Vyhláška č. 431/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb

(v znení č. 156/1993 Z. z.)

Čiastka 82/1991
Platnosť od 01.11.1991 do31.08.2002
Účinnosť od 23.07.1993 do31.08.2002
Zrušený 503/2002 Z. z.

431

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 7. októbra 1991

o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, 4, 5 a § 65 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, § 152 ods. 2 Trestného poriadku a § 373 Občianskeho súdneho poriadku ustanovuje:


Prvý oddiel

Zrážky z pracovnej odmeny odsúdeného

§ 1

Druhy zrážok

Pracovnú odmenu, ktorá patrí podľa § 29 ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) osobe, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody a bola zaradená do práce (ďalej len „odsúdený“), použije nápravnovýchovný ústav, nápravnovýchovný ústav pre mladistvých, prípadne ústav na výkon väzby (ďalej len „ústav“) na úhradu výživného pre deti odsúdeného, na úhradu nákladov výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu“), na úhradu ďalších zrážok a na zabezpečenie vreckového a úložného.

§ 2

Zrážky na úhradu výživného nezaopatrených detí

(1) Z pracovnej odmeny odsúdeného sa vykoná zrážka na úhradu výživného pre deti odsúdeného, ktoré nie sú schopné samé sa živiť (ďalej len „nezaopatrené deti“), a to v rozsahu 30 % pracovnej odmeny odsúdeného. Na každé nezaopatrené dieťa sa zrazí rovnaká suma, najviac však 600 Kčs.

(2) Zrážky sa vykonávajú na základe rozhodnutia súdu, ktorým bol na vymáhanie výživného nezaopatrených detí nariadený výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny odsúdeného (ďalej len „výkon rozhodnutia“), alebo ak nie je výkon rozhodnutia nariadený, vykonávajú sa na žiadosť odsúdeného alebo osoby, v zaopatrení ktorej dieťa je, na žiadosť plnoletého nezaopatreného dieťaťa, prípadne na žiadosť zariadenia pre mládež, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.

(3) Ak je výkonom rozhodnutia vymáhané výživné vyššie ako zrážka podľa odseku 1, posudzuje sa neuhradený rozdiel ako pohľadávka, na ktorú sa vykonávajú ďalšie zrážky podľa § 5 ods. 1, ak je takto vymáhané výživné nižšie, prevedie sa zostávajúci rozdiel k sume určenej na ďalšie zrážky (§ 5 ods. 2).

§ 3

Zrážky na úhradu nákladov výkonu trestu

Zrážka na úhradu nákladov výkonu trestu sa vykoná

a) z pracovnej odmeny odsúdeného do 5000 Kčs vo výške 55 % a zo sumy prevyšujúcej 5000 Kčs vo výške 25 % alebo

b) z pracovnej odmeny odsúdeného s vyživovacou povinnosťou voči nezaopatreným deťom do 5000 Kčs vo výške 45 % a zo sumy prevyšujúcej 5000 Kčs vo výške 15 %.

Ďalšie zrážky

§ 4

(1) Z pracovnej odmeny odsúdeného sa vykoná zrážka v rozsahu 10 %, a ak ide o odsúdeného s vyživovacou povinnosťou voči nezaopatreným deťom, vo výške 3 % pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok vzniknutých uložením povinnosti na náhradu nákladov väzby, nákladov výkonu trestu podľa § 65 zákona a na náhradu škody spôsobenej na majetku Zboru nápravnej výchovy. Na vymenované pohľadávky nemožno vykonávať zrážky podľa § 5.

(2) Zrážka podľa odseku 1 sa zvyšuje o nevyčerpanú sumu určenú pre zrážky podľa § 5 ods. 1.

(3) Zrážky na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 sa vykonávajú na základe

a) výkonu rozhodnutia nariadeného súdom alebo orgánom štátnej správy,1)

b) vykonateľného rozhodnutia orgánu štátnej správy o uložení povinnosti uhradiť náklady výkonu trestu podľa § 65 zákona, o určení výšky nákladov spojených s výkonom väzby alebo o uložení povinnosti na náhradu škody podľa § 32 zákona,

c) dohody o zrážkach zo mzdy alebo z pracovnej odmeny odsúdeného podľa § 57 Občianskeho zákonníka.

(4) Poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 sa riadi dňom, keď bolo ústavu doručené rozhodnutie príslušného orgánu alebo dohoda, prípadne dňom uzatvorenia dohody, ak ide o dohodu medzi ústavom a odsúdeným. Ak má niekoľko pohľadávok rovnaké poradie a ak zrážka na ne pripadajúca nestačí na ich celé uspokojenie, uspokojí sa pomerne. Poradie, ktoré mala pohľadávka u predchádzajúceho platiteľa mzdy, zostáva v ústave nezmenené.

§ 5

(1) Z pracovnej odmeny odsúdeného sa vykoná zrážka v rozsahu 18 %, a ak ide o odsúdeného s vyživovacou povinnosťou voči nezaopatreným deťom, v rozsahu 5 % na úhradu

a) súm postihnuteľných výkonom rozhodnutia nariadeného súdom alebo orgánom štátnej správy,

b) súm prepadajúcich štátu v dôsledku právoplatne uloženého peňažného trestu (pokuty), ako i náhrady2) uloženej odsúdenému vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

c) pohľadávok na dávkach sociálneho zabezpečenia, pokiaľ je odsúdený povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa právnych predpisov o nemocenskom poistení, resp. o sociálnom zabezpečení,

d) súm rodičovského príspevku, ktoré je odsúdený povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa zákona o rodičovskom príspevku,

e) pohľadávok zabezpečených dohodou o zrážkach zo mzdy alebo iných príjmov podľa § 57 Občianskeho zákonníka alebo § 246 Zákonníka práce.

(2) Zrážka podľa odseku 1 sa zvyšuje o nevyčerpanú sumu určenú pre zrážky podľa § 2 ods. 1 a 3, ako aj pre zrážky určené na úhradu pohľadávok uvedených v § 4 ods. 1.

(3) Na poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 4.

(4) Ak sú vykonávané zrážky na úhradu prednostných pohľadávok uvedených v § 279 Občianskeho súdneho poriadku, prevedú sa zo sumy určenej podľa odsekov 1 a 2 tým spôsobom, že z prvej polovice tejto sumy sa uspokoja bez ohľadu na poradie najskôr pohľadávky výživného a až potom podľa poradia ostatné prednostné pohľadávky. Ak nestačí táto polovica na uspokojenie všetkých pohľadávok výživného, uspokojí sa najprv bežné výživné všetkých oprávnených a až potom dlžné výživné, a to podľa pomeru bežného výživného. Ak však nebolo takto uspokojené ani bežné výživné všetkých oprávnených, rozdelí sa medzi nich určená suma pomerne podľa výšky bežného výživného. Prednostné pohľadávky, ktoré neboli uspokojené z prvej polovice sumy určenej podľa odsekov 1 a 2, a ostatné pohľadávky sa uspokojujú z druhej polovice tejto sumy. Pokiaľ nie je na úhradu prednostných pohľadávok úplne vyčerpaná prvá polovica sumy určenej podľa odsekov 1 a 2, zvyšuje sa druhá polovica o jej nevyčerpanú časť.

§ 6

Vreckové

(1) Vreckové je 12 % pracovnej odmeny odsúdeného.

(2) Odsúdeným, ktorí nie sú zaradení do práce vzhľadom na ich vek, zdravotný stav alebo pre nedostatok pracovnej príležitosti, sa poskytuje sociálne vreckové, ak nemajú iný príjem.

(3) Sociálne vreckové je 60 Kčs mesačne, a ak sú podmienky pre jeho poskytovanie len za časť mesiaca, je 2 Kčs denne. V závislosti od správania sa odsúdeného možno sociálne vreckové zvýšiť až na 180 Kčs mesačne, prípadne až na 6 Kčs denne.

§ 7

Úložné

(1) Úložné je z pracovnej odmeny odsúdeného do 5000 Kčs 5 %, zo sumy prevyšujúcej 5000 Kčs 35 %; zvyšuje sa o nevyčerpanú sumu určenú pre ďalšie zrážky a o všetky sumy vzniknuté zaokrúhľovaním (§ 13).

(2) S časťou úložného, ktoré prevyšuje 2000 Kčs, môže odsúdený nakladať bez obmedzenia. Ak nemá odsúdený pri prepustení z výkonu trestu úložné postačujúce na úhradu nevyhnutných potrieb, možno mu poskytnúť príspevok až do sumy 2000 Kčs. Výšku príspevku je ústav povinný neodkladne oznámiť oddeleniu sociálnych vecí obvodného úradu alebo obce, v obvode ktorého má prepustený trvalý pobyt.

§ 8

Zrážky z pracovnej odmeny odsúdeného v osobitných prípadoch

Z pracovnej odmeny odsúdeného za prácu vykonávanú vo voľnom čase pre inú organizáciu, než v ktorej je odsúdený zaradený do práce podľa § 26 ods. 3 zákona, sa vykoná zrážka na úhradu nákladov výkonu trestu vo výške 10 %; zostávajúca suma sa rozdelí, a to na vreckové vo výške 30 % a na úložné vo výške 60 %.

Druhý oddiel

Náhrada nákladov výkonu trestu

§ 9

(1) Denná sadzba nákladov výkonu trestu za dobu, počas ktorej odsúdený svojím zavinením spôsobil, že tieto náklady nemohli byť uhradené zrážkami z jeho pracovnej odmeny (§ 65 ods. 1 zákona), je 80 Kčs.

(2) Dobou, počas ktorej odsúdený svojím zavinením spôsobil, že trovy výkonu trestu nemohli byť uhradené zrážkou z jeho pracovnej odmeny, a teda je ich povinný uhradiť sa rozumejú,

a) kalendárne dni, počas ktorých odsúdený odmietol nastúpiť alebo nenastúpil do práce z dôvodu, ktorý zavinil (napr. výkon disciplinárneho trestu),

b) smena bez výkonu, keď odsúdený nastúpil na určené pracovisko, ale počas celej smeny odmietal pracovať alebo nepodal žiadny pracovný výkon,

c) kalendárne dni pracovnej neschopnosti odsúdeného, keď mu podľa osobitných predpisov nevznikol nárok na nemocenské alebo mu nemocenské bolo odňaté, prípadne je z nemocenského odosielané len výživné nezaopatreným deťom a ďalej tiež v prípadoch uvedených v § 65 ods. 2 zákona, avšak iba za predpokladu, že mu nemocenské nepatrí alebo bolo odňaté.

§ 10

(1) Rozhodnutie o povinnosti na náhradu nákladov výkonu trestu podľa § 65 ods. 1 zákona vydá riaditeľ ústavu.

(2) O odvolaní proti rozhodnutiu podľa odseku 1 rozhoduje Generálne riaditeľstvo Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky.

(3) Od vymáhania náhrady nákladov výkonu trestu podľa § 65 ods. 1 zákona možno trvale upustiť, ak to vyžaduje záujem na náprave alebo dovŕšení nápravy odsúdeného alebo ak odsúdený zomrel alebo bol vyhostený alebo vydaný do cudziny. Úroky z omeškania sa nepožadujú.

Tretí oddiel

Náhrada nákladov výkonu väzby

§ 11

(1) Denná sadzba nákladov výkonu väzby je 50 Kčs.

(2) Náhrada nákladov výkonu väzby sa nepožaduje

a) zrušené od 23. 7. 1993

b) za dobu, počas ktorej bola obvinenému poskytovaná ústavná (nemocničná) starostlivosť,

c) od obvineného, ktorý je v dobe výkonu väzby poberateľom dávky dôchodkového zabezpečenia alebo je starší ako 60-ročný,

d) od obvineného mladistvého.

§ 12

(1) Rozhodnutie o výške nákladov výkonu väzby vydá riaditeľ ústavu, a to na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdenému uložená povinnosť na náhradu nákladov spojených s výkonom väzby.3)

(2) O odvolaní proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1 rozhoduje Generálne riaditeľstvo Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky.

(3) Od vymáhania náhrady nákladov výkonu väzby možno natrvalo upustiť, ak to vyžaduje záujem na náprave alebo dovŕšení nápravy odsúdeného alebo ak odsúdený zomrel alebo bol vyhostený alebo vydaný do cudziny. Úroky z omeškania sa nepožadujú.

Štvrtý oddiel

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 13

Zrážky z pracovnej odmeny odsúdeného sa vykonávajú za obdobie kalendárneho mesiaca, a to aj vtedy, ak bol odsúdený v tomto období zaradený do práce na niekoľkých pracoviskách, prípadne ak bol premiestnený do iného ústavu. Sumy zrážok sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom dole.

§ 14

(1) Ak ten, proti komu bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi trest odňatia slobody, postupuje sa podľa ustanovení § 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku ako pri zmene platiteľa mzdy, pričom za mzdu povinného sa tu považuje pracovná odmena odsúdeného, pokiaľ podľa tejto vyhlášky môže slúžiť na uspokojenie vymáhanej pohľadávky.

(2) Ak bol odsúdený premiestnený do iného ústavu, pokračuje tento ústav vo výkone rozhodnutí zrážkami z jeho pracovnej odmeny. Táto zmena nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.

(3) Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy.4)

§ 15

Pre konanie podľa tejto vyhlášky sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.5)


§ 16

Zrušujú sa:

1. Vyhláška č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, s výnimkou § 15.

2. Vyhláška č. 137/1983 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení.

3. Vyhláška č. 199/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.


Minister:

Prof. JUDr. Posluch CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 251 a nasledujúce Občianskeho súdneho poriadku.
§ 71 a nasledujúce zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

2) Napr. § 156 Trestného poriadku.

3) § 155 Trestného poriadku.

4) § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku.

5) Zákon č. 71/1967 Zb.