže pracovník v době pracovní pohotovosti koná práci, nepřísluší mu vedle mzdy odměna za pracovní pohotovost.


§ 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Zjednodušený způsob odměňování podle této vyhlášky mohou organizace uplatnit v rámci přípustného objemu mzdových prostředků.9)

(2) Organizace seznámí pracovníky odměňované podle této vyhlášky s jejím obsahem, umožní jim do ní nahlížet a oznámí pracovníkům předem jejich zařazení do tarifního stupně a výši mzdy.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. PhDr. Sedláček CSc. v. r.


Příloha 01

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 368/1991 Sb.

Kvalifikační katalog profilových funkcí v kultuře
I. Pracovníci uměleckých profesí a umělecko technických profesí

Část 1. – Cirkusy a varieté, divadla, taneční a hudební soubory, sbory a orchestry, umělecké agentury

Povolání: asistent artisty

Příklady pracovních činností:

1. stupeň

Technická a bezpečnostní asistence s možností zastupitelnosti, která není přímo součástí artistické produkce (nekostýmovaná).

Povolání: artista asistent

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Provádění doplňujících artistických výkonů, jakožto nezastupitelné součásti artistické produkce, umožňující výkon sólisty, včetně jeho zabezpečení při rizikových výkonech (asistence v kostýmu).

5. stupeň

Provádění doplňujících náročných artistických výkonů, jakožto nezastupitelné součásti artistické produkce, umožňující výkon sólisty, včetně jeho zabezpečení při rizikových výkonech (asistence v kostýmu).

Povolání: artista

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Interpretace méně náročné souborové části artistické produkce, méně náročných sólových artistických výkonů a předvádění převzatých, nastudovaných drezúr drobných exotických zvířat a domácích zvířat, tvůrčí realizace komických čísel bez náročnější artistiky.

8. stupeň

Sólová interpretace artistických výkonů nebo interpretace souborové části. Vytvoření, nastudování a předvádění drezúrních čísel drobných exotických a domácích zvířat a předvádění převzatých nastudovaných drezúr šelem, exotických a velkých stájových zvířat.

9. stupeň

Tvůrčí realizace náročné artistické produkce (dramaturgie a praktická realizace artistického výkonu, vytvoření, nastudování a předvádění drezúry šelem, exotických a velkých stájových zvířat). Sólová interpretace nejnáročnějších artistických výkonů.

Povolání: artistický pedagog

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Pedagogická příprava umělců na zvládnutí studovaných artistických vystoupení, udržování a zdokonalování technické a umělecké úrovně artistů.

Povolání: baletní mistr

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckých záměrů choreografa.

Povolání: člen baletního souboru

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Interpretace kolektivní části baletního díla.

Povolání: člen komorního souboru

Příklady pracovních činností:

10. stupeň

Interpretace jednotlivých partů komorních děl.

Povolání: člen orchestru

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Interpretace kolektivní části hudebního symfonického a komorního díla a hudební stránky hudebně dramatického díla.

Povolání: člen souboru

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Interpretace kolektivní části vokálně symfonického nebo hudebně dramatického díla.

Povolání: člen souboru hudebníků z povolání, člen hudební nebo pěvecké složky folklórních souborů

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Tvůrčí interpretace hudebních děl jednodušších forem.

Povolání: člen taneční složky

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Interpretace kolektivní části tanečního díla (lidového tance).

Povolání: dirigent

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Nastudování a dirigování hudebních děl jednodušších forem (taneční, dechové orchestry).

9. stupeň

Dirigování instrumentálních souborů a činoherní hudby.

10. stupeň

Nastudování a dirigování hudební stránky děl operetních a muzikálů.

11. stupeň

Nastudování a dirigování děl symfonických a komorních a hudební stránky děl operních a baletních.

Povolání: dramaturg

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Sestavování návrhu dramaturgického plánu na základě znalosti a soustavného sledování příslušné umělecké oblasti, v agenturách i poskytování poradenského servisu interpretům a pořadatelským organizacím.

11. stupeň

Vyhledávání a tvůrčí úprava dramatických textů ve spolupráci s autorem a režisérem, v baletu autorský podíl na vytváření repertoáru.

Povolání: herec, herec s loutkou

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Tvůrčí interpretace jednotlivých rolí dramatického díla.

Povolání: hlasový pedagog

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru, příprava umělců na technické zvládnutí studovaného díla

Povolání: choreograf

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Nastudování pódiových pásem, pohybová spolupráce.

10. stupeň

Nastudování jednotlivých lidových tanců, tanečních pásem a celovečerních tanečních vystoupení, nastudování tanečních a baletních vložek do divadelních představení.

11. stupeň

Inscenační ztvárnění baletního a pantomimického díla.

Povolání: inspicient

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Řízení průběhu programu, navazujících pódiových vystoupení.

6. stupeň

Organizační zajišťování průběhu představení a průběhu zkoušek s odpovědností za bezpečnost provozu a bezpečnou přípravu technického zařízení.

Povolání: konferenciér

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Příprava a reprodukce konferenciérských textů při představení česky i cizojazyčně.

Povolání: korepetitor

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Hudební doprovod nácviku, popř. veřejného provedení baletního nebo tanečního díla.

8. stupeň

Nastudování pěveckých partů hudebně dramatických děl a vokálně symfonických děl se sólisty a souborem.

Povolání: koncertní mistr

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Tvůrčí interpretace orchestrálních sól, spolupráce s dirigentem při uměleckém vedení souboru.

Povolání: koncertní sólista

Příklady pracovních činností:

10. stupeň

Tvůrčí interpretace rozsáhlých sólových partů hudebního díla.

Povolání: lektor dramaturgie

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Příprava studijních a propagačních materiálů, vyhledávání a doporučování textů pro dramaturga.

Povolání: nápověda

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Sledování textu díla a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.

5. stupeň

Sledování notového záznamu a českého, ev. cizojazyčného textu a napovídání účinkujícím při představení.

Povolání: režisér

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Režie pódiových vystoupení, pásem.

9. stupeň

Režie komponovaných pořadů. Tvůrčí realizace nahrávky slovesných děl podle dramatické předlohy nebo scénáře (režisér slovesné edice).
Tvůrčí realizace nahrávky hudebních děl s odpovědností za soulad notového záznamu a hudebního snímku (hudební režisér).

11. stupeň

Inscenační ztvárnění děl dramatických, hudebně dramatických a pantomimických.

Povolání: sbormistr

Příklady pracovních činností:

10. stupeň

Nastudování velkých sborových a vokálně symfonických děl a sborové pěvecké části hudebně dramatických děl.

Povolání: scénograf

Příklady pracovních činností:

11. stupeň

Vytvoření scénické nebo kostýmní výpravy divadelního představení nebo návrhu loutek.

Povolání: sólista – instrumentalista

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Tvůrčí interpretace sólových instrumentálních partů.

Povolání: sólista – operety a muzikálu, pantomimy, tanečník, zpěvák, opery, baletu

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Tvůrčí interpretace sólových rolí operety a muzikálu. Tvůrčí interpretace sólových pantomimických rolí. Tvůrčí interpretace tanečních rolí menšího rozsahu. Tvůrčí interpretace sólových pěveckých partů menšího rozsahu.

10. stupeň

Tvůrčí interpretace sólových rolí operních a baletních.

Povolání: taneční pedagog

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Příprava umělců na zvládnutí studovaného díla, včetně jejich pravidelného udržování na potřebné interpretační úrovni.

Poznámka: Asistent choreografa, dirigenta, sbormistra nebo režiséra se zařazuje o dva stupně níže než je funkce, z níž je odvozen.

Část 2. – Televize, rozhlas

Povolání: asistent

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Provádění dílčích prací a úkolů při výrobě televizních a rozhlasových pořadů (asistent architekta, asistent kamery, asistent střižny, asistent kostýmního výtvarníka, asistent scény, asistent finiše).

6. stupeň

Provádění náročnějších dílčích prací a úkolů při výrobě televizních a rozhlasových pořadů (asistent výroby, asistent režie, asistent střihače, asistent zvuku).

Povolání: architekt

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Navrhování výtvarně dekorativní části televizních pořadů.

Povolání: finišér

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Samostatné řízení dokončovacích prací při výrobě televizních filmů. Organizování střihu, ozvučení a laboratorního zpracování filmů v souladu s natáčecím plánem. Zajišťování dodržování termínů a hospodárnosti výroby televizních filmů. Vypracování harmonogramu dokončovacích prací.

Povolání: grafik

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Zpracování grafické části televizních pořadů.

Povolání: hlasatel

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Přednes textů určených ke zprostředkování obsahu a sledu vysílání tvůrčím způsobem. Účast na televizních besedách a ostatní umělecké výkony mluveného slova, kromě samostatných rolí v dramatických dílech, konferenciérských a reportérských výkonů a moderování (hlasatel I).

8. stupeň

Komponování a tvůrčí interpretace průvodního slova, zpráv apod. (hlasatel II).

Povolání: kameraman

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Snímání televizních pořadů, zajišťování estetické účinnosti a technické dokonalosti obrazové části televizních pořadů.

Povolání: klapka

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Zajišťování provozní a administrativní agendy výrobního štábu. Evidování počtu záběrů a jejich metráže.

Povolání: loutkoherec

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Vodění a mluvení loutek v televizních pořadech.

Povolání: malíř pozadí

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Malířské dotváření scénografického návrhu dekorace realizovaného pořadu jako např. provádění malby pozadí, dekorací, prospektů, maket a hracích rekvizit. Zjišťování souladu barevného ladění a tónové stupnice malby s potřebami použité snímací techniky.

Povolání: mistr zvuku

Příklady pracovních činností:

10. stupeň

Tvůrčí realizace zvukového záznamu díla (rozhlasového pořadu) nebo přímého vysílání, tvorba umělecko akustické složky nahrávaného nebo přednášeného díla.

Povolání: programový inspektor

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Sledování vysílání, zpracování hlášení o jeho průběhu. Zachycování údajů pro statistiku odvysílaných pořadů. Předávání doplňkových materiálů na technická pracoviště, spolupráce při upřesňování denního vysílacího plánu.

Povolání: režisér

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Zajišťování hladkého průběhu vysílání pořadů podle denního vysílacího plánu, řízení vysílání v přestávkách mezi pořady, zodpovědnost za dodržování vysílacích časů. Zařazování vhodných programových rezerv. Účast na přípravě a výběru doplňkových materiálů. Operativní rozhodování o náhlých zásazích do vysílání (režisér dne).
Režie zvukové a hudební části televizních pořadů. Řízení prací při přepisu a střihu zvukových sekvencí. Dramaturgický výběr hudby, ruchů a hluků (režisér ozvučení).
Organizačně umělecká spolupráce při režii televizních pořadů, spolupráce při zpracování technického scénáře, provádění dílčích úkolů v oblasti režie pořadů (pomocný režisér).

9. stupeň

Výběr předesloví, podkresové a efektové hudby, ruchů a hluků, snímání zvukových efektů pro použití v pořadu, kombinování zvuků a jejich kompozice do příslušného rytmického a výrazového řádu, tvůrčí používání hotových hudebních snímků k uměleckému zvýraznění specifických forem pořadů. Kultivování hudebních a zvukových záznamů (režisér ozvučení pořadů).

10. stupeň

Tvůrčí realizace a řízení nahrávek a zvukových záznamů hudebních děl, provádění potřebných režijních úprav k dosažení příslušné umělecké a zvukové kvality nahrávek (hudební režisér).
Řízení tvorby rozborové složky audiovizuálního díla, vypracování zvukového a hudebního scénáře (režisér audiovizuálních děl).

11. stupeň

Režie televizních a rozhlasových uměleckých, dramatických a hudebně dramatických děl (televizní a rozhlasový režisér).

Povolání: ruchař

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Vytváření ruchů a zvukových efektů.

Povolání: scénárista – dialogista

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Úprava textů – dialogů scénářů televizních pořadů.

Povolání: script

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Zaznamenávání informací o průběhu a stavu natáčení jednotlivých scén.

Povolání: střihač

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Výběr a kompozice zvukové stránky audiovizuálního díla s ohledem na dramaturgickou, hereckou, obrazovou a temporytmickou strukturu díla (střihač zvuku).

9. stupeň

Organizace a řízení týmu pracovníků střihové skladby uměleckého díla. Tvůrčí spolupráce s režisérem při komplexním dotváření kompozice audiovizuálního díla.

Povolání: švenkr

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Spolupráce s kameramanem. Zabezpečování kompozic záběrů, barevného podání, pohybu kamery a ostrosti záběru.

Povolání: umělecký maskér

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Vypracování návrhů jednotlivých postav a masek, včetně dozoru nad zajišťováním odborného a umělecky hodnotného provádění maskérských a vlásenkářských prací pro televizní pořady.

Povolání: úpravce textu

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Zpracování a úprava překladů komentářů a dialogů zahraničních pořadů pro potřeby dabingu.

Povolání: vedoucí výroby

Příklady pracovních činností:

10. stupeň

Sestavování organizování a řízení výrobního štábu při výrobě televizních pořadů. Zajišťování uměleckých a materiálně technických podmínek pro realizaci televizních pořadů při dodržení rozpočtu.

Povolání: výtvarník realizátor

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Samostatné řešení a realizace výtvarné koncepce televizních pořadů. Zajišťování převedení originálů výtvarných předloh a pozadí pro potřebu stanovené technologie při zachování režijní koncepce a rukopisu autora výtvarných návrhů, spolupráce s autorem výtvarných návrhů.

Povolání: zástupce vedoucího výroby

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Řízení přípravy a průběhu činností jednotlivých pracovních úseků podle realizační koncepce a technologie výroby pořadů. Řízení činnosti kolektivu pracovníků zúčastněných při výrobě pořadu na místě natáčení.

II. Pracovníci odborných profesí

Povolání: dokumentátor

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zpracování dokumentace základních výsledků průzkumů památek, památkového fondu a sbírkových předmětů podle pokynů odborných pracovníků. Odběr vzorků včetně provádění jednoduchých analýz a měření,zpracování dílčích protokolů.

5. stupeň

Samostatné zpracování dokumentace výsledků průzkumů památek, památkového fondu a sbírkových předmětů podle požadavků odborných pracovníků. Odebírání vzorků materiálů z památek a sbírkových předmětů (s výjimkou děl výtvarných umění), dokumentační zpracování výsledků analýz a vedení příslušných protokolů.

6. stupeň

Samostatné pořizování dokumentace a vedení evidence průzkumů památek a sbírkových předmětů, prováděných odbornými pracovníky a příprava dalších podkladů k stanovení požadavků na ochranu, obnovu a způsoby využití památkového fondu a sbírkových předmětů.

7. stupeň

Organizování a provádění průzkumových prací pod vedením odborného pracovníka. Odborné spravování sbírek humanitních a přírodovědných věd i dokumentace památkového fondu včetně jejich evidence a zabezpečení.

Povolání: inspektor ochrany přírody

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Zajišťování a organizování technických a odborných úkolů ochrany přírody v terénu, dohled na dodržování právních předpisů na ochranu přírody a přírodních zdrojů, provádění inspekční činnosti v terénu včetně příslušné dokumentace, organizování a řízení činnosti sboru dobrovolných pracovníků ochrany přírody.
Organizování, kontrola a řízení odborných prací při ochraně přírody a životního prostředí, popř. samostatné provádění průzkumů, výzkumů a navrhování opatření pro ochranu částí přírody a jejího kulturně vzdělávacího využití. Prosazování zájmů ochrany přírody při územním plánování a při závažných zásazích do přírody a krajiny.

Povolání: kastelán

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Komplexní zabezpečování ochrany a provozu, správy a kulturně vzdělávacího využití památky nižší kategorie, zpřístupněné veřejnosti.

8. stupeň

Komplexní zabezpečování ochrany a provozu správy a kulturně vzdělávacího využití památky střední kategorie zpřístupněné veřejnosti.

9. stupeň

Komplexní zabezpečování ochrany a provozu, správy a kulturně vzdělávacího využití památky nejvyšší kategorie, zpřístupněné veřejnosti.

Povolání: knihovník

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Vykonávání jednoduchých knihovnických prací (výpůjční služba, vracení a výdej dokumentů, volný výběr fondu, upomínky).

4. stupeň

Vykonání základních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích prací (práce se čtenářem, adjustace knihovního fondu, revize fondu, budování kartoték).

5. stupeň

Samostatné vykonávání základních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností (budování informačního systému knihovny, propagace, faktografické informace).

6. stupeň

Samostatné vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích činností včetně účasti ve výpůjční službě.

7. stupeň

Samostatné zajišťování odborných specializovaných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích činností včetně případné účasti ve výpůjční službě (odborná bibliografie, rešerše, vedení odborné specializované knihovny).

8. stupeň

Samostatné zajišťování složitých odborných knihovnických, bibliografických, informačních agend a kulturně vzdělávacích činností (cizojazyčná, vědecká katalogizace, specializované bibliografie, poradenská činnost, publikační činnost, publikační a školící činnost).

9. stupeň

Komplexní zajišťování specializovaných knihovnických bibliografických, informačních agend, kulturně vzdělávacích a edičních činností včetně automatizovaných systémů, samostatné provádění poradenské činnosti.

10. stupeň

Zpracování koncepcí, koordinace, řízení a kontrola odborných specializovaných knihovnických, biblio-grafických a informačních agend mezinárodního, celostátního, regionálního nebo odborového charakteru, vedení průzkumů a vytvářeních knihovních a informačních fondů (knihovník – specialista).

Povolání: konzervátor, preparátor

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Ošetřování, konzervování (preparování) sbírkových předmětů (včetně archiválií a knih) a mobilárních fondů pod vedením odborných pracovníků.

7. stupeň

Odborný průzkum stavu sbírek a mobiliárních fondů, preventivní a profylaktická péče, konzervování (preparování), hotovení kopií a modelů.

8. stupeň

Samostatné odborné průzkumy stavu sbírek a mobiliárních fondů, samostatná a profylaktická preventivní péče, konzervování (preparování), samostatné zhotovení kopií, modelů.

9. stupeň

Navrhování postupů, organizování a samostatné provádění náročných odborných průzkumů stavu sbírek a mobiliárních fondů, komplexní preventivní a profylaktická péče, složité konzervace (preparace) náročných kopií, modelů a laboratorně experimentálních prací.

10. stupeň

Zpracování komplexních analýz a koncepcí oboru konzervárenství (preparátorství) s aplikací výsledků základního výzkumu. Posuzování a stanovení postupů a řízení mimořádně náročných průzkumů stavu sbírek a mobiliárních fondů, komplexní preventivní a profylaktická péče, nejsložitější konzervace (preparace), tvorba nejnáročnějších kopií a modelů (konzervátor – specialista).

Povolání: korektor

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Provádění méně složitých korektorských prací, kontrola správnosti a kvality autorských korektur.

7. stupeň

Samostatné provádění náročných korektorských prací z hlediska zásad typografické úpravy, sazby a norem polygrafické výroby, spolupráce s redaktorem při odstraňování případných obsahových chyb v rukopisu.

Povolání: kulturně osvětový, programový, produkční pracovník

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Vykonávání jednoduchých organizačně administrativních prací při zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu.

4. stupeň

Zajišťování kulturně osvětových akcí zpravidla místního významu.
Zabezpečování činnosti kulturních klubů, souborů a kolektivů zájmové činnosti pod odborným vedením. Prodej kulturních služeb a pořadů kulturních zařízení.

5. stupeň

Samostatné zajišťování kulturně osvětových akcí a programů regionálního významu.
Samostatné zabezpečování činností kulturních klubů, uměleckých komisí, souborů a kolektivů zájmové umělecké činnosti.
Organizování prodeje kulturních služeb a doplňkových činností kulturního zařízení.
Samostatné provádění dokumentace tisku dlouhodobého charakteru, výběr informací a jejich aktualizace. Podávání českých i cizojazyčných všeobecných informací. Organizace kulturních akcí, navrhování a příprava témat a tras okružních jízd, zprostředkování tlumočnických a překladatelských služeb a písařských prací pro veřejnost.

6. stupeň

Zajišťování kulturně osvětových, vzdělávacích, programových a produkčních činností ve velkých kulturních zařízeních.

7. stupeň

Samostatné zajišťování obsluhy speciálních zařízení hvězdárny (planetária), provádění astronomických pozorování, spolupráce při přípravě audiovizuálních pořadů.

8. stupeň

Komplexní zajišťování činnosti velkých kulturně osvětových a specializovaných kulturních zařízení.
Organizování a samostatné provádění astronomických pozorování, samostatné zajišťování a tvorba audiovizuálních pořadů.

9. stupeň

Zajišťování uměleckého provozu divadla a orchestru, koordinace činnosti režiséra, dramaturga, jevištního a technického personálu kulturního zařízení. Komplexní zajišťování a řízení odborné a popularizační činnosti např. ve hvězdárnách, planetáriích, muzeích, galeriích, řízení přípravy a tvorba náročných audiovizuálních programů.
Řízení a posuzování odborných prací v oblasti uměleckých komisí výtvarné a architektonické tvorby.
Řízení práce hostesek na tuzemských i zahraničních akcích, řízení kongresové skupiny poskytující informační služby.

10. stupeň

Zajišťování uměleckého provozu více souborů v divadlech a orchestrech.
Zajišťování mimořádně náročných kulturně vzdělávacích akcí (např. výstav, zájezdů uměleckých souborů, festivalů apod.), zpravidla s mezinárodním obsazením. Zpracování koncepcí a záměrů náročných kulturně osvětových, výukových, programových činností.

Povolání: kurátor

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Samostatné utváření, odborné vedení, vědecké zpracování a zprostředkování speciálních, zpravidla regionálních sbírek přírodních a humanitních věd v rámci základního výzkumu a stanovené koncepce.

10. stupeň

Samostatné koncipování, utváření, odborné vedení, vědecké zpracování a zprostředkování významných speciálních, zpravidla nadregionálních sbírek přírodních a humanitních věd v rámci náročného základního výzkumu.

11. stupeň

Řízení odborných prací při komplexním koncipování, utváření, odborném vedení, vědeckém zpracování a zprostředkování mimořádně významných speciálních sbírek, zpravidla mezinárodního dosahu, přírodních a humanitních věd v rámci mimořádně náročného základního výzkumu.

Povolání: lektor kursů

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Přednášení látky (textů) podle osnov a pokynů.

7. stupeň

Výuka v rekreativních zájmových kursech (hudebních, výtvarných, pohybové kultury apod.).

8. stupeň

Výuka v odborných kursech (jazykových, výtvarných, hudebních apod.).

9. stupeň

Výuka ve specializačních zdokonalovacích a doplňkových odborných kursech (pomaturitních apod.).

Povolání: ochranář

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Samostatné vykonávání složitých zásahů a průzkumů, vyhodnocování návrhů na ochranu přírody. Metodická řešení ochrany přírody. Komplexní zabezpečení provozu správy chráněné krajinné oblasti, národních parků a výchovného využívání přírody zpřístupněné veřejnosti.

10. stupeň

Řízení a koordinace odborných prací při ochraně přírody a životního prostředí v oblastním a větším rozsahu. Vypracování zásad odborných studií, koncepcí, programů a plánů a rozhodování ve věcech ochrany chráněných částí přírody a jejího kulturně výchovného využití.

Povolání: památkář

Příklady pracovních činností:

9. stupeň

Provádění základních průzkumů památek včetně přípravných heuristických prací, vyhodnocování jejich výsledků a zpracování dokumentace, stanovení příčin poškození památek, ověřování a vyhodnocování činnosti a vhodnosti asanačních a konzervačních zásahů v péči o památkový fond, provádění archeologického a památkového dohledu nad údržbou a obnovou památek.

10. stupeň

Provádění náročných průzkumů památek, jejich souborů a historických sídel, komplexní zpracování jejich dokumentace a vyhodnocení výsledků průzkumových prací, řešení koncepcí ochrany, obnovy a prezentace památek a historických sídel, zejména ve stavebním a územním řízení, samostatné provádění poradenské činnosti a zpracování expertíz pro řešení složitých problémů v péči o památkový fond.

11. stupeň

Řízení pracovních týmů provádějících multidisciplinární průzkumy památkového fondu, historických sídel a velkých souborů památek, náročných průzkumů vyžadujících speciální znalosti, případně i využití speciálních technických zařízení, zpracování koncepcí, koordinace a kontrola odborných prací památkové péče v regionálním a větším rozsahu.

Povolání: památkář, kurátor

Příklady pracovních činností:

12. stupeň

Tvůrčí řešení souhrnných prognóz, koncepcí a programů utváření památkového fondu, vědeckých sbírek včetně archiválií a knih, oboru přírodních a humanitních věd, jejich ochrany, odborné péče a prezentace, s aplikací výsledků základního a aplikovaného výzkumu.

Povolání: pracovník se zvukem

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Obsluha a nastavení pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání, provádění střihů zvuku elektronickou cestou.

6. stupeň

Nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu zvuků elektronickou cestou, řízení provozu souboru elektronických studiových i přenosných zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku, zajištění synchronizace obrazu a zvuku.
Zajištění dokumentačního zpracování zápisu o zvukovém a zvukově obrazovém záznamu, zajištění vstupů pro výpočetní systém.

7. stupeň

Zpracování analogového a digitálního záznamu zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provedení nezbytných technických úprav a doplnění PQ kódů.

8. stupeň

Vytváření umělecko akustické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a odpovědností za vysokou technickou a umělecko akustickou úroveň.
Instalace a zapojování elektronických zvukových zařízení. Samostatné zajišťování složitých úkolů spojených s použitím funkcí a oprav počítačových řídících systémů, provozně technických a zvukových systémů, digitálního záznamu zvuku a všech zařízení s ním souvisejících. Provádění jednoduchých vývojových prací.

9. stupeň

Vytváření umělecko akustické složky nahrávaného díla podle záměrů režiséra s odpovědností za zvukovou a uměleckou úroveň nahrávky.

Povolání: průvodce

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Doprovod skupin návštěvníků zpřístupněných památek nebo kulturních zařízení včetně odborného výkladu spojeného s odpověďmi na dotazy návštěvníků.

5. stupeň

Organizační zajišťování návštěvnického provozu na zpřístupněné památce nebo v kulturním zařízení, poskytování kvalifikovaného výkladu návštěvníkům s většími nároky na informace z humanitních a přírodovědných oborů s transformací do jednoho cizího jazyka.

6. stupeň

Organizační zajišťování návštěvnického provozu na zpřístupněných památkách nebo kulturních zařízeních, poskytování výkladu návštěvníkům s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědných oborů s transformací do dvou a více světových jazyků.

Povolání: překladatel – tlumočník

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Písemný nebo ústní překlad z různorodých jednoduchých textů nevyžadujících znalosti odborné terminologie.

8. stupeň

Písemný a ústní překlad různorodých odborných a obtížných uměleckých textů z běžně používaných jazyků a naopak.
Písemný a ústní překlad různorodých jednoduchých textů z běžně nepoužívaných jazyků (čínština, japonština, africké a severské jazyky apod.) do mateřského jazyka a naopak.

9. stupeň

Písemný nebo ústní překlad různorodých odborných nebo obtížných uměleckých textů z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.

Povolání: redaktor, sekretář redakce

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zajišťování dílčích redaktorských,textových a výtvarných činností.

7. stupeň

Publicistická činnost, výtvarné, grafické, fotoreportérské a technické práce podle pokynů.
Jazykové, stylistické, výtvarné a grafické redakční práce, redakční zpracování výtvarné a grafické úpravy. Zabezpečení chodu redakce po organizační, ekonomické, obchodní a výrobní stránce.

8. stupeň

Samostatná publicistická činnost, zajišťování umělecké, výtvarné a technické úrovně materiálů nebo pořadů.
Organizování a řízení vydávání periodik nebo denního vysílání, zabezpečování odborné, technické, popř. věcné úrovně.
Samostatné zabezpečování odborných tiskových, výtvarných nebo technických redaktorských agend, odborné posuzování náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh po stránce umělecké a odborné.

9. stupeň

Komplexní zabezpečování a samostatné redigování tematicky nejobtížnějších rukopisů, posuzování jejich umělecké a odborné úrovně, odpovědnost za technické a výtvarné zpracování publikací a periodik.
Samostatná tvůrčí odborná publicistická činnost, zajišťování odborné, umělecké, výtvarné a technické úrovně vytvořených materiálů a pořadů.

10. stupeň

Koncepční sestavování plánů a záměrů nakladatelské činnosti, řízení redaktorských prací a agend, zajišťování koordinace ediční činnosti po stránce ekonomické, výrobní a obchodní.
Samostatný tvůrčí výkon nejvýznamnějších zpravodajských, komentátorských, reportérských nebo jiných publicistických činností, popř. usměrňování činnosti dalších redaktorů.

Povolání: restaurátor umělecko řemeslných předmětů, restaurátor uměleckých děl

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Restaurování umělecko řemeslných předmětů, řešení technických i výtvarných problémů.

7. stupeň

Samostatné restaurování umělecko řemeslných předmětů, koordinace průzkumů včetně vyhodnocování jejich výsledků.

8. stupeň

Řízení a samostatné provádění speciálních prací při restaurování umělecko řemeslných předmětů, provádění průzkumu a jeho koordinace včetně vyhodnocení výsledků.

9. stupeň

Restaurování uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění, včetně provádění odborných průzkumů, pořizování dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

11. stupeň

Provádění speciálních restaurátorských prací při záchraně zvláště významných uměleckých děl malířských, sochařských a užitého umění s tvůrčí aplikací výsledků základního i aplikovaného výzkumu, včetně aplikace výsledků analytických prací v oboru památkové péče.

12. stupeň

Řízení týmů specialistů restaurátorů při restaurování nejvýznamnějších uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění a tvůrčí aplikací výsledků základního a aplikovaného výzkumu, koordinace a kontrola komplexních průzkumových a dokumentačních prací a restaurátorských zásahů.

Povolání: strážce přírody

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Budování a údržba technického zařízení sloužícího k ochraně dokumentace a výzkumu přírody na povrchu, úpravy turistických tras, označování chráněných území v jednotlivých terénech.

4. stupeň

Řízení, budování a údržba technického zařízení ve vstupech do jeskyní i uvnitř. Svařování (plynem, elektrickým obloukem) technického zařízení sloužícího k ochraně přírody, kácení stromů, zabezpečování skalních stěn, budování hlídek, rozhleden, označování chráněného území v obtížných terénech.

Povolání: umělecký fotograf

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Ztvárnění umělecky a výtvarně zaměřených barevných fotografií i fotomontáží včetně simultánních fotografií zobrazujících na jediném snímku několik fází, poloh a stavů fotografovaného objektu.

7. stupeň

Samostatná velkoformátová fotodokumentace nemovitých a movitých památek (terénní i laboratorní), řízení terénní práce fotografické skupiny, zhotovování fotografií ze sbírkových negativů velkých formátů.

8. stupeň

Řízení pracovních kolektivů provádějících velkoformátovou fotodokumentaci nemovitých a movitých památek, kontrola výsledků a jejich předávání do sbírkových fondů a objednavatelům. Sledování vývoje fotografické techniky a zařazování vhodných přístrojů do fotodokumentačního procesu.

Povolání: výtvarník výstav

Příklady pracovních činností:

7. stupeň

Navrhování rozmístění exponátů, odpovědnost za kontinuitu řemeslných prací, včetně dozoru na instalaci exponátů. Odpovědnost za vystavené exponáty a výstavní fond.

8. stupeň

Spolupráce na scénáři a propagaci výstavy. Vypracování postupů a stanovení technologií, včetně určování způsobu výtvarného ztvárnění expozic.

9. stupeň

Samostatné zpracování scénáře výstavy včetně základních výtvarných návrhů a dislokace, koordinace činnosti všech zainteresovaných složek. Odborné zajištění výstavy včetně zpracování výsledků výstavy.

Povolání: výzkumný a vývojový pracovník v kultuře

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových prací v oblasti historie, literatury a umění, kultury, ochrany přírody, přírodních věd.

9. stupeň

Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací v oblasti historie, literatury a umění, kultury, ochrany přírody a přírodních věd.

10. stupeň

Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědních oborů odvětví kultury.

11. stupeň

Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj vědního oboru v odvětví kultury.

12. stupeň

Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru. Tvůrčí koordinace nejnáročnějších celostátních nebo mezinárodních systémů.

Povolání: zahradní architekt

Příklady pracovních činností:

8. stupeň

Organizace a řízení realizace projektových úprav a rekonstrukcí historických zahrad, parků a rekreačních zelených areálů, provádění výzkumu a průzkumu vegetačního krytu.

9. stupeň

Vypracování projektů na obnovu přírodních areálů nebo jejich částí.

Povolání: zootechnik

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Udržování a obnova základního stáda zvěře, řízení transportů a manipulace se zvířaty. Spolupráce při stanovení krmných dávek.

7. stupeň

Řízení udržování a obnovy základního stáda, rozhodování o krmných dávkách, zajišťování podmínek pro zdárný odchov zvěře. Vykonávání odborných prací včetně poradenské činnosti. Zajišťování provozu svěřených pracovišť.

8. stupeň

Řídící, výkonná a kontrolní činnost, ošetřovatelské a chovatelské práce v rámci zoohygienických a veterinárních předpisů. Odborná spolupráce na expoziční činnosti (prezentace zvířat a jejich ochrana). Odborná poradenská spolupráce v oblasti zabezpečování provozu a investiční činnosti. Informativní, popularizační, přednášková a obchodní činnost.

III. Dělníci v kultuře

Povolání: cínař

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Odlití tvarově jednoduchých cínařských výrobků, jejich cizelování s jednoduchými dekory, příprava formy, tavení a legování cínu, ruční nebo strojní úprava.

4. stupeň

Kompletní zhotovení až dvoudílných výrobků do průměru 20 cm (např. misky, talířky, kalíšky, klouby, konvice), tj. odlévání, povrchová úprava technikou škrabání a broušení, ruční leštění pomocí profilovaných hlazených ocelí.
Cizelování mělkých ozdob do hloubky 1 mm, včetně zhotovení jednoduchých nástrojů.

5. stupeň

Odlití cínařských výrobků do třídílných forem velikosti cca 30 cm, včetně spájení jednotlivých dílů a všech dalších dokončujících prací (např. svícny, konvice). Cizelování tvarově členitých dekorů nebo ornamentů hloubky nad 1 mm (např. medailon s figurálním dekorem, ornamentální ozdoba na džbánech a konvicích). Restaurování cínařských výrobků (např. svícny, talíře, misky). Zhotovení tvarově členitých nástrojů a přípravků pro ruční výrobu (např. dřevěný model a formy, kopyta, pouzdra z různých materiálů, profilované nástroje).

6. stupeň

Kompletní zhotovování nejsložitějších cínařských výrobků podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů, odlévání do vícečleněných forem s bohatým plastickým dekorem včetně zhotovení forem ze sádry, olova, dřeva nebo umělých hmot.
Cizelování výtvarně náročných reliéfních námětů při zachování výtvarného záměru.

7. stupeň

Restaurování velikých tvarově členitých a výtvarně náročných historických unikátů a výstavních exponátů z muzeí a galerií podle pokynů státní památkové péče, platinování restaurovaných výrobků a konzervování historických předmětů k zastavení oxydačního procesu (lokalizace cínového moru, např. křtitelnice).

Povolání: garderobiér

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Drobné opravy poškozených divadelních kostýmů používaných při představení včetně praní, žehlení a balení, součinnost při oblékání účinkujících umělců a oblékání do jednodušších druhů scénických kostýmů.

4. stupeň

Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternacích herců, jejich rozvěšování v šatnách účinkujících umělců, vedení evidence scénických kostýmů a oblékání účinkujících sólistů do náročných druhů kostýmů.

Povolání: krejčí scénických kostýmů

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Zhotovení základních prvků scénických kostýmů.

4. stupeň

Zhotovení částí scénických kostýmů.

5. stupeň

Zhotovení civilních a dobových kostýmů a dobového prádla včetně aranžování jednotlivých kostýmních součástí.

6. stupeň

Zhotovení náročných scénických kostýmů s využitím různých druhů materiálů včetně aranžování kostýmních prvků.
Samostatné zhotovení střihů jednotlivých kostýmních součástí a dobového prádla.

7. stupeň

Zhotovení nejnáročnějších a speciálních prototypů a modelů scénických kostýmů v souladu s režijní koncepcí inscenace podle návrhů výtvarníka s tvůrčím uplatněním znalostí historických vývojových etap v odívání (uniforma, kroj apod.).
Samostatné zhotovení střihů těchto kostýmů včetně zpracování s použitím kombinací různých druhů materiálů a povrchových úprav.

Povolání: chovatel cizokrajných (ohrožených) druhů zvířat, ošetřovatel zvířat

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Pomocné práce při ošetřování a krmení zvířat.

3. stupeň

Provádění základních ošetřovatelských prací podle pokynů.

4. stupeň

Samostatné provádění běžných ošetřovatelských prací včetně krmení zvířat. Pomoc při veterinárních zákrocích.

5. stupeň

Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací včetně přípravy krmiv a krmení zvířat. Asistence při všech typech veterinárních zákroků. Manipulace se zvířaty. Základní údržba expozic včetně provádění základních technických úprav. Základní informační činnost.

6. stupeň

Komplexní chov zvířat více než 3 zoologických skupin včetně přípravy a podávání nejsložitějších diet pro zvířecí specialisty a léků podle pokynů veterinárního lékaře, vyhledávání náhražkového krmení.
Komplexní ošetřování a chov vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně samostatného vedení umělého odchovu jejich mláďat. Samostatná expoziční činnost pro prezentaci zvířat návštěvníkům. Úprava životního prostředí v expozicích podle biologických a teritoriálních nároků jednotlivých druhů zvířat.

Povolání: knihař

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Vykonávání jednoduchých knihařských prací při obnově knižních fondů včetně přípravných a pomocných prací.

5. stupeň

Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracování neprůmyslové vazby včetně zdobení desek ručně, kartonáží a řezačské práce.

6. stupeň

Vykonávání speciálních knihařských prací, řízení a organizace práce v knihařské dílně.

Povolání: modelář výstavních modelů

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Zhotovení jednotlivých částí modelů ze dřeva, plexiskla a novoduru (např. podstavec pro motor, podpěry pod tlakové válce).
Úprava povrchu dílčích částí modelů zhotovených ze dřeva, plexiskla a novoduru ke konečné barevné úpravě. Drobné povrchové úpravy při repasy modelů.

3. stupeň

Zhotovení detailů podle dílčích výkresů na statických modelech, provedení jednoduché terénní úpravy modelů. Zhotovení detailů budov pro architektonické a urbanistické modely (statické).

4. stupeň

Odlití částí modelů z umělých hmot (např. dentacryl, epoxydové pryskyřice).
Kompletace sestav a podestav do celků podle výkresové dokumentace.
Složité (přesné) terénní úpravy modelů.

5. stupeň

Zhotovení a sestavení architektonických a urbanistických modelů větších celků (např. město, přehradní hráze).
Zhotovení a sestavení funkčních modelů.
Zhotovení formy pro odlévání části modelů z epoxydových pryskyřic a dentacrylu.

6. stupeň

Řízení práce při zhotovení a montážích velmi složitých architektonických a urbanistických modelů a průmyslových celků (statických).
Zhotovení velmi složitých funkčních modelů s elektronickým vybavením.
Řízení práce při zhotovení a stavbě složitých funkčních modelů.

7. stupeň

Řízení práce při zhotovení a montážích technicky i výtvarně nejnáročnějších funkčních modelů pro vývojové účely při dodržení přesných technických parametrů a podmínek, včetně jejich průmyslového a výtvarného řešení. Určování grafické úpravy i barevného pojetí modelů a případné předvádění modelů na zahraničních veletrzích a výstavách (např. model historické budovy Národního divadla, modely dostavby Národního divadla, model Anežského kláštera, funkční modely strojně technologické).

Povolání: obuvník scénické a krojové obuvi

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Zhotovení dratví, vylepování vnitřků obuvi.

3. stupeň

Našívání svršků a opravy scénické a krojové obuvi.

4. stupeň

Zhotovení spodků (včetně krájení a vysekávání) a náročných vrchů speciální obuvi.

5. stupeň

Individuální ruční výroba taneční, baletní a krojové obuvi, včetně oprav, barvení a stříkání obuvi.

6. stupeň

Zhotovení ručně šité náročné historické obuvi z různých materiálů a různou technologií podle návrhu výtvarníka, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a potřeb scénické praxe.

7. stupeň

Samostatné vypracování návrhů a zhotovení vzorů nejnáročnějších modelů scénické a krojové obuvi, různé ortopedické úpravy při dodržení náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s využitím speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a potřeb scénické praxe.

Povolání: osvětlovač

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Manipulace se žárovkovými svítidly na osvětlovacích mostech, roštech, portálech a galeriích. Jejich směrování, seřizování úhlu rozptylu, změkčování a tvarování světelného kužele pomocí klapek, komínů, žaluzií a ostatního příslušenství, včetně údržby.

3. stupeň

Rozmisťování, obsluha a běžná údržba žárovkových a obloukových svítidel včetně seřízení a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.

6. stupeň

Seřízení všech druhů osvětlovacích zařízení včetně statických a kinetických projekcí na domácí i cizí scéně. Řízení montážních, případně likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využitím střídavého i stejnosměrného proudu různých napětí včetně montáže a připojení přívodu, případně náhradního zdroje energie.

7. stupeň

Řízení zasvětlení složitých scén se zajištěním komplikovaných a technicky náročných světelných podmínek podle tvůrčích záměrů inscenátorů s použitím předních i zadních projekcí a jiných divadelních efektů. Sestavení světelného scénáře představení a záznam světelných scén pro regulaci scénického osvětlení do řídícího systému elektronických regulátorů scénického osvětlení na bázi počítačů, včetně opravy regulátoru.

Povolání: pracovník lidově technické zábavy

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě méně náročných atrakcí (např. dětské kolotoče bez hydraulického zařízení, dětské houpačky, střelnice, strašidelné zámky průchozí a další atrakce podobného charakteru).

3. stupeň

Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě náročnějších atrakcí (např. dětské kolotoče s hydraulikou, velké a přehupovací houpačky, řetízkové kolotoče, dětské vláčky, dětská kolejová autíčka, lochnesky, strašidelné zámky s pojízdnými vozíky a další atrakce podobného charakteru).

4. stupeň

Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě náročných atrakcí, např. twistery, ruská kola, zvonkové dráhy, loopingy, hydrauliky, létající koberce, tobogany a další atrakce podobného charakteru.

5. stupeň

Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě technicky nejnáročnějších atrakcí (např. autodromy, autopísty, horské dráhy, bobové dráhy, alpské dráhy, centrifugy, obří kola a další atrakce se složitým mechanickým nebo elektronickým systémem). Řízení podřízených pracovníků.

Povolání: promítač, promítač mechanik, promítač ve zvukových halách

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Příprava a obsluha profesionálního pevně zabudovaného promítacího zařízení včetně přípravy a ošetřování filmových kopií.

4. stupeň

Příprava a obsluha promítacího zařízení včetně řídícího pultu v hledišti, promítání speciálními technologiemi.

6. stupeň

Příprava, obsluha, ošetřování, kontrola a seřizování profesionálních promítacích zařízení (pracovišť) ve zvukových halách.

Povolání: rekvizitář

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Nákup, příprava a udržování osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.

4. stupeň

Technické zajištění funkce rekvizit (např. střelných zbraní) nebo dotváření zvukových nebo optických efektů pyrotechnickými prostředky podle scénáře.

Povolání: ruční krajkářka

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zhotovení jednodušších, drhaných krajek při použití různých typů uzlíků (např. menší závěsy, okraje, lemy prostírek).

5. stupeň

Zhotovení jednoduché ručně paličkované krajky menších rozměrů při použití 5 základních technik (kroucený pár, řetízek, plátýnko, polohod, lístkovina) a maximálně 15 párů paliček. Zhotovení netvarované nebo jednoduše tvarované krajky pletené na rámu technikou prostiny dírek, a více barevného vzoru. Zhotovení náročné tvarované drhané krajky při použití různých kombinací uzlíků (kabelky, kabely, oděvní doplňky) a náročné velkoplošné drhané krajky (exponáty reprezentačního charakteru).

6. stupeň

Zhotovení složitější paličkované krajky s použitím kombinací základních technik, různých druhů výplní včetně krajek tvarovaných do rohu a jednodušších figurálních krajek. Zhotovení šité krajky z hrubších materiálů při použití základních technik (plátýnko, plátýnko s dírkou, podkládaný tyl, spojky, pikotky). Zhotovení komplikované tvarované krajky pletené na rámu podle vlastního návrhu.

7. stupeň

Tvorba nových vývojových vzorů interiérových a oděvních paličkovaných a šitých krajek podle návrhů výtvarníka nebo podle vlastních návrhů. Tvorba unikátních interiérových a oděvních paličkovaných a šitých krajek (výstavní exponáty, přehlídkové modely) ve spolupráci s výtvarníkem nebo podle vlastních návrhů. Restaurování všech druhů muzeálních, historických a krojových krajek.

Povolání: ruční tkadlec

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Tkaní hladkých jednobarevných a jednoduše vzorovaných koberců, ruční vázání hladkých koberců. Ruční tkaní prýmků, bord, frazet, marabu, třásní, stáčení a spřádání šňůr. Zhotovení ozdobných čalounických mašliček, potahování a vyšívání čalounických slohových knoflíků.

5. stupeň

Tkaní strukturálních a vlasových koberců. Tkaní a vázání vzorovaných koberců s vyvazovaným vlasem a koberců s jednoduchou vazbou včetně nástěnných koberců a tapisérií. Tkaní hladkých tkanin v základních vazbách s osnovními barevnými pruhy, barevnými vzory v útku včetně kusového textilu. Tkaní hladkých potahových, dekoračních a oděvních tkanin v základních vazbách jednobarevných, případně s osnovním vzorováním. Tkaní složitých prýmků s náročnými ozdobnými prvky, zhotovení ozdobných střapců.

6. stupeň

Tkaní a ruční vázání koberců velkých rozměrů s náročnými vzory podle předlohy nebo patrony včetně koberců s vyvazovaným vlasem. Tkaní barevně vzorovaných tkanin s velkým reportem nebo složitou nepravidelnou vzorovou střídou, zejména v útku. Tkaní barevně vzorovaných tkanin, koberců a tapisérií ve spojení s kombinacemi vazebnými vytvářenými šlapáním. Tkaní ve složitých (odvozených) vazbách s více podnožkami, dosahovaných kombinací na tkalcovském zařízení – pravidelná střída. Zhotovení kopií historických prýmkařských výrobků.

7. stupeň

Realizace náročných unikátních koberců a tkanin s využitím tradičních i nových technologických postupů a vazebných technik. Tkaní výstavních a reprezentačních exponátů, velkoplošných závěsů, opon a tapisérií podle návrhů výtvarníka nebo vlastních návrhů. Restaurování všech druhů historických tkanin a koberců nebo koberců a opon vzniklých podle výtvarných návrhů (originálů).

Povolání: ruční vyšívačka

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Vyšívání motivů a znaků na prapory a vlajky.

5. stupeň

Vyšívání motivů při použití základních ozdobných stehů a jejich kombinací (např. perličkový, stonkový, řetízkový, krokvička, uzlíčky) na tkaninách s jasnou strukturou. Plná výšivka. Vyšití jednoduchých ažur. Aplikace s použitím netřepivého materiálu.

6. stupeň

Zhotovení výšivek velmi složitou kombinací stehů s použitím rozličných druhů materiálů podle individuálních návrhů výtvarníků včetně replik historických praporů.
Výšivky na výřez, šití přes vrapy, složité ažury, prolamování, ozdobné spojovací stehy.
Malba jehlou, gobelínová výšivka, výšivka na tylu. Aplikace s použitím třepivých materiálů.
Výšivka kovovými vlákny, krumplování, šňůrování, korálková výšivka.
Vyšití písma, jednoduchých emblémů a vzorů na stuhy kladením stříbra, zlata a hedvábí.

7. stupeň

Zhotovení nových vývojových interiérových a oděvních unikátních výšivek ve spolupráci s výtvarníky a podle vlastních návrhů.
Bílá výšivka plná a dírková, výšivka richeliu, pavoučky různých tvarů a výplní.
Zhotovení výšivek na jemných tkaninách (véba, batist, popelín, mlynářské plátno) při použití více druhů vyšívacích technik.
Aplikace na tylu, zhotovení výšivek marseilskou technikou do rozměru uzlíčků 1 mm. Restaurování všech druhů historických, muzeálních výšivek včetně lidových výšivek, vyšívačské restaurování historických gobelínů podle pokynů státní památkové péče.

Povolání: stavěč scénických dekorací

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken, dveří a jejich spojování se zajištěním jejich stability na vyznačený půdorys členité dekorace. Obsluha jevištní mechanizace (např. pevné točny, tahy na provazišti, propadla).
Práce při předvádění zvířat při příchodu do manéže, jejich chytání a odvádění do stájí.
Manipulační práce při stavění a bourání manéžové klece pro předvádění šelem.

3. stupeň

Sestavování a rozebírání dekorací z jednoduchých dekoračních prvků, pokrývání dekorací lepenkou s jutou. Nakládání, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních částí scénické výpravy, jejich umisťování na scéně nebo ve skladu podle určeného pořadí a druhů.
Stavění cirkusového stanu s použitím speciálních kladkostrojů na vytahování a vypínání cirkusového stanu. Obsluha různých mechanických strojů a přístrojů. Sestavení manéžové klece při představení včetně tunelů pro příchod a odchod šelem.
Stanovení složitých rekvizit pro přízemí a vzdušná čísla podle instrukce artisty nebo vedoucího artistické skupiny během představení. Sestavení ochranných lodžií a ochranných sítí.

4. stupeň

Samostatné postavení členitých a velkorozměrných realistických jevištních scénických úprav na točně včetně obsluhy velké a složité mechanizace (např. točny s proměnlivými polohami) a provádění odborných oprav složitých scénických dekoračních prvků.
Řízení prací při stavění a rozebírání cirkusových stožárů, amfiteátrové galérie při vztyčování cirkusového stanu, při úpravách terénu i s použitím mechanických prostředků a zařízení. Řízení sestavení manéžové klece včetně sítě, tunelu a manéžové podlahy. Sestavení nejsložitějších rekvizit pro jednotlivá artistická čísla.

5. stupeň

Řízení stavby členitých jevištních celků, jejich úprav, proměn a demontáží na jevištích se složitou moderní jevištní technologií.

Povolání: tkadlec tapiserií

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Tkaní gobelínů složitější barevnosti, norská a jednoduchá francouzská technika.

5. stupeň

Tkaní tapiserií s technickým pauzováním podle složitějších vzorových předloh ve všech gobelinářských technikách.
Provedení složitějších restaurátorských prací ručně vázaných koberců.

6. stupeň

Tkaní výtvarně náročných tapiserií a gobelínů složitou vazební technikou, četných barevností, podle výtvarných návrhů a vzorů.
Restaurování tapiserií a gobelínů.

7. stupeň

Řízení práce a tkaní výtvarně nejnáročnějších tapiserií a gobelínů, nástěnných koberců ve všech použitelných technikách a ve všech materiálech včetně určování potřebných materiálů a barevného ladění.
Restaurování cenných tapiserií a vzácných koberců, gobelínů z památkových fondů a reprezentačních interiérů podle pokynů státní památkové péče.

Povolání: umělecký čalouník a dekoratér

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Čalounění klubového nábytku s péřovými polštáři, klubových křesel, ušáků a pohovek dělených i vtahovaných z kůže, koženky, plyše, brokátu a jiných tkanin i plastických materiálů individuálních tvarů a vzorů podle návrhů výtvarníků nebo podle vlastních návrhů bez dělby práce, s výtvarným řešením prostoru. Řízení a organizování dekoratérských prací včetně samostatného provedení nejsložitějších prací s výtvarným řešením prostoru. Potažení členitých stěn textilem (brokátem), sesazení vzorů na tapetě.
Samostatné zhotovení a opravy veškerého čalouněného slohového nábytku podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů. Samostatné zhotovení vícestupňových opon.

6. stupeň

Samostatné zhotovení nejnáročnějších slohových umělecko řemeslných čalounických individuálních výrobků, prototypů a prací v interiéru při použití materiálů náročných na zpracování podle návrhů výtvarníků a architektů.
Vytvoření nejnáročnějších velkoplošných výtvarných kompozic goblénů, koberců, dekoračních závěsů, horizontů, opon apod. náročnými aplikacemi a povrchovými strukturami z různých materiálů s vlastním dotvářením nebo podle vlastních návrhů.
Restaurátorské a rekonstrukční individuální práce vysoké náročnosti na historicky cenném čalouněném nábytku a na interiérech podle pokynů orgánů státní památkové péče.

Povolání: umělecký kameník

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zhotovení jednoduchých plastik, reliéfů z kamene pomocí tečkovacího strojku, jejich skládání a spojování v celek podle výkresů.

5. stupeň

Zvětšení a zmenšení plastiky, reliéfu z modelu do požadovaného rozměru pomocí kružidel a tečkovacího strojku.
Broušení reliéfů nebo soch ručně i strojově – pemzou, plátěnými kotouči, s použitím kyselin.
Zhotovení hliněných a sádrových odlitků architektonických prvků a článků podle originálu, sekání jednotlivých částí sochařského díla do kamene podle modelu nebo odlitku.
Osazení sochařských a kamenosochařských děl.
Sekání plastického písma a jeho konečná úprava. Oprava figurálních a architektonických děl, např. římsy, sokly, kamenná zábradlí, schody apod.

6. stupeň

Vytesávání soch, plastik, reliéfů a jiných uměleckých děl z kamene podle návrhů výtvarníka a architekta nebo zhotovení věrných kopií podle historických předloh nebo originálů ze všech druhů kamene.
Tesání složitých druhů písma (např. renesanční, gotické), emblémů, znaků apod. včetně zlacení a barvení. Restaurování jednodušších sochařských a architektonických děl z kamene.

7. stupeň

Vytesávání originálu nebo věrné kopie náročného uměleckého díla složitého a členitého, monumentálního charakteru z kamene (sousoší) podle návrhu výtvarníka nebo historických předloh.
Restaurování historicky cenných kamenosochařských děl monumentálních a velmi složitých (balustrád, bohatě zdobených soklů, portálů, plastik apod.).

Povolání: umělecký keramik

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zhotovení půlových a klínových forem pro užitkovou a figurální keramiku.
Vytáčení keramických výrobků z volné ruky do objemu 8 l a výšky 35 cm.
Příprava glazur a engob. Glazování a engobování všemi technikami.
Sestavování keramických výrobků dolepováním. Dekorování rytím, škrabáním, malováním.
Zhotovení a osazení jednoduchého reliéfu.
Překreslení kartonů keramických reliéfů a mozaiky do návrhu.

5. stupeň

Zhotovení mnohodílných víceklínových sádrových forem. Vytáčení z volné ruky nádob do objemu 20 l. Modelování a formování plastik a složitějších reliéfů podle návrhu. Samostatné zhotovení výrobku s dekorem v celém technologickém procesu. Glazování velkých plastik a reliéfů včetně osazení.

6. stupeň

Zhotovení sádrového modelu a formy členitých figur. Vytáčení z volné ruky výrobků členitého profilu a objemu nad 20 l včetně sesazování nádob nad 1 m výšky. Vyvzorování receptů glazur a materiálů podle požadavků výtvarníka.

7. stupeň

Samostatné provedení replik historických předmětů včetně technologie.
Zhotovení originálů uměleckých plastik, reliéfů, obkladů podle vlastního návrhu nebo návrhu výtvarníka.
Dekorování všemi náročnějšími technikami včetně technik lidových tradic.
Restaurování historicky cenných terakot,režné a glazované keramiky v exteriérech nebo interiérech.

Povolání: umělecký kovář a zámečník

Příklady pracovní činnosti:

4. stupeň

Zhotovení atypických kovových výrobků,konstrukcí při realizaci uměleckých prvků ve výstavní a interiérové tvorbě všech druhů(např. slohové kliky a štíty,jednoduchý reliéf, podnoží sedacího nábytku apod.).

5. stupeň

Zhotovení ozdobných znaků, kazetových zámků s cizelovaným krytem, erbů, mříží, rostlinných motivů, krbových souprav, okrasného kování a ozdob historických tvarů i novodobých děl podle výtvarných návrhů včetně zhotovení atypických dílů,i z barevných kovů,s použitím starých technik.
Výroba základních scénických konstrukcí výtvarně méně náročných,eventuálně podle výkresové dokumentace.

6. stupeň

Zhotovení dvoukřídlých mřížových vrat s nadsvětlíkem podle výtvarného návrhu řešením mechanických funkčních dílů.
Restaurování kovářských a zámečnických prvků, slohového polozadlabaného zámku s rytým štítem a barevným leptaným dezénem.
Zhotovení kovaných i svařovaných plastik historického i soudobého výtvarného projevu nebo podle modelu i s využitím vlastního řemeslného rukopisu.
Zhotovení slohového točivého schodiště s nepravidelným půdorysem včetně zábradlí.
Povrchové úpravy prací cínováním v lázni, chemické barvení kovů. Sestavení rekonstruovaných slohových mřížových detailů v celek.
Zhotovení výtvarně náročných konstrukcí scénických dekorací,výroba složitého kovového nábytku, výroba rekvizit.

7. stupeň

Zhotovení figurální plastiky tepané z měděného, mosazného plechu, kované v oceli podle návrhu výtvarníků nebo vlastního návrhu.
Zhotovení výtvarně nejnáročnějších kovových sestav architektury monumentálního pojetí v kombinaci s různými druhy materiálů.
Restaurování nejstarších slohových řemeslných památek pro muzeální účely a zhotovení případných kopií pro další použití podle pokynů památkové péče.

Povolání: umělecký kovolijec – cizelér

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Zaformování a odlití tvarově jednoduchých uměleckých předmětů včetně ručního opracování a povrchové úpravy.

4. stupeň

Formování a odlití figurek, ozdobných dveřních klik, včetně zhotovení formy, ručního opracování odlitků plastik osekáváním, broušením a zhotovení klínové formy.

5. stupeň

Zaformování a odlití složitějších plastik a reliéfů, na sucho, včetně řešení slohové soustavy, opracování povrchu plastik a reliéfů, zhotovení potřebného nářadí, slícování a montáž částí figur.

6. stupeň

Zaformování a odlití složitých plastik z bronzu s provedením vtokové soustavy včetně legování a cizelování. Restaurování historických částí objektů podle vzoru, osazení rozměrných plastik.

7. stupeň

Formování a odlití velmi složitých výtvarných děl včetně rozřezání sádrových modelů, stanovení dělící roviny, vtokové soustavy, legování slitiny a určení licí teploty kovu.
Řízení kompletního zhotovení a osazení monumentálních plastik a sousoší.
Restaurování historických bronzových děl ve spolupráci s památkovou péčí.

Povolání: umělecký leptař skla

Příklady pracovních činností:

6. stupeň

Provedení leptů na skle v kresbě ornamentální, figurální i abstraktní k dotváření vnější a interiérové architektury podle návrhu výtvarníka nebo podle vlastního návrhu (např. leptaná okna, portály, dělící stěny, lustry apod.).

7. stupeň

Řízení leptařských prací na skle a konkrétní realizace výtvarných návrhů.
Samostatné provádění leptaných skleněných plastik v kombinaci s jinými materiály (kov, dřevo).

Povolání: umělecký malíř

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Patinování štukových ornamentů.
Provedení velkoplošných nástěnných maleb, kreslení historických prvků, figurálních a ornamentálních motivů. Zpevnění (injektáže) uvolněných částí omítky s nástěnnou malbou. Malířské napodobení všech druhů materiálů, zhotovení plastických maleb s napodobením architektonických prvků. Jednodušší scénické malby (figurální, architektonické a krajinářské kompozice), finální úprava divadelních rekvizit.

6. stupeň

Provedení slohových maleb včetně doplnění námětu, sondáže vrstev maleb, určení chemických a fyzikálních vlastností materiálů, stanovení postupu prací.
Přesná realizace malby portrétů podle fotografie.
Provedení maleb různými náročnými technikami podle vlastní kompozice.
Vytváření středních a menších scénických maleb všech druhů včetně figurální, architektonické a krajinářské kompozice. Malířské restaurování nábytku, finální úprava náročných divadelních rekvizit, malování figurálních plastik.

7. stupeň

Restaurátorské a konzervátorské práce velmi cenných monumentálních maleb a obrazů v historických a památkově chráněných objektech podle pokynů státní památkové péče při použití všech technik a na všech materiálech.
Vytváření nejnáročnějších monumentálních maleb (např. prospekty, horizonty, panorámy, koberce) všech druhů, figurální, architektonické, krajinářské kompozice se zachováním autorského rukopisu s výtvarným dořešením při mnohonásobném zvětšení různými technologiemi na různých materiálech (např. plátno, samet, hedvábí, tyl, juta, molino) s koordinací prací.

Povolání: umělecký mozaikář

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Ruční příprava základního materiálu a štípání do polotovarů včetně výběru materiálu dle struktury a barev.
Zpracování všech druhů mozaikářského materiálu do potřebných tvarů pro sestavení mozaiky. Kopírování kartonů v měřítku 1:1 za pomoci pausy, provedení rastru a změření pro montážní práce a přenesení kresby na stěnu nebo panel.
Vysazování mozaiky negativně na papír bez náročných výtvarných prvků.

5. stupeň

Vysazování mozaiky z kamene, skla, keramiky, oběma technikami, t. j. negativní na papír nebo technikou přímého vysazování (alla prima), složitější abstraktní kompozice podle vyvzorované předlohy.
Samostatné sestavení malých kompozic do rámů nebo panelů.

6. stupeň

Kompletní provádění mozaikářské činnosti a veškeré montážní práce s ní související.
Vzorování náročných mozaikových prací s vytvořením struktur odpovídajících výtvarnému záměru. Skladba, struktura, barevnost a velikost uložených kostek v ploše tak, aby odpovídala celkovému záměru a charakteru díla.

7. stupeň

Restaurování nebo rekonstrukce historicky cenných mozaikových děl podle pokynů státní památkové péče. Zvětšení a převedení barevného návrhu nad měřítko 1:1 pro potřebu výroby se zakreslením barevných ploch, přechodů valérů se zachováním rukopisu autora.

Povolání: umělecký pasíř

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zhotovení atypických výrobků z různých druhů kovu (např. osvětlovací tělesa a dobové rekvizity) a dílů menších rozměrů včetně montáží.

5. stupeň

Zhotovení složitých výrobků a různých druhů plechů, víceplamenných svítidel, barvení pasířských výrobků, montáž v objektech.
Zhotovení kruhového zapuštěného svítidla z ocelového materiálu včetně rozptylné mřížky o průměru 600 mm, případně i elektrického zapojení a přezkoušení.

6. stupeň

Zhotovení velmi náročných výrobků z plechu a jiných kovových materiálů, povrchová úprava na starou bronz.
Zhotovení rozměrné prostorově složité plastiky podle návrhu výtvarníka z neželezných kovů včetně stylové povrchové úpravy.
Rekonstrukční práce historicky cenných pasířských výrobků.

7. stupeň

Restaurování a konzervování historických pasířských výrobků a výtvarných děl podle pokynů státní památkové péče.
Zhotovení monumentálních portálů pasířskými technikami, reliéfů, plastik podle návrhů výtvarníků pro reprezentační prostory, památníky, muzea, zámky.

Povolání: umělecký pozlacovač

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Doplňování plastik, reliéfů a mobiliářů drobnou řezbou ve dřevě nebo domodelování masou či tmelící sádrou drobných chybějících částí.

5. stupeň

Zlacení klihovou a mastnou technikou a leštění achátem.
Pozlacení bohatě modelovaných lišt na lesk zlatou, stříbrnou nebo hliníkovou fólií.
Pozlacení méně náročné plastiky, figur, složitých ornamentů a písma.
Patinování tvarově členitých ozdob zlacené plastiky nebo figury.

6. stupeň

Ruční modelování, vyřezávání a gravírování poškozených zlacených složitých ornamentálních ozdob na dřevě, kovu, sádře, umělé hmotě, včetně doplnění chybějících částí.
Pozlacování plastik, reliéfů z kamene, kovů, umělých hmot a sádry matovým zlacením (metál, zlato, hliník) a leskem zlacením (zlato, stříbro), včetně patinování a dodržování památkářských záměrů.

7. stupeň

Pozlacovačská práce na složitých figurálních plastikách, basreliéfech a reliéfech z různých materiálů jako pískovec, kámen, sádra, dřevo, umělá hmota, kov, včetně domodelování chybějících částí.
Zlacení monumentálních barokních interiérů, oltářů a mobiliářů, včetně plastik s povrchovou úpravou alabastru a polírovací bělí na figurálních plastikách.
Restaurování a konzervace včetně pozlačovačských a lakýrnických prací, provedení mramorů na dřevě povrchovou technologií mastnou či klihovou a veškeré polychromie na umělecky a historicky velmi cenných památkách podle pokynů orgánů státní památkové péče.

Povolání: umělecký řezbář

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Provedení povrchových úprav řezbářských tvarově jednoduchých výrobků vrubořezbou, lakováním, vypálením vzorů a složitějších obrazců.
Soustružení z ruky kónických noh, kuželů.
Provedení drobných řezbářských prací při opravách slohového nábytku, historických dveří a oken, jejich petrifikace a konzervace.

5. stupeň

Soustružení z ruky složitých výrobků profilových a vybíraných tvarů (např. součástí stylového nábytku). Zhotovení individuálních různých dílů a výrobků vyřezáváním včetně výrobků lidové umělecké výroby. Kompletní zhotovení vzorků ozdobných detailů pro umělecký nábytek a bytové doplňky.
Opravy a konstrukční podchycení řezaných vratových frízů na slohových dveřích, zpevnění dřeva, petrifikace a opravy slohových artefaktů (např. kazetové stropy, slohová okna, truhlice, slohové řezby).

6. stupeň

Samostatné zhotovení výtvarně náročných složitých řezbářských prací podle požadavků charakteru umělecké výroby podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů.
Restaurování a renovování jednodušších slohových interiérů a exteriérů řezbářskou technikou včetně povrchové úpravy dle záměrů státní památkové péče.

7. stupeň

Dřevořezbářské zhotovení kopií a rekonstrukce složitých zdobených slohových interiérů, dekorativních prvků ze dřeva a dřevomozaiky.
Zhotovení výrobků vyřezáváním kazetových, tvarovaných dřevořezbářsky zpracovaných, ornamentálně dýhovaných, intarzovaných, různými spoji spojovaných výrobků a dekorací. Řezby figurálních předmětů lidového a užitkového umění s použitím různých technik, vybíjení a vylévání kovem.
Zhotovení dřevěných plastik a soch podle historických vzorů basreliéfních řezeb i výtvarných návrhů.
Restaurování historických dřevěných plastik, reliéfů, soch, mobiliářů, velkoplošné intarzie a inkrustace apod. podle pokynů státní památkové péče.

Povolání: umělecký sklenář – vitrážista

Příklady pracovních činností:

5. stupeň

Samostatné rozšablonování návrhu s ornamentálním námětem, sestavení sítě z olověných drážek, zasazení hotové skleněné mozaiky do rámů nebo zdiva.
Zhotovení vitráže z barevných nebo malovaných skel náročné kresby a barevnosti do profilových olověných prutů včetně spájení a montáže.
Demontáž oken v olově (příprava na restaurování).

6. stupeň

Zhotovení vitráže chrámových a slohových oken s figurálními a portrétními motivy včetně montáže. Restaurátorské práce na skleněné vitráži a barevných oknech v olově pro chrámy a památkové objekty.

7. stupeň

Sestavení individuálních plastik (výtvarných celků) z různých druhů skel nebo v kombinaci s různými materiály (např. dřevo, kov), zhotovení monumentálních uměleckých děl ze skla (dobových i moderních vitráží) za použití mimořádně náročných pracovních technik a malby skla.
Restaurátorské práce na skleněné vitráži a barevných oknech nejnáročnějšího charakteru na historických objektech podle pokynů státní památkové péče.

Povolání: umělecký štukatér a kašér

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zhotovení jednoduché klínové formy a odlití sádrového odlitku včetně retuše.
Zhotovení konstrukce, tažení jednoduchých říms a profilů.
Modelování slohového ornamentu podle dokumentace, zhotovení šablon všech druhů.
Modelování a zhotovení menších plastických modelů, různých plastik a odlitků, divadelních rekvizit, ornamentálních ozdob, architektonických a plastických částí či prvků výzdob scénických dekorací, exteriérů a interiérů z nejrůznějších materiálů.

5. stupeň

Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovení konstrukcí. Odlití a osazení sádrových odlitků do profilů a říms včetně zhotovení forem.
Zhotovení sgrafitové výzdoby budov, montáž složitých sádrových konzol a říms.
Restaurování slohových profilů hlavic, omítek a zajištění uvolněných částí injektáží.
Snímání různých částí lidského těla, zhotovení všech druhů forem náročných plastik z nejrůznějších materiálů a zhotovení odlitků do těchto forem.

6. stupeň

Zhotovení složitého raficového stropu, tažení niky, sloupů a jiných profilů.
Restaurování slohového ornamentálního sgrafita, fixace a konzervace.
Zhotovení modelu balustrády, zaformování modelu, zhotovení výdusků.
Restaurování složitějších kamenných článků a portálů. Modelování architektonické výzdoby ze štuku v požadovaném slohu.
Modelování a zhotovení modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů a různých povrchových úprav dle návrhů výtvarníků pro scénografickou výrobu, odlévání epoxidových a polyesterových pryskyřic, včetně laminování.
Snímání masek či částí obličeje u živých modelů.

7. stupeň

Provedení vícebarevného figurálního sgrafita, barevného uměleckého mramoru a provádění umělého mramoru do sádrových forem.
Restaurování složitých ornamentálních slohových podhledů.
Vytváření všech druhů nejnáročnějších velkých tvarově velmi náročných plastik včetně figurálních v nadživotních velikostech s pohybovými možnostmi nejrůznějšími technologiemi a povrchovými úpravami dle návrhů výtvarníků nebo dle vlastních návrhů.

Povolání: umělecký truhlář

Příklady pracovních činností:

4. stupeň

Zhotovení jednoduchých individuálních výrobků užitého umění samostatně bez technologické dělby práce s použitím sesazování dýh na křížovou spáru, šachovnici a žilky, při moření domácích dřevin se zachováním kresby včetně konečné povrchové úpravy.

5. stupeň

Zhotovení nábytku podle výtvarného návrhu s výběrem materiálů. Zhotovení jednodušších intarzií ornamentálních a figurálních včetně přípravy dýh a podkladů.
Zhotovení slohových oken a dveří podle původních vzorů s přenesením detailů a profilace dřeva včetně okování.
Rekonstrukce vykládaných historických podlah a vlysů se zachováním původních druhů dřev, rozměrů a povrchové úpravy. Zhotovení individuálních scénických doplňků, převážně ručně bez dělby práce.

6. stupeň

Zhotovení slohového nábytku, kazetových stropů podle vzoru, zhotovení nábytku s výraznými uměleckými prvky, včetně lidové umělecké výroby.
Zhotovení a sestavení složitých individuálních zabudovaných skříní do nepravidelného prostoru. Restaurování slohového nábytku.
Dekorování obkládání stěn historických interiérů rámcovými konstrukcemi a výplněmi z ušlechtilých dřev včetně konzervace. Zhotovení kusového nábytku podle návrhů včetně přípravy materiálu, zhotovení intarzií, výtvarně náročných a složitých slohových částí scénických dekorací (např. speciální plastiky v perspektivních zkratkách – oltáře, krby, portály).
Zhotovení a restaurování výtvarně nejnáročnějších slohových a staticky náročných scénických dekorací.

7. stupeň

Řízení a provádění nejnáročnějších prací při zhotovování slohového nábytku a stavebních slohových prvků. Zhotovení výtvarně náročného interiérového zařízení podle výtvarného návrhu včetně sestavování.
Zhotovení náročných ornamentálních a figurálních intarzií a maketárií včetně jejich oprav ve všech technikách.
Náročné restaurátorské práce na slohovém nábytku a interiérech, na obložení tabulových a kazetových stropů, sloupoví, stěn a schodišť při dodržování památkového záměru.
Restaurování souborů a kompletů velmi vzácného a výtvarně složitého historického nábytku I. kategorie, zařízení všech slohů a stylů, zhotovení kopií a rekonstrukce.

Povolání: vlásenkář a maskér

Příklady pracovních činností:

3. stupeň

Poutkování vlásenek, šití montur, úprava jednodušších účesů, třásnění a lepení vlásenek a vousů.

4. stupeň

Zhotovení běžných divadelních a módních vlásenek různých typů včetně barvení, provedení jednodušších charakterních maskérských prací spojených s úpravou účesů účinkujících umělců.

5. stupeň

Zhotovení výtvarně náročných dobových vlásenkářských výrobků a masek se složitým technologickým a výtvarným řešením podle výtvarného návrhu s použitím přírodních i umělých materiálů. Provedení charakterních maskérských prací (s použitím plastické modelace).

6. stupeň

Samostatné technologické navržení a kompletní zhotovení individuálních masek a vlásenek v souladu s charakterem výrazu historických, současných nebo jiných charakterních postav s použitím nejrůznějších materiálů a speciální technologie podle návrhu výtvarníka, při použití vlastní tvůrčí metody, snímání masek herců, zhotovení formy, odlévání plastických doplňků, kašírování.

Povolání: výrobce v lidově umělecké výrobě

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Výroba ozdob a figurek ze slámy a kukuřičného šustí. Malování všech druhů vyřezávaných figurek a hraček podle vzoru.
Výroba zvykoslovných předmětů podle vzorů (např. různé druhy svícnů z ovoce, figurek z plodů, zdobené větvičky, svíčky, líto, polas).
Výroba bižutérie z přírodních materiálů rostlinného původu (např. náhrdelníky z klokočů, koření apod.).

3. stupeň

Výroba všech druhů zvykoslovného pečiva (vizovické pečivo, kynuté pečivo) včetně přípravy a zdobení.

4. stupeň

Výroba všech typů kraslic včetně přípravy materiálu, barev, dokončovacích prací, při zachování lidových tradic.
Výroba štípaných holubiček.
Výroba a barvení batikovaných interiérových a oděvních kuponů z různých materiálů a různými technikami podle vlastních výtvarných představ (batika šitá, vyvazovaná). Podmalby na skle.

Povolání: zahradník

Příklady pracovních činností:

2. stupeň

Ruční příprava půdy rytím, okopáváním, urovnáváním, pletím apod.
Výsadba běžných květin a rostlin na záhony sázecím kolíkem, školkování sazenic.
Ošetřování květin a rostlin na záhonech zaléváním, pletím, okopáváním apod.

3. stupeň

Příprava a kultivování půdy malou mechanizací.
Vysazování okrasných stromů a keřů včetně úpravy kořenů a nadzemních částí.
Provádění ochranných postřiků a jejich přípravy, dezinfekce půdy párou a aplikace výživných látek v různém skupenství rostlinám při využití různých technických prostředků včetně malotraktorů.

4. stupeň

Množení, hrnkování a přesazování náročných druhů rostlin (např. Hortensia, Acuba, Laurus, Sanseviera, Aralia, Pelargonie, Diffenbachie, Pandaus, Philodendron), přepichování rostlin pinzetou.
Ošetřování a regulace rychlého růstu rostlin s úpravou vlhkosti, teploty a světla v pařeništích a sklenících.
Chemické postřiky, dezinfekce půdy, konzervace stromů a přihnojování všech zahradnických kultur, včetně stanovení druhu prostředků, dávek a doby aplikace. Výchovný a udržovací řez okrasných dřevin podle druhů a odrůd. Kladení travnatého povrchu budovaného osevem s určením postupu prací, způsobu ošetřování, přihnojování, kosení apod.

5. stupeň

Pěstování a tvarování zvlášť náročných druhů rostlin, včetně přípravy půdy, jako jsou Azalea indaca, Cyklamen persicum, Caramella, Gloxinia, Anthurium, Croton, Pointsetia apod. včetně ručního setí a ošetřování zvlášť náročných druhů setých pod lupou, např. Orchideí, Gloxinií, Begonií, kaktusů apod. Roubování a očkování speciálních okrasných dřevin, např. Azalea, Picea pungeus, Wistaria Chinensis, Rosa v druzích Paeonia arborescens, Clematis v druzích Gypsophila, Rododendron, kaktusy apod.

6. stupeň

Řízení a organizace časového a technologického postupu prací při pěstování náročných druhů hrnkových květin, růží, karafiátů, gerber, Orchideaceae, kaktusů apod. pod sklem, náročných školkařských výpěstků (koniferů, skalniček), množení náročných kultur na podnožích (roubování konifer apod.) a při umělém ovlivňování růstu a květu rostlin (termínovaná kultura).

Povolání: zřízenec v kulturních zařízeních

Příklady pracovních činností:

1. stupeň

Dozor v expozicích sbírek muzeí, galerií, výstav apod. a dozorčí a pořádková služba při kulturních akcích. Uvaděčské práce, podávání informací o dané kulturní akci, kontrola vstupenek, prodej propagačních materiálů, dohled a zajišťování provozu v šatnách.

2. stupeň

Prodej vstupenek na kulturní akce včetně vyúčtování. Střežení objektů a sbírek, obchůzky se služebním psem včetně péče o psa, s případným provedením zákroku.

3. stupeň

Zajišťování ochrany sbírkových, muzejních a výstavních fondů včetně předběžného šetření krádeží, s případným využíváním průmyslové televize, videotechniky apod. Spolupráce s orgány policie.

Příloha 02

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 368/1991 Sb.

Stupnice mzdových tarifů

Tarifní stupeň Mzdový tarif v Kčs
pro stanovenou týdenní
pracovní dobu 42 1/2 hodiny
Orientační kvalifikační
předpoklady vzdělání
1. 1800 základní
2. 1900 střední/základní
3. 2000 střední
4. 2100 úplné střední/střední
5. 2200 úplné střední
6. 2350 úplné střední
7. 2500 úplné střední
8. 2650 vysokoškolské/úplné střední
9. 2800 vysokoškolské
10. 3000 vysokoškolské
11. 3200 vysokoškolské
12. 3500 vysokoškolské

Poznámky pod čiarou

1) § 29 zákoníku práce.

2) § 272 odst. 1 zákoníku práce.

3) Např. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 225/1991 Sb., o poskytování příplatků k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost.

4) § 96 zákoníku práce.

5) § 116 odst. 2 zákoníku práce.

6) § 99 zákoníku práce.

7) § 95 odst. 1 zákoníku práce.

8) § 91 odst. 1 zákoníku práce.

9) § 3 odst. 3, § 5 odst. 4, § 9 odst. 3, § 11 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací.