Vyhláška č. 261/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom

Čiastka 49/1991
Platnosť od 28.06.1991 do31.08.2008
Účinnosť od 01.07.1991 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

261

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

zo 4. mája 1991,

ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Ústredný orgán štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“), na ktorý bolo prevedené právo hospodárenia s majetkom slúžiacim prevažne strednému odbornému učilišťu (ďalej len „učilište“) alebo stredisku praktického vyučovania (ďalej len „stredisko“) na prípravu mládeže na povolanie a odborné činnosti, prenechá hospodárskou zmluvou o dočasnom užívaní majetku bezplatne1) tento majetok štátnemu podniku, štátnej organizácii alebo ich právnemu nástupcovi (ďalej len „podnik“), ak o prenechanie tohto majetku podnik požiada. K žiadosti o prenechanie majetku do dočasného užívania podnik ústrednému orgánu predloží:

a) hospodársky program podniku,

b) program kvalifikačného rozvoja podniku,

c) návrh zabezpečenia činnosti učilišťa alebo strediska,

d) vyjadrenie rady školy2) a pracovníkov učilišťa alebo strediska.

(2) Ústredný orgán v hospodárskej zmluve dohodne s podnikom rozsah majetku slúžiaceho učilišťu alebo stredisku, ktorý mu prenechá na dočasné užívanie, spôsob udržiavania a úpravy majetku a spôsob vysporiadania nákladov na ne vynaložených.3)

§ 2

(1) Majetok učilišťa alebo strediska, ktorý je predmetom zmluvy podľa § 1 ods. 1 tejto vyhlášky, podnik využíva tak, aby slúžil v celom rozsahu na prípravu žiakov na povolanie a odbornej činnosti žiakov.

(2) Ak podnik nevyužíva majetok učilišťa alebo strediska prenechaný do dočasného užívania v celom rozsahu na prípravu žiakov na povolanie a odborné činnosti, dohodne s príslušným orgánom štátnej správy v školstve spôsob využitia tohto majetku pre potreby výchovy a vzdelávania.

§ 3

(1) Právo podniku dočasne užívať majetok slúžiaci učilišťu alebo stredisku zanikne uplynutím určenej doby, výpoveďou alebo dohodou.

(2) Ak podnik neplní základné povinnosti voči učilišťu alebo stredisku dohodnuté v hospodárskej zmluve o prenechaní majetku slúžiaceho učilišťu alebo stredisku na dočasné užívanie, ústredný orgán zruší zmluvu s týmto podnikom s predchádzajúcou deväťmesačnou výpovednou lehotou tak, aby zmluva bola zrušená ku koncu školského roka.

(3) Dôvodom pre zrušenie hospodárskej zmluvy o dočasnom užívaní majetku učilišťa alebo strediska výpoveďou zo strany podniku je najmä zánik podniku, zásadná zmena predmetu jeho činnosti, ak v dôsledku nej nemôže plniť záväzky voči učilišťu alebo stredisku, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú.


Záverečné ustanovenia

§ 4

Táto vyhláška sa vzťahuje aj na špeciálne stredné odborné učilištia, odborné učilištia a učilištia.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Minister:

Pišut v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 6 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

2) § 7 ods. 6 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

3) § 348 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.