REDAKČNÉ OZNÁMENIEo oprave chýb 1. v zákone Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, v českom aj slovenskom vydaní,

2. v zákone Českej národnej rady č. 172/1991 Zb. o prechode niektorých vecí z majetku Českej republiky do vlastníctva obcí, v českom aj slovenskom vydaní 1. V prílohe A položke č. 26 sa v kolónke 2 Úsek štátnej správy dopĺňajú slová „ochrany ovzdušia“.V prílohe C sa za položku č. 58 dopĺňa položka č. 58a, ktorá znie:
58a ,, - ,, zák. SNR č. 372/1990 Zb. v znení zák. SNR č. 524/1990 Zb. § 34 Prejednávanie priestupkov, ktorými sa porušili povinnosti na úseku vodného hospodárstva
V názve prílohy D má byť namiesto „na okresné úrady životného prostredia“ správne uvedené „na obvodné úrady životného prostredia“.2. § 2 ods. 1 má správne znieť:„(1) Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejía)nezastavěné pozemky,b)pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob,c)stavby s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek,které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, pokud jsou ve vlastnictví České republiky a nepřecházejí do vlastnictví obcí podle § 1.“. Redakcia