Zákon č. 270/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve

Čiastka 50/1991
Platnosť od 10.07.1991 do31.12.2001
Účinnosť od 01.07.1998 do31.12.2001
Zrušený 491/2001 Z. z.

270

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. júna 1991

o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Na podporu plynulého prispôsobovania sa výrobcov poľnohospodárskych výrobkov zmenám podmienok na trhu potravín a jeho primeranej rovnováhy sa zriaďuje Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (ďalej len „fond“).2)

(2) Na účel uvedený v odseku 1 fond

a) podporuje stabilizáciu alebo ekonomickými prostriedkami reguluje ponuku vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (ďalej len „výrobky“) na trhu s tým, že

1. zabezpečuje nákup, úpravu, spracovanie, skladovanie, dopravu a predaj (uvádzanie do obehu) výrobkov (ďalej len „štátny intervenčný nákup“),

2. poskytuje dotácie na skladovanie poľnohospodárskych výrobkov alebo na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov z domácej produkcie u ich výrobcu či spracovateľa alebo skladovateľa,

3. poskytuje dotácie na úhradu časti úrokov z bankového úveru na nákup a na skladovanie poľnohospodárskych výrobkov z domácej produkcie,

4. poskytuje pôžičky zabezpečené vybranými výrobkami rastlinnej produkcie uloženými ich producentmi vo verejných skladoch do času ich predaja oproti cennému papieru vystavenému na tento tovar podľa osobitného predpisu,1)

5. poskytuje dotácie pri vývoze výrobkov,

6. spolupracuje pri dopĺňaní zásob výrobkov do štátnych hmotných rezerv 2a) a pri ich uvoľňovaní na trh,

b) zúčastňuje sa na rozhodovaní o opatreniach hospodárskej politiky na podporu a organizovanie agrárneho trhu s výrobkami (§ 4a).

(3) Štátny intervenčný nákup uskutočňuje fond za garantované ceny. Garantovaná cena je cena, za ktorú sa fond zaväzuje v prípade určitého stavu ponuky nakúpiť určitý výrobok vopred určeného množstva a kvality. Na určovanie garantovanej ceny a jej uverejňovanie platia osobitné predpisy.2b)

(4) Určenie množstva výrobkov, spôsob jeho rozdelenia na kupujúcich alebo predávajúcich a následky jeho porušenia (ďalej len „kvotácia“) možno použiť aj v spojitosti s inými opatreniami [§ 1 ods. 2 písm. b)], ako je štátny intervenčný nákup.

(5) Zabezpečenie činností uvedených v odseku 2 písm. a) bod 1 vykonáva fond spravidla prostredníctvom fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „osoby“), ktoré majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti, a to podľa zmluvy uzavretej na základe verejnej súťaže;2c) zoznam týchto osôb je fond povinný uverejňovať vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(6) Na zabezpečenie úloh uvedených v odseku 2 písm. a) môže fond uzatvárať zmluvy so záujmovými samosprávnymi organizáciami, v ktorých sa združujú osoby vykonávajúce poľnohospodársku a potravinársku činnosť na určenie množstva výrobku na určité obdobie a spôsob jeho rozdelenia.

§ 2

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo poľnohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na ťarchu svojho rozpočtu. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ktorý rozhoduje o použití prostriedkov. Na jeho rozhodovanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.3)

(2) Fond je právnická osoba. Sídlom fondu je Bratislava. Orgánmi fondu sú rada fondu a riaditeľ fondu.

(3) Rada fondu je poradným orgánom ministra a má štrnásť členov. Predsedom rady fondu je minister. Ďalších členov rady fondu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky, ktorá určuje tiež podpredsedu rady fondu.

(4) Riaditeľ fondu je výkonným orgánom fondu, ktorého vymenúva a odvoláva po prerokovaní v rade fondu minister.

§ 3

(1) Zdrojom fondu sú

a) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

b) tržby z predaja výrobkov získaných štátnymi intervenčnými nákupmi a platby na vrátenie pôžičiek poskytnutých podľa § 1 ods. 2 písm. a) piateho bodu,

d) dohodnuté príspevky od účastníkov trhu (napr. za prekročenie kvóty),

e) úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,

f) príjmy z peňažného postihu žiadateľov za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov poskytnutých fondom,

g) ďalšie zdroje v súlade s osobitnými predpismi.

(2) Prostriedky fondu možno použiť na

a) štátne intervenčné nákupy výrobkov,

b) náklady spojené s prepravou, skladovaním, úpravou, spracovaním a predajom výrobkov získaných zo štátnych intervenčných nákupov,

c) náklady na ostatné intervenčné opatrenia podľa § 1 ods. 2 písm. a),

d) úroky z úverov.

(3) Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.

§ 4

(1) Fond je povinný zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Príslušné štátne orgány a organizácie5) mu za týmto účelom poskytujú informácie.

(2) O použití prostriedkov fondu uzatvára fond zmluvy o intervenčných nákupoch alebo zmluvy o poskytnutí dotácie. Prostriedky fondu možno použiť len na účely, ktoré boli dohodnuté v zmluve; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.

(3) Na uzavretie zmluvy podľa odseku 2 nie je právny nárok.

(4) Podmienky štátneho intervenčného nákupu (ďalej len „trhový poriadok“) vyhlasuje5a) ministerstvo; trhový poriadok určí druh výrobku, ktorý je predmetom nákupu, celkové množstvo nákupu a spôsob jeho rozdelenia na predávajúcich vrátane jeho zmien a najmenšieho množstva nákupu od jedného výrobcu, podmienky kvality a obdobie, v ktorom sa bude nákup vykonávať.

(5) Pri predaji výrobkov získaných štátnym intervenčným nákupom (intervenčné zásoby) sa zmluvy uzatvárajú na základe obchodnej verejnej súťaže alebo na neobchodné účely5b) za dohodnutú cenu.

(6) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.6)

§ 4a

(1) Na návrh rady fondu bez zbytočného odkladu

a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1. zaraďuje do zoznamu tovaru s regulovanými cenami podľa osobitného predpisu2b) výrobky podľa tohto zákona,

2. vyhlasuje výšku garantovaných cien a iné rozhodnutia o regulácii cien,2b)

3. vyhlasuje výšku vyrovnávacích dávok pri dovoze a ich zmeny;

b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

1. zaraďuje do zoznamu tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz vyžaduje úradné povolenie7), výrobky podľa tohto zákona,

2. udeľuje úradné povolenie podľa bodu 1 a určuje jeho podmienky;

c) ministerstvo

1. vyhlasuje podmienky štátnych intervenčných nákupov a iných opatrení na podporu a organizovanie agrárneho trhu, ako aj ich začiatok a skončenie,

2. určuje rozsah vývozu a dovozu podľa písmena b),

3. vyhlasuje kvotáciu pri jednotlivých výrobkoch.

(2) V opatreniach uvedených v odseku 1 sa určí druh výrobkov, na ktorý sa vzťahujú, a okruh predávajúcich a kupujúcich, pre ktorý sú záväzné.

(3) Opatrenia na podporu a organizovanie agrárneho trhu sa vyhlasujú v dostatočnom časovom predstihu na časový úsek odvodený od biologických vlastností výrobkov a ich uplatnenie pre jednotlivých kupujúcich a predávajúcich môže byť podmienené uzatvorením zmluvy medzi nimi zodpovedajúcej tomuto časovému úseku alebo použitím určených obchodných podmienok.8)

§ 5

Podrobnosti o organizácii, činnosti, hospodárení a úlohách fondu a Rady fondu vrátane postupu pri predkladaní jej návrhov upraví štatút fondu a rokovací poriadok rady fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

2) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2a) § 20 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z.

2b) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.

2c) § 281 Obchodného zákonníka.

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4) § 25 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

4a) § 73 ods. 2 Zákonníka práce.

5) § 1 Hospodárskeho zákonníka.

5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.

5b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

6) § 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

7) § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.

8) § 273 Obchodného zákonníka.