Vyhláška č. 356/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991 do31.12.2003
Účinnosť od 30.08.1991 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

356

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 26. júla 1991

o kontrole dodržiavania liečebného režimu

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 39 písm. i) č. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Všeobecné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška upravuje spôsob kontroly dodržiavania liečebného režimu práceneschopnými so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie1) (ďalej len „kontrola“).

§ 2

(1) Kontrolu, ako súčasť posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia,2) vykonáva okresná správa sociálneho zabezpečenia3) príslušná podľa miesta výkonu práce ošetrujúceho lekára. Ak sa práceneschopný zdržiava mimo miesta výkonu práce ošetrujúceho lekára, kontrolu vykonáva okresná správa sociálneho zabezpečenia, v územnom obvode ktorej sa práceneschopný zdržiava.

(2) Kontrolu vykonávajú odborní pracovníci kontroly dodržiavania liečebného režimu (ďalej len „pracovníci kontroly“); kontrolu organizuje, riadi a zabezpečuje posudkový lekár okresnej správy sociálneho zabezpečenia (ďalej len „posudkový lekár“).

§ 3

Úlohy pracovníkov kontroly

Pracovníci kontroly plnia najmä tieto úlohy:

a) v súčinnosti s posudkovým lekárom a s ošetrujúcim lekárom vykonávajú výber práceneschopných, u ktorých sa má uskutočniť kontrola so zreteľom na diagnostické a terapeutické postupy, choroby a úrazy, na dĺžku trvania pracovnej neschopnosti a iné závažné skutočnosti; u týchto práceneschopných vykonávajú kontrolu,4)

b) usmerňujú práceneschopného a informujú ho o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s dávkami sociálneho zabezpečenia,

c) oznamujú práceneschopnému vykonanie kontroly na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky, ak nejde o prípady uvedené v § 6 ods. 1 písm. b),

d) predkladajú posudkovému lekárovi denný zoznam vykonaných kontrol a hlásenie o podozrení z porušenia liečebného režimu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky; toto hlásenie predkladajú aj ošetrujúcemu lekárovi,

e) navrhujú opatrenia na ďalšie konanie a rozhodnutie5) pri podozrení z porušenia liečebného režimu6) alebo zneužitia dávky sociálneho zabezpečenia,

f) vedú evidenciu o vykonaných kontrolách, o hláseniach o podozrení z porušenia liečebného režimu, o prijatých a vykonaných opatreniach.

§ 4

Podnet na kontrolu

Podnet na vykonanie kontroly dáva najmä:

a) posudkový lekár,

b) ošetrujúci lekár,

c) organizácia, ktorá vypláca dávku sociálneho zabezpečenia podmienenú pracovnou neschopnosťou, alebo orgán, ktorý o tejto dávke rozhoduje.

Výkon kontroly

§ 5

(1) Kontrola sa vykonáva najmä v byte práceneschopného7) s jeho súhlasom alebo na miestach, kde je predpoklad, že sa práceneschopný zdržuje.

(2) Kontrola sa vykonáva aj počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja.

§ 6

(1) Pracovníci kontroly pri vykonávaní kontroly

a) preukazujú oprávnenie na vykonanie kontroly preukazom okresnej správy sociálneho zabezpečenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky,

b) uvedú na potvrdení pracovnej neschopnosti,8) kedy a kde vykonali kontrolu, a údaje potvrdia svojím podpisom.

(2) Pracovníci kontroly zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedali v súvislosti s vykonávaním kontroly.

§ 7

(1) Pri podozrení z porušenia liečebného režimu pracovník kontroly zistí všetky potrebné skutočnosti, najmä u ošetrujúceho lekára. Takto overený a objektivizovaný prípad predloží posudkovému lekárovi.

(2) Posudkový lekár každé podozrenie z porušenia liečebného režimu preskúma a sporné prípady prešetrí.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 30a smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7709/1970-B/1 z 15. mája 1970 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (registrované v čiastke 24/1970 Zb.) – smernice č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. decembra 1971 č. Z-10 839/1971-B/1 (registrované v čiastke 13/1972 Zb.) smernice č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky MPSV SR č. 356/1991 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky MPSV SR č. 356/1991 Zb.

Príloha 02

Príloha č. 3 vyhlášky MPSV SR č. 356/1991 Zb.

Príloha 03

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 4 zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.
§ 51 ods. 3 písm. c) zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 180/1990 Zb. o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov.
§ 15 ods. 3 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa.

2) § 1 ods. 4 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

3) § 15 písm. g) č. 3 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

4) § 46 ods. 1 vyhlášky MZ č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.
§ 47 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 180/1990 Zb.
§ 15 ods. 3 zákona č. 103/1964 Zb.

5) § 15 zákona SNR č. 543/1990 Zb.
§ 47 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb.
§ 15 ods. 3 zákona č. 103/1964 Zb.

6) § 46 vyhlášky MZ č. 42/1966 Zb.

7) § 37 ods. 4 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

8) I. časť tlačiva ŠEVT 14 506.