Vyhláška č. 109/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt

Čiastka 23/1991
Platnosť od 27.03.1991 do28.11.1991
Účinnosť od 27.03.1991 do28.11.1991
Zrušený 486/1991 Zb.

OBSAH

109

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 1. marca 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt sa mení takto:

§ 1 znie:

㤠1

(1) Česko-slovenské osoby nesmú dovážať tovar a prijímať služby z Irackej republiky alebo vyvážať tovar a poskytovať služby do Irackej republiky, ako aj obchodovať s tovarom irackého pôvodu.

(2) Dovoz tovaru irackého pôvodu do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je zakázaný.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v. z. Ing. Brabec v. r.