Zákon č. 197/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

(v znení č. 347/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 40/1991
Platnosť od 30.05.1991 do31.12.2001
Účinnosť od 25.09.1992 do31.12.2001
Zrušený 575/2001 Z. z.

197

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. apríla 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Ak ústavný zákon Federálneho zhromaždenia nezveruje výkon vo veciach uvedených v Čl. I federálnym ústredným orgánom štátnej správy, patrí tento výkon Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.2)

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 2), ktorá znie:

2) Čl. 28b ods. 2 ústavného zákona č. 556/1990 Zb.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.