Vyhláška č. 346/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb.

Čiastka 67/1991
Platnosť od 27.08.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 27.08.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

346

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 19. júla 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. sa mení takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Tovar a služby (ďalej len „tovar“), ktorých zoznam je uvedený v prílohách 1, 2 a 3, môžu česko-slovenské osoby majúce oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „žiadateľ“) dovážať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo vyvážať z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v úradnom povolení (ďalej len „povolenie“).“.

2. Príloha 1 vyhlášky č. 266/1990 Zb. v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. sa dopĺňa o nasledujúce položky:

číslo colného sadzobníka (HS) názov položky merná jednotka
0102903 jatočný dobytok tona
0201, 0202 hovädzie mäso tona
0405001 maslo tona
2844109, 2844206 prírodný a obohatený urán tona

3. Príloha 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb. v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. sa dopĺňa o nasledujúce položky:

číslo colného
sadzobníka (HS)
názov položky merná jednotka
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VŔOBKOV
2935007 ftalazol kg
2935007 sulfadimidinkg
2939401efedrin HCLkg
2939703xantinol nikotínkg
2940001dextran 40tona
2940001dextran 5tona
2940001dextran 70tona
3003,3004liekybalenie
BUNIČINA, PAPIER A VÝROBKY Z NICH
473219,4703294,
4704215,4704291
buničiny bielenétis. ton

4. Príloha 4 vyhlášky č. 266/1990 Zb. v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. sa zrušuje.


Čl. II

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na tovar

a) uvedený v článku I bod 3 tejto vyhlášky, pokiaľ je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným odberateľom, uzavretej v dobe od 1. 6. 1991 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky; tento tovar sa však nesmie vyviezť, pokiaľ česko-slovenská osoba neoznámi 5 dní pred vývozom tovaru, najneskôr však do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu jeho množstvo a druh včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať, bez tohto preukázania colnica tovar neprepustí;

b) uvedený v článku I bod 2 tejto vyhlášky, pokiaľ je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným dodávateľom, uzavretej najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky; tento tovar sa však nesmie doviezť, pokiaľ česko-slovenská osoba neoznámi 5 dní pred dovozom tohto tovaru, najneskôr však do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu jeho množstvo a druh včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať, bez tohto preukázania colnica tovar neprepustí.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. námestník