Vyhláška č. 515/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat

Čiastka 98/1991
Platnosť od 18.12.1991 do31.05.2009
Účinnosť od 18.12.1991 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

OBSAH

515

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hospodárstva

z 15. novembra 1991,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat

Federálne ministerstvo hospodárstva po dohode s Ministerstvom hospodárstva Českej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu podľa § 29 ods. 1 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat ustanovuje:


Čl. I

§ 1 vyhlášky č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat, sa dopĺňa takto:

„ rasca lúčna Carum caril L.
mätohon mnohokvetý Lolium multiflorum Lam. x
x kostrava lúčna Festuca pratensis Huds.
kostrava trstinová Festuca arundlnacea Schreb.
náprstník vlnatý Digitalis lanata Ehrh.
silybum mariánske Sllybum marianum (L.) Gartn.
broskyňomandloň Perslca vulgaris Milí. var. amygdaloides
drieň obyčajný Cornus más L.
muškát krúžkovaný Pelargonium zonale hort.
ranostaj pestrý Coronilla varia L.
ľuľok baklažánový (baklažán) Solanum melongena L.
gaštan jedlý Castanea satlva MU1.
višňa Cerasus vulgaris (L.) Mill.
mandloň obyčajná Amygdalus communis L.
myrobalán Prunus cerasifera Ehrh.
nátržník Potentilla L.
vajgélia Weigela Thunb.
povojník purpurový Pharbitis purpurea Roth.”

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.