Vyhláška č. 7/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášok č. 151/1980 Zb., č. 14/1982 Zb. a č. 86/1984 Zb.

Čiastka 2/1991
Platnosť od 15.01.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 15.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Redakčná poznámka

použije sa po prvý raz na zdanenie príjmov z literárnej a umeleckej činnosti za rok 1990

OBSAH

7

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, v znení vyhlášok č. 151/1980 Zb., č. 14/1982 Zb. a č. 86/1984 Zb.

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 a 2 písm. d) zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1980 Zb. a vyhlášok Federálneho ministerstva financií č. 14/1982 Zb. a č. 86/1984 Zb. sa dopĺňa takto:

1. V § 8 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Literárne a umelecky činným osobám, ktoré sú zúčastnené na sociálnom zabezpečení na základe platenia poistného1) a ktorým vypočítava daň zúčtovacie stredisko (§ 6 ods. 5 vyhlášky), sa priznávajú tieto daňové úľavy:

a) zaplatené poistné sa odpočíta od dosiahnutého príjmu popri odpočítateľných položkách podľa § 7 ods. 1 zákona;

b) u osôb, ktoré nie sú súčasne zúčastnené na sociálnom zabezpečení z iného dôvodu,2) sa od dosiahnutého úhrnu ročných príjmov ďalej odpočíta za rok 1990 suma 1 000,– Kčs za každý mesiac, za ktorý bolo platené poistné, najviac však 6 000,– Kčs a za roky 1991 a 1992 suma 1 500,– Kčs za každý mesiac, za ktorý bolo platené poistné.

(5) Výšku zaplateného poistného je povinný preukázať daňovník zúčtovaciemu stredisku do 31. januára po uplynutí roka, za ktorý sa daň vypočítava.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; použije sa po prvý raz na zdanenie príjmov z literárnej a umeleckej činnosti za rok 1990.


Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií Českej republiky:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií Slovenskej republiky:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 145b zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb.

2) § 1 nariadenia vlády ČSFR č. 257/1990 Zb. o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť.