Vyhláška č. 476/1991 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

Čiastka 92/1991
Platnosť od 27.11.1991
Účinnosť od 27.11.1991

476

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 7. listopadu 1991,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon“), stanoví:


Seznam správců

§ 1

Krajské soudy vedou seznam správců, do něhož se zapisují osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem pro ustavení správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, zvláštním správcem nebo zástupcem správce (dále jen „správce“).

§ 2

(1) Do seznamu správců se zapisují

a) advokáti a komerční právníci, kteří mají sídlo v obvodu krajského soudu,

b) jiné vhodné osoby.

(2) Návrhy na zápis do seznamu správců (dále jen „návrh na zápis“) podle odstavce 1 písm. a) podávají osoby, jichž se zápis do seznamu týká; návrhy na zápis osob uvedených v odstavci 1 písm. b) podávají samosprávné profesní organizace a státní orgány.

§ 3

(1) V návrhu na zápis se uvede jméno, příjmení a datum narození osoby, jíž se návrh týká, její povolání nebo zaměstnání, sídlo a trvalý pobyt.

(2) K návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) musí být připojen doklad o tom, že osoba žádající o zápis do seznamu správců je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou nebo v seznamu komerčních právníků vedeném Komorou komerčních právníků České republiky.

(3) K návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) musí být připojen

a) souhlas osoby, jíž se návrh týká, se zápisem do seznamu správců,

b) osvědčení o bezúhonnosti a přiměřené odborné způsobilosti této osoby k výkonu funkce správce, vydané navrhovatelem.

§ 4

(1) Předseda krajského soudu sestaví seznam správců podle návrhů tak, že osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) se zapíší odděleně od osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b).

(2) Zápis se provádí v pořadí určeném dnem podání návrhu na zápis. Je-li týž den podán návrh na zápis více osob do seznamu, určuje se pořadí mezi nimi podle abecedy.

(3) O zápisu do seznamu správců vyrozumí předseda krajského soudu osobu, jíž se zápis týká. O zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) vyrozumí dále Českou advokátní komoru nebo Komoru komerčních právníků, jejichž členem je zapsaná osoba; o zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) vyrozumí též navrhovatele, který podal návrh na jejich zápis.

(4) Seznam správců předseda krajského soudu průběžně doplňuje.

§ 5

(1) Ze seznamu správců soud vyškrtne osobu, která

a) o to požádá,

b) pozbyla oprávnění pro výkon povolání nebo zaměstnání, jež bylo předpokladem pro zápis do seznamu správců, nebo předpoklady pro výkon funkce správce podle § 3 odst. 3 písm. b), anebo

c) zemřela.

(2) Návrh na vyškrtnutí osoby ze seznamu správců z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) a c) podává u osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) ten, kdo podal návrh na jejich zápis; návrh na vyškrtnutí osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) podává Česká advokátní komora nebo Komora komerčních právníků České republiky.

Odměna správců

§ 6

Základ pro určení odměny

a) správce konkursní podstaty, zástupce správce a zvláštního správce (dále jen „konkursní odměna“) tvoří částka, které bylo v konkursu dosaženo zpeněžením konkursní podstaty (dále jen „aktiva“),

b) vyrovnacího správce (dále jen „vyrovnací odměna“) tvoří částka použitá k uspokojení věřitelů.

§ 7

(1) Konkursní odměna činí

z prvních 10 000 Kčs aktiv 10 %
z přebývající částky až do 50 000 Kčs aktiv 8 %
z přebývající částky až do 100 000 Kčs aktiv 4 %
z přebývající částky až do 500 000 Kčs aktiv 1,5 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kčs aktiv 0,75 %
z další přebývající částky nejméně však 400 Kčs &nbsp 0,25 %

(2) Vyrovnací odměna činí jednu třetinu procentního určení konkursní odměny uvedené v odstavci 1, vypočtené z částky použité k uspokojení věřitelů, nejméně však 200 Kčs.

(3) Jestliže byl ustanoven zvláštní správce podle § 9 odst. 1 zákona, soud odměnu podle odstavce 1 přiměřeně tomuto rozsahu správy zvýší, nejvýše však o jednu čtvrtinu.

(4) Konkursní odměna nebo vyrovnací odměna vypočtená podle předchozích odstavců může být zvýšena až o 10 %, jestliže činnost správce byla mimořádně náročná.

§ 8

Za účast v občanském soudním řízení, řízení o soudní výkon rozhodnutí a za úkony ve správním řízení přísluší správci ustanovenému z osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) odměna podle zvláštního předpisu;1) je-li správcem ustanovena osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b), přísluší jí odměna ve výši určené soudem, nejvýše však ve výši tří čtvrtin odměny, která by náležela osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a).

§ 9

(1) Bylo-li v konkursním řízení činno více správců konkursní podstaty, zástupce správce konkursní podstaty nebo zvláštní správce, náleží každému z nich podíl konkursní odměny odpovídající rozsahu a délce doby jejich činnosti.

(2) Pokud bylo ve vyrovnacím řízení činno několik vyrovnacích správců, náleží každému z nich podíl vyrovnací odměny odpovídající rozsahu a délce doby jejich činnosti.

(3) Nároky podle § 8 náležejí každému ze správců zvlášť.

Ustanovení o jednacím řádu

§ 10

Jednání v konkursním a vyrovnacím řízení se řídí jednacím řádem pro okresní a krajské soudy.2)

§ 11

(1) Soud ustaví správcem osobu zapsanou v seznamu podle § 2 odst. 1 písm. a), která má sídlo nebo trvalý pobyt v obvodu okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho trvalý pobyt; v hlavním městě Praze ustaví správcem osobu, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území hlavního města Prahy. Z osob zapsaných do seznamu správců, které splňují předpoklady pro ustavení správcem, ustaví soud správce podle pořadí určeného zápisem do seznamu správců.

(2) Osoby, které jsou zapsány v seznamu správců podle § 2 odst. 1 písm. b), mohou být ustaveny správcem jen tehdy, jsou-li pro to důležité důvody a lze-li očekávat, že se správou konkursní podstaty nebude spojena jejich účast v občanském soudním řízení, řízení o soudní výkon rozhodnutí, nebo ve správním řízení.

(3) Na ustavení zvláštního správce se odstavec 1 nevztahuje.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 a násl. vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci.

2) Instrukce ministra spravedlnosti ČSR ze dne 5. června 1973 č. j. 417/73-L, kterou se vydává jednací řád pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů – reg. v částce 19/1973 Sb.