Zákon č. 429/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.

Čiastka 82/1991
Platnosť od 01.11.1991
Účinnosť od 01.11.1991

429

ZÁKON

z 3. októbra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 sa v poslednej vete vypúšťajú slová „ak do troch minút potom nedôjde k vyššiemu podaniu,“.

2. § 10 znie:

㤠10

(1) Ak sa prevádzkovú jednotku, s ktorou sa nedraží nehnuteľnosť, nepodarí vydražiť spôsobom uvedeným v § 9 a ak sa na verejnej dražbe zúčastňuje najmenej päť osôb, licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižuje, a to vždy o 10 %, najviac však o 50 % vyvolávacej ceny.

(2) Ak sa prevádzková jednotka draží spolu s nehnuteľnosťou a ak sa nepodarí túto jednotku vydražiť spôsobom uvedeným v § 9, licitátor dražbu ukončí; rovnakým spôsobom licitátor dražbu ukončí, ak sa prevádzkovú jednotku nepodarí vydražiť spôsobom uvedeným v odseku 1.“.

3. § 11 ods. 2 znie:

(2) Ak vydražiteľ v ustanovenej lehote nezaplatí cenu, za ktorú vec vydražil, prechod vlastníctva k vydraženej veci sa od začiatku zrušuje a dražobná zábezpeka pripadne príslušnému orgánu republiky. Tento orgán takému vydražiteľovi môže uložiť tiež povinnosť nahradiť náklady márnej dražby alebo zaplatiť osobitný poplatok až do výšky 30 % pôvodne vydraženej ceny. Náklady márnej dražby a výnos z osobitného poplatku sa odvádzajú na osobitný účet príslušného orgánu republiky. Vydražiteľ, ktorý v ustanovenej lehote nezaplatí cenu, za ktorú prevádzkovú jednotku vydražil, sa nesmie zúčastniť na opakovanej dražbe tejto prevádzkovej jednotky.“.

4. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak k zaplateniu ceny nedôjde v lehote ustanovenej podľa odseku 1, bude prevádzková jednotka znova zaradená do prvého kola dražby.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

5. V § 13 ods. 3 znie:

(3) Pri opakovanej dražbe prevádzkovej jednotky uvedenej v § 10 ods. 1 môže licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižovať, najviac však o 80 % vyvolávacej ceny. V prípade opakovanej dražby prevádzkovej jednotky uvedenej v § 10 ods. 2 môže licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižovať, najviac však o 50 % vyvolávacej ceny.“.

6. Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1, na poslednom riadku tohto odseku sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „piatich“ a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak sa vydražiteľ nedohodne s vlastníkom alebo s tým, kto má právo hospodárenia s nehnuteľnosťou, o výške nájomného, rozhodne o tejto náležitosti príslušný orgán štátnej správy republiky na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

7. V § 16 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „užívateľ“) pripájajú slová „,pokiaľ užívací vzťah trvá.“.

8. V § 21 sa za slová „podklady a doklady“ vkladá text „do 30 dní od vyžiadania“, zároveň sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pokiaľ organizácia poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, príslušný orgán republiky uloží organizácii pokutu. Spôsob platby a výšku pokút ustanoví zákon Českej národnej rady a zákon Slovenskej národnej rady.“.


Čl. II

Nárok na dojednanie doby nájmu na päť rokov nemá vydražiteľ v prípade, že zmluva bola uzavretá pred účinnosťou tohto zákona.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.