Vyhláška č. 355/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991 do30.06.1992
Účinnosť od 30.08.1991 do30.06.1992
Zrušený 342/1992 Zb.

355

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 13. augusta 1991,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác sa mení takto:

§ 5 ods. 2 znie:

(2) Finančné prostriedky na úhradu nákladov podľa odseku 1 na každé vytvorené pracovné miesto môže úrad práce poskytnúť až do výšky dvanásťnásobku priemerného mesačného hmotného zabezpečenia, ktoré sa vyplatilo uchádzačom o zamestnanie v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.“.


Čl. II

Prechodné ustanovenie

Finančné prostriedky na úhradu nákladov podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť aj zamestnávateľom, ktorí uzavreli s úradom práce písomnú dohodu o vytvorení spoločensky účelného pracovného miesta už v júli 1991.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.