Vyhláška č. 140/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991
Účinnosť od 15.04.1991

OBSAH

140

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky

z 19. marca 1991,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 56 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona SNR č. 108/1988 Zb. ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Chren v. r.