405

ZÁKON

z 24. septembra 1991

o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje

a) základné pravidlá pre postup orgánov štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri výkone kontrolnej činnosti (kontrolný poriadok),

b) oprávnenia a povinnosti Federálneho ministerstva kontroly v jednotlivých oblastiach jeho kontrolnej pôsobnosti a vzťahy Federálneho ministerstva kontroly k ďalším štátnym orgánom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) povinnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb napojených príjmami a výdavkami na štátny rozpočet federácie a štátnych podnikov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, súvisiace so zabezpečovaním vnútornej kontroly.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI (KONTROLNÝ PORIADOK)

§ 2

(1) Základnými pravidlami kontrolnej činnosti sa spravujú vzťahy medzi orgánmi štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri výkone kontrolnej činnosti (ďalej len „kontrolné orgány“) a kontrolovanými právnickými a fyzickými osobami (ďalej len „kontrolované osoby“) pri kontrole vykonávanej

a) z vlastného podnetu kontrolných orgánov na základe ustanoveného kontrolného zámeru,

b) na základe dožiadania osobitnými zákonmi na to oprávnených štátnych orgánov,1) keď zmyslom postupu kontrolných orgánov je zistenie právnej zodpovednosti,

c) v ďalších prípadoch, pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon.

(2) V ostatných prípadoch sa podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti postupuje od okamihu zistenia nedostatkov, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti.

(3) Základné pravidlá kontrolnej činnosti sa nevzťahujú na vykonávanie vnútornej kontroly. Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrolná činnosť vykonávaná vnútri orgánov štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, kontrolná činnosť vykonávaná voči podriadeným orgánom štátnej správy alebo osobám im na roveň postaveným, kontrolná činnosť vykonávaná v rámci ostatných vzťahov nadriadenosti a podriadenosti a kontrolná činnosť vnútri právnických osôb napojených príjmami a výdavkami na štátny rozpočet federácie a v štátnych podnikoch.

(4) Pôsobnosť kontrolných orgánov upravujú osobitné zákony.2)

(5) Podľa ustanovení tejto časti nepostupujú kontrolné orgány v prípadoch, ak iný postup ustanovuje osobitný zákon.

PRVÁ HLAVA

VYKONÁVANIE KONTROLY

Prvý oddiel

Osoby poverené výkonom kontrolnej činnosti

§ 3

(1) Vykonávať kontrolnú činnosť môžu iba pracovníci kontrolných orgánov na základe ich poverenia (ďalej len „poverené osoby“).

(2) Kontrolné orgány môžu v záujme odborného posúdenia veci prizvať na zmluvnom základe na kontrolu aj ďalšie osoby s ich súhlasom (ďalej len „prizvané osoby“).

(3) Kontrolnú činnosť môžu vykonávať iba poverené osoby, ktorých odbornú spôsobilosť overili ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti kontrolné orgány patria; základný obsah odbornej spôsobilosti a podmienky jeho overovania ustanoví Federálne ministerstvo kontroly všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Overenie spôsobilosti podľa odseku 3 sa nevyžaduje pre vykonávanie pomocných prác súvisiacich s kontrolou.

§ 4

(1) Kontrolnú činnosť nesmú poverené osoby vykonávať v prípadoch, keď so zreteľom na ich vzťah ku kontrolovaným osobám, ich pracovníkom alebo k predmetu kontroly možno mať pochybnosti o ich nepredpojatosti.

(2) Ak sa kontrolované osoby domnievajú, že možno mať pochybnosti o nepredpojatosti poverených alebo prizvaných osôb, môžu vzniesť proti účasti týchto osôb na kontrole písomné námietky kontrolnému orgánu, ktoré treba odôvodniť. Podanie námietok nemá odkladný účinok.

(3) Poverené alebo prizvané osoby, ktoré sa samy alebo na základe námietok vznesených kontrolovanými osobami dozvedeli o okolnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, túto skutočnosť bezodkladne oznámia kontrolnému orgánu.

(4) Kontrolný orgán je povinný rozhodnúť o námietkach bezodkladne, najneskôr však do troch dní. Do tej doby nesmie poverená alebo prizvaná osoba, voči ktorej námietka predpojatosti smerovala alebo ktorá sama možnosť predpojatosti zistila, vykonávať žiadne úkony, ktoré by boli pokračovaním v kontrole; môže vykonávať iba také úkony, ktoré neznesú odklad.

Druhý oddiel

Kontrolné zisťovanie

§ 5

(1) Začatie kontrolného zisťovania, predmet a účel kontroly sú poverené osoby povinné vopred oznámiť kontrolovaným osobám. Pritom preukážu svoje oprávnenie na vykonanie kontroly.

(2) Ak by postup podľa odseku 1 mohol viesť k zmareniu účelu kontroly, urobia poverené osoby dodatočne oznámenie o vykonávaní kontrolného zisťovania, predmete a účele kontroly bezprostredne po začatí kontroly.

§ 6

(1) Pri vykonávaní kontroly sú poverené osoby oprávnené v nevyhnutnom rozsahu

a) vstupovať do budov, miestností, objektov a zariadení a na pozemky vo vlastníctve alebo užívaní kontrolovaných osôb a iné miesta, pokiaľ tieto budovy, miestnosti, objekty a zariadenia, pozemky alebo miesta bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; právo na nedotknuteľnosť obydlia nie je výkonom tohto oprávnenia dotknuté,3)

b) požadovať od kontrolovaných osôb predloženie dokladov, iných písomných dokumentov a ďalších materiálov potrebných na vykonanie kontroly,

c) požadovať od kontrolovaných osôb poskytnutie ústnych alebo písomných informácií o zisťovaných a bezprostredne súvisiacich skutočnostiach včítane vysvetlení o príčinách zistených nedostatkov,

d) zabezpečovať proti potvrdeniu originálne doklady, iné písomné dokumenty a ďalšie materiály, včítane vzoriek výrobkov alebo iného tovaru, pokiaľ to je potrebné z hľadiska ďalšieho priebehu kontroly alebo ukladania nadväzujúcich opatrení,

e) požadovať od kontrolovaných osôb, aby sa zdržali činnosti, ktorá by mohla ohroziť riadne vykonávanie kontrolného zisťovania,

f) používať telekomunikačné zariadenia kontrolovaných osôb v prípadoch, keď je ich použitie nevyhnutné na zabezpečenie účelu kontroly.

(2) Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) až c) sa primerane vzťahujú aj na prizvané osoby.

(3) Kontrolované osoby sú pri vykonávaní kontroly povinné poskytnúť povereným a prizvaným osobám súčinnosť vyžiadanú pri výkone oprávnení podľa odseku 1, ktorá je potrebná na vykonanie kontroly. Túto povinnosť nemajú v prípadoch, v ktorých by poskytnutie takej súčinnosti ohrozilo bezpečnosť života alebo zdravia osôb, a v prípadoch, keď sú viazané zákonom ustanovenou povinnosťou mlčanlivosti, ak jej neboli zbavené oprávneným orgánom.

(4) Povinnosť podľa odseku 1 písm. c) nemajú osoby, ktoré by jej splnením uviedli do nebezpečenstva trestného stíhania seba alebo blízke osoby.4)

(5) Na kontrolné zisťovanie sú poverené osoby oprávnené požadovať v nevyhnutnom rozsahu informácie a vysvetlenia aj od tretích osôb, a to len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak. Tieto osoby sú povinné požadované informácie a vysvetlenia poskytnúť, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 druhej vete a v odseku 4.

§ 7

(1) Pri vykonávaní kontroly sú poverené a prizvané osoby povinné šetriť práva a právom chránené záujmy kontrolovaných osôb.

(2) Poverené osoby a kontrolné orgány sú povinné zabezpečiť riadnu ochranu odobraných originálnych dokladov a iných písomných dokumentov proti ich strate, zničeniu, poškodeniu alebo zneužitiu.

(3) Poverené a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly a ani inak nevyužívať znalosti týchto skutočností.

(4) Povinnosť podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na ďalších pracovníkov kontrolných orgánov, ktorí sa dozvedeli o skutočnostiach zistených pri kontrole.

(5) Zbaviť osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 povinnosti mlčanlivosti môže ten, v ktorého záujme túto povinnosť majú, alebo vo verejnom záujme vedúci kontrolného orgánu. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť oznamovať určité skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.5)

(6) Pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami platia osobitné predpisy.6)

§ 8

(1) Povinnosťou poverených osôb je vykonať kontrolné zistenie tak, aby bolo objektívne a úplné z hľadiska zabezpečenia cieľa kontroly. Podľa druhu kontroly (§ 2 ods. 1) zisťujú poverené osoby tiež príčiny nedostatkov a zodpovednosť právnických a fyzických osôb.

(2) Kontrolné zistenie sú poverené osoby povinné vierohodne doložiť.

§ 9

(1) O kontrolnom zistení sa vyhotovuje úradný záznam, ktorý obsahuje najmä presný opis zistených skutočností s menovitým uvedením nedostatkov včítane označenia ustanovení právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe, ktoré boli porušené.

(2) Ak kontrolné zistenie má byť podkladom pre vyvodenie právnej zodpovednosti kontrolovaných osôb alebo ich pracovníkov (ďalej len „zodpovedné osoby“), musí úradný záznam takisto obsahovať skutočnosti potrebné pre hodnotenie protiprávneho konania alebo stavu, ako aj následkov, príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním alebo stavom a následkom a zavinenie, ak sú predpokladom vzniku zodpovednosti.

(3) Úradný záznam obsahuje ďalej označenie kontrolného orgánu, mená poverených a prizvaných osôb, označenie dokladov, iných písomných dokumentov a ostatných materiálov, o ktoré sa opiera kontrolné zistenie, časové údaje o vykonávaní kontroly a dátum vyhotovenia úradného záznamu. Úradný záznam podpisujú všetky poverené a prizvané osoby.

§ 10

(1) Povinnosťou poverených osôb, a ak ide o kontrolu vykonávanú kontrolnou skupinou, povinnosťou vedúceho kontrolnej skupiny je oboznámiť kontrolované osoby a ďalšie zodpovedné osoby s kontrolným zistením, ktoré sa ich priamo týka. Súčasťou tohto oboznámenia je odovzdanie rovnopisu úradného záznamu alebo jeho časti.

(2) Poverené osoby sú povinné upozorniť osoby, s ktorými sa kontrolné zistenie prerokúva, na možné dôsledky kontrolného zistenia a poučiť ich o ich právach.

(3) V prípade uvedenom v § 9 ods. 2 sa prikladá k úradnému záznamu písomné vyjadrenie zodpovednej osoby ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti. Výnimočne v odôvodnených prípadoch môžu vyžadovať poverené osoby toto vyjadrenie aj pred oboznámením s kontrolným zistením; v takom prípade však musí byť zodpovedná osoba oboznámená s tým, o aké skutočnosti ide. Ustanovenie § 6 ods. 4 platí v týchto prípadoch obdobne.

(4) Oboznámenie s kontrolným zistením potvrdzujú osoby uvedené v odseku 1 podpisom úradného záznamu.

(5) Ak kontrolovaná osoba alebo ďalšia zodpovedná osoba odmietne oboznámiť sa s kontrolným zistením alebo toto oboznámenie potvrdiť alebo ak zodpovedná osoba odmietne podať vyjadrenie k svojej zodpovednosti, vyznačia sa tieto skutočnosti v úradnom zázname.

§ 11

(1) Po oboznámení s kontrolným zistením môžu osoby uvedené v § 10 ods. 1 podať v lehote určenej poverenými osobami, a ak ide o kontrolu vykonávanú kontrolnými skupinami, vedúcimi týchto skupín písomné námietky proti kontrolnému zisteniu alebo písomnú žiadosť o opravu úradného záznamu. Určená lehota nesmie byť kratšia ako tri dni. Pri jej určení prihliadnu poverené osoby alebo vedúci kontrolných skupín na zložitosť prípadu a na ochranu záujmov kontrolovaných osôb.

(2) O námietkach a žiadostiach podľa odseku 1 rozhodujú poverené osoby, a ak ide o kontrolu vykonávanú kontrolnými skupinami, vedúci týchto skupín. Ak námietkam sami nevyhovejú, informujú bezodkladne o svojom rozhodnutí a o jeho dôvodoch kontrolný orgán. Ak kontrolný orgán zistí, že postup poverených osôb alebo vedúcich kontrolných skupín je nesprávny, ich rozhodnutie zruší alebo zmení, inak ho potvrdí. Ak zákon neustanovuje inak, nemožno pred rozhodnutím o námietkach prijať žiadne opatrenia nadväzujúce na kontrolné zistenie.

(3) Ak je to na základe podaných námietok alebo nutnosti riadneho zistenia skutočného stavu potrebné, vykonajú poverené osoby došetrenie veci. O spresňujúcom kontrolnom zistení sa spíše doplnok k úradnému záznamu. Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď vyjdú najavo skutočnosti významné z hľadiska § 9 ods. 1, ktoré existovali v čase kontrolného zisťovania a nezahrnuli sa do kontrolného zistenia. Ustanovenia § 9, 10 a § 11 ods. 1 a 2 platia v týchto prípadoch obdobne.

§ 12

(1) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, môžu kontrolné orgány uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 2000 Kčs fyzickým osobám, ktoré porušili povinnosť podľa § 6 ods. 3.

(2) Poverené osoby môžu za porušenie povinností uvedených v odseku 1 uložiť blokovú pokutu až do výšky 500 Kčs. Pokutu možno uložiť, ak sa porušenie povinností spoľahlivo zistilo a zodpovedná osoba je ochotná pokutu zaplatiť. Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať. Poverené osoby sú oprávnené uloženú pokutu vybrať; na to použijú bloky na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní.

(3) Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť aj opätovne, ak sa povinnosť nesplnila ani v lehote dodatočne určenej poverenými osobami. Úhrn poriadkových pokút uložených podľa odsekov 1 a 2 nesmie presiahnuť sumu 5000 Kčs.

(4) Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do 6 mesiacov odo dňa uloženia povinnosti alebo jej nesplnenia v dodatočne určenej lehote. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu federácie.

§ 13

Ak sa nedosiahlo splnenie povinností uložených kontrolovaným osobám ani po vyčerpaní oprávnení podľa § 12, rozhodne kontrolný orgán o povinnosti kontrolovaných osôb umožniť výkon oprávnení podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a e). Kontrolný orgán tak môže urobiť aj v prípade, ak je zrejmé, že by ďalšie uplatňovanie oprávnení podľa § 12 neviedlo k cieľu.

Tretí oddiel

Oprávnenia nadväzujúce na kontrolné zisťovanie

§ 14

Kontrolné orgány alebo poverené osoby ukladajú v nadväznosti na kontrolné zisťovanie opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov alebo pokuty na základe osobitných predpisov upravujúcich pôsobnosť kontrolných orgánov, ako aj na základe § 16,35 a 37 až 39 tohto zákona.

§ 15

(1) Pokiaľ sa opatrenia smerujúce k náprave ukladajú v správnom konaní, platia ustanovenia zákona o správnom konaní7) s týmito odchýlkami:

a) k začatiu konania dôjde doručením písomného oznámenia kontrolovaným osobám,

b) oznámenie rozhodnutia pracovníkom, ktorí riadia pracovný úsek, ktorého sa rozhodnutie týka, alebo pracovníkom, ktorí plnia svoje pracovné úlohy samostatne, má účinky oznámenia kontrolovaným právnickým osobám; to však nezbavuje kontrolné orgány alebo poverené osoby povinnosti doručiť oznámenie kontrolovaným osobám.

(2) Pokiaľ sa opatrenia smerujúce k náprave neukladajú v správnom konaní, môžu proti ich uloženiu kontrolované osoby podať do 3 dní písomné námietky. Poverené osoby alebo kontrolné orgány môžu v odôvodnených prípadoch vylúčiť odkladný účinok. O námietkach rozhodne kontrolný orgán do 10 dní.

(3) Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môžu poverené osoby alebo kontrolné orgány uložiť opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov aj v priebehu kontrolného zisťovania.

(4) Pokiaľ by sa opatrením smerujúcim k náprave znemožnil výkon povolania alebo zamestnania, môžu kontrolované osoby podať proti rozhodnutiu o námietkach podľa odseku 2 opravný prostriedok na súd v lehote 10 dní od jeho oznámenia.

§ 16

(1) Na vyžiadanie kontrolných orgánov sú kontrolované osoby povinné predkladať v určených lehotách správy o stave nápravy zistených nedostatkov.

(2) Za nepredloženie správy v lehotách určených kontrolným orgánom môžu kontrolné orgány ukladať fyzickým osobám pokutu až do výšky 2000 Kčs a právnickým osobám až do výšky 50 000 Kčs. Túto pokutu možno uložiť opätovne, ak nebola povinnosť splnená ani v lehote dodatočne určenej kontrolným orgánom. Úhrn pokút uložených podľa tohto ustanovenia nesmie presiahnuť, ak ide o fyzické osoby, sumu 5000 Kčs a sumu 100 000 Kčs, ak ide o právnické osoby. Ustanovenie § 12 ods. 4 platí obdobne.

§ 17

(1) Správne konanie o uložení pokuty za porušenie právnych povinností začne kontrolný orgán doručením písomného oznámenia zodpovednej osobe. V prípade, že priebeh a doterajšie výsledky kontroly umožňujú dôvodne predpokladať právnu zodpovednosť kontrolovaných osôb alebo ich pracovníkov, môže sa správne konanie začať už v priebehu kontrolného zisťovania, a to aj bez písomného vyjadrenia zodpovedných osôb.

(2) Kontrolný orgán oprávnený ukladať pokuty za porušenie právnych povinností podľa osobitného zákona môže uložiť zodpovednej osobe pokutu do výšky 5000 Kčs v príkaznom konaní,8) ak možno jednoznačne urobiť záver o jej právnej zodpovednosti a ak zodpovedná osoba podala písomné vyjadrenie podľa § 10 ods. 3.

(3) Ak sa pri kontrole zistilo porušenie viacerých právnych povinností jednou zodpovednou osobou, vymeria kontrolný orgán oprávnený ukladať pokuty podľa osobitného zákona výšku pokuty podľa ustanovenia umožňujúceho uloženie najvyššej pokuty. Ak sa pokuta za niektoré zo zistených porušení právnych povinností už uložila v dôsledku postupu podľa odseku 1, prihliadne na jej výšku.

(4) V prípade, že kontrolný orgán nie je oprávnený uložiť pokutu za porušenie právnych povinností, je povinný dať bez zbytočného odkladu podnet na začatie konania správnemu orgánu príslušnému na jeho prejednanie. Ak nebol kontrolný orgán do 3 mesiacov od predloženia podnetu upovedomený o vybavení tohto podnetu, obráti sa na správny orgán nadriadený orgánu, ktorému sa dal pôvodný podnet.

(5) Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov možno podať návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty na príslušný súd. Ak zodpovedná osoba požiada v takom prípade o odloženie výkonu rozhodnutia, príslušný správny orgán jej žiadosti vyhovie.

§ 18

Kontrolované štátne orgány a kontrolované právnické osoby napojené svojimi príjmami a výdavkami alebo finančnými vzťahmi na štátny rozpočet federácie sú povinné využívať výsledky kontroly pri plnení svojich úloh.

§ 19

Výsledky kontroly sú verejné, ak to neodporuje ustanoveniam právnych predpisov; výsledky kontroly sa zverejnia vždy, ak zistený stav svedčí o vážnom ohrození alebo ujme na zdraví, živote, životnom prostredí alebo majetku.

Štvrtý oddiel

Spoločné ustanovenia

§ 20

(1) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním kontroly kontrolnému orgánu znáša tento orgán.

(2) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním kontroly kontrolovaným osobám znášajú tieto osoby s výnimkou nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením oprávnení podľa ustanovení § 6 ods. 1 písm. d) a f). Tieto náklady uhrádza kontrolný orgán.

(3) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním kontroly tretím osobám uhrádza kontrolný orgán.

(4) Nárok na náhradu nákladov podľa odsekov 2 a 3 treba v preukázanej výške uplatniť na kontrolnom orgáne do jedného mesiaca odo dňa, keď sa náklady zistili, inak nárok zaniká. O návrhu rozhodne kontrolný orgán.

(5) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na náhradu nákladov správneho konania.

§ 21

(1) Predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach kontrolovaných osôb alebo ich pracovníkov podľa § 4 ods. 2 až 4, § 6 ods. 1, § 11 ods. 2, § 15 ods. 2 a § 19.

(2) Písomné vyhotovenia rozhodnutí uvedených v odseku 1 sa doručujú do vlastných rúk kontrolovaným osobám alebo ich pracovníkom, ktorých sa rozhodnutie priamo týka. Doručovanie písomného vyhotovenia rozhodnutia sa nevykonáva v prípade, keď sa rozhodnutie ústne vyhlásilo týmto osobám na mieste. V takom prípade sa o rozhodnutí spíše úradný záznam. Ustanovenia § 10 ods. 4 a 5 platia obdobne.

DRUHÁ HLAVA

SPOLUPRÁCA V OBLASTI KONTROLY

§ 22

(1) Kontrolné orgány sa na základe vyžiadania vzájomne informujú o plánoch a zámeroch svojej kontrolnej činnosti, o jej vykonávaní a výsledkoch.

(2) Oprávnenie vyžadovať od kontrolných orgánov informácie o programoch a zámeroch ich kontrolnej činnosti majú aj ostatné federálne štátne orgány vykonávajúce vyhodnotenie kontroly.

§ 23

Ak u tej istej kontrolovanej osoby vykonáva kontrolnú činnosť súčasne viac kontrolných orgánov, sú si tieto orgány povinné poskytovať vzájomne pomoc.

§ 24

(1) Kontrolné orgány sú povinné upozorňovať ostatné štátne orgány na zistené nedostatky, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov, najmä na porušovanie právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe.

(2) Kontrolné orgány podávajú príslušným štátnym orgánom podnety, ak v súvislosti s výkonom kontroly zistia nedostatky v platných právnych predpisoch.

§ 25

Federálne štátne orgány vykonávajúce v rámci svojej pôsobnosti vyhodnocovanie výsledkov kontroly sú oprávnené požadovať od kontrolných orgánov doplnenie údajov potrebných na zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov kontroly. Kontrolné orgány sú povinné takému dožiadaniu v najkratšej možnej lehote vyhovieť.

§ 26

(1) V rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi sú kontrolné orgány povinné oznamovať určené skutočnosti príslušným štátnym orgánom a vyhovovať ich dožiadaniu.1)

(2) Kontrolné orgány oznamujú orgánom činným v trestnom konaní podozrenie z trestnej činnosti zistené už v priebehu kontroly. V takom prípade poverená osoba alebo vedúci kontrolnej skupiny prerokuje s orgánom činným v trestnom konaní ďalší postup pri vykonávaní kontroly, doloženie kontrolných zistení a spôsob odovzdania výsledkov kontroly.

TRETIA ČASŤ

FEDERÁLNE MINISTERSTVO KONTROLY

§ 27

Ustanovenia tejto časti upravujú oprávnenia a povinnosti Federálneho ministerstva kontroly (ďalej len „ministerstvo“) v jednotlivých oblastiach kontrolnej pôsobnosti a vo vzťahoch k ústredným orgánom štátnej správy federácie a orgánom im na roveň postaveným a k Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, jeho predsedníctvu, snemovniam a výborom (ďalej len „Federálne zhromaždenie a jeho orgány“).

§ 28

Plán kontrolnej činnosti ministerstva schvaľuje Federálne zhromaždenie po prerokovaní vo vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „vláda“). Vo veciach obrany a vo veciach bezpečnosti v pôsobnosti federácie tak robí Federálne zhromaždenie a Rada obrany štátu, ktorá takisto ustanoví rozsah a spôsob vykonávanej kontroly.

PRVÁ HLAVA

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI MINISTERSTVA PRI VÝKONE VLASTNEJ KONTROLNEJ PÔSOBNOSTI

Prvý oddiel

Kontrolná činnosť v jednotlivých oblastiach pôsobnosti

§ 29

Ministerstvo kontroluje plnenie úloh federálnej štátnej správy ústrednými orgánmi štátnej správy federácie a orgánmi im podriadenými, ako aj ďalšími štátnymi orgánmi a inými právnickými osobami, ktorých pôsobnosť v oblasti verejnej správy je založená zákonom Federálneho zhromaždenia (ďalej len „kontrolované orgány“). Pri výkone tejto pôsobnosti posudzuje súlad kontrolovanej činnosti s právnymi predpismi a opatreniami vydanými na ich základe, jej vecnú správnosť, účelnosť a hospodárnosť.

§ 30

Ministerstvo kontroluje činnosť právnických osôb napojených príjmami a výdavkami na štátny rozpočet federácie, ktorých zakladateľmi alebo zriaďovateľmi sú ústredné orgány štátnej správy federácie, federálnych účelových fondov (ďalej len „kontrolované organizácie“), včítane hospodárskych a účtovných operácií vykonávaných týmito osobami. Pri výkone tejto pôsobnosti posudzuje súlad kontrolovanej činnosti s právnymi predpismi a opatreniami vydanými na ich základe a v súvislosti s užívaním zvereného majetku a využívaním zverených prostriedkov aj jej účelnosť a hospodárnosť.

§ 31

(1) Ministerstvo kontroluje činnosť štátnych podnikov, ktorých zakladateľmi sú ústredné orgány štátnej správy federácie, ako aj činnosť podnikov zahraničného obchodu v pôsobnosti federácie a ostatných právnických osôb zriadených zákonom Federálneho zhromaždenia, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, s výnimkou právnických osôb napojených svojimi príjmami a výdavkami alebo finančnými vzťahmi na štátny rozpočet federácie (ďalej len „kontrolované podniky“). Pri výkone tejto pôsobnosti posudzuje súlad kontrolovanej činnosti s právnymi predpismi a opatreniami vydanými na ich základe. V súvislosti s užívaním zvereného majetku federácie a s využívaním zverených štátnych prostriedkov posudzuje aj účelnosť a hospodárnosť.

(2) Voči kontrolovaným podnikom je ministerstvo oprávnené vykonávať kontrolu aj v prípadoch, keď sa im majú poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu federácie alebo federálnych účelových fondov alebo keď im majú federálne ústredné orgány štátnej správy poskytnúť štátnu záruku, včítane záruk za nimi vydané dlhopisy a návratné finančné výpomoci. Pri tejto kontrole sleduje predpoklady pre účelné využitie prostriedkov alebo pre riadne plnenie záväzkov.

§ 32

(1) Ministerstvo vykonáva aj kontrolu hospodárskych a účtovných operácií iných osôb, než ktoré sú uvedené v ustanoveniach § 29, 30 a 31, pokiaľ ide o

a) právnické osoby s majetkovou alebo finančnou účasťou federácie,

b) osoby, ktorým majú byť alebo boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu federácie alebo federálnych účelových fondov,

c) osoby, ktorým ústredné orgány štátnej správy federácie majú poskytnúť alebo poskytli štátne záruky, včítane záruk za nimi vydané dlhopisy a návratné finančné výpomoci,

d) osoby, ktorým sa poskytli úľavy z daňových povinností voči federácii,

e) osoby, ktoré plnia povinnosti vyplývajúce zo štátnych zákaziek federácie, pokiaľ im bol alebo má byť poskytnutý preddavok.

Kontrolu podľa písmen b) až e) je ministerstvo oprávnené vykonávať len na základe vyžiadania Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov alebo vlády (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 ministerstvo posudzuje súlad hospodárskych a účtovných operácií s právnymi predpismi a opatreniami vydanými na ich základe a efektívnosť hospodárenia. V prípadoch, keď sa majú osobám uvedeným v odseku 1 písm. b), c) a e) poskytnúť prostriedky, záruky alebo preddavky tam uvedené, sleduje predpoklady pre účelné využitie prostriedkov alebo pre riadne plnenie záväzkov.

§ 33

Ministerstvo kontroluje vo veciach obrany a vo veciach bezpečnosti v pôsobnosti federácie činnosť všetkých právnických osôb a podnikateľov. Pri výkone tejto pôsobnosti posudzuje súlad kontrolovanej činnosti s právnymi predpismi a opatreniami vydanými na ich základe. Sleduje takisto účelnosť a hospodárnosť plnenia úloh, ktoré z uvedených právnych predpisov a opatrení vyplývajú.

§ 34

Kontrolná pôsobnosť ministerstva sa nevzťahuje na

a) rozhodovaciu činnosť iných štátnych orgánov než orgánov štátnej správy,

b) rozhodovanie v správnom konaní.

Druhý oddiel

Uplatňovanie opatrení smerujúcich k náprave a predkladanie kontrolného zistenia

§ 35

(1) Poverené osoby môžu požadovať, aby kontrolované osoby odstránili v určenej lehote kontrolou zistené nedostatky s výnimkou prípadov, keď sa kontrola vykonáva podľa § 32 ods. 1 písm. b) až e).

(2) O závažnejších alebo rozsiahlejších nedostatkoch informujú poverené osoby alebo ministerstvo podľa povahy veci štátne orgány, ktoré

a) sú nadriadené kontrolovaným orgánom,

b) riadia kontrolované organizácie,

c) sú zakladateľmi alebo zriaďovateľmi kontrolovaných podnikov. Pritom uvedú, či bola uložená povinnosť podľa odseku 1.

(3) O zistenom porušení právnych povinností a povinností vyplývajúcich z opatrení vydaných na základe právnych predpisov konaním pracovníkov kontrolovaných orgánov, upovedomia poverené osoby vždy vedúceho príslušného kontrolovaného orgánu, a ak ide o porušenie povinnosti týmto vedúcim, vedúceho nadriadeného orgánu.

(4) Pri vykonávaní kontroly podľa § 33 informuje ministerstvo o zistených nedostatkoch vládu a podľa povahy veci aj Federálne zhromaždenie alebo jeho orgán, Federálne ministerstvo obrany alebo Federálne ministerstvo vnútra. Informuje aj orgány, ktoré vykonávajú vo veciach obrany a bezpečnosti dozor podľa osobitných predpisov. Pokiaľ si to v rámci svojej pôsobnosti vyhradí Rada obrany štátu, informuje aj Radu obrany štátu.

(5) Ak je to nevyhnutné, ministerstvo uloží povinnosť podľa odseku 1 aj štátnym orgánom uvedeným v odseku 2, s výnimkou prípadov, keď kontrolovanými orgánmi sú ústredné orgány štátnej správy a orgány im na roveň postavené.

(6) Na postup podľa odsekov 1 a 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

§ 36

(1) Pri vykonávaní kontroly podľa § 32 písm. b) až e) predkladá ministerstvo kontrolné zistenie žiadateľovi.

(2) Minister alebo ním poverený pracovník je oprávnený zúčastniť sa na prerokúvaní kontrolného zistenia žiadateľom.

Tretí oddiel

Pokuty

§ 37

Za porušenie právnych povinností, včítane povinností vyplývajúcich z postupu podľa ustanovení § 35 ods. 1 a 5, ktoré sa zistilo pri výkone kontroly, môže ministerstvo uložiť kontrolovaným podnikom (§ 31) alebo podnikateľom (§ 32) pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs.

§ 38

Pracovníkom kontrolovaných organizácií, ktorí zavinili porušenie povinností uvedených v § 37, môže ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 20 000 Kčs.

§ 39

(1) Pri určení výšky pokuty ukladanej podľa ustanovenia § 37 prihliadne ministerstvo na charakter protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov a na prípadné opakované porušenie povinnosti alebo na skutočnosť, že sa porušilo viac povinností. Pri určení výšky pokuty ukladanej podľa § 38 prihliadne ministerstvo takisto na mieru zavinenia.

(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie právnej povinnosti, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu federácie. Lehota splatnosti pokút je najmenej 30 dní.

(4) Pokutu podľa § 37 a 38 ministerstvo neuloží,

a) ak za to isté porušenie povinnosti uložil príslušný orgán pokutu podľa osobitných predpisov alebo

b) ak je protiprávne konanie postihnuteľné podľa osobitných predpisov iným správnym orgánom vyššou pokutou; v tomto prípade dá ministerstvo bez meškania podnet na konanie podľa týchto osobitných predpisov.

DRUHÁ HLAVA

VZŤAHY K INÝM ORGÁNOM

§ 40

Ministerstvo informuje o vykonávaných kontrolách vecne príslušné ústredné orgány štátnej správy federácie a orgány im na roveň postavené. Ak tomu nebráni účel kontroly, robí tak pred jej začatím.

§ 41

Ministerstvo sa môže dohodnúť s ústrednými orgánmi republík pre kontrolu na účasti svojich pracovníkov pri kontrolnej činnosti vykonávanej týmito orgánmi alebo na účasti pracovníkov týchto orgánov pri kontrolnej činnosti vykonávanej ministerstvom.

TRETIA HLAVA

KONTROLA PRE POTREBY FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

§ 42

(1) Ministerstvo vykonáva kontrolnú činnosť pre potreby Federálneho zhromaždenia na základe a v rozsahu uznesenia Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov.

(2) Pri vykonávaní kontroly podľa odseku 1 sa poverené osoby preukazujú osobitným poverením, ktoré obsahuje odkaz na príslušné uznesenie a vymedzenie okruhu kontrolovaných osôb a predmetu kontroly.

§ 43

Podľa povahy dožiadania predkladá ministerstvo Federálnemu zhromaždeniu a jeho orgánom kontrolné zistenie alebo vyžiadané podklady.

§ 44

Pri kontrole podľa tejto hlavy môžu poverené osoby alebo ministerstvo ukladať opatrenia smerujúce k náprave a pokuty podľa prvej hlavy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VNÚTORNÁ KONTROLA

§ 45

(1) Orgány štátnej správy, právnické osoby napojené príjmami a výdavkami na štátny rozpočet federácie a štátne podniky v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú povinné zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vykonávanie samostatnej špecializovanej vnútornej kontrolnej činnosti.

(2) Vnútorná kontrolná činnosť podľa odseku 1 je zameraná najmä

a) na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) na dodržiavanie požiadaviek účelnosti a hospodárnosti pri plnení úloh štátnej správy a pri nakladaní s majetkom federácie a s prostriedkami zo štátneho rozpočtu federácie,

c) proti zneužívaniu postavenia zamestnancov alebo pracovníkov orgánov, organizácií a podnikov uvedených v odseku 1 na úkor tretích osôb alebo na úkor štátu.

(3) Ustanovenia odseku 2 sa takisto vzťahujú na orgány alebo organizačné časti podriadené orgánom, organizáciám a podnikom uvedeným v odseku 1.

§ 46

Výkon vnútornej kontroly nesmie zasahovať do právnych pomerov tretích osôb.


PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47

Osoby, ktorých odbornú spôsobilosť neoveril ústredný orgán štátnej správy (§ 3 ods. 3), môžu vykonávať kontrolnú činnosť iba do dňa ustanoveného vykonávacím predpisom.

§ 48

Ustanoveniami druhej časti nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, platných ku dňu účinnosti tohto zákona, upravujúce vzťahy medzi kontrolnými orgánmi a kontrolovanými osobami.

§ 49

(1) Odo dňa účinnosti tohto zákona strácajú platnosť pre Federálne ministerstvo kontroly ustanovenia § 11 až 16 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.

(2) Odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona národnej rady, upravujúceho oprávnenie a postup ústredných orgánov republiky pre kontrolu, strácajú pre túto republiku platnosť ustanovenia § 11 až 16 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.

§ 50

(1) Ku dňu účinnosti zákona sa zrušujú:

1. zákon č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole, s výnimkou ustanovení § 11 až 16,

2. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 23/1973 Zb. o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky,

3. vyhláška ministra štátnej kontroly č. 75/1959 Ú. l., ktorou sa vydávajú metodické pokyny pre kontrolnú činnosť,

4. zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe č. 66/1982 Zb.

(2) Odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona druhej národnej rady, upravujúceho oprávnenie a postup ústredných orgánov republiky pre kontrolu, sa zrušujú § 11 až 16 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.

§ 51

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. § 8 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

2) Napr. zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve, zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov, zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov, zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, zákon č. 84/1987 Zb. o štátnom skúšobníctve, zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.

3) Čl. 12 ods. 1 a 3 Listiny základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.).

4) § 100 ods. 2 Trestného poriadku.
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5) Napr. § 9 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti, § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, § 8 ods. 1 Trestného poriadku.

6) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.

7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8) § 87 zákona ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
§ 87 zákona ČNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.