Oznámenie č. 502/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1991.

502

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 95 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a po prerokovaní so Slovenským Odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti výnos z 18. novembra 1991 č. 8772/1991-C/4 o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov. Uvedeným výnosom sa zrušuje čl. 4, 5 a 6 smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 23. decembra 1969 č. Z-9673/1969-B/2 o pohotovostných zdravotníckych službách, registrované v čiastke 10/1970 Zb.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, okresnom úrade a v jednotlivých zdravotníckych organizáciách.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1991.