Vyhláška č. 177/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť

Čiastka 36/1991
Platnosť od 24.05.1991 do30.04.1992
Účinnosť od 24.05.1991 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.

OBSAH

177

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 18. apríla 1991

o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje poskytovanie príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov (ďalej len „príplatok“) pracovníkom v pracovnom pomere k organizáciám riadeným federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť1) (ďalej len „organizácia“).

§ 2

(1) Podmienky pre poskytovanie a výšku príplatku určí organizácia vnútorným mzdovým predpisom alebo dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve najviac v rozsahu prípustného objemu mzdových prostriedkov.1)

(2) Výšku príplatku určí organizácia pre jednotlivé štvrťroky pevnou mesačnou sumou jednotne pre všetkých pracovníkov organizácie. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť diferencovanú výšku príplatku pre jednotlivé skupiny pracovníkov.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií.