Zákon č. 390/1991 Zb.Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních

Čiastka 74/1991
Platnosť od 04.10.1991
Účinnosť od 04.10.1991

390

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o předškolních zařízeních a školských zařízeních

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

(1) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou součástí školské výchovně vzdělávací soustavy; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak.“.
Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 a 3 se vypouštějí.

2. V § 1 odst. 2 se za slova „Předškolní výchovu“ vkládají slova „zabezpečují předškolní zařízení“ s tečkou. Zbývající text odstavce 2 tvoří větu druhou.

3. § 2 a 3 znějí:

㤠2

Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti; probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

§ 3

(1) Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola.

(2) Mateřská škola a speciální mateřská škola navazují na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.

(3) Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

(4) Speciální mateřská škola zajišťuje péči o děti mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené nebo o děti s vadami řeči, o děti s více vadami a o děti nemocné nebo zdravotně oslabené umístěné ve zdravotnickém zařízení.

(5) Mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené děti a děti s vadami řeči mohou být zařazeny do mateřské školy podle odstavce 3 nebo do speciálních mateřských škol.

(6) Mateřská škola a speciální mateřská škola se zřizují především jako mateřská škola a speciální mateřská škola s celodenní i polodenní péčí; mohou být zřizovány i jako školy internátní.“.

4. § 4 až 7 se vypouštějí.

5. Nad § 8 se vkládá nadpis, který zní:

„ČÁST TŘETÍ

Školská zařízení“.

6. § 8 zní:

㤠8

Školskými zařízeními jsou školská výchovná zařízení a školská účelová zařízení.“.

7. Za § 8 se slova „Část třetí“ nahrazují slovy „Díl první“.

8. V § 9 se slova „mimoškolní výchovná zařízení a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy“ nahrazují slovy „školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče“. Za § 9 se vypouštějí slova „Díl první“.

9. V § 10 se vypouštějí slova „lidové školy umění a“ a slova „lidové školy jazyků a“; před slova „jazykové školy“ a před slova „těsnopisné ústavy“ se vkládá slovo „státní“.

10. § 11 se vypouští

11. V § 12 odst. 2 se slova „socialistických organizací“ nahrazují slovy „právnických osob a fyzických osob“.

12. § 12 odst. 3 zní:

(3) Ústav může být zřízen jako součást střední umělecké školy; své úkoly plní prostřednictvím kursů, a to i za úplatu.“.

13. § 13 se vypouští.

14. V § 14 odst. 1 se ve větě první před slovo „Jazyková“ vkládá slovo „Státní“ a vypouštějí se slova „pracujícím, žákům základních škol, středních škol a studentům vysokých škol“ a slovo „pracující“.

15. V § 14 odst. 2 se před slovo „jazykové“ vkládá slovo „státní“ a na konci odstavce se připojuje věta, která zní: „Státní jazyková škola může plnit své úkoly za úplatu.“.

16. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Státní jazykovou školu lze též zřídit jako součást střední školy nebo základní školy.“.

17. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Státní těsnopisný ústav

(1) Státní těsnopisný ústav školí a doškoluje v oboru českého a cizojazyčného těsnopisu, psaní na stroji, obchodní korespondence, stenotypistiky v českém jazyce a cizích jazycích, techniky, mechanizace a racionalizace administrativy a sekretářských prací. Státní těsnopisný ústav může plnit své úkoly za úplatu.

(2) Studium oborů, jimž státní těsnopisný ústav vyučuje, může být ukončeno státní zkouškou.“.

18. Za § 15 se vypouštějí slova „Díl druhý“.

19. V § 16 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou, která zní: „Jejím posláním je kompenzace negativních vlivů životního prostředí na zdravotní stav dětí a žáků žijících v územích s postiženým životním prostředím.“.

20. § 16 odst. 2 zní:

(2) Do školy v přírodě se vysílají děti z předškolních zařízení, žáci základních škol, žáci speciálních základních škol, zvláštních škol, pomocných škol a žáci těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy.“.

21. V § 16 odst. 3 se slova „Národní výbory“ nahrazují slovy „Školské úřady“ a slova „národním výborem, v jehož“ se nahrazují slovy „školským úřadem a obcí, v jejichž“.

22. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Vláda České republiky stanoví pro účely tohoto zákona nařízením území s postiženým životním prostředím. V těchto územích se školy v přírodě nezřizují ani nekonají.“.

23. Za § 16 se vypouštějí slova „Díl třetí“.

24. Nadpis nad § 17 zní: „Školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování“.

25. § 17 zní:

㤠17

(1) Výchova mimo vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělávání; organizují ji školy a školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování.

(2) Školskými výchovnými zařízeními pro výchovu mimo vyučování jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družina, školní klub, školní knihovna a domov mládeže.“.

26. § 18 se vypouští.

27. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19

Střediska pro volný čas dětí a mládeže

(1) Střediska pro volný čas dětí a mládeže plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační.

(2) Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže s širokou zájmovou působností a stanice zájmových činností specializované na konkrétní zájmové oblasti.

(3) Středisko pro volný čas dětí a mládeže může poskytovat své služby za úplatu.“.

28. V § 20 odst. 1 se ve větě první za slovo „Výchově“ připojuje čárka a vkládají se slova „vzdělávání a rekreaci“, za slova „smyslově postižené žáky“ se vkládají slova „základní školy pro žáky s více vadami,“. Ve větě druhé se slova „prvního až čtvrtého ročníku“ nahrazují slovy „prvního stupně“ a za slova „těchto škol“ se připojují slova „a pro žáky těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy“.

29. § 20 odst. 2 zní:

(2) Školní družina a školní klub mohou být zřízeny i jako součásti školy.“.

30. § 21 odst. 2 zní:

(2) Školní knihovna se zřizuje jako součást školy; své služby může poskytovat i veřejnosti, a to za úplatu.“.

31. V § 22 odst. 1 se vypouští poslední věta.

32. § 22 odst. 2 zní:

(2) Domov mládeže se může zřídit i jako součást školy.“.

33. Za § 22 se vypouštějí slova „Díl čtvrtý“.

34. § 23 včetně nadpisu zní:

„Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

§ 23

(1) Výkon ústavní výchovy mládeže zajišťují dětské domovy. Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy mládeže s poruchami chování zajišťují speciální výchovná zařízení; výkon ústavní výchovy zajišťují též internátní speciální školy. Diagnostické úkoly při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy plní diagnostické ústavy. Preventivně výchovnou péči o mládež s negativními jevy chování zajišťují střediska výchovné péče o mládež.

(2) Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy zajišťují mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou výchovnou, hmotnou a sociální péči. Tuto péči může zajišťovat i středisko výchovné péče o mládež.“.

35. Nadpis nad § 25 zní: „Speciální výchovná zařízení“.

36. V § 25 odst. 1 se slovo „Zvláštní“ nahrazuje slovem „Speciální“.

37. V § 25 odst. 2 se slovo „Zvláštní“ nahrazuje slovem „Speciální“.

38. Za § 27 se vkládají nové § 27a a 27b, které včetně nadpisů znějí:

㤠27a

Výchovný ústav pro děti a mládež

Dětský výchovný ústav a výchovný ústav pro mládež lze zřizovat i jako společné zařízení.

§ 27b

Výchovný ústav pro nezletilé matky

Výchovný ústav pro nezletilé matky pečuje o nezletilé matky, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, a jejich děti.“.

39. V § 28 nadpis zní: „Ústav s výchovně léčebným režimem a oddělení s výchovně léčebným režimem“.

40. V § 28 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „speciálních“ a text tohoto paragrafu se označuje jako odstavec 1. Za nově označený odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Součástí speciálních výchovných zařízení mohou být oddělení s výchovně léčebným režimem.“.

41. V § 29 odst. 1 se slova „národní výbor“ nahrazují slovy „okresní úřad (Magistrátní úřad hlavního města Prahy)“, slova „zvláštních výchovných zařízení“ slovy „speciálních výchovných zařízení“ a slova „škol pro mládež vyžadující zvláštní péči“ slovy “speciálních škol“.

42. V § 31 se v části věty za středníkem za slovy „pro mládež“ vyznačuje tečka a text za tečkou se vypouští.

43. Za § 31 se vypouštějí slova „Díl pátý“ a nadpis tohoto dílu.

44. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

㤠31a

Středisko výchovné péče pro děti a mládež

(1) Středisko výchovné péče pro děti a mládež poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních.

(2) Středisko výchovné péče pro děti a mládež může být zřízeno jako internátní výchovné zařízení.

(3) Středisko výchovné péče pro děti a mládež může plnit své úkoly za úplatu.“.

45. Dosavadní § 31a se označuje jako § 31b. V § 31b odst. 2 se vypouští slovo „socialistické“ a slova „ministerstvo školství“ se nahrazují slovy „ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo školství“)“.

46. Za nově označeným § 31b se slova „Část čtvrtá“ nahrazují slovy „Díl druhý“.

47. V § 32 se slova „školám pro mládež vyžadující zvláštní péči“ nahrazují slovy „speciálním školám“.

48. Za § 32 se vypouštějí slova „Díl první“.

49. § 33 se vypouští.

50. § 34 a 35 znějí:

§ 34

Výchovný poradce

Základní školy, speciální školy a střední školy zajišťují úkoly výchovného poradenství výchovnými poradci. Předpoklady kvalifikace výchovného poradce stanoví ministerstvo školství vyhláškou.

§ 35

Pedagogicko-psychologická poradna

(1) Pedagogicko-psychologická poradna pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků základních škol, středních škol a speciálních škol a školských výchovných zařízení, pomáhá při profesionální orientaci žáků a zajišťuje pro předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení odborné pedagogicko-psychologické služby.

(2) PedagogickoÄpsychologická poradna provádí pedagogickoÄpsychologická vyšetření dětí a žáků, poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům ve školách a psychologům ve školských výchovných zařízeních.“.

51. Vypouštějí se § 35a, 36 a za § 36 slova „Díl druhý“ včetně nadpisu tohoto dílu.

52. Vypouštějí se § 37, 37a, 38 a za § 38 slova „Díl třetí“.

53. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39

Školní jídelna

(1) Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(2) Školní jídelna může zajišťovat dětem a žákům a pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení další stravovací služby a podle místních podmínek při dodržení hygienických a bezpečnostních norem může také poskytovat stravovací služby pro veřejnost, a to za úplatu.

(3) Školní jídelnu lze zřídit jako součást předškolního zařízení, školy nebo školského výchovného zařízení.“.

54. Vypouštějí se § 40, 41 a za § 41 slova „Díl čtvrtý“.

55. § 42 odst. 2 a 3 znějí:

(2) Školní hospodářství se zřizuje při střední zemědělské škole, střední zahradnické škole, střední vinohradnické škole, střední chmelařské škole, střední lesnické škole a střední rybářské škole.

(3) Školní hospodářství plní účelové poslání spočívající ve vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou odbornou činnost a v rozvíjení odborné pedagogické práce učitelů škol při současném zajišťování zemědělské nebo lesnické nebo rybářské výroby.“.

56. § 43 a 44 se vypouštějí a za § 44 se slova „Část pátá“ nahrazují slovy „Část čtvrtá“.

57. § 45 odst. 1 zní:

(1) Vláda České republiky stanoví nařízením podmínky a výši poskytování dotací soukromým předškolním a soukromým školským zařízením.“.

58. V § 45 odst. 2 se vypouštějí slova „výchovně vzdělávací“ a za slovem „školských“ se vypouští slovo „výchovných“.

59. § 45 odst. 3 zní:

(3) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou délku studia a učební plány a podrobnosti o státních jazykových zkouškách ve státních jazykových školách.“.

60. V § 45 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Ministerstvo školství stanoví vyhláškou typy a druhy speciálních mateřských škol.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

61. V § 45 nově označené odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Ministerstvo školství schvaluje pokusné ověřování organizace a forem výchovně vzdělávací práce v předškolních zařízeních a školských zařízeních.

(7) Ministerstvo školství může zřizovat další školská účelová zařízení, která nejsou uvedena v tomto zákoně.“.

62. V § 45 odst. 8 se část věty za středníkem vypouští.

63. § 46 se vypouští.


Čl. II

1. Postavení předškolních zařízení a školských zařízení zřízených podle dosavadních předpisů se upravují podle § 1 odst. 1 tohoto zákona nejpozději do 31. prosince 1994.

2. Společná zařízení jeslí a mateřské školy zřízená podle dosavadních předpisů se zruší nejpozději do 31. prosince 1994. Podle potřeby se třídy mateřské školy mění na mateřskou školu podle tohoto zákona.

3. Dětské útulky zřízené podle dosavadních předpisů se zruší nejpozději do 31. prosince 1992.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby vyhlásilo ve Sbírce zákonů úplné znění zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.