Vyhláška č. 533/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

Čiastka 102/1991
Platnosť od 20.12.1991
Účinnosť od 01.01.1992

533

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

zo 4. decembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

Slovenský banský úrad podľa § 17 ods. 8 a § 27 ods. 9 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 1 písm. a) znie:

a) názov a sídlo organizácie,2)“.

2. § 3 ods. 2 písm. b) znie:

b) osvedčenie o výhradnom ložisku.6)“.

3. V § 4 ods. 1 sa slová „správca alebo trvalý užívateľ výhradného ložiska“ nahrádzajú slovom „organizácia“.

4. V § 4 ods. 2 druhá veta znie: „Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie chráneného ložiskového územia aj obvodnému banskému úradu, obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v obvode ktorých je časť chráneného ložiskového územia.“.

5. § 5 ods. 1 písm. a) znie:

a) názov a sídlo organizácie,“.

6. § 5 ods. 3 písm. a) znie:

a) organizácii [odsek 1 písm. a)],“.

7. § 5 ods. 3 písm. b) znie:

b) obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v územnom obvode ktorých je chránené ložiskové územie alebo jeho časť,“.

8. § 5 ods. 3 písm. d) znie:

d) orgánu geodézie a kartografie,“.

9. V § 6 ods. 1 úvodný text znie:

„Organizácia je povinná navrhnúť“.

10. § 10 ods. 1 znie:

(1) Návrh na určenie dobývacieho priestoru predkladá organizácia obvodnému banskému úradu.“.

11. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak dobývací priestor zasahuje do obvodu viacerých obvodných banských úradov, návrh sa predkladá obvodnému banskému úradu, v obvode ktorého je najväčšia časť dobývacieho priestoru. Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie dobývacieho priestoru aj obvodnému banskému úradu, obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v obvode ktorých je časť dobývacieho priestoru.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

12. V § 10 ods. 3 písm. i) znie:

i) údaje o určení chráneného ložiskového územia,“.

13. V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

14. V § 10 ods. 6 sa slová „príslušný ústredný orgán“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“.

15. § 11 ods. 1 sa dopĺňa novými písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) rozsah a podmienky nakladania s vydobytými nerastami,

g) termín začatia dobývania výhradného ložiska.“.

16. § 11 ods. 2 znie:

(2) Obvodný banský úrad zašle rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru účastníkom konania.14). Rozhodnutie a overenú mapu povrchovej situácie [§ 10 ods. 4 písm. a)] zašle

a) organizácii,

b) obvodnému úradu životného prostredia, okresnému úradu životného prostredia a obvodnému banskému úradu, v obvode ktorých je dobývací priestor alebo jeho časť,

c) Slovenskému geologickému úradu,

d) Slovenskému banskému úradu,

e) orgánu geodézie a kartografie.“.

17. V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

18. V § 12 ods. 1 prvej vete sa slová „Správca výhradného ložiska, prípadne jeho trvalý užívateľ“ nahrádzajú slovom „Organizácia“.

19. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Evidencia dobývacích priestorov

(1) Evidenciu dobývacích priestorov, ich zmien a zrušenia vedie obvodný banský úrad.

(2) Evidencia pozostáva

a) z evidenčnej knihy,

b) z pomocných registračných kníh,

c) zo zbierky listín.

(3) Súhrnnú evidenciu vedie Slovenský banský úrad.

(4) Súhrnná evidencia pozostáva

a) zo súhrnnej evidenčnej knihy,

b) z mapovej dokumentácie.“.


Čl. II

Obvodné banské úrady zavedú evidenciu dobývacích priestorov podľa § 13 tejto vyhlášky do 31. decembra 1992.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Predseda:

Ing. Macko v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

6) § 6 banského zákona.

14) § 28 ods. 4 banského zákona.