Zákon č. 247/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií

Čiastka 48/1991
Platnosť od 14.06.1991
Účinnosť od 14.06.1991

OBSAH

247

ZÁKON

z 31. mája 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Majetkové práva dobrovoľných organizácií, ktoré im boli odňaté zákonmi č. 187/1949 Zb., č. 71/1952 Zb. a č. 68/1956 Zb., sa navracajú podľa stavu k 31. marcu 1948 Československej obci sokolskej a ostatným znova vzniknutým dobrovoľným organizáciám, ktoré uplatnia svoje nároky u právneho nástupcu organizácie uvedenej v § 2 zákona č. 68/1956 Zb. do 31. decembra 1991.“.

2. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Právny nástupca organizácie uvedenej v § 2 zákona č. 68/1956 Zb. je povinný s majetkovými právami až do ich vydania Československej obci sokolskej a ostatným znova vzniknutým dobrovoľným organizáciám nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára; odo dňa účinnosti tohto zákona nemôže tieto majetkové práva previesť do vlastníctva iného ani prenechať inému do užívania. Také právne úkony sú neplatné.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.